SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
11 LUKU 11 LUKU XI.  Lucu
11:1 Väärä vaaka on Herralle kauhistus, mutta täysi paino on hänelle otollinen. 11:1 Väärä vaaka on \Herralle\ kauhistus, mutta oikia puntari on hänelle otollinen. 11:1 WÄärä waaca on HERralle cauhistus/ mutta oikia waaca on hänelle otollinen.
11:2 Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin, mutta nöyräin tykönä on viisaus. 11:2 Kussa ylpeys on, siinä on myös ylönkatse; mutta viisaus on nöyräin tykönä. 11:2 Cusa ylpeys on/ sijnä on myös ylöncadze/ mutta wijsaus on nöyräin tykönä.
11:3 Oikeamielisiä ohjaa heidän nuhteettomuutensa, mutta uskottomat hävittää heidän vilppinsä. 11:3 Viattomuus johdattaa siviät, vaan pahuus kukistaa pilkkaajat. 11:3 Wiattomus johdatta siwiät/ waan pahus cukista pilckajat.
11:4 Ei auta tavara vihan päivänä, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta. 11:4 Ei rikkaus auta vihan päivänä, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta. 11:4 Ei rickaus auta wihan päiwänä/ mutta wanhurscaus wapahta cuolemasta.
11:5 Nuhteettoman vanhurskaus tasoittaa hänen tiensä, mutta jumalaton sortuu jumalattomuuteensa. 11:5 Viattoman vanhurskaus tekee hänen tiensä tasaiseksi, mutta jumalatoin lankee jumalattomassa menossansa. 11:5 Jumalisen wanhurscaus teke hänen tiens tasaisexi/ mutta jumalatoin lange jumalattomas menosans.
11:6 Oikeamieliset vapahtaa heidän vanhurskautensa, mutta uskottomat vangitsee heidän oma himonsa. 11:6 Jumalisten vanhurskaus pelastaa heitä, vaan väärintekiät käsitetään viekkaudessansa. 11:6 Jumalisten wanhurscaus pelasta heitä/ waan wäärintekiät käsitetän wieckaudesans.
11:7 Jumalattoman ihmisen kuollessa hukkuu hänen toivonsa, ja vääräin odotus hukkuu. 11:7 Kuin jumalatoin ihminen kuolee, niin ei ole yhtään toivoa: ja jota väärintekiät odottavat, se tulee tyhjäksi. 11:7 Cosca jumalatoin ihminen cuole/ nijn ei ole yhtän toiwo/ ja jota wäärintekiät odottawat/ tule tyhjäxi.
11:8 Vanhurskas pelastetaan hädästä, ja jumalaton joutuu hänen sijaansa. 11:8 Vanhurskas vapahdetaan vaivasta, ja jumalatoin tulee hänen siaansa. 11:8 Wanhurscas wapadetan waiwasta/ ja jumalatoin tule hänen siaans.
11:9 Rietas suullansa turmelee lähimmäisensä, mutta taito on vanhurskaitten pelastus. 11:9 Ulkokullatun ihmisen suun kautta petetään hänen lähimmäisensä; vaan vanhurskaat ymmärtävät sen, ja pelastetaan. 11:9 Ulcocullatun ihmisen suun cautta petetän hänen lähimmäisens/ waan wanhurscat ymmärtäwät sen/ ja pelastetan.
11:10 Vanhurskaitten onnesta kaupunki iloitsee, ja jumalattomain hukkumisesta syntyy riemu. 11:10 Kaupunki iloitsee, koska vanhurskaan hyvin käy, ja riemuitsee, koska jumalatoin hukkuu. 11:10 Coco Caupungi iloidze cosca wanhurscan hywin käy/ ja riemuidze cosca jumalatoin hucku.
11:11 Oikeamielisten siunauksesta kaupunki kohoaa, mutta jumalattomain suu sitä hajottaa. 11:11 Vanhurskasten siunauksen kautta kaupunki korotetaan, vaan jumalattoman suun kautta kukistetaan. 11:11 Wanhurscasten siunauxen cautta Caupungi corgotetan/ waan jumalattoman suun cautta cukistetan.
11:12 Mieltä vailla on, joka lähimmäistänsä halveksii, mutta ymmärtäväinen mies on vaiti. 11:12 Joka lähimmäistänsä häpäisee, se on hullu, mutta toimellinen mies on vaiti. 11:12 Joca lähimmäistäns häwäise se on huullu/ mutta toimellinen mies sen hillidze.
11:13 Joka panettelijana käy, ilmaisee salaisuuden, mutta jolla luotettava henki on, se säilyttää asian. 11:13 Panettelia ilmoittaa salaisuuden, vaan jolla on uskollinen sydän, hän salaa sen. 11:13 Panettelia ilmoitta salaisuden/ waan jolla on uscollinen sydän/ hän sala sen.
11:14 Missä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantajain runsaus tuo menestyksen. 11:14 Jossa ei neuvoa ole, siinä kansa hukkuu; vaan jossa monta neuvonantajaa on, siinä hyvin käy. 11:14 Josa ei neuwo ole/ sijnä wäärin mennän/ waan josa monda neuwonandajata on/ sijnä hywin käy.
11:15 Joka vierasta takaa, sen käy pahoin, mutta joka kädenlyöntiä vihaa, se on turvattu. 11:15 Joka toisen takaa, hän tulee vahinkoon; vaan joka siitä itsensä pitää pois, hän on murheetoin. 11:15 Joca toisen taca/ hän tule wahingoon/ waan joca sijtä idzens pitä pois/ hän on murhetoin.
11:16 Suloinen nainen saa kunniaa, ja voimalliset saavat rikkautta. 11:16 Vaimo, joka otollinen on, pitää kunnian; vaan väkevät pitävät rikkauden. 11:16 Waimo joca otollinen on pitä cunnians/ waan wäkewät pitäwät rickauden.
11:17 Armelias mies tekee hyvää itsellensä, mutta armoton syöksee onnettomuuteen oman lihansa. 11:17 Armias mies tekee ruumiillensa hyvää; vaan se, joka julma on, saattaa lihansa murheelliseksi. 11:17 Armias mies teke ruumillens hywä: waan se joca julma on/ hän saatta lihans ja werens murhellisexi.
11:18 Jumalaton hankkii pettäväistä voittoa, mutta joka vanhurskautta kylvää, saa pysyvän palkan. 11:18 Jumalattoman työ on turha, vaan joka vanhurskautta kylvää, sillä on hyvä palkka. 11:18 Jumalattoman työ on turha/ waan joca wanhurscautta kylwä/ sillä on hywä palcka.
11:19 Joka on vakaa vanhurskaudessa, saa elämän; mutta joka pahaa tavoittaa, saa kuoleman. 11:19 Sillä vanhurskaus saattaa elämän, vaan joka pahaa pyytää, hän saattaa kuoleman. 11:19 Sillä wanhurscaus saatta elämän/ waan joca paha pyytä/ hän saatta cuoleman.
11:20 Väärämieliset ovat Herralle kauhistus, mutta nuhteettomasti vaeltaviin hän mielistyy. 11:20 Petollinen sydän on kauhistus \Herralle\, Vaan viattoman tie on hänelle otollinen. 11:20 Petollinen sydän on cauhistus HERralle/ waan wiattomat owat hänen edesäns otolliset.
11:21 Totisesti: paha ei jää rankaisematta, mutta vanhurskasten jälkeläiset pelastuvat. 11:21 Ei jumalattomia auta, vaikka kaikki kätensä yhteen pistäisivät, mutta vanhurskaan siemen pelastetaan. 11:21 Ei Jumalattomia auta waicka caicki kätens yhten pistäisit/ mutta wanhurscan siemen pelastetan.
11:22 Kultarengas sian kärsässä on kaunis nainen, älyä vailla. 11:22 Kaunis vaimo ilman taidota on niinkuin sika, jolla olis kultainen käädy kuonossa. 11:22 Caunis waimo ilman cunniata on nijncuin sica/ jolla olis cullainen käädy cuonon päällä.
11:23 Vanhurskaitten halajaminen vie onneen, jumalattomien toivo vihaan. 11:23 Vanhurskasten himo on ainoastaan hyvä, vaan jumalattomain odotus on kiukku. 11:23 Wanhurscasten himo on hywä/ ja menesty: waan jumalattomain odotus on kiucullinen.
11:24 Toinen on antelias ja saa yhä lisää, toinen säästää yli kohtuuden ja vain köyhtyy. 11:24 Muutama jakaa omastansa, ja saa enemmän; toinen säästää, jossa ei pitäisi, ja tulee köyhemmäksi. 11:24 Muutama jaca omastans ja saa enämmän: toinen säästä josa ei pidäis/ ja tule köyhemmäxi.
11:25 Hyväätekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu. 11:25 Sielu, joka siunaa, tulee rikkaaksi: ja joka juottaa, se myös juotetaan. 11:25 Sielu joca runsast siuna/ tule lihawaxi/ ja joca juotta/ hän tule juowuxin.
11:26 Joka viljan pitää takanaan, sitä kansa kiroaa, mutta joka viljan kaupaksi antaa, sen pään päälle tulee siunaus. 11:26 Joka jyvät salaa, häntä kansa kiroilee; mutta joka myy, hänelle tulee siunaus. 11:26 Joca jywät sala/ händä Canssa kiroile/ mutta joca myy/ hänelle tule siunaus.
11:27 Joka hyvään pyrkii, etsii sitä, mikä otollista on, mutta joka pahaa etsii, sille se tulee. 11:27 Joka varhain hyvää etsii, hänelle hyvin menestyy; mutta joka pahaa noudattaa, hänelle pahoin tapahtuu. 11:27 Joca jotain hywä edzi/ hänen hywin menesty/ mutta joca paha noudatta/ hänelle pahoin tapahtu.
11:28 Joka rikkauteensa luottaa, se kukistuu, mutta vanhurskaat viheriöitsevät niinkuin lehvä. 11:28 Joka rikkauteensa luottaa, hän hukkuu, vaan vanhurskaat viheriöitsevät niinkuin lehti. 11:28 Joca rickauteen luotta hän hucku/ waan wanhurscat wiherjöidzewät nijncuin lehti.
11:29 Joka talonsa rappiolle saattaa, perii tuulta, ja hullu joutuu viisaan orjaksi. 11:29 Joka huoneensa murheelliseksi tekee, hän saa tuulen perinnöksi: ja hullun täytyy viisasta palvella. 11:29 Joca huonens murhellisexi teke/ hän saa tuulen perinnöxi/ ja hullun täyty wijsasta palwella.
11:30 Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja. 11:30 Vanhurskaan hedelmä on elämän puu: joka viisas on, hän kääntää sielut. 11:30 Wanhurscan hedelmä on elämän puu/ joca wijsas on/ hän ihmisistä pitä murhen.
11:31 Katso, vanhurskas saa palkkansa maan päällä, saati sitten jumalaton ja syntinen. 11:31 Koska vanhurskas paljon kärsii, kuinka paljoa enemmin jumalatoin ja syntinen? 11:31 Että wanhurscas paljo kärsi/ cuinga paljo enämmin jumalatoin ja syndinen.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31