Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

X Lucu.

 

10:1 EM mine tadho Rackat Weliet/ site teilde salata/ Ette meiden Iset ouat caiki Piluen alla olluet/ Caiki ouat Meren lepitze waeldaneet/
En minä tahdo rakkaat weljet/ sitä teiltä salata/ Että meidän isät owat kaikki pilwen alla olleet/ Kaikki owat meren läwitse waeltaneet/
10:2 Ja caiki ouat Moseselda castetudh Piluesse ia Meresse.
Ja kaikki owat Mosekselta kastetut pilwessä ja meressä.
10:3 Ja ouat caiki ychteleiste Hengeliste rooca söönet/
Ja owat kaikki yhtäläistä hengellistä ruokaa syöneet/
10:4 ia ouat mös caiki ychteleiste Hengeliste Jooma iooneet. Sille ette he iooit sijte Hengelisesta Calliosta/ ioca heite seurasi/ ioca Callio oli Christus.
ja owat myös kaikki yhtäläistä hengellistä juomaa juoneet. Sillä että he joit siitä hengellisestä kalliosta/ joka heitä seurasi/ joka kallio oli Kristus.
10:5 Mutta monda heiste eiuet olluet Jumalan otoliset/ Sille ette he mahanlötin Coruesa.
Mutta monta heistä eiwät olleet Jumalalle otolliset/ Sillä että he maahan lyötiin korwessa.
10:6 Mutta teme ombi meille Esicuuaxi tapachtanut/ ettei me himoitzisi site Paha/ ninquin he mös himoitzit.
Mutta tämä ompi meille esikuwaksi tapahtunut/ ettei me himoitsisi sitä pahaa/ niinkuin he myös himoitsit.
10:7 Elke mös olco Epeiumalden palueliat/ ninquin heiste monicadhat olit/ quin kirioitettu on/ Canssa mahanistui söömen ia iooman ia ylesnousit leikitzemen.
Älkää myös olko epäjumalten palwelijat/ niinkuin heistä monikahdat olit/ kuin kirjoitettu on/ Kansa maahan istui syömään ja juomaan ja ylös nousit leikitsemään.
10:8 Elke' me mös Hooritechkö ninquin mwtomat heiste saastutit itzense Hoorudhella/ ia ychtene Peiuene langesit colmet ia caxikymende tuhatta.
Älkäämme me myös huorintehkö niinkuin muutamat heistä saastutit itsensä huoruudella/ ja yhtenä päiwänä lankesit kolmet ja kaksikymmentä tuhatta.
10:9 Elke' me mös Christusta kiusatko/ ninquin mwtomat heiste kiusasit hende/ ia Kermehilde swrmattihin.
Älkäämme me myös Kristusta kiusatko/ niiinkuin muutamat heistä kiusasit häntä/ ja käärmehiltä surmattihin.
10:10 Elket te mös Napisko/ ninquin mwtomat heiste Napisit/ Ja olit mestatudh Cadhottaialda.
Älkäät te myös napisko/ niinkuin muutamat heistä napisit/ Ja olit mestatut kadottajalta.
10:11 Caiki sencaltaiset heiden cochtans tulit Esicuuaxi/ Mutta se on kirioitettu meille Cartamisexi/ ioinenga päle Mailma' lopud tulluet ouat.
Kaikki senkaltaiset heidän kohtaansa tulit esikuwaksi/ Mutta se on kirjoitettu meille karttamiseksi/ joidenka päälle maailman loput tulleet owat.
10:12 Senteden ioca lulepi seisouansa/ Se catzocan ettei he' * lange.
Sentähden joka luuleepi seisowansa/ Se katsokaan ettei hän lankea.
10:13 Eipe yxiken kiusaus teite ole käsittenyt/ waan Inhimillinen. Mutta Jumala ombi waca/ ioca ei salli teite kiusatta ylitze teiden woiman/ Waan hen tekepi mös ynne kiusauxen cansa Lopun/ ette te sen woisitta kerssie.
Eipä yksikään kiusaus teitä ole käsittänyt/ waan inhimillinen. Mutta Jumala ompi wakaa/ joka ei salli teitä kiusattaa ylitse teidän woiman/ Waan hän tekeepi myös ynnä kiusauksen kanssa lopun/ että te sen woisitte kärsiä.
10:14 Sen teden minun Rackani/ paetka Epeiumalden paluelusta.
Sentähden minun rakkaani/ paetkaa epäjumalten palwelusta.
10:15 Ninquin Wijsaille mine puhun/ domitka te mite mine sanon.
Niinkuin wiisaille minä puhut/ tuomitkaa te mitä minä sanon.
10:16 Se hywestisiugnattu Calki/ ionga me Hywestisiugnama/ eikö se ole Christusen Weren Osaliseus?
Se hywästi siunattu kalkki/ jonka me hywästi siunaamme/ eikö se ole Kristuksen weren osallisuus?
10:17 Se Leipe/ ionga me murdhama/ eikö se ole Christusen Lihan Osaliseus? Sille ette se on yxi Leipe/ nin me monda olema yxi Rumis/ senwoxi ette me caiki ydheste Leiueste Osaliset olema.
Se leipä/ jonka me murramme/ eikö se ole Kristuksen lihan osallisuus? Sillä että se on yksi leipä/ niin me monta olemme yksi ruumis/ sen wuoksi että me kaikki yhdestä leiwästä osalliset olemme.
10:18 Catzocat Israelin päle Lihan ielken/ Eikö ne iotca Wffrit sööuet/ ole Altarista Osaliset?
Katsokaat Israelin päälle lihan jälkeen/ Eikö ne jotka uhria söiwät/ ole alttarista osalliset?
10:19 Mite sis minun pite sanoman? Sanongo/ Ette Epeiumala iotain on? Eli ios Epeiumalden Wffri iotain on? Ei.
Mitä siis minun pitää sanoman? Sanonko/ että epäjumala jotain on? Eli jos epäjumalten uhri jotain on? Ei.
10:20 Mutta sen mine sanon/ Ette mite Pacanat wffrauat/ sen he Perkeleille wffrauat ia ei Jumalalle. Nyt em mine tadho/ ette teiden pite oleman Osaliset Perkelein cansa. Eipe te taidha HERRAN Calki ioodha/ ia Perkelen caiki.
Mutta sen minä sanon/ Että mitä pakanat uhraawat/ sen he perkeleelle uhraawat ja ei Jumalalle. Nyt en minä tahdo/ että teidän pitää oleman osalliset perkelein kanssa. Eipä te taida HERRAN kalkkia juoda/ ja perkeleen kalkki.
10:21 Eipe te taidha Osaliset olla HERRAN Peudheste/ ia Perkelen peudheste.
Eipä te taida osalliset olla HERRAN pöydästä/ ja perkeleen pöydästä:
10:22 Eli tadhomaco me HErra härssytella? Ollemaco me wäkeuemet quin hen?
Eli tahdommeko me HERRAN härsytellä? Olemmeko me wäkewämmät kuin hän?
10:23 Caiki tosin ouat minulle luualiset/ waan ei caiki ole hyuexi.
Kaikki tosin owat minulle luwalliset/ waan ei kaikki ole hywäksi.
10:24 Caiki ouat minulle luualiset/ Mutta ei caiki tule paranoxexi. Elken kengen omansa etzikö/ waan iocainen mite toisen ombi.
Kaikki owat minulle luwalliset/ Mutta ei kaikki tule parannukseksi. Älkään kenkään omaansa etsikö/ waan jokainen mitä toisen ompi.
10:25 Caiki mite Teurashoonesa mydhen/ site sökette/ ia elket kyselkö/ ettei te Omatundona turmelisi/
Kaikki mitä teurashuoneessa myydään/ sitä syökäätte/ ja älkäät kyselkö/ ettei te omatuntonne turmelisi/
10:26 Sille ette Maa ombi * Herran/ ia caiki mite henessa on.
Sillä että maa ompi Herran/ ja kaikki mitä hänessä on.
10:27 Mutta coska nyt iocu Uskomatoin teite Weraxi cutzu/ ia te tadhotta menne/ Nin sökette caikia mite teiden eten toodhan/ ia elket Kyselkö/ ettei te Omatu'dona turmelisi.
Mutta koska nyt joku uskomaton teitä wieraaksi kutsuu/ ja te tahdotte mennä/ Niin syökäätte kaikkia mitä teidän eteen tuodaan/ ja älkäät kyselkö/ ettei te omantuntonne turmelisi.
10:28 Mutta ios iocu silloin teille sanois/ Teme on Epeiumalden wffri/ Nin elket söökö/ henen tedhens ioca sen osotti/ ettei te Omatudona turmelisi (Sille ette Maa ombi HERRAN/ ia caikai mite henesse on)
Mutta jos joku silloin teille sanoisi/ Tämä on epäjumalten uhri/ Niin älkäät syökö/ hänen tähtensä joka sen osoitti/ ettei te omantuntoneen turmelisi (Sillä että maa ompi HERRAN/ ja kaikki mitä hänessä on)
10:29 Mutta mine sanon Omastatunnosta/ ei sinun omastas/ waan sen toisen. Sille mingetedhe' minu' wapaudhen * Domitaan toisen Omastatunnosta.
Mutta minä sanon omastatunnosta/ ei sinun omastasi/ waan sen toisen. Sillä minkä tähden minun wapauteni tuomitaan toisen omastatunnosta.
10:30 Sille ette coska mine sen nautitzen Kijtoxen cansa/ Mixi mine sis nudhellaan ionga tedhen mine kijten?
Sillä että koska minä sen nautitsen kiitoksen kanssa/ Miksi minä siis nuhdellaan jonka tähden minä kiitän?
10:31 Jos te nyt söötte eli iootta/ eli mite te teette/ nin techkete caiki Jumalan Cunniaxi.
Jos te nyt syötte eli juotte/ eli mitä teette/ niin tehkäätte kaikki Jumalan kunniaksi.
10:32 Sencaltaiset olcata/ ettei te keten pahenna/ eikä Juttaita/ eikä Grekie/ eli Jumalan Seurakunda.
Senkaltaiset olkaatte/ ettei te ketään pahenna/ eikä juuttaita/ eikä krekiä/ eli Jumalan seurakuntaa.
10:33 Ninquin mine mös caikisa Cappalesa Caikein kelpan/ Ja en etzi oma parastani/ waan monen/ ette he autuaxi tulisit.
Niinkuin minä myös kaikissa kappaleissa kaiken kelpaan/ Ja en etsi omaa parastani/ waan monen/ että he autuaaksi tulisit.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16