Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

XIII Lucu.

 

13:1 JOs mine Inhimisten ia Engelein Kielille puhuisin/ ia ei olisi minulla Rackautta/ nin mine olisin quin helisepä Waski/ taicka yxi kilisepä Culcoinen.
Jos minä ihmisten ja enkelien kielillä puhuisin/ ja ei oli minulla rakkautta/ niin minä olisin kuin helisewä waski/ taikka yksi kilisewä kulkunen.
13:2 Ja ios mine Propheterata taidhaisin/ ia caiki Salauxet tiedheisin/ ia caike' Tiedon/ Ja minulla olis caiki * Usko/ nin ette mine woret sijrdheisin/ ia ei olis minulla Rackautta/ nin en mine miteken olis.
Ja jos minä propheterata taitaisin/ ja kaikki salaukset tietäisin/ ja kaiken tiedon/ Ja minulla olisi kaikki usko/ niin että minä wuoret siirtäisin/ ja ei olisi minulla rakkautta/ niin en minä mitäkään olisi.
13:3 Ja ios mine caiken Tauarani culutaisin Kieuhein Rauinoxi/ Ja ios mine annaisin minun Rumini poltetta/ ia ei olis minulla Rackautta/ Nin ei se olisi minulle ychten tarpelinen.
Ja jos minä kaiken tawarani kuluttaisin köyhäin rawinnoksi/ Ja jos minä antaisin minun ruumiini poltettaa/ ja ei olisi minulla rakkautta/ Niin ei se olisi minulle yhtään tarpeellinen.
13:4 Rackaus on Kerssiueinen ia Laupias. Ei Rackaus cadhehdi/ ei Rackaus ole ylpie/ ei hen ylespaisuta/
Rakkaus on kärsiwäinen ja laupias. Ei rakkaus kadehdi/ ei rakkaus ole ylpeä/ ei hän ylös paisuta/
13:5 ei hen ole Sickuri/ ei hen omansa etzi/ ei hen anna itzens wihan kihoitta/ ei hen wahingon ielken seiso/
ei hän ole sikkuri/ ei hän omaansa etsi/ ei hän anna itseänsä wihaan kiihota/ ei hän wahingon jälkeen seiso/
13:6 ei hen wärydhesta iloitze/ mutta hen iloitze Totudhesta.
ei hän wääryydestä iloitse/ mutta hän iloitsee totuudesta.
13:7 Caiki hen wedhettä/ caiki hen Usko/ caiki hen toiuo/ caiki hen kerssi.
Kaikki hän wedättää/ kaikki hän uskoo/ kaikki hän toiwoo/ kaikki hän kärsii.
13:8 Ja rackaus ei coskan * wäsy. Waicka Prophetiat Lackauat/ ia Kielet waickenisit/ ia Tieto mös poiskadhois.
Ja rakkaus ei koskaan wäsy. Waikka prophetiat lakkaawat/ ja kielet waikenisit/ ja tieto myös pois katoisi.
13:9 Sille ette polittain me ymmerdheme/ ia * politain me Propheterama.
Sillä että puolittain me ymmärrämme/ ja puolittain me propheteeramme.
13:10 Mutta coska se tule quin teudhelinen on/ sijtte se Lackapi quin waiaa on.
Mutta koska se tulee kuin täydellinen on/ Sitten se lakkaapi kuin wajaa on.
13:11 Coska mine Lapsi olin/ nin mine puhuin quin Lapsi/ ia pidhin Lapseliset menot/ ia aijattelin quin Lapsi. Mutta sitte quin mine Miehexi tulin/ nin mine poispanin ne Lapseliset.
Koska minä lapsi olin/ nin minä puhuin kuin lapsi/ ja pidin lapselliset menot/ ja ajattelin kuin lapsi. Mutta sitten kuin minä mieheksi tulin/ niin minä poispanin ne lapselliset.
13:12 Sille ette nyt me näeme tapauxisa/ ninquin Speilin lepitze/ Mutta silloin caswosta caswoon. Nyt mine tunnen polittain/ waan silloin mine tunnen/ ninquin mine io tuttu olen.
Sillä että nyt me näemme tapauksissa/ niinkuin peilin läwitse/ Mutta silloin kaswosta kaswoon. Nyt minä tunnen puolittain/ waan silloin minä tunnen/ niinkuin minä jo tuttu olen.
13:13 Mutta nyt iäuet Usko/ Toiuo/ Rackaus/ nämet colmet/ Waan rackaus se ombi * swrin nijste.
Mutta nyt jääwät usko/ toiwo/ rakkaus/ nämät kolmet/ waan rakkaus se ompi suurin niistä.

* Usko ) Waick ainoa Usko Inhimisen Wanhurskautta/ ninquin P. Pauali Usein sano/ Quitengin cussa ei Rackaus ole/ ei sijne ole oikea Usko/ echke hen wiele Tunnustächtie tekis.
* Polittain ) Echke me vskon cautta tiedhem ia ymmerdeme mike Jumala on/ ia mite hen meille andapi/ Nin eiquitenga senmotoinen meiden ymmerdhöxen ole teudhelisexi luettu/ waan polittain ia waia sen tuleuaisen Cunnian echtoon.
* Swrin ) Eipe Rackaus Inhimisi wanhurskauta/ wan Usko Ro 1.
Mutta quitengi/ ette vskolla ia Toiuolla ombi palio Jumalan tykene tekemiste/ ia henelte ainostans caiki hyuet saauat/ sijtte heiden pite wijmein lackaman/ coska he caiki vskotut ia toiuotut cappaleet ouat pänens Taiuasa käsittenyet.
Mutta Rackaus hen käutte henens meidhen Lähimeisen cochtan/ ia alati hyue teke/ Ja sijttekin wiele ijancaikisesta pysy Jumalan tykene/ Sentedhen hen cutzutan tesse Swrimaxi/ se on/ Leuijemexi/ wekeuemexi/ ialomaxi ia ijancaikisexi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16