Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

IX. Lucu.

 

9:1 ENgö mine Apostoli ole? Engö mine Wapa ole? Engö mine meiden Herra Iesust Christust nähnyt? Ettekö te ole minun Töön HErrassa?
Enkö minä apostoli ole? Enkö minä wapaa ole? Enkö minä meidän Herraa Jesusta Kristusta nähnyt? Ettekö te ole minun työn Herrassa?
9:2 Ellei mine ole muille Apostoli/ nin mine olen quitengin teiden Apostolin. Sille ette Insigli minun Apostolin wirghassa te oletta/ Herrassa.
Ellei minä ole muille apostoli/ niin minä olen kuitenkin teidän apostolin. Sillä että insiglin minun apostolin wirassa te olette/ Herrassa.
9:3 Coska iocu minulle kysy/ nin mine henelle nein wastan/
Koska joku minulta kysyy/ niin minä hänelle wastaan/
9:4 Eikö meille ole walta södhe ia iodha?
Eikö meillä ole walta syödä ja juoda?
9:5 Eikö meille mös ole walta ychte Sisarta waimoxi cansan ymberinswiedhä? Ninquin ne mwdh Apostolit/ ia Herran Weliet ia Cephas?
Eikö meillä myös ole walta yhtä sisarta waimoksi kansan ympärinsä wiedä? Niinkuin ne muut apostolit/ ja Herran weljet ja Kephas?
9:6 Eli minun yxinens ia Barnaban ei ole walta nin tedhä?
Eli minun yksinänsä ja Barnabaan ei ole walta niin tehdä?
9:7 Cuca sotipi coskan omans Maxons päle? Cuca winatarha' istutta/ ia ei söö henen Hedhelmestens? Eli cuca Caria caitzepi/ ia ei söö Carian rieskasta?
Kuka sotiipi koskaan oman maksunsa päälle? Kuka wiinatarhan istuttaa/ ja ei syö hänen hedelmästänsä? Eli kuka karjaa kaitseepi/ ja ei syö karjan rieskasta?
9:8 Puhunengo mine täte Inhimisten taualla? Eikö Laki site sama sano?
Puhunenko minä tätä ihmisten tawalla? Eikö laki sitä samaa sano?
9:9 Sille ette Mosesen Laisa on kirioitettu. Ei sinun pide kijnisitoman Richtetappauan härien suuta * Sureneco Jumala härckie?
Sillä ette Moseksen laissa on kirjoitettu. Ei sinun pidä kiinni sitomaan riihtä tappawan härän suuta Sureneeko Jumala härkiä?
9:10 Taicka eikö he' site caikeni meiden teden sano? Sille ette meiden tedhen se on kirioitettu/ Ette se ioca kyndä/ henen pite kyndemen Toiuouxisa/ ia ioca richtatappa/ henen pite richtetappaman Toiuouxisa/ ette hen tulis toiuostansa osalisexi.
Taikka eikö hän sitä kaikkeni meidän tähden sano? Sillä että meidän tähden on kirjoitettu/ Että se joka kyntää/ hänen pitää kyntämän toiwossa/ ja joka riihtä tappaa/ hänen pitää riihtä tappaman toiwossa/ että hän tulis toiwostansa osalliseksi.
9:11 Jos me teille He'gelisi kyluimme/ palio se on ios me teiden Rumilisi ylesnijtemme?
Jos me teille hengellisiä kylwimme/ paljon se on jos me teidän ruumiillisia ylös niitimme?
9:12 Mutta ios mwdh ouat tesse wallas osaliset teiden tykenen/ Mixei me sis palio enemin? Mutta eipe me ole sencaltaista walta * prucanet/ wan me caikinaisia kerssima ettei me miten estette Christusen Euangeliumin tee?
Mutta jos muut owat tässä wallassa osalliseksi teidän tykönän/ Miksei me siis paljon enemmin? Mutta eipä me ole sen kaltaista waltaa pruukanneet/ waan me kaikkinaisia kärsimme ettei me mitään estettä Kristuksen ewankeliumiin tee?
9:13 Eikö te tiedä ette ne iotca wffrauat/ söuet wffrista? Ja ne iotca Altarita walmistauat/ ne Altarita nautitzeuat?
Eikö te teidän että ne jotka uhraawat/ syöwät uhrista? Ja ne jotka alttaria walmistawat/ ne alttaria nautitsewat?
9:14 Nin mös on HERRA sätenyt/ Ette ne iotca Euangelium ilmoittauat/ pite Euangeliumista Elatoxens saaman.
Niin myös on HERRA säätänyt/ Että ne jotka ewankelium ilmoittawat/ pitää ewankeliumista elatuksensa saaman.
9:15 Mutta em mine ole quitengan miten neiste tehnyt.
Mutta en minä ole kuitenkaan mitään näistä tehnyt.
9:16 Em mine mös senteden sijtä kirioita/ ette nin pideis minun cansani tapachtuma'. Parambi olis minun coolla quin iongu' pideis minu' kerskamisen tyhijexi tekeme'. Mutta ette mine Eua'gelium sarna'/ ei minu' taruitze site euckemen/ sille minu' tule se tedexeni/ Ja we minulle/ ellei mine Eua'gelium ilmoita.
En minä myös sentähden sitä kirjoita/ että niin pitäisi minun kanssani tapahtuman. Parempi olisi minun kuolla kuin jonkun pitäisi minun kerskaamisen tyhjäksi tekemän. Mutta että minä ewankelium saarnaan/ ei minun tarwitse sitä öykkäämän/ sillä minun tulee se tehdäkseni/ Ja woi minulle/ ellei minä ewankelium ilmoita.
9:17 Jos mine sen teen mielelleni/ nin minun * palca' maxetan. Mutta ios mine ylenmieleni sen teen/ nin ombi se wirca quitengi minun haltuni annettu.
Jos minä teen sen mielelläni/ niin minun palkka maksetaan. Mutta jos minä ylen mieleni sen teen/ niin ompi se wirka kuitenkin minun haltuuni annettu.
9:18 Mikeste sis minun Palcan on? Nimitten/ ette mine saarnan Christusen Euangeliumi/ ia teen sen ilman miteken/ senpäle/ ettei mine turhaisi minun waltani Euangeliumisa.
Mikä tästä siis minun palkkani on? Nimittäin/ että minä saarnaan Kristuksen ewankelium/ ja teen sen ilman mitäkään/ sen päälle/ ettei minä turhentaisi minun waltaani ewankeliumissa.
9:19 Sille echke mine olen wapah iocaitzelda/ nin mine olen quitengi minuni tehnyt iocaitzen Palueliaxi/ senpäle ette mine site Usiamat nijste woitaisin.
Sillä ehkä minä olen wapaa jokaiselta/ niin minä olen kuitenkin minuni tehnyt jokaisen palwelijaksi/ senpäälle että minä sitä useammmat niistä woittaisin.
9:20 Nijlle Juttaille mine ole' techty nin quin yxi Judeus/ senpäle ette mine Juttat woitaisin. Ninen quin Lain alla ouat/ mine olen techty ninquin Lain alla/ senpäle/ ette mine ne/ iotca Lain alla ouat/ woitaisin.
Niille juuttaille minä olen tehty niinkuin yksi judeus/ sen päälle että minä juuttaat woittaisin. Niiden kuin lain alla owat/ minä olen tehty niinkuin lain alla/ sen päälle/ että minä ne/ jotka lain alla owat/ woittaisin.
9:21 Ninen quin ilman Laita ouat/ mine olen techty ninquin mine ilman Laita olisin (Waicka em mine ilma' Laita ole Jumala' edese/ Waan olen Christusen Laissa) ette mine ne/ iotca ilman Laita ouat/ woitaisin.
Niiden kuin ilman lakia owat/ minä olen tehty niinkuin minä ilman lakia olisin (Waikka en minä ilman lakia ole Jumalan edessä/ Waan olen Kristuksen laissa) että minä ne/ jotka ilman lakia owat/ woittaisin
9:22 Ninen Heickodhen mine olen techty/ nin quin Heicko/ senpäle ette mine ne Heicot woitaisin. Mine ole' iocaitzelle techty caikinaisexi/ senpäle ette mine caikeni mwtomat autuaxi tekisin.
Niiden heikkouden minä olen tehty/ niinkuin heikko/ sen päälle että minä ne heikot woittaisin. Minä olen jokaiselle tehty kaikkinaiseksi/ sen päälle että minä kaikkeni muutamat autuaaksi tekisin.
9:23 Mutta sencaltaista mine teen Euangeliumin tedhen/ ette mine tulisin heneste osalisexi.
Mutta senkaltaista minä teen ewankeliumin tähden/ että minä tulisin hänestä osalliseksi.
9:24 Eikö te tiedhä/ ette ne/ iotca Kijstassa iooxeuat/ caiki tosin he iooxeuat/ waan yxi Palcan ennettä? Jooskata nyt nin ette te käsiteisitte.
Eikö te tiedä/ että ne/ jotka kiistassa juoksewat/ kaikki tosin juoksewat/ waan yksi palkan ennättää? Juoskaatte nyt niin että te käsittäisitte.
9:25 Mutta iocainen quin campale/ caikista he' itzens weltä. Ne tosin sitewarte'/ ette he catouaisen Crunon saisit. Mutta me senteden ette me saisima sen ijancaikisen.
Mutta jokainen kuin kamppailee/ kaikistä hän itsensä wälttää. Ne tosin sitä warten/ että he katowaisen kruunun saisit. Mutta me sen tähden etta me saisimme sen iankaikkisen.
9:26 Mutta em mine nin iooxe/ quin * wissittömen polen/ Ja em mine nin kiluoittele quin Twlda piexeisin/
Mutta en minä niin juokse kuin wissittömien puoleen/ Ja en minä niin kilwoittele kuin tuulta pieksisin/
9:27 Waan mine rangaitzen minun Rumihini/ ia alaspainan sen/ Senpäle ettei coska mine muille sarnan/ madhaisi itze nuchtelinen olla.
Waan minä rankaisen minun ruumiihini/ ja alas painan sen/ Sen päälle ettei koska minä muille saarnaan/ mahtaisi itse nuhteellinen olla.

* Wijssittömen ) Ninquin yxi Kiluan iooxeua/ se ioca ohitze iooxe/ ei hen Mali ennettä/ ia yxi Campalia/ ioca huckan Twlehen hackapi.
Nin mös kieupi caikein ninen cansa/ iotca ilman Uskota Hyui töite tekeuet.
Sille he ouat Wissittömet quinga he ninen cautta pysyuet ia seisouat Jumalan edesse.
Senteden on caiki ne Turhaiooxu/ Turhacampaus ia Turhateco.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16