SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
14 LUKU 14 LUKU XIV.  Lucu
14:1 Vaimojen viisaus talon rakentaa, mutta hulluus sen omin käsin purkaa. 14:1 Viisas vaimo rakentaa huoneensa, vaan hullu kukistaa sen teollansa. 14:1 WIisan waimon cautta huone raketan/ waan hullu cukista sen tegollans.
14:2 Joka vaeltaa oikein, se pelkää Herraa, mutta jonka tiet ovat väärät, se hänet katsoo ylen. 14:2 Joka vaeltaa oikiaa tietä, se pelkää \Herraa\; mutta se, joka poikkee pois tieltänsä, ylönkatsoo hänen. 14:2 Joca HERra pelkä/ hän waelda oikiata tietä/ mutta joca hänen cadzo ylön/ hän poicke hänen tieldäns.
14:3 Hullun suussa on ylpeydelle vitsa, mutta viisaita vartioivat heidän huulensa. 14:3 Tyhmän suussa on ylpeyden vitsa; vaan viisasten huulet varjelevat heitä. 14:3 Hullut julmast puhuwat/ waan wijsat suuns hillidzewät.
14:4 Missä raavaita puuttuu, on seimi tyhjä, mutta runsas sato saadaan härkien voimasta. 14:4 Jossa ei härkiä ole, siinä seimet puhtaana ovat; vaan jossa juhdat työtä tekevät, siinä tuloa kyllä on. 14:4 Josa ei härkiä ole/ sijnä seimet puhtana owat/ waan josa juhdat työtä tekewät/ sijnä tulo kyllä on.
14:5 Uskollinen todistaja ei valhettele, mutta väärä todistaja puhuu valheita. 14:5 Totinen todistaja välttää valhetta; vaan väärä todistaja rohkiasti valhettelee. 14:5 Totinen todistaja wälttä walhetta/ waan wäärä todistaja rohkiast walhettele.
14:6 Pilkkaaja etsii viisautta turhaan, mutta ymmärtäväisen on tietoa helppo saada. 14:6 Pilkkaaja etsii viisautta, ja ei löydä; vaan toimelliset viisauden huokiasti saavat. 14:6 Pilckaja edzi wijsaut/ ja ei löydä/ waan toimelliset wijsauden huokiast saawat.
14:7 Menet pois tyhmän miehen luota: et tullut tuntemaan tiedon huulia. 14:7 Mene pois tyhmän tyköä; sillä et sinä opi mitään häneltä. 14:7 Mene pois tyhmän tykö/ sillä et sinä ope mitän häneldä.
14:8 Mielevän viisaus on, että hän vaelluksestaan vaarin pitää; tyhmien hulluus on petos. 14:8 Toimellisen viisaus on teistänsä ottaa vaarin; vaan tyhmäin hulluus on sula petos. 14:8 Toimellisen wijsaus on tiestäns otta waarin/ waan tyhmän hulluus on aiwa petos.
14:9 Hulluja pilkkaa vikauhri, mutta oikeamielisten kesken on mielisuosio. 14:9 Tyhmä nauraa syntiä, mutta hurskasten välillä on hyvä suosio. 14:9 Tyhmä naura syndiä/ waan siwiät siweitä racastawat.
14:10 Sydän tuntee oman surunsa, eikä sen iloon saa vieras sekaantua. 14:10 Koska sydän on murheellinen, niin ei auta ulkonainen ilo. 14:10 Cosca sydän on murhellinen/ nijn ei auta ulconainen ilo.
14:11 Jumalattomain huone hävitetään, mutta oikeamielisten maja kukoistaa. 14:11 Jumalattomain huoneet kukistetaan, vaan jumalisten majat viheriöitsevät. 14:11 Jumalattomain huonet cukistetan/ waan jumalisten majat wiherjöidzewät.
14:12 Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. 14:12 Monella on tie mielestänsä oikia, vaan viimeiseltä johdattaa se kuolemaan. 14:12 Muutamat tiet näkywät oikiaxi/ waan wijmeiseldä johdatta hän hänen cuolemaan.
14:13 Nauraessakin voi sydän kärsiä, ja ilon lopuksi tulee murhe. 14:13 Naurun jälkeen tulee murhe, ja ilon perästä suru. 14:13 Nauron jälken tule murhe/ ja ilon peräst on suru.
14:14 Omista teistään saa kyllänsä se, jolla on luopunut sydän, mutta itsestään löytää tyydytyksen hyvä mies. 14:14 Tyhmälle tapahtuu laittamisensa jälkeen, vaan hyvä ihminen asetetaan hänen ylitsensä. 14:14 Irtaiselle ihmiselle tapahtu laittamisens perästä/ waan hywälle hänen laittamisens perästä.
14:15 Yksinkertainen uskoo joka sanan, mutta mielevä ottaa askeleistansa vaarin. 14:15 Taitamatoin uskoo kaikki, mutta ymmärtäväinen ottaa teistänsä vaarin. 14:15 Taitamatoin usco caicki/ mutta ymmärtäwäinen otta tiestäns waarin.
14:16 Viisas pelkää ja karttaa pahaa, mutta tyhmä on huoleton ja suruton. 14:16 Viisas pelkää ja karttaa pahaa, vaan tyhmä päätähavin menee. 14:16 Wijsas pelkä ja cartta paha/ waan tyhmä päätahawin mene.
14:17 Pikavihainen tekee hullun töitä, ja juonittelija joutuu vihatuksi. 14:17 Äkillinen ihminen tekee hullun töitä, ja kavala ihminen tulee vihattavaksi. 14:17 Kärsimätöin ihminen teke hullun töitä/ mutta toimellinen wiha sitä.
14:18 Yksinkertaiset saavat perinnökseen hulluuden, mutta mielevät tiedon kruunuksensa. 14:18 Taitamattomat perivät tyhmyyden; vaan se on toimellisten kruunu, että he toimellisesti tekevät. 14:18 Taitamattomat periwät tyhmyden/ waan se on toimellisten Cruunu/ että he toimellisest tekewät.
14:19 Pahojen täytyy kumartua hyvien edessä ja jumalattomien seisoa vanhurskaan porteilla. 14:19 Häijyn täytyy kumartaa hyviä, ja jumalattomat vanhurskasten porteissa. 14:19 Häijyn täyty cumarta hywiä/ ja jumalattomat wanhurscasten porteisa.
14:20 Köyhää vihaa hänen ystävänsäkin, mutta rikasta rakastavat monet. 14:20 Köyhää vihaavat hänen lähimmäisensäkin; vaan rikkaalla on monta ystävää. 14:20 Köyhä wihawat hänen lähimmäisens/ waan rickailla on monda ystäwätä.
14:21 Syntiä tekee, joka lähimmäistään halveksii, mutta autuas se, joka kurjia armahtaa! 14:21 Joka katsoo lähimmäisensä ylön, hän tekee syntiä; vaan autuas on se, joka viheliäistä armahtaa. 14:21 Joca cadzo lähimmäisens ylön/ hän syndi teke: waan autuas on se joca wiheljäistä armahta.
14:22 Eivätkö eksy ne, jotka hankitsevat pahaa? Mutta armo ja totuus niille, jotka hankitsevat hyvää! 14:22 Jotka viekkaudessa vaeltavat, niiltä puuttuu; mutta jotka hyvää ajattelevat, niille tapahtuu hyvyys ja uskollisuus. 14:22 Jotca wieckaudesa waeldawat/ nijldä puuttu/ mutta jotca hywä ajattelewat/ heille tapahtu hywys ja uscollisus.
14:23 Kaikesta vaivannäöstä tulee hyötyä, mutta tyhjästä puheesta vain vahinkoa. 14:23 Jossa työtä tehdään, siinä kyllä on; vaan joka tyhjiin puheisiin tyytyy, siinä on köyhyys. 14:23 Josa työtä tehdän/ sijnä kyllä on/ waan joca tyhjin puheisin tyty/ sijnä on köyhys.
14:24 Viisasten kruunu on heidän rikkautensa, mutta tyhmäin hulluus hulluudeksi jää. 14:24 Viisasten rikkaus on heidän kruununsa, mutta tyhmäin hulluus on hulluus. 14:24 Wijsasten rickaus on Cruunu/ mutta tyhmäin hulluus on hulluus.
14:25 Uskollinen todistaja on hengen pelastaja, mutta joka valheita puhuu, on petosta täynnä. 14:25 Uskollinen todistaja vapahtaa hengen, vaan väärä todistaja pettää. 14:25 Uscollinen todistus wapahta hengen/ waan wäärä todistaja pettä.
14:26 Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin. 14:26 Joka \Herraa\ pelkää, hänellä on vahva linna, ja hänen lapsensa varjellaan. 14:26 Joca HERra pelkä/ hänellä on wahwa linna/ ja hänen lapsens warjellan.
14:27 Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi. 14:27 \Herran\ pelko on elämän lähde, että kuoleman nuora välttää taidetaan. 14:27 HERran pelco on elämän lähde/ että cuoleman nuora wälttä taitan.
14:28 Kansan paljous on kuninkaan kunnia, väen vähyys ruhtinaan turmio. 14:28 Koska kuninkaalla on paljo väkeä, se on hänen kunniansa; vaan koska vähä on väkeä, se tekee päämiehen kehnoksi. 14:28 Cosca Cuningalla on paljo wäke/ se on hänen cunnians/ waan cosca wähä on wäke/ se teke herran kehnoxi.
14:29 Pitkämielisellä on paljon taitoa, mutta pikavihaisen osa on hulluus. 14:29 Joka on pitkämielinen, se on viisas; vaan joka äkillinen on, se ilmoittaa tyhmyyden. 14:29 Joca on kärsiwälinen/ hän on wijsas/ waan joca kärsimätöin on/ hän ilmoitta tyhmydens.
14:30 Sävyisä sydän on ruumiin elämä, mutta luulevaisuus on mätä luissa. 14:30 Leppyinen sydän on ruumiin elämä; vaan kateus on märkä luissa. 14:30 Laupias sydän on ruumin elämä/ waan cateus on myrcky luisa.
14:31 Joka vaivaista sortaa, se herjaa hänen Luojaansa, mutta se häntä kunnioittaa, joka köyhää armahtaa. 14:31 Joka köyhälle tekee väkivaltaa, hän laittaa hänen luojaansa; vaan joka armahtaa vaivaista, se kunnioittaa Jumalaa. 14:31 Joca köyhälle teke wäkiwalda/ hän laitta hänen luojans/ waan joca armahta waiwaista/ hän cunnioidze Jumalata.
14:32 Jumalaton sortuu omaan pahuuteensa, mutta vanhurskas on turvattu kuollessaan. 14:32 Pahuutensa tähden jumalatoin kukistetaan; vaan vanhurskas on kuolemassakin rohkia. 14:32 Jumalatoin ei pysy wahwana onnettomudesans/ waan wanhurscas on cuolemasakin rohkia.
14:33 Ymmärtäväisen sydämeen ottaa majansa viisaus, ja tyhmien keskellä se itsensä tiettäväksi tekee. 14:33 Toimellisen sydämessä lepää viisaus; mutta mitä tyhmäin mielessä on, se tulee ilmi. 14:33 Toimellisen sydämes lepä wijsaus/ ja tule ilmei tyhmäin seas.
14:34 Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. 14:34 Vanhurskaus korottaa kansan, vaan synti on kansan häpiä. 14:34 Wanhurscaus corgotta Canssan/ waan syndi on Canssan cadotus.
14:35 Taitava palvelija saa kuninkaan suosion, mutta kunnoton hänen vihansa. 14:35 Toimellinen palvelia on kuninkaalle otollinen; vaan häpiällistä palveliaa ei hän kärsi. 14:35 Toimellinen palwelia on Cuningalle otollinen/ waan häpiällistä palweliata ei hän kärsi.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31