SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
8 LUKU 8 LUKU VIII.  Lucu
8:1 Eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua? 8:1 Eikö viisaus huuda, ja toimi julista ääntänsä? 8:1 EIkö wijsaus huuda/ ja toimi cuulu?
8:2 Ylös kummuille, tien viereen, polkujen risteyksiin hän on asettunut. 8:2 Korkialla paikalla seisoo hän, teiden ja kujain vieressä. 8:2 Seiso teiden ja cujain wieres julkisest/
8:3 Porttien pielissä, kaupungin portilla, oviaukoissa hän huutaa: 8:3 Porteilla, kaupungin ovilla, joista sisälle käydään, hän huutaa: 8:3 Caupungin portisa/ josta käydän sisälle/ hän huuta:
8:4 "Teitä minä kutsun, miehet, ja ihmislapsille kaikuu minun ääneni. 8:4 Te miehet! minä huudan teitä, ja minun ääneni on teidän tykönne, te ihmisten lapset; 8:4 Te miehet/ minä huudan teitä/ ja cudzun Canssa.
8:5 Tulkaa, yksinkertaiset, mieleviksi; tulkaa järkeviksi, te tyhmät. 8:5 Ymmärtäkäät te tyhmät viisautta, ja te houkkiot pankaat sydämiinne. 8:5 Cuulcat te tyhmät wijsautta/ ja te houckiot pangat sydämijn.
8:6 Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun, ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on; 8:6 Kuulkaat, sillä minä puhun sitä, mikä korkia on, opetan sitä, mikä oikia on. 8:6 Cuulcat/ minä puhun sitä cuin Ruhtinaille sopi/ ja opetan sitä cuin oikia on.
8:7 sillä totuutta minun suuni haastaa, ja jumalattomuus on minun huulilleni kauhistus. 8:7 Sillä minun suuni puhuu totuutta, ja minun huuleni vihaa jamalatointa. 8:7 Sillä minun suun puhu totutta/ ja minun huuleni wiha jumalatoinda.
8:8 Vanhurskaat ovat minun suuni sanat kaikki, ei ole niissä mitään petollista, ei väärää. 8:8 Kaikki minun puheeni ovat oikiat: ei ole siinä mitään petosta eli vääryyttä. 8:8 Caicki minun puheni owat oikiat/ ei ole sijnä mitän wääryttä eli petosta.
8:9 Ne ovat kaikki oikeat ymmärtäväiselle, suorat niille, jotka löysivät tiedon. 8:9 Ne kaikki ovat selkiät niille, jotka niitä ymmärtävät, ja oikiat niille, jotka taidon löytävät. 8:9 He owat selkiät nijlle jotca nijtä ymmärtäwät/ ja oikiat nijlle jotca ottawat nijtä wastan.
8:10 Ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata, ja tieto ennen valituinta kultaa. 8:10 Ottakaat minun kuritukseni ennenkuin hopia, ja pitäkäät korkiampana minun oppini kuin kallein kulta. 8:10 Ottacat minun curituxen ennencuin hopia/ ja pitäkät corkiambana minun oppin cuin callin culda.
8:11 Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa. 8:11 Sillä viisaus on parempi kuin päärlyt, ja kaikki, mitä ihminen itsellensä toivottaa, ei ole hänen vertaisensa. 8:11 Sillä wijsaus on parembi cuin pärly/ ja caicki mitä ihminen hänellens toiwotta/ ei ole hänen wertaisens.
8:12 Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden. 8:12 Minä viisaus asun toimen tykönä, ja minä taidan antaa hyvän neuvon. 8:12 Minä wijsaus asun toimen tykönä/ ja minä taidan anda hywän neuwon.
8:13 Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan. 8:13 Se on \Herran\ pelko: vihata pahaa, ylpeyttä, tuimuutta ja pahoja teitä; sentähden vihaan minä petollista suuta. 8:13 HERran pelco wiha paha/ ylpeyttä/ tuimutta ja pahoja teitä/ ja ei kärsi petollista suuta.
8:14 Minulla on neuvo ja neuvokkuus; minä olen ymmärrys, minulla on voima. 8:14 Minun on neuvo ja voima, minun on toimi ja väkevyys. 8:14 Minun on neuwo ja meno/ minun on toimi ja woima.
8:15 Minun avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti säätävät. 8:15 Minun kauttani kuninkaat hallitsevat, ja neuvonantajat oikeutta saattavat; 8:15 Minun cauttani Cuningat hallidzewat/ ja Neuwonandajat oikeutta saattawat.
8:16 Minun avullani päämiehet vallitsevat ja ylhäiset, maan tuomarit kaikki. 8:16 Minun kauttani päämiehet vallitsevat, valtamiehet ja kaikki maan tuomarit. 8:16 Minun cauttani Ruhtinat wallidzewat/ ja caicki Förstit maan päällä.
8:17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. 8:17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, jotka varhain minua etsivät, ne löytävät minun. 8:17 Minä racastan nijtä jotca minua racastawat/ ja jotca warahin minua edziwät/ ne löytäwät minun.
8:18 Minun tykönäni on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus. 8:18 Rikkaus ja kunnia on minun tykönäni, pysyväinen tavara ja vanhurskaus. 8:18 Rickaus ja cunnia on minun tykönäni/ pysywäinen tawara ja wanhurscaus.
8:19 Minun hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta, minun antamani voitto valituinta hopeata parempi. 8:19 Minun hedelmäni on parempi kuin kulta ja rikkain kulta, ja minun tuloni parempi kuin valittu hopia. 8:19 Minun hedelmäni on parembi cuin culda ja kirckain culda/ ja minun tulon parembi cuin walittu hopia.
8:20 Minä vaellan vanhurskauden polkua, oikeuden teitten keskikohtaa, 8:20 Minä vaellan vanhurskaudentietä ja oikeuden askeleilla, 8:20 Minä waellan oikiata tietä/ ja oikeuden askelilla.
8:21 antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän aarrekammionsa. 8:21 Että minä pysyväisen perinnön saattaisin niille, jotka minua rakastavat, ja täyttäisin heidän tavaransa. 8:21 Että minä cadzoisin nijtä jotca minua racastawat/ ja täyttäisin heidän tawarans.
8:22 Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua. 8:22 Minä olen ollut \Herran\ oma hänen teidensä alussa: ennenkuin mitään tehty oli, olin minä. 8:22 Minä olen ollut HERran oma hänen teidens algusa/ ennen cuin mitän tehty oli/ olin minä.
8:23 Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista. 8:23 Jo ijankaikkisuudesta olen minä asetettu, alussa, ennenkuin maa oli. 8:23 Jo ijancaickisudest olen minä asetettu/ algusa ennen cuin maa oli.
8:24 Ennenkuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennenkuin oli lähteitä, vedestä rikkaita. 8:24 Kuin ei syvyys vielä ollut, silloin minä olin jo syntynyt, kuin ei lähteet vielä vettä kuohuneet. 8:24 Cosca ei sywyys wielä ollut/ silloin minä olin jo syndynyt.
8:25 Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä, 8:25 Ennen kuin vuoret olivat perustetut, ja kukkulat valmistetut, olen minä syntynyt; 8:25 Cosca ei lähtet wielä wettä cuohunet/ ennen cuin wuoret olit perustetut/ ja cuckulat walmistetut/ olen minä syndynyt.
8:26 kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan. 8:26 Ei hän ollut vielä maata luonut, ja mitä sen päällä on, eikä maan piirin vuoria. 8:26 Ei hän ollut wielä maata luonut/ ja mitä sen päällä on/ eikä maan pijrin wuoria.
8:27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle, 8:27 Kuin hän valmisti taivaan, olin minä siellä, kuin hän syvyyden visusti mittasi. 8:27 Cosca hän walmisti taiwan/ olin minä siellä/ cosca hän sywyden wisust mittais.
8:28 kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman, 8:28 Kuin hän pilvet rakensi ylhäällä, ja sääsi syvyyden lähteet; 8:28 Cosca hän pilwet rakensi ylhälle/ ja sääsi sywyden lähtet.
8:29 kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset, 8:29 Kuin hän meren ääret määräsi, ja vetten eteen asetti määrän, ettei he astuisi rantansa ylitse; kuin hän maan perustukset laski, 8:29 Cosca hän meren äret määräis/ ja wetten eteen asetti määrän/ ettei he astuis sen ylidze.
8:30 Cosca hän maan perustuxen laski/
8:30 silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin; 8:30 Silloin minä hänen kanssansa vaikutin, ja iloitsin joka päivä, ja leikitsin hänen hänen edessänsä joka aika; silloin minä hänen cansans waicutin/ ja iloidzin jocapäiwä/ ja leikidzin hänen edesäns joca aica:
8:31 leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset. 8:31 Ja leikitsin maan piirin päällä; ja minun iloni on olla ihmisten lasten kanssa. 8:31 Ja leikidzin maan pijrin päällä/ ja minun ilon on olla ihmisten lasten cansa.
8:32 Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni! 8:32 Niin kuulkaat siis minua, te lapset: autuaat ovat ne, jotka minun tieni pitävät. 8:32 Nijn cuulcat sijs minua minun lapseni/ autuat owat ne jotca minun tieni pitäwät.
8:33 Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan. 8:33 Kuulkaat kuritusta, olkaat viisaat, ja älkäät hyljätkö sitä. 8:33 Cuulcat curitusta/ olcat wijsat/ ja älkät hyljätkö sitä.
8:34 Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä! 8:34 Autuas on se ihminen, joka minua kuulee, joka minun ovellani valvoo joka päivä, ja vartioitsee minun pihtipielissäni. 8:34 Autuas on se ihminen joca minua cuule/ ja joca minun owellani walwo jocapäiwä/ ja wartioidze minun pihtipielesäni.
8:35 Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion. 8:35 Sillä joka minun löytää, hän elämän löytää, ja on \Herralle\ otollinen; 8:35 Joca minun löytä/ hän elämän löytä ja on Jumalalle otollinen:
8:36 Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa." 8:36 Mutta, joka minua vastaan syntiä tekee, hän vahingoitsee sielunsa: jokainen joka minua vihaa, hän rakastaa kuolemaa. mutta joca minua wastan syndiä teke/ hän wahingoidze sieluns/ jocainen cuin minua wiha/ hän racasta cuolemata.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31