Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

IV Lucu.

 

4:1 SIxi iocainen meite piteken/ ette me olema Christusen Palueliat/ ia haltiat Jumalan salaisudhen ylitze.
Siksi jokainen meitä pitäkään/ että me olemme Kristuksen palwelijat/ ja haltijat Jumalan salaisuuden ylitse.
4:2 Nyt se waiuoin Haltijoilda etziten/ ette he leuteisijt vskolisexi.
Nyt se waiwoin haltijoilta etsitään/ että he löytäisiin uskolliseksi.
4:3 Mutta wähe mine sijte tottelen/ ette mine teilde domitaan/ eli Inhimilisest * Peiueste. En mine domitze itzeke' minuani.
Mutta wähän minä sitä tottelen/ että minä teiltä tuomitaan/ eli inhimillisestä päiwästä. En minä tuomitse itsekin minuani.
4:4 Em mine tiedhä miten cansani/ Mutta em mine ole senpolesta wanhurskautettu/ Waan HERRA ombi se ioca minua domitze.
En minä tiedä miten kanssani/ Mutta en minä ole sen puolesta wanhurskautettu/ Waan HERRA ompi se joka minua tuomitsee.
4:5 Senteden elkette domitco ennen aica/ Sihenasti quin HERRA tulepi/ ioca mös site walkiuteen saatta/ quin Pimeydhes peitetty on/ ia iulghistapi Sydhemein aiwotuxet/ Silloin itzecukin Cunnian saapi Jumalalda.
Sentähden älkäätte tuomitko ennen aikaa/ Siihenasti kuin HERRA tuleepi/ joka myös sitä walkeuteen saattaa/ kuin pimeydessä peitetty on/ ja julkistaapi sydämen aiwoitukset/ Silloin itsekukin kunnian saapi Jumalalta.
4:6 Mutta neite/ rackat weliet/ mine olen minun ia Apollon päle wlostoimittanut/ teiden techten/ Ette te meiste oppisitta/ ettei kengen enemin itzestens pideisi quin nyt kirioitettu on. Senpäle ettei yxiken toinen toistansa wastan/ pidhe ionghun miehen tedhen itzense ylespaisuttaman.
Mutta näitä/ rakkaat weljet/ minä olen minun ja Apollon päälle ulos toimittanut/ teidän tähten/ Että te meistä oppisitte/ ettei kenkään enemmin itsestänsä pitäisi kuin nyt kirjoitettu on. Sen päälle ettei yksikään toinen toistansa wastaan/ pidä jonkun miehen tähden itsensä ylöspaisuttaman.
4:7 Sille ette cuca ombi sinun edespannut? Taicka mite sinulla ombi iota ei sine ole saanut? Jos sine nyt saanut olet? Mites sis itzees kerskat/ ninquin et sine ensingen saanut olis?
Sillä että kuka ompi sinun edespannut? Taikka mitä sinulla ompi jota ei sinä ole saanut? Jos sinä nyt saanut olet? Mitäs siis itseesi kerskaat/ niinkuin et sinä ensinkään saanut olisi?
4:8 Jo te oletta nyt rauitud/ Jo te oletta hötyneet. Ilman meite te wallitzetta/ Ja ioska Jumala ette te wallitzisitta/ Senpäle ette mekin madhaisima teidhen cansan wallita.
Jo te olette nyt rawitut/ Jo te olette hyötyneet. Ilman meitä te wallitsette/ Ja josko Jumala että te wallitsitte/ Sen päälle että mekin mahtaisimme teidän kanssani wallita.
4:9 Sille mine lwlen/ Ette Jumala ombi meite Apostolita wlosandanut caikein hoonomaxi/ ninquin ne surmattauat. Sille ette me olema Mailman/ Engelein/ ia Inhimisten Ihmehexi tulluet.
Sillä minä luulen/ Että Jumala ompi meitä apostolia ulos antanut kaikkein huonommaksi/ niinkuin ne surmattawat. Sillä että me olemme maailman/ enkelein/ ja ihmisten ihmeeksi tulleet.
4:10 Me olema Tompelit Christusen tedhe'/ Mutta te oletta wijsat Christusesa. Me heicot/ Mutta te wäkeuet. Te cunnialiset/ Mutta me ylencatzotud.
Me olemme tomppelit Kristuksen tähden/ Mutta te olette wiisaat Kristuksessa. Me heikot/ Mutta te wäkewät. Te kunnialliset/ Mutta me ylenkatsotut..
4:11 Haman tehen hetke' asti me kerssime nelke ia iano/ ia olema alasti/ ia Coruapwstilla lödheme/ ia ei ole meille wissia Coto/ ia waiua näemme töte tehden omilla Käsillem.
Hamaan tähän hetkeen asti me kärsimme nälkää ja janoo/ ja olemme alasti/ ja korwapuustilla löydämme/ ja ei ole meille wissiä kotoa/ ja waiwaa näemme työtä tehden omilla käsillämme.
4:12 Coska meite pahasti puhuta'/ Nin me hyuesti lausuma. Coska meite wainota'/ nin me kerssime.
Koska meitä pahasti puhutaan/ Niin me hywästi lausumme. Koska meitä wainotaan/ niin me kärsimme.
4:13 Coska meite pilcata'/ nin me rucolema. Me olema ninquin mailman * kirotus/ ia iocaitze' Inhimisen Marraswffri tehe' peiuen asti.
Koska meitä pilkataan/ niin me rukoilemme. Me olemme niinkuin maailman kirous/ ja jokaisen ihmisen marrasuhri tähän päiwään asti.
4:14 Eipe mine täte kirioita ette mine teite häweisen/ Wan mine manan teite ninquin minun rackaita Lapsiani/
Eipä minä tätä kirjoita että minä teitä häwäisen/ Waan minä manaan teitä niinkuin minun rakkaita lapsiani/
4:15 Sille echke teille olis epelucuiset Mestarit Christusesa/ nin ei ole teille quitengan monda Ise/ Sille ette mine olen teite Christusesa Iesusesa synnyttenyt Euangelium lepitze.
Sillä ehkä teille olisi epälukuiset mestarit Kristuksessa/ niin ei ole teille kuitenkaan monta isää/ Sillä että minä olen teitä Kristuksessa Jesuksessa synnyttänyt ewankeliumin läwitse.
4:16 Senteden mine manan teite/ Olcatta minun Tauoittaijani.
Sentähden minä manaan teitä/ Olkaatte minun tawoittajani.
4:17 Sen saman syyn tedhen/ mine lehetin Timotheusen teille/ ioca on minun racas Poican/ ia Uskolinen HERRASA/ ette henen pite muistuttaman teille minun Tieni/ iotca ouat Christusesa/ Ninquin mine iocapaicas caikisa Seurakunnisa opetan.
Sen saman syyn tähden/ minä lähetin Timotheusen teille/ joka on minun rakas poikani/ ja uskollinen HERRASSA/ että hänen pitää muistuttamam teille minun tieni/ jotka owat Kristuksessa/ Niinkuin minä jokapaikassa kaikissa seurakunnissa opetan.
4:18 Nin ouat mutomat teiste ylespaisunuet/ quin em mine ensingen teiden tygen tuleua olisi.
Niin owat muutamat teistä ylöspaisuneet/ kuin en minä ensinkään teidän tykön tulewa olisi.
4:19 Mutta ennen palio aica mine tulen teiden tygen (ios HERRA tachto) Ja tadhon tiete/ ei ninen ylespaisunutten sana/ mutta auwun.
Mutta ennen paljon aikaa minä tulen teidän tykön (jos HERRA tahtoo) Ja tahdon tietä/ ei niiden ylöspaisuneitten sana/ mutta awun.
4:20 Sille ette Jumala' Waldakunda ei seiso puhesa/ waan woimasa.
Sillä että Jumalan waltakunta ei seiso puheessa/ waan woimassa.
4:21 Cu'man te tadhotta? Tulengo mine Witzan cansa teiden tygen/ taicka Rackaudhella ia Hengen siweydhella?
Kumman te tahdotte? Tulenko minä witsan kanssa teidän tykön/ taikka rakkaudella ja Hengen siweydellä?

* Inhimilisest peiuest ) Se on Inhimisen Domio/ kijtos ia ylistos nijste/ ioista he palio piteuet/ Ette ioista kieupi Swri sanoma/ ne me cutzuma/ Cu'nialisexi/ armolisexi/ ialoxi/ ke'pixi.
Ninquin teme loonolinen peiue Auringons ia walkeudhens cansa/ caiki mite öö oli pimittenyt/ wastudest kirkasta/ iulgista ia osotta. Iere. 17.
* Kirotus ) Grekixi se on Katharma eli Peripsema Marraswffri/ Latinaxi Piaculu'/ cutzutan se Inhiminen/ ioca ombi sencaltaisen pahan töön tehnyt/ ette me lulema Jumalan seke Maan ette Inhimiset henen tedens kirouan ia pereti cadhottauan.
Sentede'/ coska he sen sama' mestasit/ nin he lulit heidens sen kirotuxen weltenehens/ ia sen Maan perghanehens.
Sencaltainen Maraswffri oli mös Jonas Propheta/ Coska hen Merehen heitettijn.
Toisinans Pacanat ia Juttat otit iongun wighattoman Inhimisen/ coska nin swri Witzaus Maakunnissa oli/ ia lwlit sencaltaisen Marraswffrin cautta sen Witzauxen asettua'/ heitit sen Merehen/ ia sanoit.
Sine olet meiden Marraswffri/ ette meden pite pestetuxi tullema' Jwri nin Mailma nyt lwle/ ette seke Apostolit ia ne Euangeliumin sarnaijat/ ouat caikein pahimat ia wahingolisemat Inhimiset Maan päle.
Jos he quittit heiste olisit/ nin caiki hyuesti seisois/ ia olisit caikista Wastoinkieumisesta wapaat/ Ja olisit sen cautta Jumalalle swren palueluxen tehneet. Joh xvj.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16