P. Johannesen Euangelium.

 

XVI Lucu.

 

16:1 NEmet mine olen puhunut teille/ ettei te missen Pahenisi.
Nämät minä olen puhunut teille/ ettei te missään pahenisi.
16:2 He paneuat teite pannan. Waan aica tulepi ette ioca teidet tappa/ se lwlepi Jumalan palueluxen tehnehens.
He panewat teitä pannaan. Waan aika tuleepi että joka teidät tappaa/ se luuleepi Jumalan palweluksen tehneensä.
16:3 Ja neite he tekeuet teiden/ Sille ettei he tunne Ise/ eike minua.
Ja näitä he tekewät teidän/ Sillä ettei he tunne Isää/ eikä minua.
16:4 Waan neite mine puhuin teille senpäle ette coska se aica tule/ nin muistacatt ette mine sen sanonut olen teille. Mutta em mine neite alghusta teille sanonut/ sille ette mine olin teiden cansan.
Waan näitä minä puhuin teille sen päälle että koska se aika tulee/ niin muistakaat että minä sen sanonut olen teille. Mutta en minä näitä alusta teille sanonut/ sillä että minä olin teidän kanssani.
16:5 Mutta nyt mine menen henen tygens ioca minun lehetti/ ia eikengen teiste kysy minulle/ cuhungas menet.
Mutta nyt minä menen hänen tykönsä joka minun lähetti/ ja ei kenkään teistä kysy minulle/ kuhunkas menet.
16:6 Waan ette mine olen neite puhunut teille/ mureh teutte teiden sydhemen.
Waan että minä olen näitä puhunut teille/ murhe täyttää teidän sydämen.
16:7 Quitengi totudhen mine sanon teille. Se ombi teille tarpelinen/ ette mine poismenen. Sille ellei mine poismene/ nin ei se Lohuttaia tule teiden tygen. Mutta ios mine poismenen/ nin mine leheten henen teiden tygen.
Kuitenkin totuuden minä sanon teille. Se ompi teille tarpeellinen/ että minä pois menen. Sillä ellei minä pois mene/ niin ei se Lohduttaja tule teidän tyköni. Mutta jos minä pois menen/ niin minä lähetän hänen teidän tykön.
16:8 Ja coska se tule/ henen pite nucteleman Mailma synnin teden/ ia Wanhurskauden teden/ ia Domion teden.
Ja koska se tulee/ hänen pitää nuhteleman maailmaa synnin tähden/ ja wanhurskauden tähden/ ja tuomion tähden.
16:9 Synnin * teden tosin/ Sille ettei he vsko minun päleni.
Synnin tähden tosin/ Sillä etti he usko minun päälleni.
16:10 Mutta Wanhurscauden teden/ Sille ette mine menen Iseni tyge/ ia ette te minua sillen näe.
Mutta wanhurskauden tähden/ Sillä että minä menen Isäni tykö/ ja että te minua silleen näe.
16:11 Mutta Domion teden/ Sille ette temen Mailman Pämies/ io ombi Domittu.
Mutta tuomion tähden/ Sillä että tämän maailman päämies/ ja ompi tuomittu.
16:12 Wiele nyt minulla olis teille palio sanomist/ waan ette te nyt Woi canda.
Wielä nyt minulla olisi teille paljon sanomista/ waan että te nyt woi kantaa.
16:13 Mutta costa se tule/ ioca ombi Totudhen Hengi/ se iohdatta teite caicken totutee'. Sille eipe hen itzestens puhu/ waan mite hen cwle/ site hen puhu/ Ja mitke tuleuat ouat ne hen teille ilmoitta.
Mutta koska se tulee/ joka ompi Totuuden Henki/ se johdattaa teitä kaikkeen totuuteen. Sillä eipä hän itsestänsä puhu/ waan mitä hän kuulee/ sitä hän puhuu/ Ja mitkä tulewat owat ne hän teille ilmoittaa.
16:14 Se minua pite cu'nijoitzeman. Sille se ottapi minun omastani/ ia teille ilmoittapi/
Se minua pitää kunnioitseman. Sillä se ottaapi minun omastani/ ja teille ilmoittaapi/
16:15 Caiki mite Iselle ombi ne ouat minun. Senteden mine sanoin/ ette hen minun omastani ottapi/ ia teille ilmoittapi.
Kaikki mitä Isälle ompi ne owat minun. Sen tähden minä sanoin/ että hän minun omastani ottaapi/ ja teille ilmoittaapi.
16:16 Yrielde ia ette te näe minua/ ia taas yrielde/ nin te näet minun/ sille mine menen Isen tyge.
Yrjäältä (wähän aikaa) ja ette te näe minu/ ja taas yrjäältä/ niin te näet minun/ sillä minä menen Isän tykö.
16:17 Sanoit sis mwtomat henen Opetuslapsistans keskenens/ Mike se on quin he' sano meille/ Yrielde/ ia ette te minua näe/ ia taas yrielde nin te näette minun/ ia ette mine mene' Isen tyge?
Sanoit siis muutamat hänen opetuslapsistansa keskenänsä/ Mikä se on kuin hän sanoo meille/ Yrjäältä/ ja ette te minua näe/ ja taas yrjäältä niin te näette minun/ ja että minä menen Isän tykö?
16:18 Nin he sanoit/ Mike se on quin hen sano Yrielde? Emme em tiedhä mite he' puhu.
Niin he sanoit/ Mikä se on kuin hän sanoo yrjäältä? Emme tiedä mitä hän puhuu.
16:19 Nin merkitzi Iesus/ ette he tadhoit kysy henelle/ ia sanoi heille/ Sijte te kysytte keskene' ette mine sanoin/ Yrielde ia ette te näe minua/ ia taas Yrielde/ nin te näet miun.
Niin merkitsi Jesus/ että he tahdoit kysy hänelle/ ja sanoi heille/ Siitä te kysytte keskenään että minä sanoin/ Yrjäältä ja että te näe minua/ ja taas yrjäältä/ niin te näet minun.
16:20 Totisest totisest sano' mine teille/ Teiden pite idkemen ia Parckuman/ mutta mailma wastan iloitzepi. Te murehelisexi tuletta/ waan teiden murehen kiäten iloxi.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Teidän pitää itkemän ja parkuman/ mutta maailma wastaan iloitseepi. Te murheelliseksi tulette/ waan teidän murheen kääntyy iloksi.
16:21 Waimo coska hen synnytte/ nin henelle ombi kipu/ sille henen hetkens tuli. Mutta coska hen on Lapsen synnyttenyt/ nin ei hen enembi waiwans muista/ senteden ette hen iloitzepi Inhimisen oleuan syndyneen mailmaan.
Waimo koska hän synnytti/ niin hänellä ompi kipu/ sillä hänen hetkensä tuli. Mutta koska hän on lapsen synnyttänyt/ niin ei hän enempi waiwansa muista/ sentähden että hän iloitseepi ihmisen olewan syntyneen maailmaan.
16:22 Ja teille mös ombi nyt mureh/ Mutta mine tadhon teite iellens nähdä/ ia teiden Sydhemen pite iloitzeman/ ia eikengen teiden ilon pidhe teilde poisottaman. Ja sinä peiuen ette te minulda miten kysy.
Ja teille myös ompi nyt murhe/ Mutta minä tahdon teitä jällens nähdä/ ja teidän sydämen pitää iloitseman/ ja ei kenkään teidän ilon pidä teiltä pois ottaman. Ja sinä päiwän että te minulta mitään kysy.
16:23 Totisest totisest sano' mine teille/ Caiki mite te anotta Iselde minun Nimeeni sen hen andapi teille.
Totisesti totisesti sanon minä teille/ Kaikki mitä te anotte Isältä minun nimeeni sen hän antaapi teille.
16:24 Tehenasti ette te ole miten anonet minun Nimeeni/ Rucolcat nin te saatta/ ette teiden ilon teudhelinen olis.
Tähän asti ette te ole mitään anoneet minun nimeeni/ Rukoilkaat niin te saatte/ että teidän ilon täydellinen olisi.
16:25 Neite mine olen puhunut teille Tapauxis/ Se aica tule/ ettei mine sille puhu teille Tapauxis/ mutta iulki minun Isesteni ilmoitan teille.
Näitä minä olen puhunut teille tapauksissa/ Se aika tulee/ ettei minä silleen puhu teille tapauksissa/ mutta julki minun Isästäni ilmoitan teille.
16:26 Sine peiuen pite teiden Rucoleman minun Nimeeni. Ja em mine sano teille/ ette minun pite Ise Rucolman teiden edesten.
Sinä päiwänä pitää teidän rukoileman minun nimeeni. Ja en minä sano teille/ että minun pitää Isää rukoileman teidän edestän.
16:27 Sille itze Ise Racasta teite/ senteden ette te minua Racastit/ ia vskoit ette mine olen Jumalast wloslectenyt.
Sillä itse Isä rakastaa teitä/ sentähden että te minua rakastit/ ja uskoit että minä olen Isästä ulos lähtenyt.
16:28 Mine wloslexin Isest/ ia tulin mailman. Taas mine ieten mailman/ ia menen Isen tyge.
Minä ulos läksin Isästä/ ja tulin maailmaan. Taas minä jätän maailman/ ja menen Isän tykö.
16:29 Sanoit henen Opetuslapsens henelle/ Catzo/ nyt sine puhut iulki/ ia et sine ychten Tapaust sano.
Sanoit hänen opetuslapsensa hänelle/ Katso/ nyt sinä puhut julki/ ja et sinä yhtään tapausta sano.
16:30 Nyt me tiedheme/ ettes caiki tiedhät/ ia ei nyt taruita ette iocu sinulle kysy/ Senteden me vskoma ette sine olet Jumalast wloslectenyt.
Nyt me tiedämme/ ettäs kaikki tiedät/ ja ei nyt tarwita että joku sinulle kysyy/ Sentähden me uskomme että sinä olet Jumalasta ulos lähtenyt.
16:31 Wastasi Iesus heite. Nyt te vskotta/ Catzo se aica lehesty/ ia io tuli/ ette iocainen haiotetan itzellens/ ia minun yxinen ietätte.
Wastasi Jesus heitä. Nyt te uskotte/ Katso se aika lähestyy/ ja jo tuli/ että jokainen hajoitetaan itsellensä/ ja minun yksinään jätätte.
16:32 Em mine quitengan yxinen ole/ sille ette Ise ombi minun cansani.
En minä kuitenkaan yksinään ole/ sillä että Isä ompi minun kanssani.
16:33 Neite mine olen puhunut teille/ Ette teille pite oleman minus Rauhan. Mailmas onopi teille tuska/ waan olcat hyues turuas/ Mine ylitzewoittin Mailman.
Näitä minä olen puhunut teille/ Että teillä pitää oleman minussa rauhan. Maailmassa ompi teillä tuska/ waan olkaa hywässä turwassa/ Minä ylitse woitin maailman.


* Synnin tedhen ) Mailma/ Inhimisen loondo/ Jerki ia Toimi >etc.
Ei tiedhe ette epeusko on Syndi/ ia Usko ombi Wanhurskaus/ ia ette Jumalan Domio cadottapi caiki/ mite ne ia Perkele ninen Christittudhen wastan domitzeuat/ Jumalan Nimen ia Paisten Palueluxen alla.
Sen tedhen nuctele se Pyhe Hengi Euangeliumis nijte/ ette caiki ouat Syndi iotca ei Uskosta eli Jumalan Sana mödhen ole.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21