SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
19 LUKU 19 LUKU XIX.  Lucu
19:1 Parempi on köyhä, joka nuhteettomasti vaeltaa, kuin huuliltansa nurja, joka on vielä tyhmäkin. 19:1 Köyhä joka siveydessä vaeltaa, on parempi kuin väärä huulissansa, joka kuitenkin tyhmä on. 19:1 KÖyhä/ joca siwydes waelda/ on parembi cuin wäärä huulisans/ joca cuitengin tyhmä on.
19:2 Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. 19:2 Joka ei toimella laita, ei hänelle hyvin käy; ja joka on nopsa jaloista, se loukkaa itsensä. 19:2 Joca ei toimella laita/ ei hänen hywin käy/ ja joca on nopsa jalgoist/ hän combastu.
19:3 Ihmisen oma hulluus turmelee hänen tiensä, mutta Herralle hän sydämessään vihoittelee. 19:3 Ihmisen tyhmyys eksyttää hänen tiensä, niin että hänen sydämensä vihastuu \Herraa\ vastaan. 19:3 Ihmisen tyhmyys exyttä hänen tiens/ wihastuman hänen sydämens HERra wastan.
19:4 Tavara tuo ystäviä paljon, mutta vaivainen joutuu ystävästänsä eroon. 19:4 Tavara tekee monta ystävää, vaan köyhä hyljätään ystäviltä. 19:4 Tawara teke monda ystäwätä/ waan köyhä hyljätän ystäwildäns.
19:5 Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja joka valheita puhuu, se ei pelastu. 19:5 Ei väärä todistaja pidä pääsemän rankaisematta; joka rohkiasti valehtelee, ei hänen pidä selkeemän. 19:5 Ei wäärä todistaja pidä pääsemän rangaisemata/ ja joca rohkiast walhettele/ ei hänen pidä selkemän.
19:6 Monet etsivät ylhäisen suosiota, ja kaikki ovat anteliaan ystäviä. 19:6 Moni rukoilee päämiestä, ja jokainen on hänen ystävänsä, joka lahjoja jakaa. 19:6 Moni otta waarin Förstistä/ ja jocainen on hänen ystäwäns/ joca lahjoja jaca.
19:7 Köyhä on kaikkien veljiensä vihattu, vielä vierotumpi ystävilleen. Tyhjiä sanoja hän saa tavoitella. 19:7 Köyhää vihaavat kaikki hänen veljensä, ja hänen ystävänsä vetäytyvät taamma hänestä; ja joka sanoihin luottaa, ei hän saa mitään. 19:7 Köyhä wihawat caicki hänen weljens/ ja hänen ystäwäns wetäwät heitäns taamma hänestä/ ja joca hänens sanoijn luotta/ ei hän saa mitän.
19:8 Joka mieltä hankkii, se sieluansa rakastaa; joka ymmärryksen säilyttää, se onnen löytää. 19:8 Joka viisas on, hän rakastaa henkeänsä, ja joka toimellinen on, se löytää hyvän. 19:8 Joca wijsas on/ hän racasta hengens/ ja joca toimellinen on/ hän löytä hywän.
19:9 Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja joka valheita puhuu, se hukkuu. 19:9 Väärä todistaja ei pidä pääsemän rankaisematta; ja joka rohkiasti valehtelee, se kadotetaan. 19:9 Wäärä todistaja ei pidä pääsemän rangaisemata/ ja joca rohkiast walhettele/ hän cadotetan.
19:10 Ei sovi tyhmälle hyvät päivät, saati sitten palvelijalle hallita ruhtinaita. 19:10 Ei hullulle sovi hyvät päivät, paljoa vähemmin palvelian päämiehiä hallita. 19:10 Ei hullulle sowi hywät päiwät/ paljo wähemmin palwelian Förstejä hallita.
19:11 Ymmärrys tekee ihmisen pitkämieliseksi, ja hänen kunniansa on antaa rikos anteeksi. 19:11 Joka on kärsivällinen, se on toimellinen ihminen; ja se on hänelle kunniaksi, että hän viat välttää. 19:11 Joca on kärsiwällinen/ hän on toimellinen ihminen/ ja se on hänelle cunniaxi/ että hän wiat wälttä.
19:12 Kuninkaan viha on kuin nuoren leijonan kiljunta, mutta hänen suosionsa on kuin kaste ruoholle. 19:12 Kuninkaan viha on niinkuin nuoren jalopeuran kiljuminen; mutta hänen ystävyytensä on niinkuin kaste ruoholle. 19:12 Cuningan wiha on nijncuin nuoren Lejonin kiljuminen/ mutta hänen ystäwydens on nijncuin caste ruoholle.
19:13 Tyhmä poika on isänsä turmio, ja vaimon tora on kuin räystäästä tippuva vesi. 19:13 Hullu poika on isänsä murhe, ja riitainen vaimo on niinkuin alinomainen pisaroitseminen. 19:13 Hullu poica on Isäns murhe/ ja rijtainen waimo on nijncuin alinomainen pisaroidzeminen.
19:14 Talo ja tavara peritään isiltä, mutta toimellinen vaimo tulee Herralta. 19:14 Huoneet ja tavarat peritään vanhemmilta, vaan toimellinen emäntä tulee \Herralta\. 19:14 Huonet ja tawarat peritän wanhemmilda/ waan toimellinen emändä tule HERralda.
19:15 Laiskuus vaivuttaa sikeään uneen, ja veltto joutuu näkemään nälkää. 19:15 Laiskuus tuo unen, ja joutilas sielu kärsii nälkää. 19:15 Laiscus tuo unen/ ja joutilas sielu kärsi nälkä.
19:16 Joka käskyt pitää, saa henkensä pitää; joka ei teistänsä välitä, on kuoleman oma. 19:16 Joka käskyt pitää, hän on vapahtanut henkensä; vaan joka tiensä hylkää, hänen pitää kuoleman. 19:16 Joca käskyt pitä/ hän on wapahtanut hengens/ waan joca tiens hyljä/ hänen pitä cuoleman.
19:17 Joka vaivaista armahtaa, se lainaa Herralle, ja hän maksaa jälleen hänen hyvän tekonsa. 19:17 Jöka köyhää armahtaa, hän lainaa \Herralle\, joka hänen hyvän työnsä hänelle jälleen maksava on. 19:17 Joca köyhä armahta/ hän laina HERralle/ hän costa hänen hywydellä.
19:18 Kurita poikaasi, kun vielä toivoa on; ethän halunne hänen kuolemaansa. 19:18 Kurita lastas, koska vielä toivo on; mutta älä pyydä häntä tappaa; 19:18 Curita lastas/ cosca wielä toiwo on/ mutta älä pyydä händä tappa.
19:19 Rajuluontoinen joutuu sakkoihin: vain yllytät, jos yrität apuun. 19:19 Sillä suuri julmuus saattaa vahingon: sentähden laske vallallensa, ja kurita häntä toistamiseen. 19:19 Sillä suuri julmuus saatta wahingon/ sentähden laske händä wallallens/ nijns händä enämmän curitat.
19:20 Kuule neuvoa, ota kuritus varteen, että olisit vasta viisaampi. 19:20 Kuule neuvoa ja ota kuritus vastaan, tullakses vihdoinkin viisaaksi. 19:20 Cuule neuwo ja ota curitus wastan/ tullaxes wijsaxi.
19:21 Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta Herran neuvo on pysyväinen. 19:21 Monet aivoitukset ovat miehen sydämessä; mutta \Herran\ neuvo on pysyväinen. 19:21 Monet aiwoituxet owat miehen sydämes/ mutta HERran neuwo on pysywäinen.
19:22 Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa, ja köyhä on parempi kuin valhettelija. 19:22 Ihmiselle kelpaa hänen laupeutensa, ja köyhä mies on parempi kuin valehtelia. 19:22 Ihmiselle kelpa hänen hywät tecons/ ja köyhä mies on parembi cuin walehtelia.
19:23 Herran pelko on elämäksi: saa levätä yönsä ravittuna, eikä mikään paha kohtaa. 19:23 \Herran\ pelko saattaa elämän, ja se pysyy ravittuna, ettei mikään paha häntä lähesty. 19:23 HERran pelco saatta elämän/ ja tule rawituxi/ ettei mitän paha händä lähesty.
19:24 Laiska pistää kätensä vatiin, mutta ei saa sitä viedyksi suuhunsa jälleen. 19:24 Laiska kätkee kätensä poveensa, ja ei vie sitä jälleen suuhunsa. 19:24 Laisca kätke kätens poweens/ ja ei wie händä jällens suuhuns.
19:25 Lyö pilkkaajaa, niin yksinkertainen saa mieltä, ja jos ymmärtäväistä nuhdellaan, niin hän käsittää tiedon. 19:25 Jos pilkkaajaa lyödään, niin taitamatoin tulee viisaaksi; ja jos toimellista lyödään, niin hän tulee toimelliseksi. 19:25 Jos pilckajata lyödän/ nijn taitamatoin tule wijsaxi/ jos toimellista lyödän/ nijn hän tule toimellisexi.
19:26 Joka isäänsä pahoin pitelee ja ajaa äitinsä pois, se on kunnoton ja rietas poika. 19:26 Joka vaivaa isäänsä, ja ajaa ulos äitinsä, hän on häpeemätöin ja kirottu lapsi. 19:26 Joca waiwa Isäns/ ja aja ulos äitins/ hän on häpemätöin ja kirottu lapsi.
19:27 Jos herkeät, poikani, kuulemasta kuritusta, niin eksyt pois tiedon sanoista. 19:27 Lakkaa poikani, kuuntelemasta sitä neuvoa, joka sinua viettelee pois toimellisesta opista. 19:27 Lacka minun poican cuuldelemasta sitä curitusta/ joca sinua wiettele pois toimellisesta opista.
19:28 Kelvoton todistaja pitää oikeuden pilkkanaan, ja jumalattomien suu nielee vääryyttä. 19:28 Väärä todistus häpäisee tuomion, ja jumalattomain suu nielee vääryyden. 19:28 Wäärä todistus häwäise duomion/ ja jumalattomain suut nielewät wäryden.
19:29 Tuomiot ovat valmiina pilkkaajille ja lyönnit tyhmien selkään. 19:29 Pilkkaajille on rangaistus valmistettu, ja haavat hulluin selkään. 19:29 Pilckaille on rangaistus walmistettu/ ja haawat hulluin selkään.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31