Josuan Kirja

XV.   Lucu  .

JUdan lasten rajat luetellan/ v. 1.
Caleb saa osans Judan lasten seas/ v. 13.
Caleb anda Athnielille tyttärens Achsan emännäxi/ että hän woitti Kiriath Sepherin/ v. 16.
Sijtte luetellan Judan Caupungit/ v. 21.
Judan lapset ei woi Jebuserejä aja pois/ v. 63.

Joos 15:1 JUdan lasten sugun arpa heidän huoneins jälken/ oli Edomin maan raja Zinnin corwen puoleen/ joca etelän puoleen on/ lounan maan ärest.
Joos 15:2 Nijn että heidän lounan maan rajans/ oli suolameren ärestä/ se on/ sijtä lahdest joca mene etelän päin.
Joos 15:3 Ja käy sieldä ylöspäin Acrabijn/ ja käy Zinnin läpidze/ ja mene ylöspäin merestä CadesBarneaan/ ja mene Hetzronin läpidze/ ja käy Adarin päin/ ja notkista hänens Carca ymbärins.
Joos 15:4 Ja mene Azmonin läpidze/ ja tule Egyptin wirtaan/ nijn että sen maan rajan äri on meri. Tämä pitä oleman teille maan raja lounasen päin.
Joos 15:5 Waan raja itän päin on suolainen meri Jordanin ären asti. Waan raja pohjan puoleen/ on sijtä meren lahdest/ joca on Jordanin wierellä.
Joos 15:6 Ja mene BethHaglan tygö/ ja wetä hänens pohjast BethAraban puoleen/ ja mene Rubenin pojan Bohenin kiwen tygö.
Joos 15:7 Ja käy Debirin tygö Achorin laxost/ ja pohjan puolelda Gilgalin päin/ joca on Adumin cohdalla/ joca etelän puoleen on ojan wieres/ sijtte hän mene EnSemexen weden tygö/ ja mene Rogelin lahteen.
Joos 15:8 Sijtte hän mene Hinnamin pojan laxoon sen Jebuserin ohella joca asu lounan päin/ se on Jerusalem/ ja mene wuoren cuckulan ylidze/ joca on Hinnamin laxon edes länden päin/ Raphaimin laxon ärelle/ pohjan päin.
Joos 15:9 Sijtte hän käy sijtä wuoren cuckulast Nephtoahn lähten tygö/ ja mene nijden Caupungein tygö Ephronin wuoren Caupungein/ ja käändä hänens Baalan päin/ se on Kiriath Jearim.
Joos 15:10 Ja mene Baalast ymbärins länden päin Seirin wuoren tygö/ ja mene ulos pohjan puolest Jearin wuoren wieridze/ se on Chessalon/ ja tule BethSemexen tygö/ ja mene Thimnan läpidze.
Joos 15:11 Ja tule Ecronin wieridze pohjan puolelle/ ja wetä hänens Sichronin asti/ ja mene Baalan wuoren ylidze/ ja tule Jabnelin ohidzen/ että hänen ärens on meri.
Joos 15:12 Se maan raja länden päin on se suuri meri. Nämät owat Judan lasten maan rajat caicki ymbärins heidän suguisans.
Joos 15:13 MUtta Calebille Jephunnen pojalle annettin hänen osans Judan lasten secaan/ nijncuin HERra oli käskenyt Josualle/ nimittäin/ Kiriath Arba Enakim Isän/ se on Hebron.
Joos 15:14 Ja Caleb ajoi sieldä pois colme Enakim poica/ Cesain/ Ahimanan ja Thalmain Enakim sikiät.
Joos 15:15 Ja meni sieldä Debirin asuwaisten tygö/ waan Debir cudzuttin muinen KiriathSepher.
Joos 15:16 Ja Caleb sanoi: joca lyö KiriathSepherin ja woitta sen/ hänelle annan minä tyttäreni Achsan emännäxi.
Joos 15:17 Nijn woitti Athniel/ Kenaxen Calebin weljen poica/ ja hän andoi tyttärens Achsan hänelle emännäxi.
Joos 15:18 Ja cosca hän meni sisälle/ oli hänelle neuwottu anoman peldo hänen Isäldäns/ ja hän astui Asin pääldä alas/ nijn sanoi Caleb hänelle: mikä sinun on?
Joos 15:19 Hän sanoi: anna minulle siunaus/ sillä sinä olet andanut minulle cuiwan maan/ anna minulle myös lähteitä/ nijn andoi hän hänelle lähteitä/ sekä ylhäldä että alhalda.
Joos 15:20 Tämä on Judan lasten sucucunnan perimys heidän sucuins jälken.
Joos 15:21 JA Judan lasten sugun Caupungit yhdest culmast nijn toiseen/ Edomerein maan rajain tykönä lounasen käsin olit nämät: Capzeel/ Eder/ Jagur.
Joos 15:22 Kina/ Dimona/ AdAda.
Joos 15:23 Kedes/ Hazor/ Jethnan.
Joos 15:24 Siph/ Thelem/ Bealoth.
Joos 15:25 HazorHadatha/ Kirioth Hezron/ se on Hazor.
Joos 15:26 Amam/ Sema/ Molada.
Joos 15:27 Hazar/ Gadda/ Hesmon/ BethPalet.
Joos 15:28 Hazar Sual/ BeerSeba/ BisJothia.
Joos 15:29 Baala/ Jim/ Azem.
Joos 15:30 Eltolad/ Chesil/ Harma.
Joos 15:31 Ziclag/ Madmanna/ SanSanna.
Joos 15:32 Lebaoth/ Silhim/ Ain/ Rimon/
se on yhdexän colmattakymmendä Caupungita/ kylinens.
Joos 15:33 Waan lakialla oli Estoal/ Zarea/ Asna.
Joos 15:34 Sanoah/ EnGanim/ Tapuah/ Enam.
Joos 15:35 Jarmuth/ Adullam/ Socho/ Asecha.
Joos 15:36 Saaraim/ Adithaim/ Gedera/ Giderothaim/ se on/ neljätoistakymmendä Caupungita ja heidän kyläns.
Joos 15:37 Zenan/ Hadasa/ MigdalGad.
Joos 15:38 Dilean/ Mizpe/ Jacthiel.
Joos 15:39 Lachis/ Bazecath/ Eglon/ Chabon/ Lahmam/ Cithlis.
Joos 15:40 Gederoth/ BethDagon/ Naema/ Makeda/
Joos 15:41 se on/ cuusitoistakymmendä Caupungita/ ja heidän kyläns.
Joos 15:42 Libna/ Ether/ Asan.
Joos 15:43 Jephtah/ Asna/ Nesib.
Joos 15:44 Kegila/ Ahsib/ Maresa/ se on/ yhdexän Caupungita ja heidän kyläns.
Joos 15:45 Ekron tyttärinens ja kylinens.
Joos 15:46 Ekronist meren asti/ caicki joca ulottu Asdodijn ja heidän kyläns.
Joos 15:47 Asdod tyttärinens ja kylinens/ Gasa tyttärinens ja kylinens Egyptin weten asti/ ja se suuri meri on hänen rajans.
Joos 15:48 Mutta wuorella oli Samir/ Jathir/ Socho.
Joos 15:49 Danna/ Kiriath Sanna/ se on Debir.
Joos 15:50 Anab/ Estemo/ Anim.
Joos 15:51 Gosen/ Holon/ Gilo/ se on/ yxitoistakymmendä Caupungita ja heidän kyläns.
Joos 15:52 Arab/ Duma/ Esean.
Joos 15:53 Janum/ BethTapuah/ Apheca.
Joos 15:54 Humta/ KiriathArba/ se on Hebron/ Zior/ se on yhdexän Caupungita/ ja heidän kyläns.
Joos 15:55 Maon/ Carmel/ Siph/ Juta.
Joos 15:56 Jesreel/ Jacdeam/ Sanoah.
Joos 15:57 Cain/ Gibea/ Thimna/ kymmenen Caupungita ja heidän kyläns.
Joos 15:58 Halhul/ Bethzur/ Gedor.
Joos 15:59 Marath/ BethAnoth/ Eltecom/ ne owat cuusi Caupungita ja heidän kyläns.
Joos 15:60 Kiriath Baal/ se on KiriathJearim/ Harabba/ caxi Caupungita ja heidän kyläns.
Joos 15:61 Mutta corwes oli Beth Araba/ Middin/ Sechacha.
Joos 15:62 Nibsan/ ja suola Caupungi/ Engeddi/ cuusi Caupungita ja heidän kyläns.
Joos 15:63 Mutta Jebuserit asuit Jerusalemis/ ja Judan lapset ei woinet heitä aja ulos. Ja silloin jäit Jebuserit asuman Judan lasten cansa Jerusalemis tähän päiwän asti.

Vers. 16. Ja Caleb sanoi ) Tämä on tapahtunut Josuan cuoleman jälken/ cuin nähtäwä on/ Iud. 1:12.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24