SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
10 LUKU 10 LUKU X.  Lucu
10:1 Salomon sananlaskut. Viisas poika on isällensä iloksi, mutta tyhmä poika on äidillensä murheeksi. 10:1 Salomon sananlaskut. Viisas poika on isänsä ilo, mutta hullu poika on äidillensä murheeksi. 10:1 Nämät owat Salomon sananlascut. WIjsas poica on Isäns ilo/ mutta hullu poica on äitillens murhexi.
10:2 Vääryyden aarteet eivät auta, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta. 10:2 Väärin saatu tavara ei ole hyödyllinen; mutta vanhurskaus vapauttaa kuolemasta. 10:2 Wäärin saatu tawara ei ole hyödyllinen/ mutta wanhurscaus wapautta cuolemasta.
10:3 Herra ei salli vanhurskaan nälkää nähdä, mutta jumalattomien himon hän luotansa työntää. 10:3 Ei \Herra\ anna vanhurskasten sielun nälkää kärsiä, mutta jumalattomain väärin saadut hän hajoittaa. 10:3 Ei HERra anna wanhurscasten sieluin nälkä kärsiä/ mutta jumalattomain wäärin saadun hän hajotta.
10:4 Köyhtyy, joka laiskasti kättä käyttää, mutta ahkerain käsi rikastuttaa. 10:4 Petollinen käsi tekee köyhäksi, mutta ahkera saattaa rikkaaksi. 10:4 Petollinen käsi teke köyhäxi/ mutta ahkera käsi saatta rickaxi.
10:5 Taitava poika kokoaa kesällä, kunnoton poika elonaikana nukkuu. 10:5 Joka suvella kokoo, hän on toimellinen, mutta joka elonaikana makaa, hän tulee häpiään. 10:5 Joca suwella coco/ hän on toimellinen: mutta joca elon aicana maca/ hän tule häpiään.
10:6 Siunaus on vanhurskaan pään päällä, mutta väkivaltaa kätkee jumalattomien suu. 10:6 Siunaus on vanhurskaan pään päällä, mutta jumalattoman suun peittää vääryys. 10:6 Siunaus on wanhurscan pään päällä/ mutta jumalattoman suun peittä wäärys.
10:7 Vanhurskaan muistoa siunataan, mutta jumalattomien nimi lahoaa. 10:7 Vanhurskaan muisto pysyy siunauksessa, vaan jumalattomain nimi mätänee. 10:7 Wanhurscan muisto pysy siunauxesa/ waan jumalattoman nimi pitä mätänemän.
10:8 Viisassydäminen ottaa käskyt varteen, mutta hulluhuulinen kukistuu. 10:8 Joka sydämestänsä viisas on, hän ottaa käskyt vastaan; mutta jolla hullut huulet ovat, se saa haavoja. 10:8 Joca sydämestäns wijsas on/ hän otta käskyt wastan/ mutta jolla hullu suu on/ se saa haawoja.
10:9 Joka nuhteettomasti vaeltaa, vaeltaa turvassa, jonka tiet ovat väärät, se joutuu ilmi. 10:9 Joka nuhteettomasti vaeltaa, hän elää murheetoinna; mutta joka väärällä tiellä vaeltaa, hän tulee ilmi. 10:9 Joca nuhtettomast waelda/ hän elä murhetoinna/ mutta joca wäärällä tiellä waelda/ hän tule ilmei.
10:10 Joka silmää iskee, saa aikaan tuskaa, ja hulluhuulinen kukistuu. 10:10 Joka silmää iskee, hän vaivaa matkaan saattaa, ja jolla hullut huulet ovat, hän saa haavoja. 10:10 Joca silmä iske/ hän waiwa matcan saatta/ ja jolla hullut huulet owat/ hän saa haawoja.
10:11 Vanhurskaan suu on elämän lähde, mutta jumalattomien suu kätkee väkivaltaa. 10:11 Vanhurskaan suu on elämän lähde, mutta jumalattoman suun peittää vääryys. 10:11 Wanhurscan suu on elämän lähde/ mutta jumalattoman suun peittä wäärys.
10:12 Viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää rikkomukset kaikki. 10:12 Viha riidan saattaa, mutta rakkaus peittää kaikki rikokset. 10:12 Wiha rijdan saatta/ mutta rackaus peittä caicki ricoxet.
10:13 Ymmärtäväisen huulilta löytyy viisaus, mutta joka on mieltä vailla, sille vitsa selkään! 10:13 Toimellisten huulissa löydetään viisaus, vaan tyhmäin selkään tarvitaan vitsa. 10:13 Toimellisten huulisa löytän wijsaus/ waan tyhmäin selkään tarwitan widza.
10:14 Viisaat kätkevät, minkä tietävät, mutta hullun suu on läheinen turmio. 10:14 Viisaat opin kätkevät, vaan hulluin suu on täynnä vahinkoa. 10:14 Wijsat opin kätkewät/ waan hulluin huulet sitä tyhmistywät.
10:15 Rikkaan tavara on hänen vahva kaupunkinsa, mutta vaivaisten köyhyys on heidän turmionsa. 10:15 Rikkaan tavara on hänen vahva kaupunkinsa; mutta köyhyys tekee köyhän pelkuriksi. 10:15 Rickan tawara on hänen wahwa Caupungins/ mutta köyhys teke köyhän pelcurixi.
10:16 Vanhurskaan hankkima on elämäksi, jumalattoman saalis koituu synniksi. 10:16 Vanhurskaus tekee työtä hengen ylöspitämiseksi, mutta jumalattoman saalis on synniksi. 10:16 Wanhurscas teke työtä hengen pitexi/ mutta jumalattoman saalis on synnixi.
10:17 Kuritusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksyy. 10:17 Joka kurituksen ottaa vastaan, hän on elämän tiellä; mutta joka rangaistuksen heittää pois, hän menee väärin. 10:17 Joca curituxen otta wastan/ hän on elämän tiellä/ mutta joca rangaistuxen heittä pois/ hän mene wäärin.
10:18 Joka salavihaa pitää, sen huulilla on valhe, ja joka parjausta levittää, on tyhmä. 10:18 Petolliset suut peittävät vainon, ja joka panettelee, hän on tyhmä. 10:18 Petolliset suut peittäwät wainon/ ja joca panettele/ hän on tyhmä.
10:19 Missä on paljon sanoja, siinä ei syntiä puutu; mutta joka huulensa hillitsee, se on taitava. 10:19 Jossa paljo puhutaan, siitä ei synti ole kaukana; mutta joka huulensa hillitsee, hän on toimellinen. 10:19 Josa paljo puhutan/ sijtä ei syndi ole caucan/ mutta joca huulens hillidze/ hän on toimellinen.
10:20 Vanhurskaan kieli on valituin hopea, jumalattomien äly on tyhjän veroinen. 10:20 Vanhurskaan kieli on kalliimpi hopiaa, mutta jumalattoman sydän on niinkuin ei mitään. 10:20 Wanhurscan kieli on callimbi hopiata/ mutta jumalattoman sydän on tyhjä.
10:21 Vanhurskaan huulet kaitsevat monia, mutta hullut kuolevat mielettömyyteensä. 10:21 Vanhurskaan huulet monta ravitsevat, mutta hullut kuolevat hulluudessa. 10:21 Wanhurscan huulet monda rawidzewat/ mutta hullut huckuwat hulludesans.
10:22 Herran siunaus rikkaaksi tekee, ei oma vaiva siihen mitään lisää. 10:22 \Herran\ siunaus tekee rikkaaksi ilman vaivaa. 10:22 HERran siunaus teke rickaxi/ ilman waiwata.
10:23 Tyhmälle on iloksi ilkityön teko, mutta ymmärtäväiselle miehelle viisaus. 10:23 Hullu tekee pahaa ja nauraa sitä, vaan viisas pitää siitä vaarinsa. 10:23 Hullu teke paha/ ja naura sitä/ waan wijsas pitä sijtä waarins.
10:24 Mitä jumalaton pelkää, se häntä kohtaa; mutta mitä vanhurskaat halajavat, se annetaan. 10:24 Mitä jumalatoin pelkää, se hänelle tapahtuu, ja mitä vanhurskaat himoitsevat, sitä heille annetaan. 10:24 Mitä jumalatoin pelkä/ se hänelle tapahtu/ ja mitä wanhurscat himoidzewat/ sitä heille annetan.
10:25 Tuulispään käytyä ei jumalatonta enää ole, mutta vanhurskaan perustus pysyy iäti. 10:25 Jumalatoin on niinkuin tuulispää, joka menee ohitse ja tyhjiksi raukee; mutta vanhurskas pysyy ijankaikkisesti. 10:25 Jumalatoin on nijncuin tuuli/ joca mene ohidze ja tyhjäxi rauke/ mutta wanhurscas pysy ijancaickisest.
10:26 Mitä hapan hampaille ja savu silmille, sitä laiska lähettäjillensä. 10:26 Niin kuin etikka tekee pahaa hampaille ja savu silmille, niin on laiska niiden mielestä paha, jotka hänen lähettävät. 10:26 Nijncuin eticka teke paha hammasten ja sawu silmäin/ nijn on laisca nijden mielest paha/ jotca hänen lähettäwät.
10:27 Herran pelko elinpäiviä jatkaa, mutta jumalattomien vuodet lyhenevät. 10:27 \Herran\ pelko enentää päiviä, vaan jumalattomain vuodet vähennetään. 10:27 HERran pelco enändä päiwiä/ waan jumalattoman wuodet wähetän.
10:28 Vanhurskasten odotus koituu iloksi, mutta jumalattomien toivo hukkuu. 10:28 Vanhurskaan toivo on ilo, mutta jumalattomain toivo katoo. 10:28 Wanhurscan toiwo on ilo/ mutta jumalattomain toiwo cato.
10:29 Herran johdatus on nuhteettoman turva, mutta väärintekijäin turmio. 10:29 \Herran\ tie on hurskasten väkevyys, mutta pahointekiät ovat pelkurit. 10:29 HERran tie on siwiäin lohdutus/ mutta pahointekiät owat pelcurit.
10:30 Vanhurskas ei ikinä horju, mutta jumalattomat eivät saa asua maassa. 10:30 Vanhurskas pysyy aina kohdallansa kukistamatta, mutta jumalattoman ei pidä asuman maan päällä. 10:30 Wanhurscas pysy aina cohdallans/ mutta jumalattoman ei pidä asuman maan päällä.
10:31 Vanhurskaan suu kasvaa viisauden hedelmän, mutta kavala kieli hävitetään. 10:31 Vanhurskaan suu tuottaa viisauden, vaan vääräin kieli hukutetaan. 10:31 Wanhurscan suut tuotta wijsauden/ waan wääräin suu häwitetän.
10:32 Vanhurskaan huulet tietävät, mikä otollista on, mutta jumalattomien suu on sulaa kavaluutta. 10:32 Vanhurskaan huulet opettavat terveellisiä asioita, vaan jumalattoman suu on täynnä vääryyttä. 10:32 Wanhurscan huulet opettawat terwellisiä asioita/ waan jumalattoman suu on täynäns wääryttä.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31