Josuan Kirja

XXIII.   Lucu  .

JOsua cudzu Israelin wähä ennen hänen cuolematas cocon/ ja muistutta heille Jumalan hywät tegot/ v. 1.
Neuwo heitä pitämän Jumalan käskyjä/ v. 6.
Ettei he secoitais heitäns Cananerein cansa/ eikä palwelis heidän jumalitans/ v. 7.
Nijn olis Jumala siunawa heitä ja andawa menestyxen/ v. 9.
Waan jos he heihijn secanduwat/ nijn Jumala on hucuttawa heidän sildä hywäldä maalda/ v. 12.

Joos 23:1 JA pitkän ajan peräst/ cosca HErra oli andanut Israelin tulla lepoon caikilda wiholisildans/ jotca heidän ymbärilläns olit/ Ja Josua jo oli wanha ja hywään ikään joutunut:
Joos 23:2 Cudzui hän coco Israelin tygöns/ heidän wanhimmans/ päämiehens/ duomarins ja esimiehens/ sanoden heille: minä olen jo wanha ja hywään ikään tullut.
Joos 23:3 Ja te oletta nähnet caicki jotca HERra teidän Jumalan on tehnyt caikelle tälle Canssalle teidän edesän: sillä HERra teidän Jumalan idze sodei teidän edestän.
Joos 23:4 Cadzocat/ minä olen jacanut teille ne Canssat arwalla/ jotca wielä jäljellä owat/ jocaidzelle sucucunnalle oman perinnöns jälken/ hamast Jordanist ja caiken sen Canssan jonga minä häwitin/ sijhen suuren meren asti auringon laskemisen päin.
Joos 23:5 Ja HERra teidän Jumalan syöxä ulos ne teidän edestän/ ja aja ulos teidän edestän/ nijn että te omistatte heidän maans/ nijncuin HERra teidän Jumalan teille sanonut oli.
Joos 23:6 Nijn wahwistucat jalost pitämän/ ja tekemän caicki cuin on kirjoitettu Mosexen lakiraamatus/ nijn ettet te sijtä harhais/ oikialle eli wasemalle puolelle.
Joos 23:7 Nijn ettet te tulis näiden jäänyitten Canssain secaan/ ja ettet te mielen johdatais eli wannois heidän jumalans nimen cautta/ eikä myös palwelis elickä rucoilis heitä.
Joos 23:8 Mutta wahwast rippucat HERras teidän Jumalasan kijnni/ nijncuin te myös tähän päiwän asti tehnet oletta.
Joos 23:9 Ja nijn HERra aja teidän edestän suuren ja wäkewän Canssan ulos/ nijncuin ei yxikän ole seisonut teitä wastan tähän päiwän asti.
Joos 23:10 Yxi teistä aja tuhatta taca: sillä HERra teidän Jumalan soti teidän edestän/ nijncuin hän teille sanonut oli.
Joos 23:11 Sentähden ottacat wisust waari teidän sielustan/ että te pidätte rackana HERran teidän Jumalan.
Joos 23:12 MUtta jos te käännätte teidän pois/ ja pidätte teitän jäänyitten Canssan tygö/ ja yhdistätte teitän naimises heidän cansans/ nijn että te tuletta heidän/ ja he teidän secaan:
Joos 23:13 Nijn tietkät/ ettei HERra teidän Jumalan enämbi tätä Canssa teidän edestän aja ulos/ mutta he tulewat teille pahennuxexi ja paulaxi/ ja ruoscaxi teidän kylken päälle/ ja orjantappuraxi teidän silmillen/ sijhenasti/ että hän teitä hucutta sijtä hywästä maasta/ jonga HERra teidän Jumalan teille andanut oli.
Joos 23:14 Cadzo/ minä waellan tänäpänä caiken mailman tien/ ja teidän pitä tietämän caikesta teidän sydämestän/ ja caikesta teidän sielustan/ ettei yhtän sana ole jäänyt tacaperin sijtä hywydest/ jonga HERra teidän Jumalan teille luwannut oli/ mutta caicki on tapahtunut teille/ ja ei mitän jäänyt tacaperin.
Joos 23:15 Nijncuin caicki se hywä on tullut/ jonga HERra teidän Jumalan teille sanonut oli/ nijn HERra myös anda tulla teidän ylidzen caiken pahuden/ sijhenasti että hän cadotta teidän sijtä hywästä maasta/ jonga HERra teidän Jumalan teille andanut oli.
Joos 23:16 Jos te HERran teidän Jumalan lijton käytte ylidze/ jonga hän teille käskenyt oli/ menette ja palwelette wieraita jumalita/ ja heitä rucoilette/ nijn HERran wiha julmistu teidän ylidzen/ ja äkist hucutta teidän sijtä hywästä maasta/ jonga hän teille andanut oli.

Vers. 7. Ettet te tulis ) Lahcocundain/ jumalattomain ja epäjumalan palweljain cansa/ ei pidä cansakäymist pidettämän/ ettei nijldä wietelläis/ Tit. 3:10.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24