Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

XII. Lucu.

 

12:1 NIste Hengelisiste Lahijoista/ Rackat Weliet em mine tadho teilde salata.
Niistä hengellisistä lahjoista/ Rakkaat weljet en minä tahdo teiltä salata.
12:2 Te tiedhätte ette te oletta * Pacanat olleet/ ia kieuneet nine' Myckein Epeiumalden tyge/ ninquin te wiedhyt olitta.
Te tiedätte että te olette pakanat olleet/ ja käyneet niiden mykkäin epäjumalten tykö/ niinkuin te wiedyt olitte.
12:3 Senteden mine teen teille tietteuexi/ Ettei kengen ioca puhu Jumalan Hengen lepitze/ Iesusta kijrole. Ja eikengen taidha Iesusta Herraxi cutzua/ waan pyhen Hengen lepitze.
Sen tähden minä teen teille tiettäwäksi/ Ettei kenkään joka puhuu Jumalan Hengen läwitse/ Jesusta kiroile. Ja ei kenkään taida Jesusta Herraksi kutsua/ waan Pyhän Hengen läwitse.
12:4 Lahiat ouat * moninaiset/ Mutta yxi Hengi ombi.
Lahjat owat moninaiset/ Mutta yksi henki ompi.
12:5 Ja Wirghat ouat moninaiset/ Mutta yxi HERRA ombi.
Ja wirat owat moninaiset/ Mutta yksi HERRA ompi.
12:6 Ja auwd ouat moninaiset/ Mutta yxi Jumala ombi/ ioca caikissa waickuttapi caikinaiset.
Ja awut owat moninaiset/ Mutta yksi Jumala ompi/ joka kaikissa waikuttaapi kaikkinaiset.
12:7 Mutta iocahitzesa Hengen Lahiat osottauat heidens ychteitzexi tarpexi.
Mutta jokaisessa Hengen lahjat osoittawat heidäns yhteiseksi tarpeeksi.
12:8 Sille ydhelle annetan He'gen cautta puhuua Wijsaudhesta. Toiselle annetan puhua Tiedosta/ saman Henge' cautta. Toiselle Usko samasta He'geste.
Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta puhua wiisaudesta. Toiselle annetaan puhua tiedosta/ saman hengen kautta. Toiselle usko samasta hengestä.
12:9 Toiselle ne Lahiat Teruexi tehdhä/ sijnä samas Henges.
Toiselle ne lahjat terweeksi tehdä/ siinä samas hengessä.
12:10 Toiselle jhmelisi Töite tehdhä. Toiselle Prophetia. Toiselle He'get eroitta. Toiselle moninaiset Kielet. Toiselle moninaisten Kielden wlostulkitus.
Toiselle ihmeellisiä toitä tehdä/ Toiselle prophetia. Toiselle henget eroittaa. Toiselle moninaiset kielet. Toiselle moninaisten kielten ulostulkitus.
12:11 Mutta caiki neme se yxi ia sama Hengi waikutta/ iakain itzecullengi omanssa/ sen ielken quin hen tacto.
Mutta kaikki nämä se yksi ja sama Henki waikuttaa/ jakain itse kullekin omansa/ sen jälkeen kuin hän tahtoo.
12:12 Sille ninquin Rumis on yxi/ ia henelle ombi quitengi monda Jäsende/ Mutta caiki iäsenet ydhest Rumista/ echke he ouat vsia/ ouat he quitengin yxi Rumis/ Samalmoto mös Christus.
Sillä niinkuin ruumis on yksi/ ja hänellä ompi kuitenkin monta jäsentä/ Mutta kaikki jäsenet yhdestä ruumiista/ ehkä he owat uusia/ owat he kuitenkin yksi ruumis/ Samalla muotoa myös Kristus.
12:13 Sille ette me olem ydhen Hengen cautta caiki ydhexi Rumixi castetudh/ waicka me olema Juttat eli Grekit/ Orijat eli Wapat/ ia caiki me ydhen Hengen olema * iooneet.
Sillä että me olemme yhden hengen kautta kaikki yhdeksi ruumiiksi kastetut/ waikka me olemme juuttaat eli krekit/ orjat eli wapaat/ ja kaikki me yhden hengen olemme juoneet.
12:14 Sille ette Rumis ei ole yxi Jäsen/ wan wsia.
Sillä että ruumis ei ole yksi jäsen/ waan uusia.
12:15 Jos nyt Jalca tachto sano/ Em mine ole Käsi/ senteden em mine ole Rumin Jäsen. Pidheiskö henen senwoxi ei oleman Rumin Jäsene'?
Jos nyt jalka tahtoo sanoa/ En minä ole käsi/ sentähden en minä ole ruumin jäsen. Pitäiskö hänen sen wuoksi ei olemaan ruumiin jäsenen?
12:16 Ja ios Corua tachtois sano/ Em mine ole Silme/ senteden em mine ole Rumin Jäsen. Pidheiskö hene' senwoxi ei olema' Rumin Jäsene'?
Ja jos korwa tahtoisi sanoa/ En minä ole silmä/ sentähden en minä ole ruumiin jäsen. Pitäisikö hänen sen wuoksi ei olemaan ruumiin jäsenen?
12:17 Jos coko Rumis Silme olis. Cussa sis cwlemus o'bi? Jos se taas on caiki cwlemus/ Cussa sis on Haistamus?
Jos koko ruumis silmä olisi. Kussa siis olemus ompi? Jos se taas on kaikki kuulemus/ Kussa siis on haistamus?
12:18 Mutta nyt on Jumala ne Jäsenet pa'nut itzellense cu'gi Rumihissa/ ninquin he' on tachtonut.
Mutta nyt on Jumala ne jäsenet pannut itsellensä kunkin ruumiissa/ niinkuin hän on tahtonut.
12:19 Wai ios nyt caiki Jäsenet yxi Jäsen olis/ Cussa sijtte Rumis olis?
Wai jos nyt kaikki jäsenet yksi jäsen olis/ Kussa sitten ruumis olis?
12:20 Mutta nyt ouat Jäsenet monda/ ia Rumis on yxi. Ei taidha Silme Kädhelle sano/ Em mine sinua taruitze.
Mutta nyt owat jäsenet monta/ ja ruumis on yksi. Ei taida silmä kädelle sanoa/ En minä sinua tarwitse.
12:21 Eli pää Jalgoille/ Em mine teite taruitze.
Eli pää jaloille/ En minä teitä tarwitse.
12:22 Waan palio paramin ne Rumin Jäsenet/ iotca Heikomat näkyuet/ ne ouat tarpelisemat/
Waan paljon paremmin ne ruumiin jäsenet/ jotka heikommat näkywät/ ne owat tarpeellisimmat/
12:23 Ja iotca me lwlema häpielisemat oleuan Rumissa/ nine' päle me enime' Cunnian pane'ma. Ja iotca heiumet ouat nähdhä/ nijte me enimen caunista'ma.
Ja jotka me luulemme häpeällisemmät olewan ruumiissa/ niiden päälle me enimmin kunnian panemme. Ja jotka häjymmät owat nähdä/ niitä me enimmin kaunistamme.
12:24 Sille iotca caunihit ouat/ eiuet he mite' taruitze. Mutta Jumala o'bi nin Rumin coko'lijttenyt/ ia nijlle taruitzeuaisille Jäsenille eneme' Cu'nian a'danut/
Sillä jotka kauniit owat/ eiwät he mitään tarwitse. Mutta Jumala ompi niin ruumiin kokoonliittänyt/ ja niille tarwitsewaisille jäsenille enemmän kunnian antanut/
12:25 Ettei Eripwrausta olisi rumissa/ waa' caiki ne Jäsenet pite toinen toisens edeste Suru' pitemen.
Ettei eripurausta olisi ruumiissa/ waan kaikki ne jäsenet pitää toinen toisens edestä surun pitämään.
12:26 Ja ios yxi Jäsen kerssi iotaki/ Nin mös caiki mudh Jäsenet ynne kerssiuet. Ja ios yxi Jäsen cu'nialla pidhete'/ Nin caiki Jäsenet ynne riemuitzeuat.
Ja jos yksi jäsen kärsii jotakin/ Niin myös kaikki muut jäsenet ynnä kärsiwät. Ja jos yksi jäsen kunnialla pidetään/ Niin kaikki jäsenet ynnä riemuitsewat.
12:27 Mutta te oletta Christusen Rumis ia Jäsenet/ iocainen osansa ielkin.
Mutta te olette Kristuksen ruumis ja jäsenet/ jokainen osansa jälkeen.
12:28 Ja Jumala on pa'nut Seuracunnasa/ Ensin Apostolit/ Site lehinne Prophetat/ Sen ielkin Opetusiset/ Sijtte Ihmein tekiet/ Sen pereste terueexi tekemisen Lahiat/ Auttaiat/ haltiat/ Moninaiset kielet.
Ja Jumala on pannut seurakunnassa/ Ensin apostolit/ sitä lähinnä prophetat/ sen jälkeen opetusisät/ Sitten ihmeintekijät/ Sen perästä terweeksi tekemisen lahjat/ Auttajat/ haltijat/ Moninaiset kielet.
12:29 Ouatko he caiki Apostolit? Ouatko he caiki Prophetat? Ouatko he caiki Opetusiset? Ouatko he caiki Ihmein tekiet?
Owatko he kaikki apostolit? Owatko he kaikki prophetat? Owatko he kaikki opetusisät? Owatko he kaikki ihmein tekijät?
12:30 Ongo heille caikilla teruehexi tekemisen Lahiat? Puhuuatko he caiki moninaisilla Kielille? Taitauatko he caiki wlostulkita?
Onko heillä kaikilla terweeksi tekemisen lahjat? Puhuwatko he kaikki moninaisilla kielillä? Taitawatko he kaikki ulostulkita?
12:31 Mutta noudattaca te nite Parahita Lahioia/ Ja wiele mine nyt teille corkiaman Tien osotan.
Mutta noudattakaa te niitä parhaita lahjoja/ Ja wielä minä nyt teillä korkeamman tien osoitan.

* Moninaiset ) Caikis Christilisis ombi yxi Hengi/ Wijsaus/ Ymmerdhys/ Usko Woima >etc/
Mutta sencaltaisi prucata ia harioitella muita wastan/ ei se ole iocahitzella/ Mutta wijsaudhesta ne puhuat iotca Jumalata tundemaan opettauat/ Tiedhosta ne puhuuat/ iotca Ulkonaisista menoista ia Christilisista Wapaudhesta opettauat.
Ne Uskon osottauat/ iotta iulkisesta sen tunnustauat Sanoilla ia Töille/ ninquin Martyrit tegit/ Ne Henget eroittauat/ iotca Prophetat/ ia Opetuxet coetteleuat ia kiusauat.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16