SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
22 LUKU 22 LUKU XXII.  Lucu
22:1 Nimi on kalliimpi suurta rikkautta, suosio hopeata ja kultaa parempi. 22:1 Hyvä sanoma on kalliimpi kuin suuri rikkaus, ja suosio on parempi kuin hopia ja kulta. 22:1 HYwä sanoma on callimbi cuin rickaus/ ja suosio on parembi cuin hopia ja culda.
22:2 Rikas ja köyhä kohtaavat toisensa; Herra on luonut kumpaisenkin. 22:2 Rikas ja köyhä tulevat toinen toistansa vastaan: ja \Herra\ on ne kaikki tehnyt. 22:2 Ricas ja köyhä pitä toinen toisens cansa oleman: ja HERRA loi heidän molemmat.
22:3 Mielevä näkee vaaran ja kätkeytyy, mutta yksinkertaiset käyvät kohti ja saavat vahingon. 22:3 Viisas näkee pahan, ja karttaa; taitamattomat juoksevat lävitse, ja saavat vahingon. 22:3 Wijsas näke pahan/ ja cartta idzens: taitamattomat juoxewat läpidze/ ja saawat wahingon.
22:4 Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä. 22:4 Nöyryyden ja \Herran\ pelvon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä. 22:4 Joca HERrasa kärsi/ sijnä on rickaus/ cunnia ja elämä.
22:5 Orjantappuroita ja pauloja on väärän tiellä; henkensä varjelee, joka niistä kaukana pysyy. 22:5 Orjantappurat ja paulat ovat väärän tiellä; vaan joka siitä taamma vetäytyy, hän varjelee henkensä. 22:5 Keihäs ja paulat owat wäärän tiellä/ waan joca hänens sijtä taamma wetä/ hän warjele hengens.
22:6 Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. 22:6 Niinkuin sinä lapsen totutat nuoruudessa, niin ei hän siitä luovu, kuin hän vanhenee. 22:6 Nijncuin lapsi tottu nuorudest/ nijn ei hän sijtä luowu/ cosca hän wanhene.
22:7 Rikas hallitsee köyhiä, ja velallinen joutuu velkojan orjaksi. 22:7 Rikas vallitsee köyhiä, ja joka lainaksi ottaa, hän on lainaajan orja. 22:7 Ricas wallidze köyhä/ ja joca lainaxi otta/ hän on lainajan orja.
22:8 Joka vääryyttä kylvää, se turmiota niittää, ja hänen vihansa vitsa häviää. 22:8 Joka vääryyttä kylvää, se niittää vaivan, ja hänen pahuutensa hukkuu vitsalla. 22:8 Joca wääryttä kylwä/ hän nijttä waiwan ja hänen pahudens hucku widzalla.
22:9 Hyvänsuopa saa siunauksen, sillä hän antaa leivästään vaivaiselle. 22:9 Laupiaat silmät siunataan, sillä hän antaa leivästä köyhälle. 22:9 Laupiat silmät siunatan/ sillä hän anda leiwästäns köyhille.
22:10 Aja pois pilkkaaja, niin poistuu tora ja loppuu riita ja häväistys. 22:10 Aja pilkkaaja pois, niin riita asettuu, ja tora ja häväistys lakkaa. 22:10 Aja pilckaja pois/ nijn rijta asettu: ja tora ja häwäistys lacka.
22:11 Joka sydämen puhtautta rakastaa, jolla on suloiset huulet, sen ystävä on kuningas. 22:11 Joka sydämen puhtautta rakastaa, sen huulet ovat otolliset, ja kuningas on hänen ystävänsä. 22:11 Uscollinen sydän puhu otollisest/ hänen ystäwäns on Cuningas.
22:12 Herran silmät suojelevat taitoa, mutta uskottoman sanat hän kääntää väärään. 22:12 \Herran\ silmät varjelevat hyvän neuvon, ja kukistavat ylönkatsojan sanat. 22:12 HERran silmät warjelewat hywät neuwot: mutta ylöncadzojan sanat ne cukistawat.
22:13 Laiska sanoo: "Ulkona on leijona; tappavat vielä minut keskellä toria." 22:13 Laiska sanoo: jalopeura on ulkona, ja minä tapetaan kadulla. 22:13 Laisca sano: Lejoni on ulcona ja minä tapetan catulla.
22:14 Irstaitten vaimojen suu on syvä kuoppa; Herran vihan alainen kaatuu siihen. 22:14 Porttoin suu on syvä kuoppa: joka ei \Herran\ suosiossa ole, hän lankee siihen. 22:14 Porton suu on sywä cuoppa/ joca ei HERran suosios ole/ hän lange sijhen.
22:15 Hulluus on kiertynyt kiinni poikasen sydämeen, mutta kurituksen vitsa sen hänestä kauas karkoittaa. 22:15 Hulluus riippuu nuorukaisen sydämessä, vaan kurituksen vitsa ajaa sen kauvas hänestä. 22:15 Hulluus on nuorucaisen sydämes/ waan curituxen widza aja sen cauwas hänestä.
22:16 Vaivaiselle on voitoksi, jos häntä sorretaan, rikkaalle tappioksi, jos hänelle annetaan. 22:16 Joka köyhälle tekee vääryyttä enentääksensä tavaraansa, hänen pitää itse rikkaalle antaman, ja tosin köyhäksi tuleman. 22:16 Joca köyhän teke wääryttä enätäxens tawaratans: hänen pitä idze rickalle andaman/ ja köyhäxi tuleman.
22:17 Kallista korvasi ja kuuntele viisaitten sanoja ja tarkkaa minun taitoani. 22:17 Kallista korvas ja kuule viisasten sanat, ja pane minun oppini sydämees. 22:17 Callista corwas ja cuule wijsasten sanat/ ja pane minun oppin sydämees.
22:18 Sillä suloista on, jos kätket ne sisimpääsi; olkoot ne kaikki huulillasi valmiina. 22:18 Sillä se on sinulle suloinen, jos sinä pidät sen mielessäs, ja ne sovitetaan yhteen sinun huulilles. 22:18 Sillä ne owat sinulle suloiset/ jos sinä pidät ne tykönäs: ja ne caicki owat sinun suus cautta onnelliset.
22:19 Että Herra olisi sinun turvanasi, siksi olen minä nyt neuvonut juuri sinua. 22:19 Että sinun toivos olis \Herrassa\, olen minä sinua tänäpänä neuvonut; niin ota myös sinä näistä vaari. 22:19 Että sinun toiwos olis HERrasa/ täyty minun sinua sencaltaisist jocapäiwä neuwoa.
22:20 Olenhan ennenkin sinulle kirjoittanut, antanut neuvoja ja tietoa, 22:20 Enkö minä ole suurista asioista kirjoittanut sinun etees, neuvoin ja opettain? 22:20 Engö minä ole monella tawalla kirjoittanut sinun etees/ neuwoin ja opettain?
22:21 opettaakseni sinulle totuutta, vakaita sanoja, että voisit vakain sanoin vastata lähettäjällesi. 22:21 Osoittaakseni sinulle vahvan totuuden perustuksen, vastatakses niitä oikein, jotka sinun lähettävät. 22:21 Osottaxeni sinulle wahwan totuden perustuxen/ wastataxes nijtä oikein/ jotca sinun lähettäwät.
22:22 Älä raasta vaivaista, siksi että hän on vaivainen, äläkä polje kurjaa portissa, 22:22 Älä ryöstä köyhää, vaikka hän köyhä on, ja älä solvaise vaivaista portissa. 22:22 Älä ryöstä köyhä/ waicka hän köyhä on: ja älä solwaise waiwaista portisa.
22:23 sillä Herra ajaa hänen asiansa ja riistää hänen riistäjiltään hengen. 22:23 Sillä \Herra\ ajaa heidän asiansa, ja sortaa heidän soortajansa. 22:23 Sillä HERra aja heidän asians/ ja sorta heidän sortajans.
22:24 Älä rupea pikavihaisen ystäväksi äläkä seurustele kiukkuisen kanssa, 22:24 Älä antaudu vihaisen miehen seuraan, ja älä ole julman tykönä, 22:24 Älä anna sinuas wihaisen miehen seuraan/ ja älä ole julman tykönä.
22:25 että et tottuisi hänen teihinsä ja saattaisi sieluasi ansaan. 22:25 Ettes oppisi hänen teitänsä, ja saisi sielulles paulaa. 22:25 Ettes oppis hänen teitäns/ ja sais sielulles pahennusta.
22:26 Älä ole niitä, jotka kättä lyövät, jotka menevät takuuseen veloista. 22:26 Älä ole niiden tykönä, jotka kättä lyövät ja velkaa takaavat; 22:26 Älä ole nijden tykönä/ jotca heidän kättä lyöwät/ ja welca tacawat.
22:27 Jollei sinulla ole, millä maksaa, mitäs muuta, kuin viedään vuode altasi! 22:27 Sillä jos sinulla ei ole varaa maksaa, niin vuotees otetaan altas pois. 22:27 Sillä jos ei sinulla ole wara maxa/ nijn wuotes otetan aldas pois.
22:28 Älä siirrä ikivanhaa rajaa, jonka esi-isäsi ovat asettaneet. 22:28 Älä siirrä takaperin entisiä rajoja, jotka esi-isäs tehneet ovat. 22:28 Älä sijrrä tacaperin endisiä rajoja/ jotca esiisäs tehnet owat.
22:29 Jos näet miehen, kerkeän toimissaan, hänen paikkansa on kuningasten, ei alhaisten, palveluksessa. 22:29 Jos sinä näet nopsan miehen asiassansa, sen pitää seisoman kuninkaan edessä: ei hänen pidä seisoman halpain edessä. 22:29 Jos sinä näet nopsan miehen asiasans/ sen pitä seisoman Cuningan edesä/ ja ei nijden edes jotca ei wapat ole.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31