SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
20 LUKU 20 LUKU XX.  Lucu
20:1 Viini on pilkkaaja, väkijuoma remunpitäjä; eikä ole viisas kenkään, joka siitä hoipertelee. 20:1 Viina tekee pilkkaajaksi, ja väkevät juotavat tekevät tyhmäksi: joka niitä halajaa, ei hän ikinä viisaaksi tule. 20:1 WIina teke pilckajaxi/ ja wäkewät juotawat tekewät tyhmäxi: joca nijtä halaja/ ei hän ikänäns wijsaxi tule.
20:2 Kuninkaan peljättäväisyys on kuin nuoren leijonan kiljunta; joka hänet vihoittaa, se henkensä rikkoo. 20:2 Kuninkaan peljättämys on niinkuin nuoren jalopeuran kiljuminen: joka hänen vihoittaa, hän tekee omaa henkeänsä vastoin. 20:2 Cuningan hirmu on nijncuin nuoren Lejonin kiljuminen/ joca hänen wihoitta/ hän teke oma hengens wastoin.
20:3 On kunniaksi miehelle riitaa karttaa, mutta kaikki hullut riitaa haastavat. 20:3 Miehen kunnia on olla ilman riitaa; vaan jotka mielellänsä riitelevät, ovat kaikki tyhmät. 20:3 Miehen cunnia on olla ilman rijdata: waan jotca mielelläns rijtelewät/ owat caicki tyhmät.
20:4 Syksyllä ei laiska kynnä; elonaikana hän tyhjää tapailee. 20:4 Kylmän tähden ei tahdo laiska kyntää; sentähden hän elonaikana kerjää, ja ei saa mitään. 20:4 Kylmän tähden ei tahdo laisca kyndä/ sentähden hän elonaicana kerjä/ ja ei saa mitän.
20:5 Kuin syvät vedet ovat miehen sydämen aivoitukset, mutta ymmärtäväinen mies ne ammentaa esiin. 20:5 Neuvo on miehen sydämessä niinkuin syvä vesi; mutta toimellinen ammentaa sen ylös. 20:5 Neuwo on wijsan miehen sydämes nijncuin sywä wesi/ mutta toimellinen ymmärtä mitä hän luule.
20:6 Monet huutavat hyvyyttänsä kukin, mutta kuka löytää luotettavan miehen? 20:6 Monta ihmistä kerskataan hyväksi; vaan kuka löytää jonkun, joka todella hyvä on? 20:6 Monda ihmistä kerscatan hywäxi/ waan cuca löytä jongun joca todella hywä on?
20:7 Vanhurskas vaeltaa nuhteettomasti, onnelliset ovat lapset hänen jälkeens 20:7 Vanhurskas siveydessä vaeltaa; hänen lastensa käy hyvin hänen perässänsä. 20:7 Wanhurscas joca siweydes waelda/ hänen lastens käy hywin hänen peräns.
20:8 Kuningas istuu tuomioistuimella, hän silmillänsä perkaa kaiken pahan pois. 20:8 Kuningas, joka istuu istuimella tuomitsemaan, hajoittaa kaikki, jotka pahat ovat, silmillänsä. 20:8 Cuningas joca istu istuimella duomidzeman/ hajotta caicki jotca pahat owat hänen silmilläns.
20:9 Kuka voi sanoa: "Olen puhdistanut sydämeni, olen puhdas synnistäni"? 20:9 Kuka sanoo: minä olen puhdas sydämessäni, ja vapaa synnistäni? 20:9 Cuca sano? minä olen puhdas sydämesäni/ ja wapa synnistäni.
20:10 Kahtalainen paino ja kahtalainen mitta - molemmat ovat Herralle kauhistus. 20:10 Monenlainen vaaka ja mitta ovat molemmat kauhistus \Herralle\. 20:10 Monilainen waaca ja mitta/ owat cauhistus HERralle.
20:11 Teoistansa tuntee jo poikasenkin, onko hänen menonsa puhdas ja oikea. 20:11 Nuorukainen tunnetaan menostansa, jos hän siviäksi ja toimelliseksi tuleva on. 20:11 Nuorucainen tutan menoistans/ jos hän siwiäxi ja toimellisexi tulewa on.
20:12 Kuulevan korvan ja näkevän silmän - molemmat on Herra luonut. 20:12 Kuulevaisen korvan ja näkeväisen silmän on \Herra\ molemmat tehnyt. 20:12 Cuulewaisen corwan ja näkewäisen silmän/ on HERra molemmat tehnyt.
20:13 Älä unta rakasta, ettet köyhtyisi; pidä silmäsi auki, niin saat leipää kyllin. 20:13 Älä rakasta unta, ettes köyhtyisi: avaa silmäs, niin sinä saat kyllän leipää. 20:13 Älä racasta unda ettes köyhtyis: anna silmäs walwo/ nijns saat kyllä leipä.
20:14 "Huonoa, huonoa", sanoo ostaja, mutta mentyänsä pois hän kehuskelee. 20:14 Paha, paha, sanoo ostaja; mutta mentyänsä pois hän kerskaa. 20:14 Paha/ paha/ sano ostaja/ mutta poismennes kijtetän hywäxi.
20:15 Olkoon kultaa, olkoon helmiä paljon, kallein kalu ovat taidolliset huulet. 20:15 Kultaa ja kalliita kiviä löydetään kyllä, vaan toimellinen suu on kallis kappale. 20:15 Culda ja callita kiwiä löytän kyllä/ waan toimellinen suu on callis cappale.
20:16 Ota siltä vaatteet, joka toista takasi, ja ota häneltä pantti vieraitten puolesta. 20:16 Ota hänen vaattensa joka muukaisen takaa: ja ota häneltä pantti tuntemattoman edestä. 20:16 Ota hänen waattens joca toisen taca/ ja ota häneldä pantti/ tundemattoman edestä.
20:17 Makea on miehelle petoksella saatu leipä, mutta perästäpäin hän saa suunsa täyteen soraa. 20:17 Varastettu leipä maistuu miehelle hyvin; vaan sitte pitää hänen suunsa oleman täynnä teräviä kiviä. 20:17 Warastettu leipä maista jocaidzelle hywin/ waan sijtte pitä hänen suuns oleman täynnäns teräwitä kiwejä.
20:18 Neuvotellen suunnitelmat vahvistuvat, ja sotaa on sinun käytävä neuvokkuudella. 20:18 Aivoitukset menestyvät, kuin ne neuvotella toimitetaan, ja sodat myös pitää toimella pidettämän. 20:18 Aiwoituxet menestywät/ cosca ne neuwolla toimitetan/ ja sodat myös pitä toimella pidettämän.
20:19 Salaisuuden ilmaisee, joka panettelijana käy; älä siis antaudu avosuisen pariin. 20:19 Älä sekoita sinuas sen kanssa, joka salaisuuden ilmoittaa, ja joka panettelee, ja jolla petollinen suu on. 20:19 Älä secoita sinuas sen cansa joca salaisuden ilmoitta/ ja joca panettele ja jolla petollinen suu on.
20:20 Joka isäänsä ja äitiänsä kiroaa, sen lamppu sammuu pilkkopimeään. 20:20 Joka isäänsä ja äitiänsä kiroilee, hänen kynttilänsä pitää sammuman synkiässä pimeydessä. 20:20 Joca Isäns ja äitiäns kiroile/ hänen kynttiläns pitä sammuman syngiäs pimeydes.
20:21 Tavara, jota aluksi kiivaasti tavoitellaan, ei lopulta tuo siunausta. 20:21 Perintö, johon varhain kiiruhdetaan, on viimeiseltä ilman siunausta. 20:21 Perindö johonga warhain kijrutetan/ on wijmeiseldä ilman siunauxeta.
20:22 Älä sano: "Minä kostan pahan"; odota Herraa, hän auttaa sinua. 20:22 Älä sano: minä kostan pahan; odota \Herraa\, hän auttaa sinua. 20:22 Älä sano: minä costan pahan/ odota HERra/ hän autta sinua.
20:23 Kahtalainen paino on Herralle kauhistus, ja väärä vaaka ei ole hyvä. 20:23 Monenlaiset puntarit ovat \Herralle\ kauhistus, ja väärä vaaka ei ole hyvä. 20:23 Monilaiset pundarit owat HERralle cauhistus/ ja wäärä waaca ei ole hywä.
20:24 Herralta tulevat miehen askeleet; mitäpä ymmärtäisi tiestänsä ihminen itse? 20:24 Jokaisen retket tulevat \Herralta\: kuka ihminen taitaa ymmärtää tiensä? 20:24 Jocaidzen retket tulewat HERralda: cuca ihminen ymmärtä hänen tiens?
20:25 Ihmiselle on ansaksi luvata hätiköiden pyhä lahja ja vasta perästäpäin harkita lupauksiansa. 20:25 Se on ihmiselle paula, kuin hän pilkkaa pyhää, ja etsii sitte lupauksia. 20:25 Se on ihmiselle paula/ cosca hän pilcka pyhä: ja edzi sijtte lupausta.
20:26 Viisas kuningas perkaa jumalattomat pois viskimellään ja antaa puimajyrän käydä heidän ylitsensä. 20:26 Viisas kuningas hajoittaa jumalattomat, ja antaa ratasten käydä heidän päällitsensä. 20:26 Wijsas Cuningas hajotta jumalattomat/ ja anda ratasten käydä heidän päälidzens.
20:27 Ihmisen henki on Herran lamppu: se tutkistelee sydämen kammiot kaikki. 20:27 \Herran\ kynttilä on ihmisen henki: hän käy läpi koko sydämen. 20:27 HERran kynttilä on ihmisen hengi/ hän käy läpi coco sydämen.
20:28 Laupeus ja uskollisuus on kuninkaan turva, ja laupeudella hän valtaistuimensa tukee. 20:28 Laupius ja totuus varjelee kuninkaan, ja hän vahvistaa istuimensa laupiudella. 20:28 Siweys ja totuus warjele Cuningan/ ja hänen istuimens on seisowainen/ siweyden cautta.
20:29 Voima on nuorukaisten kunnia, ja harmaat hapset ovat vanhusten kaunistus. 20:29 Nuorten miesten väkevyys on heidän kunniansa, ja harmaat karvat on vanhain kaunistus. 20:29 Nuorten miesten wäkewys on heidän cunnians/ ja harmat carwat on wanhain caunistus.
20:30 Mustelmat ja haavat puhdistavat pahantekijän, lyönnit puhdistavat sydämen kammiot. 20:30 Haavoilla pitää pahuus ajettaman pois, ja koko sydämen kivulla. 20:30 Haawoilla pitä pahuus ajettaman pois/ ja coco sydämen kiwut.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31