Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

VI. Lucu.

 

6:1 MIxi Jocu teiste/ iolla ombi toisen cansa iotakin Asia/ malta ridhelle ninen Wärein edhesse/ ia ei Pyhein edhesse? Eikö te tiedhe ette ne Pyhet pite Maliman Domitzeman
Miksi joku teistä/ jolla ompi toisen kanssa jotakin asiaa/ malttaa riidellä niiden wääräin edessä/ ja ei pyhäin edessä? Eikö te tiedä että ne pyhät pitää maailman tuomitsemaan.
6:2 Jos nyt sis Mailman pite teilde Domittaman? Eikö te sis kylle hyuet ole nite pienemitä Asioita Domitzemaan?
Jos nyt siis maaiman pitää teiltä tuomittaman? Eikö te siis kyllä hywät ole niitä pienempiä asioita tuomitseman?
6:3 Ettekö te tiedhe/ ette meiden pite Engeleite Domitzeman? Quinga palio enemin ne aijaliset Asiat?
Ettekö te tiedä/ että meidän pitää enkeleitä tuomitseman? Kuinka paljon enemmin ne ajalliset asiat?
6:4 Mutta te/ coska teille ombi iotacuta Asia aijalisesta Hywuydhesta/ Nin te otatta ne iotca Seurakunnas ylencatzotut ouat/ ia asetat heite Domarixi.
Mutta te/ koska teille ompi jotakuta asiaa ajallisesta hywyydestä/ Niin te otatte ne jotka seurakunnassa ylenkatsotut owat/ ja asetat heitä tuomariksi.
6:5 Teille häpijexi mine madhan neite sano. Eikö ensingen ole ychten Wijsasta teiden seasan? Eli iocu toinen quin taidhais domita Welien ia Welien keskusen?
Teille häpeäksi minä mahdan näitä sanoa. Eikö ensinkään ole yhtään wiisasta teidän seassan? Eli joku toinen kuin taitaisi tuomita weljen ja weljen keskenän?
6:6 Waan se yxi welij rijtele sen toisen weliens cansa/ Ja sijttekin Uskomattomaidhe' edhes.
Waan se yksi weli riitelee toisen weljensä kanssa/ Ja sittenkin uskomattoimaiden edessä.
6:7 Nin o'bi io caikiten Wica teiden seasan/ ette te toinen toisens ca'sa kieutte Oikiude' eten/ Mixei te paramin wärytte kerssi? Mixei te ennen soo teiten wahingoitetta?
Niin ompi jo kaikiten wika teidän seassan/ että te toinen toisensa kanssa käytte oikeuden eteen/ Miksei te paremmin wääryyttä kärsi? Miksei te ennen suo teitän wahingoitettaa?
6:8 Ja itze te wärydhen ia wahingon teette/ ia sengi teiden welieine.
Ja itse te wääryyden ja wahingon teette/ ja senkin teidän weljeinne.
6:9 Eikö te tiedhe/ ettei ne Wäret pidhe Jumalan Waldakunda perimen?
Eikö te tiedä/ ettei ne wäärät pidä Jumalan waltakuntaa perimän?
6:10 Elkette andaco teiden wietelle/ Eikä Salawoteiset/ eikä Epeiumalden Palueliat/ eikä Hoorintekiet/ eikä Heikurit/ eikä ne iotca Piltien cansa macauat/ eikä Warcat/ eikä Ahneet/ eikä Joomarit/ eikä pilcaijat/ eikä Röuerit pidhe Jumalan waldakunda perimen.
Älkäätte antako teidän wietelle/ Eikä salawuoteiset/ eikä epäjumalten palwelijat/ eikä huorintekijät/ eikä heikurit/ eikä ne jotka pilttien kanssa makaawat/ eikä warkaat/ eikä ahneet/ eikä juomarit/ eikä pilkkaajat/ eikä ryöwärit pidä Jumalan waltakuntaa perimän.
6:11 Ja sencaltaiset te Mutomat olitta/ Mutta te oletta poispestyt/ te oletta pyhitetyt/ te oletta Wanhurskautetut HERRAN Iesusen Christusen Nimen cautta/ ia meiden Jumalan Hengen cautta.
Ja senkaltaiset te muutamat olitte/ Mutta te olette pois pestyt/ te olette pyhitetyt/ te olette wanhurskautetut HERRAN Jesuksen Kristuksen nimen kautta/ ja meidän Jumalan Hengen kautta.
6:12 Caiki ouat minulle luualiset/ Waan ei caiki ole hyuexi. Caikissa ombi minulle walta/ Mutta em mine kenengen alamainen ole.
Kaikki owat minulle luwalliset/ Waan ei kaikki ole hywäksi. Kaikissa ompi minulla walta/ Mutta en minä kenenkään alamainen ole.
6:13 Rooca ombi watza warten säätty/ ia watza rooca warten/ Mutta Jumalan pite temen ia sen hukuttaman. Mutta ei Rumis ole säätty Hooruteen/ waan HERRalle/ ia HerRA Rumille.
Ruoka ompi watsaa warten säädetty/ ja watsa ruokaa warten/ Mutta Jumalan pitää tämän ja sen hukuttaman. Mutta ei ruumis ole säädetty huoruuteen/ waan Herralle/ ja HERRA ruumiille.
6:14 Mutta Jumala ombi HERRAN ylesherettenyt/ nin henen mös pite meite ylesheretteme'/ hene' woimans lepitze.
Mutta Jumala ompi HERRAN ylösherättänyt/ niin hänen myös pitää meitä ylösherättämän/ hänen woimansa läwitse.
6:15 Eikö te tiedhe/ ette teiden Rumijt Christusen iäsenet ouat? Pidheiskö sis minun ottaman Christusen iäsenet ia Hooran iäsenixi ne tekemen? Pois se.
Eikö te tiedä/ että teidän ruumiit Kristuksen jäsenet owat? Pitäisikö siis minun ottaman Kristuksen jäsenet ja huoran jäseniksi ne tekemään? Pois se.
6:16 Taicka eikö te tiedhe/ ette se ioca Hooraan rychty/ hen on yxi Rumis sen cansa? Sille he tuleuat (ma hen) caxi ydhexi Lihaxi.
Taikka eikö te tiedä/ että se joka huoraan ryhtyy/ hän on yksi ruumis sen kanssa? Sille he tulewat kaksi yhdeksi lihaksi.
6:17 Mutta ioca Hoorahan rychty/ se on yxi hengi henen cansans.
Mutta joka huoraan ryhtyy/ se on yksi henki hänen kanssansa.
6:18 Welteket Hoorutta. Caiki synnit iotca Inhiminen tekepi/ ne ouat wlcona Rumihista/ Waan se ioca Hooriteke se syndi tekepi omas Rumisans.
Wälttäkäät huoruutta. Kaikki synnit jotka ihminen tekeepi/ ne owat ulkona ruumiista/ Waan se joka huorintekee se syntiä tekeepi omassa ruumiissansa.
6:19 Wai eikö te tiedhe/ ette teiden Rumin on se Pyhen Hengen Templi/ ioca teisse ombi/ ionga te Jumalalda saitta/ ia eipe te ole teiden omanne? Sille te oletta Callista ostetut.
Wai eikö te tiedä/ että teidän ruumiin on se Pyhän Hengen templi/ joka teissä ompi/ jonka te Jumalalta saitte/ ja eipä te ole teidän omanne? Sillä te olette kalliisti ostetut.
6:20 Senteden cunnijoittaca sis Jumala teiden Rumisan/ ia teiden Hengesen/ iotca Jumalan ouat.
Sentähden kunnioittakaa siis Jumala teidän ruumiissan/ ja teidän hengessän/ jotka Jumalan owat.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16