Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

III. Lucu.

 

3:1 JA mine rackat Welieni/ en tainut teiden cansan puhua ninquin Hengelisten cansa/ waan ninquin Lihallisten cansa/ ninquin noorein Lasten cansa Christusesa.
Ja minä rakkaat weljeni/ en tainnut teidän kanssan puhua niinkuin hengellisten kanssa/ waan niinkuin lihallisten kanssa/ niinkuin nuorein lasten kanssa Kristuksessa.
3:2 Reeska mine olen teille ioodha Andanut/ ia en Rooca/ Sille ettei te site wiele woineet. Ja ettei te mös nytkä woi/ senpolesta/ ette te wiele oletta Lihalliset.
Rieskaa minä olen teille juoda antanut/ ja en ruokaa/ Sillä ettei te sitä wielä woineet. Ja ettei te myös nytkään woi/ sen puolesta/ että te wielä olette lihalliset.
3:3 Sille nincauuan quin teiden seasan ombi Cateus/ rijta/ ia eripwraus/ Ettekö te sijtte lihalliset ole/ ia waella Inhimisten tauan ielkin?
Sillä niinkauan kuin teidän seassan ompi kateus/ riita/ ja eripuraus/ Etteko te siitä lihalliset ole/ ja waella ihmisten tawan jälkeen?
3:4 Sille/ coska iocu sanopi. Mine olen * Paualin/ Ja se toinen sano/ Mine olen Apollon/ eikö te sis ole Lihalliset.
Sillä/ koska joku sanoopi. Minä olen Pawalin/ Ja se toinen sanoo/ Minä olen Apollon/ eikö te siis ole lihalliset.
3:5 Mike sis Pauali on? Ja mike on Apollo? Palueliat he ouat/ Joinenga cautta te oletta wskolisexi tullut. Ja semmengi ninquin Jumala itzecungi andanut on.
Mikä siis Pawali on? ja mikä on Apollo? Palwelijat he owat/ Joidenka kautta te olette uskolliseksi tullut. Ja silleenkin niinkuin Jumala itse kunkin antanut on.
3:6 Mine olen istuttanut/ Apollo on castanut/ Mutta Jumala on casuon andanut.
Minä olen istuttanut/ Apollo on kastanut/ Mutta Jumala on kaswun antanut.
3:7 Nin ei ole se miten/ ioca istutta/ Eike se ioca castapi/ waan Jumala ioca casten anda.
Niin ei ole se mitään/ joka istuttaa/ Eikä se joka kastaapi/ waan Jumala joka kasteen antaa.
3:8 Mutta se ioca istutta/ ia se ioca casta ychte molemat ouat/ Cumbikin saa palcansa tööns pereste.
Mutta se joka istuttaa/ ja se joka kastaa yhtä molemmat owat/ Kumpikin saa palkkansa työnsä perästä.
3:9 Sille ette me olema Jumalan Apumiehet/ Te oletta Jumalan pellonroocko/ ia Jumalan Rakenus.
Sillä että me olemme Jumalan apumiehet/ Te olette Jumalan pellonruoko/ ja Jumalan rakennus.
3:10 Mine Jumalan armosta/ ioca minulle annettu on/ olen Peruxen laskenut/ ninquin yxi taitaua Rakendaija/ Yxi toinen sen päle rakendacan. Mutta iocainen catzocan/ quinga hen rakenda sen päle.
Minä Jumalan armosta/ joka minulle annettu on/ olen perustuksen laskenut/ niinkuin yksi taitawa rakentaja/ Yksi toinen sen päälle rakentakaan. Mutta jokainen katsotaan/ kuinka hän rakentaa sen päälle.
3:11 Sille mwta perusta eikengen taidha panna/ waan sen quin pandu on/ ioca on Iesus Christus.
Sillä muuta perustaa ei kenkään taida panna/ waan sen kuin pantu on/ joka on Jesus Kristus.
3:12 Jos nyt iocu rakenda temen Peruxen päle * Culda/ hopiata/ Callita Kiwije/ Puita/ Heini/ corssi/
Jos nyt joku rakentaa tämän peruksen päälle Kulta/ hopeata/ kalliita kiwiä/ puita/ heiniä/ korsia/
3:13 Nin tule iocaitzen Teco iulkisexi/ Sille ette se Peiue pite sen selijttemen/ ioca tulessa ilmeisexi tule/ Ja mingecaltainen iocaitzen Teco ombi/ sen Tuli kiusapi.
Niin tulee jokaisen teko julkiseksi/ Sillä että se päiwä pitää sen selittämän/ joka tulessa ilmeiseksi tulee/ Ja minkä kaltainen jokaisen teko ompi/ sen tuli kiusaapi.
3:14 Jos iongun Teco seisopi/ quin hen sen päle rakendanut ombi/ nin hen Palcansa saapi.
Jos jonkun teko seisoopi/ kuin hän sen päälle rakentanut ompi/ niin hän palkkansa saapi.
3:15 Mutta ios iongun Teco ylespala/ nin hen wahingon saapi. Mutta hen itze tule autuaxi/ Nin quitengin quin Tulen lepitze.
Mutta jos jonkun teko ylös palaa/ niin hän wahingon saapi. Mutta hän itse tulee autuaaksi/ Niin kuitenkin kuin tulen läwitse.
3:16 Ettekö te tiedhä/ ette te oletta Jumalan Templi/ ia Jumalan Hengi teisse asupi?
Etteko te tiedä/ että te olette Jumalan templi/ ja Jumalan Henki teissä asuupi?
3:17 Jos iocu Jumalan Templin riuapi/ sen Jumala cadhottapi. Sille ette Jumalan Templi ombi pyhe quin oletta te.
Jos joku Jumalan templin riiwaapi/ sen Jumala kadottaapi. Sillä että Jumalan templi ompi pyhä kuin olette te.
3:18 Elken itzens kengen pettäkö. Jos iocu teiden keskenenne henens lwle wijsaaxi/ se tulkon hulluxi tesse mailmasa/ ette hen machtaisi wijsas olla.
Älkään itsensä kenkään pettäkö. Jos joku teidän keskenänne hänens luule wiisaksi/ se tulkoon hulluksi tässä maailmassa/ että hän mahtaisi wiisas olla.
3:19 Sille temen Mailman wijsaus ombi hulluus Jumalan tykene. Sille ette kiriotettu on/ Hen käsitte ne wijsaat heiden caualuxisans.
Sillä tämän maailman wiisaus ompi hulluus Jumalan tykönä. Sillä että kirjoitettu on/ Hän käsittää ne wiisaat heidän kawaluksissansa.
3:20 Ja taas/ HERRA hen tietä ninen wijsasten aijatoxet/ ette ne ouat turhat.
Ja taas/ HERRA hän tietää niiden wiisasten ajatukset/ että ne owat turhat.
3:21 Senteden elken yxiken Inhimisiste kerskatco. Caiki ouat teiden omat/
Sentähden älkään yksikään ihmisistä kerskatko. Kaikki owat teidän omat/
3:22 olis echke Pauali eli Apollo/ Cephas taicka mailma/ Olis echke Eleme eli Coolema/ taicka nykyset eli tuleuaiset * caiki ouat teiden omanna/
olisi ehkä Pawali eli Apollo/ Cephas taikka maailma/ Olisi ehkä elämä eli kuolema/ taikka nykyiset eli tulewaiset kaikki owat teidän omanne/
3:23 Mutta te oletta Christusen waan Christus ombi Jumalan.
Mutta te olette Kristuksen waan Kristus ompi Jumalan.

* Culda ) Se on sanottu Sarnasta/ ia Opetuxesta iota taicka Usko' parenoxeen eli Wehenoxeen opetettu on.
Nyt ei yxiken oppi Cooleman hetkelle/ eli Domiopeiuelle/ taicka iossa cussa Waarasa piste/ ellei hen culutetaan/ Mutoin ios ei se ole selkie Jumalan sana/ Joca itzens kylle leute Omassatunnosa.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16