Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

XVI. Lucu.

 

16:1 MUtta sijte awnhakemisesta nijte Pyhie warten Quin mine nijlle Seurakunnille Galatias säätenyt olen/ Nin te mös techkette.
Mutta siitä awun hakemisesta niitä pyhiä warten kuin minä niille seurakunnille Galatiassa säätänyt olen/ Niin te myös tehkäätte.
16:2 Ychtene Sabbathina panghan iocainen itze tygense iotakin/ ia cootkan mite henen Mielens teke/ Se' päle ette coska mine tulen/ ei ensin silloin ne samat Awut pidheisi haettaman.
Yhtenä Sabbathina pankaan jokainen itsensä tykönsä jotakin/ ja kootkaan mitä hänen mielensä tekee/ Sen päälle että koska minä tulen/ ei silloin ne samat awut pitäisi haettaman.
16:3 Mutta quin mine olen tullut/ iotca te sijtte teiden Breiuin cansa/ sixi wloswalitzetta/ nin mine tadhon lehette/ ette he edeswieuet teiden Lahian Jerusalemijn.
Mutta kuin minä olen tullut/ jotka te sitten teidän breiwin kanssa/ siksi ulos walitsette/ niin minä tahdon lähettää/ että he edeswiewät teidän lahjan Jerusalemiin.
16:4 Jos se mwtoin sencaltainen on/ ette mine mös sinne waellaisin/ nin he minun cansani waeldauat.
Jos se muuton sen kaltainen on/ että minä myös sinne waeltaisin/ niin he minun kanssani waeltawat.
16:5 Mutta mine tadhon teille tulla/ coska mine Macedonian cautta waellan. Sille ette minun pite Macedonian lepitze waeldaman.
Mutta minä tahdon teille tulla/ koska minä Makedonian kautta waellan. Sillä että minun pitää Makedonian läwitse waeltaman.
16:6 Mutta teiden tykenen mine lehes mahdhan wipyä/ eli mös Taluepite. Senpäle ette te/ minun Awuliset olisitta saattaman cuhunga mine matkustan. Eipe mine nyt tahdo teite nähdhä/ minun edespeiten menneseni.
Mutta teidän tykönän minä lähes mahdan wiipyä/ eli myös talwea pitää. Sen päälle että te/ minun awulliset olisitte saattaman kuhunka minä matkustan. Eipä minä nyt tahdo teitä nähdä/ minä edespäiten mennessäni.
16:7 Sille mine toiuo' iongun aijan sadhaxeni wipyä teiden tykene'ne/ ios HERra sen sallipi.
Sillä minä toiwon jonkun ajan saadakseni wiipyä teidän tykönänne/ jos Herra sen salliipi.
16:8 Mutta mine tadhon Ephesos wipyä/ haman Heluntain asti/
Mutta minä tahdon Ephesos wiipyä/ hamaan Helluntaihin asti/
16:9 Sille ette minulle on yxi swri ia wäkeue Oui auattu/ ia sielle monda wastanseisoiata ouat.
Sillä että minulla on yksi suuri ja wäkewä owi awattu/ ja siellä monta wastaanseisojata owat.
16:10 Jos Timotheus tule/ nin catzocat ette hen olis pelkemete teiden tykenen/ Sille hen mös teke HERRAN töte ninquin mineki.
Jos Timotheus tulee/ niin katsokaat että hän oli pelkäämättä teidän tykönän/ Sillä hän myös tekee HERRAN töitä niinkuin minäkin.
16:11 Elken nyt hende kenge ylencatzoco/ Mutta saattaca hende rauhan cansa/ ette hen tulis minun tykeni/ Sille ette mine odhotan hende weliein cansa.
Älkään nyt häntä kenkään ylenkatsoko/ Mutta saattakaa häntä rauhan kanssa/ että hän tulis minun tyköni/ Sillä että minä odotan häntä weljein kanssa.
16:12 Edhespein Apollosta meiden Welieste/ tietke ette mine olen wsein henen mananut tuleman teiden tygenne Welieden cansa/ Mutta ei henen tachtonsa suinga nyt ollut tulla/ Tuleua hen quitengin on/ coska henen nin sopi.
Edespäin Apollosta meidän weljestä/ tietkää että minä olen usein hänen manannut tulemaan teidän tykönne weljien kanssa/ Mutta ei hänen tahtonsa suinkaan nyt ollut tulla/ Tulewa hän kuitenkin on/ koska hänen niin sopii.
16:13 Waluoca/ seisoca Uskossa/ prwcatka teitenne wrohollisesta/ olcat wachuat/
Walwokaa/ seisokaa uskossa/ pruukatkaa teitänne urhoollisesti/ olkaat wahwat/
16:14 Caiki teiden asianna keutteke Rackaudes.
Kaikki teidän asianne käyttäkää rakkaudessa.
16:15 Mutta mine manan teite rackat weliet/ te tunnetta Stephanan Perehe'/ ette he ouat ne Alkeet Achaias/ ia ouat itzense asettanet nite Pyhie palueleman/
Mutta minä manaan teitä rakkaat weljet/ te tunnette Stephanien perheen/ että he owat ne alkeet Achaias/ ja owat itsensä asettaneet niitä pyhiä palweleman/
16:16 Senpäle ette te mös olisitta sen caltaiste' alamaiset/ ia iocaitzen ynnetekiein ia auttaiain.
Sen päälle että te myös olisitte sen kaltaisten alamaiset/ ja jokaisen ynnä tekijäin ja auttajain.
16:17 Mutta mine iloitze' Stephanin tulemista/ ia Fortunatusen/ ia Achaiusen/ Sille mite teille puutui minulda/ sen he ylesteutteuet.
Mutta minä iloitsen Stephanin tulemista/ ja Fortunatusen/ ja Achaiusen/ Sillä mitä teille puuttui minulta/ sen he ylös täyttäwät.
16:18 Ne wirghotit minun Hengeni ia teiden. Senteden tutka ne iotca sencaltaiset ouat.
Ne wirwoitit minun henkeni ja teidän. Sentahden tuntekaa ne jotka senkaltaiset owat.
16:19 Teite teruettä se Seurakunda Asiasa. Palio teruetteuet teite Aquila ia Priscilla Herrasa sen Seuracunnan cansa ioca heiden Honesans ombi.
Teitä terwehtää se seurakunta Asiassa. Paljon terwehtäwät teitä Aquila ja Priscilla Herrassa sen seurakunnan kanssa joka heidän huoneessansa ompi.
16:20 Teruetteuet teite caiki Weliet. Teruetteke keskenen Pyhelle Suunandeilla.
Terwehtäwät teitä kaikki weljet. Terwehtäkää keskenään pyhällä suunannolla.
16:21 Mine Pauali Terueten teite omalla Kädhelleni.
Minä Pawali terwehdän teitä omalla kädelläni.
16:22 Joca ei Herra Iesust Christusta racassa pidhe/ se olcon *
Anathema Maharam motha.
Joka ei Herraa Jesusta Kristusta rakkaana pidä/ se olkoon Anathema Maharam motha.
16:23 Se HERRAN IesuSEN CHRISTUSEN Armo olkon teiden cansan.
Se HERRAN Jesuksen KRISTUKSEN armo olkoon teidän kanssan.
16:24 Minun Rackauden olkon teiden caikein cansan Christusesa Iesusesa AMEN.
Minun rakkauden olkoon teidän kaikkein kanssan Kristuksessa Jesuksessa. AMEN.

* Anathema ) Panna Somexi/ Anathema Grekixi/ Maharam Hebraikaxi/ se on caiki ychte/ Waan Moth/ cutzutan Colema Nin nyt P. Pauali sanopi/ Joca ei Christusta racassa pidhe hen olcon Forbannattu/ ia Sadhatettu Colemahan. Leuiti. 29.
Se ensimeine Lehetuskiria Corintherin tyge Philippist lehetettu Stephanan ia Fortunatusen ia Achaiusen ia Timotheusen möte.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16