SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
24 LUKU 24 LUKU XXIV.  Lucu
24:1 Älä kadehdi pahoja ihmisiä äläkä halua heidän seuraansa. 24:1 Älä ole kiivas pahain ihmisten kanssa, ja älä himoitse olla heitä läsnä; 24:1 ÄLä seura pahoja ihmisiä/ ja älä himoidze olla heitä läsnä.
24:2 Sillä heidän mielensä miettii väkivaltaa, ja turmiota haastavat heidän huulensa. 24:2 Sillä heidän sydämensä pyytää vahingoittaa, ja heidän huulensa neuvovat pahuuteen. 24:2 Sillä heidän sydämens pyytä wahingoitta/ ja heidän huulens neuwowat pahuteen.
24:3 Viisaudella talo rakennetaan ja ymmärryksellä vahvaksi varustetaan. 24:3 Viisaudella raknnetaan huone, ja toimella se vahvistetaan. 24:3 Wijsaudella raketan huone/ ja toimella se wahwistetan.
24:4 Taidolla täytetään kammiot, kaikkea kallista ja ihanaa tavaraa täyteen. 24:4 Taidolla kammio täytetään kaikkinaisista kalliista ja jaloista tavaroista. 24:4 Taidolla huone täytetän/ caickinaisista callista ja jaloista tawaroista.
24:5 Viisas mies on väkevä, ja taidon mies on voipa voimaltansa. 24:5 Viisas mies on väkevä, ja toimellinen mies on voimallinen väestä. 24:5 Wijsas mies on wäkewä/ ja toimellinen mies on woimallinen wäestä.
24:6 Neuvokkuudella näet on sinun käytävä sotaa, ja neuvonantajain runsaus tuo menestyksen. 24:6 Sillä neuvolla sodatkin pidetään: ja jossa monta neuvonantajaa on, siinä on voitto. 24:6 Sillä neuwolla sodatkin pidetän: ja josa monda neuwonandajat on/ sijnä on woitto.
24:7 Kovin on korkea hullulle viisaus, ei hän suutansa avaa portissa. 24:7 Viisaus on hullulle ylen korkia, ei hän tohdi avata suutansa portissa. 24:7 Wijsaus on hulluille ylön corkia/ ei hän tohdi awata suutans portisa.
24:8 Jolla on pahanteko mielessä, sitä juonittelijaksi sanotaan. 24:8 Joka ajattelee pahaa tehdäksensä, se kutsutaan pahain ajatusten päämieheksi. 24:8 Joca idzellens wahingota teke/ hän cudzutan pää coiraxi.
24:9 Synti on hulluuden työ, ja pilkkaaja on ihmisille kauhistus. 24:9 Tyhmäin ajatus on synti, ja pilkkaaja on kauhistus ihmisille. 24:9 Tyhmän ajatus on syndi/ ja pilckaja on cauhistus ihmisille.
24:10 Jos olet ollut veltto, joutuu ahtaana aikana voimasi ahtaalle. 24:10 Ei se ole väkevä, joka ei tuskassa vahva ole. 24:10 Ei se ole wäkewä/ joca ei tuscasa wahwa ole.
24:11 Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. 24:11 Auta niitä, joita tappaa tahdotaan, ja älä vedä sinuas pois pois niiden tyköä, jotka kuoletetaan. 24:11 Auta nijtä joita tappa tahdotan/ ja älä wedä sinuas pois nijden tykö/ jotca cuoletetan.
24:12 Jos sanot: "Katso, emme tienneet siitä", niin ymmärtäähän asian sydänten tutkija; sinun sielusi vartioitsija sen tietää, ja hän kostaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan. 24:12 Jos sinä sanot: katso, emme ymmärrä sitä! luuletkos, ettei se, joka sydämet tutkii, sitä ymmärrä? ja se, joka sielustas ottaa vaarin, tunne sitä ja kosta ihmiselle tekonsa jälkeen? 24:12 Sanotcos: cadzo/ en me ymmärrä mitän: luuletcos ettei se joca sydämet tietä/ sitä ymmärrä? Ja se joca sielusta otta waarin/ tunne sitä? ja costa ihmiselle tecons jälken.
24:13 Syö hunajaa, poikani, sillä se on hyvää, ja mesi on makeaa suussasi. 24:13 Syö, poikani, hunajaa; sillä se on hyvä, ja mesileupä on makia suus laelle. 24:13 Syö poican hunajata: sillä se on hywä: ja mesileipä on makia curcusas.
24:14 Samankaltaiseksi tunne viisaus sielullesi; jos sen löydät, on sinulla tulevaisuus, ja toivosi ei mene turhaan. 24:14 Niin on myös viisauden oppi sielulles: koskas sen löydät, niin sinun viimein käy hyvin, ja ei sinun toivos ole turha. 24:14 Ja ope nijn wijsautta sielulles.
24:15 Coscas hänen löydät/ nijn sinun wijmein käy hywin: ja ei sinun toiwos ole turha.
24:15 Älä väijy, jumalaton, vanhurskaan majaa, älä hävitä hänen leposijaansa. 24:15 Älä vartioitse vanhurskaan huonetta, sinä jumalatoin, älä hukkaa hänen lepoansa. 24:16 Älä wartioidze wanhurscan huonetta nijncuin jumalatoin/ älä hucka hänen lepoans.
24:16 Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen. 24:16 Sillä vanhurskas taitaa langeta seitsemän kertaa, ja nousee jälleen; mutta jumalattomat kaatuvat onnettomuuteen. 24:17 Sillä wanhurscas lange seidzemen kerta/ ja nouse jällens: mutta jumalattomat uppowat onnettomuteen.
24:17 Älä iloitse vihamiehesi langetessa, älköön sydämesi riemuitko hänen suistuessaan kumoon, 24:17 Älä iloitse vihamiehes vahingosta, ja älköön sinun sydämes riemuitko hänen onnettomuudestansa, 24:18 Älä iloidze wihamiehes wahingosta/ ja älkön sinun sydämes riemuitco hänen onnettomudestans.
24:18 ettei Herra, kun sen näkee, sitä pahana pitäisi, ja kääntäisi vihaansa pois hänestä. 24:18 Ettei \Herra\ näkisi sitä, ja se olis hänelle kelvotoin, ja hän kääntäis vihansa pois hänen päältänsä. 24:19 Ettei HERra näkis sitä/ ja se olis hänelle kelwotoin/ ja käändäis wihans pois hänen pääldäns.
24:19 Älä vihastu pahantekijäin tähden, älä kadehdi jumalattomia. 24:19 Älä vihastu pahain päälle, älä myös ole kiivas jumalattomain tähden; 24:20 Älä wihastu pahan päälle/ älä myös ole kijwas jumalattoman tähden.
24:20 Sillä ei ole pahalla tulevaisuutta; jumalattomien lamppu sammuu. 24:20 Sillä ei häijyllä ole mitään toivomista, ja jumalattomain kynttilä pitää sammuman. 24:21 Sillä ei häijyillä ole mitän toiwomist/ ja jumalattomain kynttilä pitä sammuman.
24:21 Pelkää, poikani, Herraa ja kuningasta, älä sekaannu kapinallisten seuraan. 24:21 Poikani, pelkää \Herraa\ ja kuningasta, ja älä sekoita sinuas kapinan nostajain kanssa. 24:22 Poican/ pelkä HERra ja Cuningasta/ ja älä secoita sinuas capinan nostaitten cansa.
24:22 Sillä yhtäkkiä tulee heille onnettomuus, tuomio - kuka tietää milloin - toisille niinkuin toisillekin. 24:22 Sillä heidän kadotuksensa nousee äkisti: ja kuka tietää, koska kummankin onnetomuus tulee? 24:23 Sillä heidän cadotuxens nouse äkist/ ja cuca tietä cosca cummangin onnettomus tule?
24:23 Nämäkin ovat viisaitten sanoja. Ei ole hyvä tuomitessa henkilöön katsoa. 24:23 Nämä ovat myös viisasten: ei ole hyvä katsoa muotoa tuomiossa. 24:24 Nämät owat myös wijsasten: Ei ole hywä cadzo muoto duomiosa.
24:24 Joka sanoo syylliselle: "Sinä olet syytön", sitä kansat kiroavat, kansakunnat sadattelevat. 24:24 Joka jumalattomalle sanoo: sinä olet hurskas! häntä kiroovat ihmiset, ja kansa vihaa häntä. 24:25 Joca jumalattomalle sano: sinä olet wiatoin: händä kirowat ihmiset/ ja Canssa wiha händä.
24:25 Mutta jotka oikein tuomitsevat, niiden käy hyvin, ja heille tulee onnen siunau 24:25 Mutta jotka rankaisevat, he ovat otolliset, ja runsas siunaus tulee heidän päällensä. 24:26 Mutta jotca rangaisewat/ he owat otolliset: ja runsas siunaus tule heidän päällens.
24:26 Se huulille suutelee, joka oikean vastauksen antaa. 24:26 Toimellinen vastaus on niinkuin suloinen suun antamus. 24:27 Toimellinen wastaus on nijncuin suloinen suun andamus.
24:27 Toimita tehtäväsi ulkona ja tee valmista pellollasi; sitten perusta itsellesi perhe. 24:27 Toimita työs ulkona, ja valmista peltos, ja rakenna sitte huonees. 24:28 Toimita asias ulcona/ ja walmista peldos: rakenna sijtte huones.
24:28 Älä ole syyttä todistajana lähimmäistäsi vastaan, vai petätkö sinä huulillasi? 24:28 Älä todista lähimmäistäs vastaan ilman syytä, ja älä petä suullas. 24:29 Älä todista lähimmäistäs wastan ilman syytä/ ja älä petä sinun suullas.
24:29 Älä sano: "Niinkuin hän teki minulle, niin teen minä hänelle, minä kostan miehelle hänen tekojensa mukaan." 24:29 Älä sano: niinkuin hän teki minulle, niin minä teen hänelle: minä kostan jokaiselle hänen tekonsa jälkeen. 24:30 Älä sano: nijncuin muut tekewät minulle/ nijn minä teen jällens: ja costan jocaidzelle tecons.
24:30 Minä kuljin laiskurin pellon ohitse, mielettömän miehen viinitarhan vieritse. 24:30 Minä kävin laiskan pellon ohitse, ja tyhmän viinamäen sivuitse, 24:31 Minä käwin laiscan pellon ohidze/ ja tyhmän wijnamäen siwuidze.
24:31 Ja katso: se kasvoi yltänsä polttiaisia; sen pinta oli nokkosten peitossa ja sen kiviaita luhistunut. 24:31 Ja katso, siinä olivat paljaat ohdakkeet kasvaneet, ja se oli nukulaista täynnä, ja aidat olivat kaatuneet. 24:32 Ja cadzo/ ei sijnä muuta ollut cuin noculaisia/ ja oli ohdackeita täynäns/ ja aidat olit caatunet.
24:32 Minä katselin ja painoin mieleeni, havaitsin ja otin opikseni: 24:32 Kuin minä sen näin, panin minä sen sydämeeni, katselin ja opin siitä. 24:33 Cosca minä sen näin/ panin minä sen sydämeeni/ cadzelin ja opin sijtä.
24:33 Nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän ristissä käsin, 24:33 Sinä tahdot vielä vähä maata ja unelias olla, ja enempi käsiäs yhteen panna lepäämään; 24:34 Sinä tahdot wielä wähä maata ja unelias olla/ ja enä käsiäs yhten panna lepämän:
24:34 niin köyhyys käy päällesi niinkuin rosvo ja puute niinkuin asestettu mies. 24:34 Mutta köyhyytes pitää sinulle tuleman niinkuin matkamies, ja vaivaisuus niinkuin varustettu mies. mutta sinun köyhydes pitä sinulle tuleman nijncuin matcamies/ ja sinun waiwaisudes nijncuin warustettu mies.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31