Josuan Kirja

VI.   Lucu  .

ISraelitat käywät Jumalan käskyn jälken cuusi kerta Jerihon ymbäri/ ja candawat Arckia/ v. 15.
Seidzemendenä päiwänä jacowat muurit/ ja he woittawat Caupungin/ v. 15.
Caicki Canssa ja carja kirotan ja langewat miecan terällä/ v. 22.
Rahab wapadetan/ v. 23.
Caupungi poltetan/ paidzi culda ja hopiat/ waski ja rauta calua/ jotca pandin tawaraxi HERran huoneseen/ v. 24.
Josua sadatta sitä/ joca Jerihon rakenda jällens/ v. 26.

Joos 6:1 JA Jeriho oli suljettu ja wisust warustettu Israelin lasten pelgon tähden/ nijn ettei yxikän taitanut tulla ulos eli sisälle.
Joos 6:2 Mutta HERra sanoi Josualle: Cadzo/ minä olen andanut Jerihon/ hänen Cuningans ja sotawäkens sinun kätees.
Joos 6:3 Anna caiken sotawäen kerta käydä Caupungin ymbärins/ ja tee nijn cuusi päiwä.
Joos 6:4 Ja seidzemen Pappia ottacan seidzemen cajahdoswuoden Basunata Arkin eteen. Ja seidzemendenä päiwänä käykät seidzemen kerta Caupungin ymbärins/ ja Papit soittacan Basunalla.
Joos 6:5 Ja cosca he soittawat cajahdoswuoden Basunata pitkän/ ja te cuulette Basunan änen/ nijn nostacan caicki Canssa suuren sodan änen ja huutacan/ ja nijn Caupungin muurit jacowat/ ja Canssa astu sinne sisälle/ idzecukin cohdastans.
Joos 6:6 Nijn cudzui Josua Nunin poica Papit/ ja sanoi heille: candacat lijton Arcki/ ja andacat seidzemen Pappia canda seidzemen cajahdoswuoden Basunata HERran Arkin edellä.
Joos 6:7 Mutta Canssalle sanoi hän: mengät matcaan ja käykät Caupungin ymbärins/ ja se joca sotaaseilla warustettu on/ hän käykän HERran Arkin edellä.
Joos 6:8 Ja cosca Josua nämät Canssalle sanonut oli/ nijn otit ne seidzemen Pappia seidzemän cajahdoswuoden Basunata/ ja käwit HERran Arkin edellä/ soittaden nijtä Basunoita. Ja HERran lijton Arcki seurais heitä heidän jäljistäns.
Joos 6:9 Ja ne jotca sotaaseilla hangitut olit käwit Pappein edellä/ jotca soitit Basunoita/ waan yhteinen Canssa seurais Arckia soittoden Basunata.
Joos 6:10 Mutta Josua käski Canssalle/ ja sanoi: ei teidän pidä sodan riekinät pitämän/ taicka jotkain ändä andaman cuultta/ eli sana lausuman teidän suustan/ sijhen päiwän asti/ cuin minä sanon teille: huutacat/ nijn andacat cuulla sodan äni.
Joos 6:11 Nijn käwi HErran Arcki kerran Caupungin ymbärins/ ja tulit sijtte leirijns jällens/ ja yödyit sinne.
Joos 6:12 Ja Josua warhain huomeneltain nousi/ ja Papit cannoit HERran Arckia.
Joos 6:13 Nijn cannoit sijs ne seidzemen Pappia ne seidzemen cajahdoswuoden Basunata HERran Arkin edellä/ ja käyden soitit Basunata. Ja jocainen cuin sotaaseilla hangittu oli/ käwi heidän edelläns/ waan yhteinen Canssa käwit HERran Arkin jäljis soittaden Basunata.
Joos 6:14 Käwit he myös toisna päiwänä kerran Caupungin ymbärins/ ja tulit leirijns jällens/ ja sitä ha teit cuusi päiwä.
Joos 6:15 JA tapahtui seidzemendenä päiwänä/ cosca huomen rusco käwi ylös/ nousit he warhain ja käwit endisellä tawalla Caupungin ymbärins/ nijn että he seidzemendenä päiwänä käwit seidzemen kerta Caupungin ymbärins.
Joos 6:16 Ja sillä seidzemennellä kerralla/ cosca Papit soitit Basunata/ sanoi Josua Cansalle: riecucat/ sillä HErra andoi teille Caupungin.
Joos 6:17 Mutta Caupungi ja caicki mitä sijnä on/ pitä kirottaman HERralle/ ainoastans portto Rahab pitä elämän jäämän/ ja caicki jotca hänen cansans huones owat: sillä hän kätki sanansaattajat cuin me lähetimme.
Joos 6:18 Ainoastans carttacat teitän kirotuista HERralle/ ettet te idziän saattais kirouxeen/ jos te jotakin sijtä kirotusta otatte/ ja saatatte Israelin leirin kirouxen ja onnettomuden ala.
Joos 6:19 Mutta caicki hopia ja culda/ waski ja rauta calu/ olcan HERralle pyhitetyt/ ja tuotacan HERralle tawaraxi.
Joos 6:20 Ja nijn Canssa rieguit ja soitit Basunata: sillä caicki Canssa jotca cuulit Basunan änen/ rieguit suurella änellä/ ja muurit jacoisit ja caicki Canssa idzecukin cohdastans astuit Caupungijn.
Joos 6:21 Nijn he woitit Caupungin/ ja kiroisit caicki cuin Caupungis olit miecan terällä/ sekä miehet että waimot/ nuoret ja wanhat/ caiken carjan/ lambat ja Asit.
Joos 6:22 JA Josua sanoi nijlle cahdelle miehelle/ jotca maata wacoinet olit: mengät sen porton huoneseen/ ja johdattacat waimo ulos caluinens/ nijncuin te oletta hänelle wannonet.
Joos 6:23 Nijn menit nuoret miehet/ jotca maata wacoinet olit/ sinne/ ja toit Rahahabin/ hänen Isäns/ Äitins/ weljens/ ja caicki mitä hänellä oli/ ja caiken hänen sucuns/ ja sioitit heidän ulcoiselle puolelle Israelin lasten leiriä.
Joos 6:24 Mutta Caapungin he poltit tulella ja caicki mitä siellä oli/ ainoastans hopian/ cullan/ wasken ja rauta calun panit he tawaraxi HERran huoneseen/ Mutta porton Rahabin/ ja hänen Isäns huonen/ ja caicki cuin hänellä oli andoi Josua elä.
Joos 6:25 Ja hän asui Israelin Canssan seas tähän päiwän asti: että hän kätki wacojat/ jotca Josua Jerihota wacoiman lähetti.
Joos 6:26 SIlloin wannoi Josua/ ja sanoi: kirottu olcon se mies HERran edes/ joca rakenda tämän Jerihon Caupungin/ cosca hän laske sijhen perustuxen/ nijn cadottacon esicoisens/ ja cosca hän pane häneen portin/ nijn cadottacon nuorimman poicans.
Joos 6:27 Ja HERra oli Josuan cansa/ ja hän tuli cuuluisaxi caikes maacunnas.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24