SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
12 LUKU 12 LUKU XII.  Lucu
12:1 Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa. 12:1 Joka itsensä mielellänsä kurittaa antaa, se tulee toimelliseksi; mutta joka rankaisematta olla tahtoo, se on tyhmä. 12:1 JOca idzens mielelläns curitta anda/ se tule toimellisexi/ mutta joca rangaisemat olla tahto/ hän tule tyhmäxi.
12:2 Hyvä saa Herran mielisuosion, mutta juonittelijan hän tuomitsee syylliseksi. 12:2 Hyvä saa lohdutuksen \Herralta\, mutta häijy mies hyljätään. 12:2 Siwiä saa lohdutuxen HERralda/ mutta häijy mies hyljätän.
12:3 Ei ihminen kestä jumalattomuuden varassa, mutta vanhurskasten juuri on horjumaton. 12:3 Ei ihminen vahvistu jumalattomuudessa, vaan vanhurskaan juuri on pysyväinen. 12:3 Ei ihminen wahwistu jumalattomudes/ waan wanhurscan juuri on pysywäinen.
12:4 Kelpo vaimo on puolisonsa kruunu, mutta kunnoton on kuin mätä hänen luissansa. 12:4 Ahkera vaimo on miehensä kruunu, vaan häijy on niinkuin märkä hänen luissansa. 12:4 Ahkera waimo on miehens cruunu/ waan häijy on nijncuin märkä hänen luisans.
12:5 Vanhurskasten aivoitukset ovat oikeat, jumalattomien hankkeet petolliset. 12:5 Vanhurskasten ajatukset ovat vilpittömät, vaan jumalattomain aivoitus on petollinen. 12:5 Wanhurscasten ajatuxet owat wilpittömät/ waan jumalattomain aiwoitus on petollinen.
12:6 Jumalattomien puheet väijyvät verta, mutta oikeamieliset pelastaa heidän suunsa. 12:6 Jumalattomain sanat väijyvät verta, vaan hurskasten suu vapahtaa heitä. 12:6 Jumalattomain sanat wäijywät werta/ waan jumalisten suu wapahta heitä.
12:7 Jumalattomat kukistuvat olemattomiin, mutta vanhurskasten huone pysyy. 12:7 Jumalattomat kaatuvat, ja ei ole sitte enää, mutta vanhurskasten huone pysyy. 12:7 Jumalattomat caatuwat ja ei ole sijtte enä/ mutta wanhurscan huone pysy.
12:8 Ymmärryksensä mukaan miestä kiitetään, mutta nurjasydämistä halveksitaan. 12:8 Toimellinen mies neuvossansa ylistetään, vaan petollinen tulee katsotuksi ylön. 12:8 Toimellinen mies neuwosans ylistetän/ waan petollinen tule häpiään.
12:9 Parempi halpa-arvoinen, jolla on palvelija, kuin rehentelijä, joka on vailla leipää. 12:9 Parempi on nöyrä, joka omansa katsoo, kuin se, joka tahtoo iso olla, ja kuitenkin puuttuu leipää. 12:9 Parembi on nöyrä joca omans cadzo/ cuin se joca tahto isoi olla/ ja cuitengin puuttu leipä.
12:10 Vanhurskas tuntee, mitä hänen karjansa kaipaa, mutta jumalattomain sydän on armoton. 12:10 Vanhurskas armahtaa juhtaansa, mutta jumalattoman sydän on halutoin. 12:10 Wanhurscas armahta juhtans/ mutta jumalattoman sydän on halutoin.
12:11 Joka peltonsa viljelee, saa leipää kyllin, mutta tyhjän tavoittelija on mieltä vailla. 12:11 Joka peltonsa viljelee, se saa leipää yltäkylläisesti; vaan joka turhia ajelee takaa, se on tyhmä. 12:11 Joca peldons kyndä/ se saa leipä yldäisest/ waan joca turhia ajele taca/ se on tyhmä.
12:12 Jumalaton himoitsee pahojen saalista, mutta vanhurskasten juuri on antoisa. 12:12 Jumalatoin halajaa aina pahaa tehdä, mutta vanhurskaan juuri kantaa hedelmää. 12:12 Jumalatoin halaja aina paha tehdä/ mutta wanhurscan juuri hedelmöidze.
12:13 Huulten rikkomus on paha ansa, mutta vanhurskas pääsee hädästä. 12:13 Ilkiä käsitetään omissa sanoissansa, vaan vanhurskas pääsee hädästä. 12:13 Ilkiä käsitetän omisa sanoisans/ waan wanhurscas pääse hädästä.
12:14 Suunsa hedelmästä saa kyllälti hyvää, ja ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt. 12:14 Suun hedelmästä tulee paljon hyvää; ja niinkuin kukin käsillänsä tehnyt on, kostetaan hänelle. 12:14 Suun hedelmäst tule paljo hywä/ ja nijncuin cukin käsilläns tehnyt on/ costetan hänelle.
12:15 Hullun tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta joka neuvoa kuulee, on viisas. 12:15 Tyhmäin mielestä on hänen tiensä otollinen, mutta viisas ottaa neuvon. 12:15 Tyhmän mielest on otollinen se cuin hän teke/ mutta wijsas otta neuwon.
12:16 Hullun suuttumus tulee kohta ilmi, mutta mielevä peittää kärsimänsä häpeän. 12:16 Tyhmä osoittaa kohta vihansa, vaan joka peittää vääryyden, se on kavala. 12:16 Tyhmä osotta cohta wihans/ waan joca peittä wääryden/ se on cawala.
12:17 Toden puhuja lausuu oikeuden, mutta väärä todistaja petoksen. 12:17 Joka totuuden puhuu, se vanhurskauden ilmoittaa; mutta joka väärin todistaa, hän pettää. 12:17 Joca totinen on/ se oikein asian ilmoitta/ mutta joca wäärin todista/ hän pettä.
12:18 Moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta viisasten kieli on lääke. 12:18 Joka ajattelematta puhuu, hän pistää niinkuin miekalla; vaan viisasten kieli on terveellinen. 12:18 Joca ajattelemata puhu/ hän pistä nijncuin miecalla/ waan wijsasten kieli on terwellinen.
12:19 Totuuden huulet pysyvät iäti, mutta valheen kieli vain tuokion. 12:19 Totinen suu pysyy vahvana ijankaikkisesti, vain väärä kieli ei pysy kauvan. 12:19 Totinen suu pysy ijancaickisest/ waan wäärä kieli ei pysy cauwan.
12:20 Jotka pahaa miettivät, niillä on mielessä petos, mutta jotka rauhaan neuvovat, niille tulee ilo. 12:20 Jotka pahaa ajattelevat, niiden sydämessä on petos; vaan jotka rauhaa neuvovat, niillä on ilo. 12:20 Jotca paha ajattelewat/ he pettäwät idzens/ waan jotca rauha neuwowat/ heillä on ilo.
12:21 Ei tule turmiota vanhurskaalle, mutta jumalattomat ovat onnettomuutta täynnä. 12:21 Ei vanhurskaalle mitään vaaraa tapahdu; vaan jumalattomat pahuudella täytetään. 12:21 Ei wanhurscan mitän waara tapahdu/ waan jumalattomat pahudella täytetän.
12:22 Herralle kauhistus ovat valheelliset huulet, mutta teoissaan uskolliset ovat hänelle otolliset. 12:22 Petolliset huulet ovat \Herralle\ kauhistus; vaan jotka oikein tekevät, ovat hänelle otolliset. 12:22 Petolliset huulet owat HERralle cauhistus/ waan jotca oikein tekewät/ owat hänelle otolliset.
12:23 Mielevä ihminen peittää tietonsa, mutta tyhmäin sydän huutaa julki hulluutensa. 12:23 Kavala salaa taitonsa, vaan hulluin sydän ilmoittaa hulluutta. 12:23 Cawala sala hänen taitons/ waan hulluin sydän ilmoitta hullutta.
12:24 Ahkerain käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveron alaiseksi. 12:24 Ahkera käsi saa hallita, vaan laiskan täytyy veronalaiseksi tulla. 12:24 Ahkera käsi saa hallita/ waan laisca teke weron.
12:25 Huoli painaa alas miehen mielen, mutta hyvä sana sen ilahuttaa. 12:25 Sydämellinen murhe kivistelee, vaan lohdullinen sana iloittaa, 12:25 Sydämellinen murhe kiwistele/ waan lohdullinen sana iloitta.
12:26 Vanhurskas opastaa lähimmäistänsä, mutta jumalattomat eksyttää heidän oma tiensä. 12:26 Vanhurskas on parempi lähimmäistänsä, mutta jumalattoman tie viettelee hänen. 12:26 Wanhurscas on parembi lähimmäistäns/ mutta jumalattoman tie wiettele hänen.
12:27 Laiska ei saa ajetuksi itselleen riistaa, mutta ahkeruus on ihmiselle kallis tavara. 12:27 Ei petollinen asia menesty, mutta ahkera saa hyvän tavaran. 12:27 Ei petollisen asia menesty/ mutta ahkera saa hywän tawaran.
12:28 Vanhurskauden polulla on elämä, ja sen tien kulku ei ole kuolemaksi. 12:28 Vanhurskauden tiellä on elämä, ja hänen poluillansa ei ole kuolemaa. 12:28 Wanhurscauden tiellä on elämä/ ja sen cautta ei kengän wietellä cuolemaan.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31