P. Johannesen Euangelium.

 

XIX Lucu.

 

19:1 NIn otti sis Pilatus Iesusen ia rooskitzi hende/
Niin otti siis Pilatus Jesuksen ja ruoskitti häntä/
19:2 Ja ne Houit wänsit yden krunon Orientappurist/ ia panit hene' Päens/ ia he ymberikärit hene' Purpura waatteille ia sanoit/ Teme on Judaste' Kuningas.
Ja ne howit wäänsit yhden kruunun orjantappuroista/ ja panit hänen päähänsä/ ja he ympärikäärit hänen purppurawaatteilla ja sanoit/ Tämä on judasten kuningas.
19:3 Ja annoit henelle Coruapusti.
Ja annoit hänelle korwapuusti.
19:4 Taas Pilatus wloskeui ia sanoi heille Catzocat/ mine wloswien hene' teille/ ette te tiedheisit/ etten mine leudhä ychten Syte henen cansans.
Taas Pilatus ulos käwi ja sanoi heille katsokaat/ minä ulos wien hänen teille/ että te tietäisit/ etten minä löydä yhtään syytä hänen kanssansa.
19:5 Nin Iesus wlosmeni/ candaden ychte Orientappuraist Kruno/ ia Purpura waatetta. Ja hen sanoi heille/ Catzo mingemodoinen Inhiminen.
Niin Jesus ulos meni/ kantaen yhtä orjantappuraista kruunua/ ja purppurawaatetta. Ja hän sanoi heille/ Katso minkä muotoinen ihminen.
19:6 Coska ne Ylimeiset Papit ia Palueliat neit henen/ hwsit he ia sanoit Rirstinnaulitze ristinnaulitze he'de. Pilat9 sanoi heille/ Ottaca te he'de ia ristinnaulitca/ sille em mine leude ycten syte hene' cansans.
Koska ne ylimmäiset papit ja palwelijat näit hänen/ huusit he ja sanoit ristiinnaulitse ristiinnaulitse häntä. Pilatus sanoi heille/ Ottakaa te häntä ja ristiinnaulitkaa/ sillä en minä löydä yhtään syytä hänen kanssansa.
19:7 Wastasit hende Juttat/ Meille o'bi Laki/ ia meiden Lain ielken pite henen cooleman. Sille ette hen teki itzens Jumalan Poiaxi.
Wastasit häntä juuttaat/ Meillä ompi laki/ ja meidän lain jälkeen pitää hänen kuoleman. Sillä että hän teki teki itsensä Jumalan Pojaksi.
19:8 Coska nyt Pilatus temen Puhen cwli/ pelkesi he' enämin.
Koska nyt Pilatus tämän puheen kuuli/ pelkäsi hän enemmän.
19:9 Ja taas sisellemeni Radztupan/ Ja sanoi Iesuselle/ Custa sine olet? Mutta ei Iesus andanut henen wastaust.
Ja taas sisälle meni raastupaan/ Ja sanoi Jesukselle/ Kusta sinä olet? Mutta ei Jesus antanut hänen wastausta.
19:10 Nin sanoi Pilatus henelle/ Etkös miten minulle puhu? Etkös tiedhä ette minulla ombi Walda sinua Ristinnaulita/ ia minula ombi Walda sinua päste?
Niin sanoi Pilatus hänelle/ Etkös mitään puhu? Etkös tiedä että minulla ompi walta sinua ristiinnaulita/ ja minulla ompi walta sinua päästää?
19:11 IesuS wastasi/ Ei sinulla olis ychten walda minua wastan/ ellei se olis annettu sinulle ylhelde. Senteden henelle ombi swrembi syndi/ ioca minu' sinulle ylenannoi. Ja sijte aiasta etzi Pilatus hende päste.
Jesus wastasi/ Ei sinulla olisi yhtään waltaa minua wastaan/ ellei se olisi annettu sinulle ylhäältä. Sentähden hänelle ompi suurempi synti/ joka minun sinulle ylen antoi. Ja siitä ajasta etsi Pilatus häntä päästää.
19:12 Mutta Juttat husit/ ia sanoit/ Jos sine temen pästet/ nin et sine ole Keisarin ysteue/ Senteden/ Joca teke henens Kuningaxi/ se on Keisarit wasta'
Mutta juuttaat huusit/ ja sanoit/ Jos sinä tämän päästät/ niin et sinä ole keisarin ystäwä/ Sentähden/ Joka tekee hänens kuninkaaksi/ se on keisaria wastaan.
19:13 Mutta quin Pilatus temen puhen cwli/ wloswei hen Iesusen/ ia jstui Domiostolin päle/ sijne Paicas/ ioca cutzutan Lithostrotos/ mutta Hebreixi Gabatha.
Mutta kuin Pilatus tämän puheen kuuli/ ulos wei hän Jesuksen/ ja istui tuomiostuolin päälle/ siinä paikassa/ joka kutsutaan Lithostrotos/ mutta hebreaksi Gabatha.
19:14 Mutta se oli Päsieisen walmistus peiue/ lehes Cudhenel hetkelle. Ja hen sanoi Juttaille/ Catzocat teiden Kuningast.
Mutta se oli Pääsiäisen walmistuspäiwä/ lähes kuudennella hetkellä. Ja hän sanoi juuttaille/ Katsokaat teidän kuningasta.
19:15 Nin he hwsit/ Ota pois/ Ota pois/ Ristinnaulitze hende. Pilatus sanoi heille/ Pitekö minun Ristinnaulitzeman teiden Kuningan? Ne Ylimeiset Papit wastasit/ Ei ole meille Kuningast paitzi Keisarin.
Niin he huusit/ Ota pois/ Ota pois/ Ristiinnaulitse häntä. Pilatus sanoi heille/ Pitääkö minun ristiinnaulitseman teidän kuninkaan? Ne ylimmäiset papit wastasit/ Ei ole meillä kuningasta paitsi keisari.
19:16 Nin hen Ylenandoi henen heille Ristinnaulitta.
Niin hän ylen antoi hänen heille ristiinnaulittaa.
19:17 Mutta he otit Iesusen ia poisweit/ ia hen candadhen henen Ristiens wloslexi sihen Sijan/ ioca cutzutan Päcalloin Paicka/ Mutta Hebreixi Golgatha.
Mutta he otit Jesuksen ja pois weit/ ja hän kantaen hänen ristiänsä ulos läksi siihen sijaan/ joka kutsutaan pääkallon paikka/ mutta hebreaksi Golgatha.
19:18 Sielle he henen Ristin naulitzit/ Ja caxi mwta henen cansans cadhen polen/ ia Iesusen heide' keskellens.
Siellä he hänen ristiinnaulitsit/ Ja kaksi muuta hänen kanssansa kahden puoleen/ ja Jesuksen heidän keskellänsä.
19:19 Mutta Pilatus kirioitti ychden Pälekirioituxen/ ia pani sen Ristin päle/ ia oli nein kirioitettu/ Iesus Nazarenus Judasten Kuningas.
Mutta Pilatus kirjoitti yhden päällekirjoituksen/ ja pani sen ristin päälle/ ja oli näin kirjoitettu/ Jesus Nazarenus judasten kuningas.
19:20 Teme' sis päle kirioituxen luit monda Juttaista/ sille se Paikca oli lesse Caupungita cussa Chistus Ristinnaulittin.
Tämän siis päällekirjoituksen luit monta juuttaista/ sillä se paikka oli läsnä kaupunkia kussa Kristus ristiinnaulittiin.
19:21 Ja oli Hebreiixi/ ia Grekixi/ ia Latinaxi Kirioitettu. Nin sanoit Judasten Ylimeiset Papit Pilatuselle. Elos kirioitta Judaste' Kuningas/ Waan ette hen sanonut ombi/ Mine ole' Judasten Kuningas.
Ja oli hebreaksi/ ja krekiksi/ ja latinaksi kirjoitettu. Niin sanoit judasten ylimmäiset papit Pilatukselle. Ällös kirjoita judasten kuningas/ Waan että hän sanonut ompi/ Minä olen judasten kuningas.
19:22 Pilatus wastasi/ Mite min kirioitin/ sen mine kirioitin.
Pilatus wastasi/ Mitä minä kirjoitin/ sen minä kirjoitin.
19:23 Mutta coska nyt ne Houit olit Iesusen Ristinnaulinet/ Otit ne henen Waatteins/ ia teit nelie Osa/ Itzecullengin Houille Osan/ ia sihen mös Hamen. Mutta se Hame oli wmbinainen/ ylhelde haman alhalle cokonans cudottu.
Mutta koska nyt he howit olit Jesuksen ristiinnaulinneet/ Otit ne hänen waatteensa/ ja teitä neljä osaa/ Itse kullenkin howille osan/ ja siihen myös hameen. Mutta se hame oli umpinainen/ ylhäältä hamaan alhaalle kokonansa kudottu.
19:24 Nin he sanoit keskenens/ Elkem me site rikoco/ waan heittekem ariuoin kenenge se pite oleman/ Senpäle ette Ramattu pideis teutettemen/ quin sano/ He ouat minun Waattein iakanet itzellens/ ia ouat arpa heittenet minun Hameni päle. Ja Houit tosin nemet teit.
Niin he sanoit keskenänsä/ Älkäämme me sitä rikkoko/ waan heittäkäämme arwan kenenkä se pitää oleman/ Senpäälle että Raamattu pitäis täytettämän/ kuin sanoo/ He owat minun waatteet jakaneet itsellensä/ ja owat arpaa heittäneet minun hameeni päällä. Ja howit tosin nämät teit.
19:25 Mutta Iesusen Ristin tykene seisoit/ henen Eitins/ ia henen Eitins Sisar/ Maria se Cleophan eme'de/ ia Maria Magdalena.
Mutta Jesuksen ristin tykönä seisoit/ hänen äitinsä/ ja hänen äitinsä sisar/ Maria se Cleophan emäntä/ ja Maria Magdalena.
19:26 Coska sijs Iesus Eitins neki/ ia Opetuslapsens/ iota he' racasti/ tykene seisouan/ sanoi hen Eitillens. Waimo/ Catzo sinun Poicas.
Koska siis Jesus äitinsä näki/ ja opetuslapsensa/ jota hän rakasti/ tykönä seisowan/ sanoi hän äitillens. Waimo/ Katso sinun poikas.
19:27 Sijtte hen sanoi Opetuslapselle/ Catzo sinun Eitis. Ja sijte hetkest/ otti Opetuslapsi sen tygens.
Sitten hän sanoi opetuslapselle/ Katso sinun äitis. Ja siitä hetkestä/ otti opetuslapsi sen tyköns.
19:28 Sijtte quin Iesus tiesi ette caiki io olit teutetyt/ ia ette Ramattu pideis teutettemen/ sanoi hen/ Mine ianon. Oli sijs pa'du yxi Astia teunens Eticat.
Sitten kuin Jesus tiesi että kaikki jo olit täytetyt/ ja ette Raamattu pitäisi täytettämän/ sanoi hän/ Minä janoan. Oli siis pantu yksi astia täynnäns etikat.
19:29 Mutta he teutit ydhen Sienen Eticalla/ ia panit sen ymberi Isopin/ ia pidhit sen henen Suuns edes.
Mutta he täytit yhden sienen etikalla/ ja panit sen ympäri isopin/ ja pidit sen hänen suunsa edessä.
19:30 Coska sis Iesus oli Etican ottanut/ sanoi hen/ Se on teutetty. Ja callisti Päens/ ia ylesannoi Hengens.
Koska siis Jesus oli etikan ottanut/ sanoi hän/ Se on täytetty. Ja kallisti päänsä/ ja ylenantoi henkensä.
19:31 Mutta ette se oli Walmistus peiue/ ia ei Rumit pitenyt oleman Ristin päle Sabbathina (Sille se sama Sabbathin peue oli swri) Rucolit Juttat Pilatust/ ette heiden Reidhens piti Ricottaman/ ia poisotettaman.
Mutta että se oli walmistuspäiwä/ ja ei ruumiit pitänyt oleman ristin päälle Sabbathina (Sillä se sama Sabbathin päiwä oli suuri) Rukoilit juuttaat Pilatusta/ että heidän reitensä piti rikottaman/ ja pois otettaman.
19:32 Nin tulit Houit ia ricoit sen ensimeisen Reidhet/ ia sen toisen/ ioca henen cansans Ristinnaulittu oli.
Niin tulit howit ja rikoit sen ensimmäisen reidet/ ja sen toisen/ joka hänen kanssansa ristiinnaulittu oli.
19:33 Mutta quin he tulit Iesusen tyge/ ia neit hene' io coolluexi/ ei he rickonet hene' Reisiens/
Mutta kuin he tulit Jesuksen tykö/ ja näit hänen jo kuolleeksi/ ei he rikkoneet hänen reisiänsä/
19:34 Waan yxi Houist auasi henen Kyliens keihehell. Ja cocta wloswoosi Weri ia Wesi.
Waan se yksi howista awasi hänen kyljensä keihäällä. Ja kohta uloswuosi weri ja wesi.
19:35 Ja se ioca temen neki/ hen ombi sen todhistanut/ ia henen Todhistuxens on tosi. Ja se sama tiete ette hen totta sano/ Senpälle ette te mös wskoisitta.
Ja se joka tämän näki/ hän ompi sen todistanut/ ja hänen todistuksensa on tosi. Ja se sama tietää että hän totta sanoo/ Sen päälle että te myös uskoisitte.
19:36 Sille nemet ouat tapactanut/ ette Ramattu teuteteisin. Ei teiden pide Lwta rickoman henes.
Sillä nämät owat tapahtuneet/ että Raamattu täytettäisiin. Ei teidän pidä luuta rikkoman hänessä.
19:37 Ja taas toinen Kirioitus sanopi/ He szauat nädhä/ iohonga he ouat pisteneet.
Ja taas toinen kirjoitus sanoopi/ He saawat nähdä/ johonka he owat pistäneet.
19:38 Senielkin Joseph Arimathiast/ ioca oli Iesusen Opetuslapsi/ sala/ Judasten Pelghon teden/ rucoli Pilatust ette hen sais poisotta Iesusen Rumin/ ia Pilatus sen salli.
Sen jälkeen Joseph Arimatiasta/ joka oli Jesuksen opetuslapsi/ salaa/ judasten pelon tähden/ rukoili Pilatusta että hän sais pois ottaa Jesuksen ruumiin/ ja Pilatus sen salli.
19:39 Nin tuli mös Nicodemus/ ioca ennen oli tullut öelle Iesusen tyge/ ia toi Mirrhan ia Aloen secotetun/ lehes sata marcka.
Niin tuli myös Nikodemus/ joka ennen oli tullut yöllä Jesuksen tykö/ ja toi Mirrhan ja Aloen sekoitetun/ lähes sata markkaa.
19:40 Nin he otit sis Iesusen Rumin/ ia kärit sen Linauaattehin/ hyuin haijulisil yrtil ninquin Judasten tapa oli Haudhata.
Niin he otit siis Jesuksen ruumiin/ ja käärit sen liinawaatteihin/ hywin hajuisilla yrteillä niinkuin judasten tapa oli haudata.
19:41 Mutta sijne Paicas quin hen Ristinnaulittin/ oli yxi Yrttitarha/ ia Yrttitarhas yxi wsi Hauta/ cuhunga eikengen wiele ollut pandu/
Mutta siinä paikassa kuin hän ristiinnaulittiin/ oli yksi yrttitarha./ ja yrttitarhas yksi uusi hauta/ kuhunka ei kenkään wielä ollut pantu/
19:42 Johonga he panit Iesusen/ Judasten Walmistus peuen tehden/ ette se Hauta oli lesse.
Johonka he panit Jesuksen/ judasten walmistuspäiwän tähden/ että se hauta oli läsnä.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21