Josuan Kirja

XIX.   Lucu  .

SImeonin/ Sebulonin/ Isascharin/ Asserin/ Nephthalin ja Danin/ idzecungin osa kirjoitetan/ v. 1.
Josua saa osaxens Timnathin Serahn Ephramin wuorella/ jota hän anoikin/ v. 49.

Joos 19:1 SEnjälken langeis toinen arpa Simeonin lasten sucucunnalle/ heidän sucuins jälken/ ja heidän perindöns oli keskellä Judan lasten perimystä.
Joos 19:2 Ja heidän perittäwäxens tuli BeerSeba/ Seba/ Molada.
Joos 19:3 HazarSual/ Bala/ Azem.
Joos 19:4 Eltholad/ Bethul/ Harma.
Joos 19:5 Ziclag/ BethMarcaboth/ HazarSussa.
Joos 19:6 BethLebaoth/ Saruhen/ ne owat colmetoistakymmendä Caupungita ja heidän kyläns.
Joos 19:7 Ain/ Rimon/ Ether/ Asan/ ne owat neljä Caupungita kylinens.
Joos 19:8 Sijhen myös caicki kylät/ cuin ymbärins näitä Caupungeita owat/ aina Baalathin/ BeerinRamathin/ etelän puoleen. Tämä on Simeonin lasten sucucunnan perimys heidän suguisans:
Joos 19:9 Sillä Simeonin lasten perimys on keskellä Judan lasten osa/ ja että Judan lasten periminen oli suurembi/ sentähden pereit Simeonin lapset osan keskellä heidän perindötäns.
Joos 19:10 COlmas arpa langeis Sebulonin lasten sucucunnalle/ heidän sucuins jälken: Ja heidän perimisens oli Saridin asti.
Joos 19:11 Ja astu lännen puoleen Marealaan/ ja ulottu Dabasethijn/ ja sijhen ojaan joca juoxe Jacnean ohidzen.
Joos 19:12 Ja käändä Saridist itän päin/ Cisloth Thaborin rajan saaden/ ja mene Dabrathijn/ ja ulottu Japhiaan.
Joos 19:13 Ja mene sieldä itän päin läpidze Githan/ Hepherin/ Ithan/ Catzin/ ja loppu Rimonijn/ Mithoarijn ja Neaan.
Joos 19:14 Ja juoxe ymbärins pohjan puolen Nathonin päin/ ja loppu JeptaElin laxoon.
Joos 19:15 Catath/ Nahalal/ Simron/ Jedeala ja Bethlehem. Ne owat caxitoistakymmendä Caupungita ja heidän kyläns.
Joos 19:16 Tämä on Sebulonin lasten sucucunnan perimys heidän suguisans. Ja nämät owat heidän Caupungins ja kyläns.
Joos 19:17 Neljäs arpa langeis Isascharin lapsille/ heidän sucuins jälken.
Joos 19:18 Ja heidän rajans oli Jesreel/ Chesulloth/ Sunem.
Joos 19:20 Hapharaim/ Sion/ Anaharath.
Joos 19:20 Rabbith/ Kiseon/ Abetz.
Joos 19:21 Remeth/ EnGannim/ Enhadda/ BethPhazez.
Joos 19:22 Ja ulottu Thaborijn/ Sahatzimaan/ BethSemexeen/ ja hänen loppuns owat Jordanin tykönä/ cuusitoistakymmendä Caupungita kylinens.
Joos 19:23 Tämä on Isascharin lasten sucucunnan perimys/ Caupungit ja kylät heidän suguisans.
Joos 19:24 WIides arpa langeis Asserin lasten sucucunnalle/ heidän sucucunnisans.
Joos 19:25 Ja heidän rajans oli Helcath/ Hali/ Bethen/ Ahsaph.
Joos 19:26 AlaMelech/ Amead/ Miseal/ ja ulottu Carmelin meren tygö/ ja SihorLibnathijn.
Joos 19:27 Ja käändä itän käsin BethDagonia wastan/ ja ulottu Sebulonijn/ ja Jephtahelin laxoon pohjan puoleen/ BethEmekijn/ Negielijn/ ja loppu Cabulin tykönä wasemalla puolella.
Joos 19:28 Ja Ebronijn/ Rehobijn/ Hamonijn/ Kanaan aina sijhen isoin Sidonijn.
Joos 19:29 Ja käändä Raman puoleen/ aina sijhen wahwan Caupungijn Zorijn/ ja palaja Hossan päin/ ja loppu meren tykönä nuora myöden Achsibin tygö.
Joos 19:30 Uma/ Aphek/ Rehob/ caxicolmattakymmendä Caupungita kylinens.
Joos 19:31 Tämä on Asserin lasten sucucunnan perimys heidän suguisans/ Caupungit ja kylät.
Joos 19:32 CUudes arpa langeis Nephtalin lapsille heidän suguisans.
Joos 19:33 Ja heidän rajans oli Heleph/ Elon/ Zananim läpidze/ Adami/ Nekeb/ JabneEl/ Lacumin asti/ ja loppu Jordanijn.
Joos 19:34 Ja käändä lännen puoleen/ Asnoth Thaborin tygö/ ja tule sieldä haman Hucokin ja ulottu eteläst Sabulonijn/ ja lännest Asserijn/ Judan asti Jordanin tygö idän puoleen.
Joos 19:35 Ja hänellä owat wahwat Caupungit/ Zidim/ Zer/ Hamath/ Racath/ Cinnareth.
Joos 19:36 Adama/ Rama/ Hazor.
Joos 19:37 Kedes/ Edrei/ Enhazor.
Joos 19:38 Jereon/ MigdalEl/ Harem/ BethAnath/ BethSames/ yhdexäntoistakymmendä Caupungita kylinens.
Joos 19:39 Tämä on Nephtalin lasten sucucunnan perimys heidän suguisans/ Caupungit ja kylät.
Joos 19:40 SEidzemes arpa langeis Danin lasten sugulle heidän suguisans.
Joos 19:41 Ja raja heidän perimisestäns oli Sarea/ Estaol/ Irsames.
Joos 19:42 Saalabin/ Ajalon/ Jethla.
Joos 19:43 Elon/ Timnatha/ Ecron.
Joos 19:44 Eltheke/ Gibethon/ Baalath.
Joos 19:45 Jehud/ BneBarac/ GatRimon.
Joos 19:46 Mejarcon/ Racon sen rajan cansa Japhoa wastan.
Joos 19:47 Ja siellä loppu Danin lasten raja/ ja Danin lapset nousit ja sodeit Lesemi wastan/ ja woitit sen ja löit miecan terällä/ omistit sen ja asuit sijnä/ ja cudzuit sen Dan heidän isäns nimeldä.
Joos 19:48 Tämä on Danin lasten sucucunnan perindö/ heidän suguisans/ Caupungit ja kylät.
Joos 19:49 JA cosca he olit lacannet jacamast maata rajoinens/ annoit Israelin lapset Josualle Nunin pojalle perinnön heidän seasans.
Joos 19:50 Ja annoit hänelle HERran käskyn jälken sen Caupungin jota hän anoi/ joca oli TimnathSerah Ephraimin wuorella/ siellä hän rakensi Caupungin/ ja asui sijnä.
Joos 19:51 NÄmät owat ne perimiset/ jotca Pappi Eleazar/ ja Josua Nunin poica/ ja ylimmäiset Isistä sucuin seasta arwalla jagoit Israelin lapsille Silos HERran edes/ seuracunnan majan owen tykönä/ ja nijn lopetit maan jacamisen.

Vers. 1. Judan lasten perimystä ) Jacob Patriarchan sanan jälken/ Gen. 49:7. Minä eroitan heidän Jacobijn ja hajotan heidän Israelijn.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24