Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

XIV. Lucu.

 

14:1 NOutaka Rackautta/ olcatta Achkerat Hengelistein Lahiain ielkijn/ Mutta enemin ette te Propheteraisitta.
Noutakaa rakkautta/ olkaatte ahkerat hengellisten lahjain jälkeen/ Mutta enemmin että te propheteeraisitte.
14:2 Sille ioca * Kielelle puhu/ ei hen Inhimisille puhu/ waan Jumalalle/
Sillä joka kielellä puhuu/ ei hän ihmisille puhu/ waan Jumalalle/
14:3 Sille etteikengen site cwldele/ waan hen puhu Hengesse ne Salaisudhet/ Mutta ioca Prophetera se puhupi Inhimisille paranoxexi ia manauxexi/ ia Lohutoxexi.
Sillä ettei kenkään sitä kuuntele/ waan hän puhuu Hengessä ne salaisuudet/ Mutta joka propheteeraa se puhuupi ihmisille parannukseksi ja manaukseksi/ ja lohdutukseksi.
14:4 Se ioca Kielelle puhupi/ hen itzens para'da/ Mutta se ioca Prophetera/ hen Seurakunnan paranda.
Se joka kielellä puhuupi/ hän itsensä parantaa/ Mutta se joka propheteeraa/ hän seurakunnan parantaa.
14:5 Mine tahdhoisin/ ette te caiki taidhaisitta puhua/ Mutta palio enemin/ ette te Propheteraisitta. Sille se ioca Prophetera/ ombi swrembi quin se ioca Kielille puhupi/ Ellei hen site mös wlostulkitze/ Senpäle ette Seurakunda sijte Paranoxen sais.
Minä tahdoisin/ että te kaikki taitaisitte puhua/ Mutta paljon enemmin/ että te propheteeraisitte. Sillä se joka propheteeraa/ ompi suurempi kuin se joka kielillä puhuupi/ Ellei hän sitä myös ulos tulkitse/ Sen päälle että seurakunta siitä parannuksen saisi.
14:6 Waan nyt/ Rackat Welieni/ Jos mine tulen teiden tygen Kielille puhuen/ mite mine olisin teille tarpelinen? Ellei mine puhuisi teille/ taicka Ilmoituxen cautta/ eli Tiedhon cautta/ taicka Prophetian cautta/ eli Opin cautta?
Waan nyt/ Rakkaat weljet/ Jos minä tulen teidän tykön kielillä puhuen/ mitä minä olisin teille tarpeellinen? Ellei minä puhuisi teille/ taikka ilmoituksen kautta/ eli tiedon kautta/ taikka prophetian kautta/ eli opin kautta?
14:7 Eikö se sis nin ole/ nijse caluissa iotca Änen andauat/ ia ei quitengan ole eleuet/ ioco hen on Huilu eli Candele/ coska eiuet he anna eritettu äände itzestens/ quinga iocu taita sen tietä/ mite Huilulla eli Candelella soitettu on?
Eikö se siis niin ole/ niissä kaluissa jotka äänen antawat/ ja ei kuitenkaan ole eläwät/ joko hän on huilu eli kantele/ koska eiwät he anna eritettyä ääntä itsestänsä/ kuinka joku taitaa sen tietää/ mitä huilulla eli kanteleella soitettu on?
14:8 Ja ios Pasuna andapi pyteren hymyn itzestens/ Cuca itzens taita Sotan hangita?
Ja jos pasuuna antaapi pyteren (ymmärtämättömän) hymyn itsestään/ Kuka itsensä taitaa sotaan hankita?
14:9 Nin mös te/ ios te puhutta Kielille/ ia ei selkieste wlospuhu/ Quinga se ymmertän/ mite puhuttu on? Sille twlehen te puhutta.
Niin myös te/ jos te puhutte kielillä/ ja ei selkeästi ulos puhu/ Kuinka se ymmärretään/ mitä puhuttu on? Sillä tuulehen te puhutte.
14:10 Moninaiset tosin ouat änen caunat Mailmassa/ ia ei ychten nijste quitengan ole merckitzematoinda.
Moninaiset tosin owat äänen kaunat maailmassa/ ja ei yhtään niistä kuitenkaan ole merkitsemätöintä.
14:11 Senteden/ ellei mine nyt tiedhe änen toinda/ nin mine olen puhuialle Outo/ ia se ioca puhupi/ ombi minu'lle outo.
Sentähden/ ellei minä nyt tiedä äänen tointa/ niin minä olen puhujalle outo/ ja se joka puhuupi/ ompi minulle outo.
14:12 Samalmoto mös te/ senwoxi ette te etzitte ninen Hengelistein Lahijain ielken sitte laskecat teiden achkerudhen sijhen/ ette te Seurakunnan paranaisitta/ nin ette teille caikissa kylle olis.
Samalla muotoa myös te/ senwuoksi että te etsitte niiden hengellisten lahjain jälkeen sitten laskekaat teidän ahkeruuden siihen/ että te seurakunnan parantaisitte/ niin että teillä kaikissä kyllä olisi.
14:13 Senteden/ ioca Kielille puhu/ se rucolcan/ ette hen mös sen taidhais wlostulkita.
Sentähden/ joka kielillä puhuu/ se rukoilkaan/ että hän myös sen taitaisi ulostulkita.
14:14 Coska mine nyt rucolen Kielelle/ nin minu' Hengen rucole/ Mutta minun Mielen ei kellengen hedhelmet saata.
Koska minä nyt rukoilen kielellä/ niin minun henkeni rukoilee/ Mutta minun mieleni ei kellenkään hedelmät saata.
14:15 Quingasta sen sis pite oleman? Nimiten nein/ Mine rucolen Hengesse/ ia rucolen mös Mielesseni. Mine Psalmit weisan Hengesse/ ia Psalmit weisan mös * Mielesseni.
Kuinkaste siis sen pitää oleman? Nimittäin näin/ Minä rukoilen Hengessä/ ja rukoilen myös mielessäni. Minä psalmit weisaan Hengessä/ ja psalmit weisaan myös mielessäni.
14:16 Mutta coskas Hyuestisiugnat Hengesse/ Quingasta se ioca Oppemattoman sijasa seisopi/ pite wastaman Amen sinun Kijtoxes päle/ Sille ettei hen ymmerdhä mite sine sanot?
Mutta koskas hywästi siunaat Hengessä/ Kuinkaste se joka oppimattoman sijassa seisoopi/ pitää wastaaman Amen sinun kiitoksesi päälle/ Sillä ettei hän ymmärrä mitä sinä sanot?
14:17 Sine tosin hyuesti kijtit/ waan ei se toinen sijte parattu ole.
Sinä tosin hywästi kiitit/ waan ei se toinen siitä parattu ole.
14:18 Mine kijten minu' Jumalani/ ette mine puhun Usiamalla Kielelle quin te caiki.
Minä kiitän minun Jumalaani/ että minä puhun useammalla kielellä kuin te kaikki.
14:19 Mutta mine tadhon Seuraku'nasa paramin wijsi sana puhua minu' * Mieleni cansa/ Senpäle ette mine mös muita neuuoisin/ ennenquin Kymenen Tuhatta sana Kielelle.
Mutta minä tahdon seurakunnassa paremmin wiisi sanaa puhua minun mieleni kanssa/ Senpäälle että minä myös muita neuwoisin/ ennenkuin kymmenen tuhatta sanaa kielellä.
14:20 Rackat Weliet/ Elkette Lapset olko taidhoisa/ waan pahudhesa Lapset olcata. Mutta taidhossa olcata teudheliset.
Rakkaat weljet/ Älkäättä lapset olko taidossa/ waan pahuudessa lapset olkaatte. Mutta taidoissa olkaatte täydelliset.
14:21 Laissa on kirioitettu/ Mine tadhon puhua toisilla Kielillä ia toisilla Hwlilla temen Canssan tyge/ ia eiuet he sijtteken wiele nin minua cwle/ ma HERRA sano.
Laissa on kirjoitettu/ Minä tahdon puhua toisilla kielillä ja toisillä huulilla tämän kansan tykö/ ja eiwät he siitäkään wielä minua kuule/ ma (mitä) HERRA sanoo.
14:22 Nin ouat nyt Kielet ydhen * Merckin edeste/ ei ninen iotca vskouat/ waan ninen iotca ei Usko. Mutta wastoinpein/ Prophetiat eiuet ole Uskottomain/ waan ninen vskolisten tedhen.
Niin owat nyt kielet yhden merkin edestä/ ei niiden jotka uskowat/ waan niiden jotka ei usko. Mutta wastoin päin/ Prophetiat eiwät ole uskottomain/ waan niiden uskollisten tähden.
14:23 Coska nyt coko Seurakunda ychten paickan cocontule/ ia caiki puhuisit Kielille/ ia sinne tulis iocu oppematoin/ taicka Uskomatoin/ eikö he sanoisi Teite Mielipolexi?
Koska nyt koko seurakunta yhteen paikkaan kokoon tulee/ ja kaikki puhuisit kielillä/ ja sinne tulisi joku oppimatoin/ taikka uskomatoin/ eikö he sanoisi teitä mielipuoleksi?
14:24 Mutta ios te nyt caiki Propheteraisitta/ ia sinne siselletulis ioku Uskomatoin taicka Oppematoin/ ia nuhdhellaisin caikilda/ ia domitaisijn caikilda/
Mutta jos te nyt kaikki propheteeraisitte/ ja sinne sisälle tulisi joka uskomatoin taikka oppimatoin/ ja nuhdeltaisiin kaikilta/ ja tuomittaisiin kaikilta/
14:25 ia nin tulis henen Sydhemens Salaisudhet iulkisexi/ ia sillens hen Caswoillens langeis/ ia rucolis Jumalata/ ia tunnustais ette totisesta Jumala olis teisse.
ja niin tulisi hänen sydämensä salaisuudet julkiseksi/ ja silleens hän kaswoillensa lankeisi/ ja rukoilisi Jumalata/ ja tunnustaisi että totisesti Jumala olisi teissä.
14:26 Quingasta se sis on/ rackat Weliet? Coska te nyt cokontuletta nin itzecullakin teiste on Psalmi/ henelle on Opetus/ henelle on Kieli/ henelle on Ilmoitus/ henelle on Wlostulkitus. Ne caiki andacat tulla Paranoxexi.
Kuinkaste se siis on/ rakkaat weljet? Koska te nyt kokoon tulette niin itsekullakin teistä on psalmi/ hänellä on opetus/ hänellä on kieli/ hänellä on ilmoitus/ hänellä on ulostulkitus. Ne kaikki antakaat tulla parannukseksi.
14:27 Jos iocu Kielelle puhu/ se puhucan itze toisna/ taicka eninäki itze colmandena/ ia site woroittain/ nin yxi sen tulkitcaan.
Jos joku kielellä puhuu/ se puhukaan itse toisena/ taikka eninnäkin itse kolmantena/ ja sitä wuorottain/ niin yksi sen tulkitkaan.
14:28 Ellei hen Tulki ole/ nin olcan wait Seurakunnasa/ waan puhucan itzellens ia Jumalalle.
Ellei hän tulkki ole/ niin olkaan waiti seurakunnassa/ waan puhukaan itsellensä ja Jumalalle.
14:29 Mutta Prophetat puhucat itze toisna eli itze colmanna/ ia ne mwdh site domitkan.
Mutta prophetat puhukaat itse toisena eli itse kolmantena/ ja ne muut sitä tuomitkaan.
14:30 Mutta ios Ilmoitus tapachtu iollenculle/ quin tykene istu/ nin se ensimeinen wait olcan.
Mutta jos ilmoitus tapahtuu jollenkulle/ kuin tykönä istuu/ niin se ensimmäinen waiti olkaan.
14:31 Sille kylle te taidhatta caiki Propheterata/ yxi toisen pereste/ Senpäle ette caiki oppisit/ ia caiki tulisit manatuxi.
Sillä kyllä te taidatte kaikki propheteerata/ yksi toisen perästä/ Senpäälle että kaikki oppisit/ ja kaikki tulisit manatuksi.
14:32 Ja ne Prophetain Henget ouat Prophetain * alamaiset.
Ja ne prophetain henget owat prophetain alamaiset.
14:33 Sille ettei Jumala ole secaseuraudhen waan Rauhan Jumala/ ninquin caikissa Pyhein Seurakunnissa.
Sillä ettei Jumala ole sekaseurauden waan Rauhan Jumala/ niinkuin kaikissa pyhäin seurakunnissa.
14:34 Teiden waimon pite wait oleman Seurakunnissa/ Sille eipe heille sallittu ole puhua/ waan ette he ouat siuiet/ Ninquin Laki sano.
Teidän waimon pitää waiti oleman seurakunnissa/ Sillä eipä heillä sallittu ole puhua/ waan että he owat siweät/ Niinkuin laki sanoo.
14:35 Mutta ios he iotain tachtouat oppe/ nin kysyken Miehildens Cotona/
Mutta jos he jotain tahtowat oppia/ niin kysykään miehiltänsä kotona/
14:36 Heijusti se Waimoille sopi/ ette he Seurakunnasa puhuuat. Eli ongo Jumala' Sana teiste wlostullut? Taicka ongo se waan teiden tygen tullut?
Häijysti se waimoille sopii/ että he seurakunnassa puhuwat. Eli onko Jumalan sana teistä ulos tullut? Taikka onko se waan teidän tykön tullut?
14:37 Jos iocu nyt henens lwle Prophetaxi/ eli Hengelisexi/ se tutkan mite mine teille kirioitan/ sille ette ne ouat HERRAN keskyt/
Jos joku nyt hänens luulee prophetaksi/ eli hengelliseksi/ se tutkaan mitä minä teille kirjoitan/ sillä että ne owat HERRAN käskyt/
14:38 Mutta ios iocu onbi Taitamatoin/ se olcon taitamatoin.
Mutta jos joku ompi taitamatoin/ se olkoon taitamatoin.
14:39 Senteden rackat Weliet/ sihen te pangata achkerudhenna/ ette te Propheteraisitta/ ia elket kielkö puhumasta Kielille.
Sentähden rakkaat weljet/ siihen te pankaatte ahkeruutenne/ että te propheteeraisitte/ ja älkäät kieltäkö puhumasta kielillä.
14:40 Andacat caiki soueliasta/ ia sädhylisesta tapachtua.
Antakaat kaikki soweliasta/ ja säädyllisesti tapahtua.

* Kielille puhu ) se on Psalmi taicka Prophetat Lwkia/ ia weisata Seurakunnasa/ ia ei nijte wlostulkita/ Ehcke lukia itze ymmertä mite hen Luke.
Prophetia ombi ymmerdhyste saadha Jumalalda/ ia taita site muille iaca.
Wlostulkita se on muille ymmerdhöste edhestoimitta.
Nin aijattele nyt P. Pauali ette kielille puhua/ ei Seurakunda paranna.
Mutta Porpheterata ia wlostulkita/ se Seurakunnan paranda.
* Mielesseni ) Mielen cansa puhua/ merkitze/ wlostoimitta/ tulkita ia selitte Sille Hengen hen tesse cutzupi kielen paliahan änen/ Mutta Mielen halun ia taidhon.
Senteden Hengesse puhua/ se on/ coskas itzelles ymmerdhet Ramatun toimen/ ia et site muille wlostoimita.
* Alamaiset ) Mwtamat lwleuat/ ette coska heille on Tieto ia taito/ ia Hengen Lahiat/ ettei henen tule keten wäiste eli weltte/ iosta sis Lachkouxet ia Eriseurauxet tuleuat/ Mutta P. Pauali tesse sanopi ette heidhen tulepi wäiste/ Senuoxi ette Hengen lahiat ouat heidhen woimasans/ ei nijte prucaman Yximielisudhen wastan/ Nin ettei he saa sanoa Ette Hengi heite siehen waati eli aia.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16