Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

XI. Lucu.

 

11:1 Olcotta minun Tauoittaijani/ ninquin mine Christusen.
Olkaatte minun tawoittajani/ niinkuin minä Kristuksen.
11:2 MIne kijte' teite Rackat Welieni/ ette te minu' päleni muistatta caikissa capaleisa/ ia ette te pidhette sen Säädhyn ionga mine teille annoin.
Minä kiitän teitä rakkaat weljeni/ että te minun päälleni muistatte kaikissa kappaleissa/ ja että te pidätte sen säädyn jonka minä teille annoin.
11:3 Mutta mine tadho'/ ette teiden pite tietemen/ Ette Christus on iocaitzen Miehen Pää/ Mutta Mies o'bi Waimon pää/ Mutta Jumala on Christusen pää.
Mutta minä tahdon/ että teidän pitää tietämän/ Että Kristus on jokaisen miehen pää/ Mutta mies ompi waimon pää/ Mutta Jumala on Kristuksen pää.
11:4 Jocaine' Mies quin rucoele eli Prophetera/ ia pitepi iotakin Pääns päle/ se häweise Päänse.
Jokainen mies kuin rukoilee eli propheteeraa/ ja pitääpi jotakin päänsä päällä/ se häwäisee päänsä.
11:5 Mutta iocainen Waimo quin rucoele eli Prophetera/ peittämettomelle päälle/ se häueise Päänse. Sille ette se on iwri ninquin olis aieldu.
Mutta jokainen waimo kuin rukoilee eli propheteeraa/ peittämättömällä päällä/ se häwäisee päänsä. Sillä että se on juuri niinkuin olisi ajeltu.
11:6 Ellei hen tachto he'nens peitte/ nin mös poiskeritkään Hiuxensa. Nyt ette se ombi ryme/ Ette Waimo pitä keritudh eli Leicatudh Hiuxet/ nin peitteken Päänse.
Ellei hän tahdo hänens peittää/ niin myös pois keritkään hiuksensa. Nyt että se ompi ruma/ Että waimo pitää kerityt eli leikatut hiukset/ niin peittäkään päänsä.
11:7 Mutta ei Miehen pidhe Päätens peittemen/ Sille hen on Jumalan Cuua ia Cunnia. Mutta Waimo ombi Miehen Cunnia.
Mutta ei miehen pidä päätänsä peittämän/ Sillä hän on Jumalan kuwa ja kunnia. Mutta waimo ompi miehen kunnia.
11:8 Sille ettei Mies ole waimosta/ Mutta waimo ombi mieheste.
Sillä ettei mies ole waimosta/ mutta waimo ompi miehestä.
11:9 Ja ei ole Mies Lootu waimon tedhen/ Mutta waimo ombi Lootu miehen tedhen.
Ja ei ole mies luotu waimon tähden/ Mutta waimo ompi luotu miehen tähden.
11:10 Senteden pite waimon pitemen * Woiman pänse päle/ Engelite' tedhe'.
Sentähden pitää waimon pitämän woiman päänsä päälle/ enkelien tähden.
11:11 Mwtoin ei ole Mies paitzi waimoa/ eikä waimo paitzi Mieste HErrassa/
Muutoin ei ole mies paitsi waimoa/ eikä waimo paitsi miestä Herrassa.
11:12 Sille ette ninquin Waimo on Mieheste tullut/ Nin mös mies tulepi Waimon cautta. Mutta caiki ouat Jumalasta.
Sillä että niinkuin waimo on miehestä tullut/ Niin myös mies tuleepi waimon kautta. Mutta kaikki owat Jumalasta.
11:13 Domitka itze keskene'ne/ Jos se on caunis/ ette iocu Waimo auoipein Jumalata rucoile.
Tuomitkaa itse keskenänne/ Jos se on kaunis/ että joku waimo awopäin Jumalata rukoilee.
11:14 Taicka eikö mös Loondo site teille opeta/ ette se on Miehelle ilkie/ ios henelle ombi pitket hiuxet
Taikka eikö myös luonto sitä teille opeta/ että sen on miehelle ilkeä/ jos hänellä ompi pitkät hiukset.
11:15 Mutta waimon on se cunnia/ ette henelle on pitket hiuxet? Hiuxet ouat henelle peitoxi annetudh.
Mutta waimon on se kunnia/ että hänellä on pitkät hiukset? Hiukset owat hänelle peitoksi annetut.
11:16 Edespein ios iocu teiden seasan on/ ioca ridhainen on/ se tietken/ Ettei meille se tapa ole eikä mös Jumalan Seurakunnalla.
Edespäin jos joku teidän seassan on/ joka riitainen on/ se tietkään/ Ettei meillä se tapa ole eikä myös Jumalan seurakunnalla.
11:17 Mutta neite tule minun keske. Em mine taidha kijtte/ Ettei te Paranoxeen waan Pahannoxeen ychtentule.
Mutta näitä tulee minun käskeä. En minä taida kiittää/ Ettei te parannukseen waan pahennukseen yhteentule.
11:18 Ensin/ coska te yctentuletta Seurakundaan/ mine cwlen/ Ette eripwraisudhet ouat teiden seasan/ ionga mine mös politain Uskon.
Ensin/ koska te yhteentulette seurakuntaan/ minä kuulen/ Että eripuraisuudet owat teidän seassan/ jonka minä myös puolittain uskon.
11:19 Sille ette teiden seasan pite mös Lahckot oleman/ Senpäle ette ne toimeliset tulisit teiden keskenen jwlkisexi.
Sillä että teidän seassan pitää myös lahkot oleman/ Senpäälle että ne toimelliset tulisit teidän keskenän julkiseksi.
11:20 Coska te nyt ychtentuletta/ nin ei pidhete HERran Echtolista.
Koska te nyt yhteentulette/ niin ei pidetä Herran ehtoollista.
11:21 Sille ette iocainen oma' Echtolisens söödhe ennettepi. Ja se yxi jsoa/ ia se toinen o'bi iouxisa.
Sillä että jokainen oman ehtoollisens syödä ennättääpi. Ja se yksi isoaa/ ja se toinen ompi juowuksissa.
11:22 Wai eikö teille Honeita ole/ iossa te söödhe ia iodha mahdatte? Taicka yle'catzottako te Jumala' Seurakunna'/ ia häueisette ne ioilla ei miten ole? mite minu' pite teille sanoma' Pitekö minun teite kijttemen? Tesse em mine ychten teite kijte.
Wai eikö teillä huoneita ole/ jossa te syödä ja juoda mahdatte? Taikka ylenkatsotteko te Jumalan seurakunnan/ ja häwäisette ne joilla ei mitään ole? minä minun pitää teille sanoman. Pitääkö minun teitä kiittämän? Tässä en minä yhtään teitä kiitä.
11:23 Mine olen sen Herralda saanut/ ionga mine teille annoin. Sille HErra Iesus/ sine Ööne iona hen petettin/ otti hen Leiuen/ kijtti/ murssi sen ia sanoi.
Minä olen sen Herralta saanut/ jonka minä teille annoit. Sillä Herra Jesus/ sinä yönä jonä hän petettiin/ otti hän leiwän/ kiitti/ mursi sen ja sanoi.
11:24 OTtacat/ söket/ Teme on minun Rumin/ ioca teiden edhesten muretahan/ Se techkette minun Muistoxeni.
Ottakaat/ syökäät/ Tämä on minun ruumiin/ joka teidän edestän murretaan/ Se tehkäätte minun muistokseni.
11:25 Samalmoto mös Calkin Echtolisen ielkin/ ia sanoi/ Teme Calki on se Wsi Testamenti minun Wereseni/ Se techkette ninwsein quin te iootta minun Muistoxeni.
Samalmuoto myös kalkin ehtoollisen jälkeen/ ja sanoi/ Tämä kalkki on se Uusi Testamentti minun weressäni/ Se tehkäätte niin usein kuin te juotte minun muistokseni.
11:26 Sille ninwsein quin te söötte teste Leiueste/ ia iootta teste Calkista/ teiden pite HErran Cooleman iulghistaman/ sihenasti quin hen tulepi.
Sillä niin usein kuin te syötte tästä leiwästä/ ja juotte tästä kalkista/ teidän pitää Herran kuoleman julkistaman/ siihenasti kuin hän tuleepi.
11:27 Mutta ioca keluottomasta sööpi teste Leiueste/ ia ioopi Herran Calkista/ se on wicapää Herran Lihan ia Weren polesta.
Mutta joka kelwottomasti syöpi tästä leiwästä/ ja juopi Herran kalkista/ se on wikapää Herra lihan ja weren puolesta.
11:28 Nin coetelcan Inhiminen itzense/ ia sijtte sööken teste Leiueste/ ia iookan teste Calkista.
Niin koetelkaan ihminen itsensä/ ja sitten syökään tästä leiwästä/ ja juokaan tästä kalkista.
11:29 Sille se ioca sööpi taicka ioopi keluottomasti/ hen sööpi ia ioopi domion itzellens/ senwoxi ettei hen eroita HErran Rumista.
Sillä se joka syöpi taikka juopi kelwottomasti/ hän syöpi ja juopi tuomion itsellens/ senwuoksi ettei hän eroita Herran ruumista.
11:30 Senteden ouat mös nin monda Heicko ia Sairasta teiden seasan/ ia swri poli macapi.
Sentähden owat myös niin monta heikkoa ja sairasta teidän seassan/ ja suuri puoli makaapi.
11:31 Sille ios me itze'ma domitzisima nin ei me ensingen domitud olisi.
Sillä jos me itsemme tuomitsisimme niin ei me ensinkään tuomitut olisi.
11:32 Waan coska me domitamma/ nin me Rangaista'ma Herralda/ Senpäle ettei meiden pidheisi Mailman cansa domitud oleman.
Waan koska me tuomitamme/ niin me rangaistaamme Herralta/ Senpäälle ettei meidän pitäisi maailman kanssa tuomitut oleman.
11:33 Senteden/ Rackat Welieni/ coska te cokontuletta söömen/ nin odhottacan toinen toistansa.
Sentähden/ Rakkaat weljet/ koska te kokoon tulette syömään/ niin odottakaan toinen toistansa.
11:34 Mutta ios iocu jsua/ hen söken cotonans/ Se'päle/ ettei te cokontulisi cadhotoxexi. Ne mudh mine tadhon toimitta coska mine tulen.
Mutta jos joku isoaa/ hän syököön kotonans/ Senpäälle/ ettei te kokoon tulisi kadotukseksi. Ne muut minä tahdon toimittaa koska minä tulen.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16