SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
4 LUKU 4 LUKU IV.  Lucu
4:1 Kuulkaa, lapset, isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä. 4:1 Kuulkaat, lapseni, isänne kuritusta, ja ottakaa vaari, oppiaksenne ja viisaammaksi tullaksenne. 4:1 CUulcat minun lapseni teidän Isän curitusta/ ja ottacat waari/ oppiaxen/ ja wijsammaxi tullaxen
4:2 Sillä minä annan teille hyvän neuvon, älkää hyljätkö minun opetustani. 4:2 Sillä minä annan teille hyvän opetuksen; älkööt hyljätkö minun lakiani. 4:2 Sillä minä annan teille hywän opetuxen/ älkät hyljätkö minun Lakiani.
4:3 Olinhan minäkin isäni poika, hento ja äitini ainokainen. 4:3 Sillä minä olin isäni poika, hoikka ja ainoa äidilläni. 4:3 Sillä minä olin Isäni poica/ hoicka ja ainoa äitilläni.
4:4 Ja isä minua opetti ja sanoi minulle: "Pitäköön sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin sinä saat elää. 4:4 Ja hän opetti minua, ja sanoi minulle; anna sydämes ottaa minun sanani vastaan: pidä minun käskyni, niin sinä elää saat. 4:4 Ja hän opetti minua/ ja sanoi: anna sydämes otta minun sanan wastan/ pidä minun käskyni/ nijns elä saat.
4:5 Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. 4:5 Osta viisaus, osat ymmärrys: älä unohda, älä myös poikkee minun puheestani. 4:5 Ota wijsaus/ ota ymmärrys/ älä unhota/ älä myös poicke minun puhestani.
4:6 Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa. 4:6 Älä häntä hylkää, niin hän sinut kätkee: rakasta häntä, niin hän sinua varjelee. 4:6 Älä händä hyljä/ nijn hän sinun kätke/ racasta händä/ nijn hän sinua warjele.
4:7 Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä. 4:7 Sillä viisauden alku on, ostaa viisautta, ja kaikella saadullas ostaa taitoa. 4:7 Sillä wijsauden alcu on osta wijsautta/ ja caikisa caupoisa osta taito.
4:8 Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa, se kunnioittaa sinua, jos sen syliisi suljet; 4:8 Pidä häntä korkiassa kunniassa, niin hän sinua korottaa, ja saattaa kunniaan, jos sinä häntä rakastat. 4:8 Pidä händä corkias cunnias/ nijn hän sinua corgotta ja saatta cunniaan/ jos sinä händä racastat.
4:9 se panee päähäsi ihanan seppeleen ja lahjoittaa sinulle kauniin kruunun." 4:9 Hän sinun pääs jalosti kaunistaa, ja kunnioittaa sinua ihanalla kruunulla. 4:9 Hän sinun pääs jalost caunista/ ja cunnioitta sinua ihanalla Cruunulla.
4:10 Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. 4:10 Kuule siis, poikani, ja ota minun puheeni, niin ikäs vuotta on monta. 4:10 Cuule sijs minun poican ja ota minun puheni/ nijn ikäs wuotta on monda.
4:11 Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. 4:11 Minä johdatan sinua viisauden tielle, ja saatan sinua käymään oikialla retkellä, 4:11 Minä johdatan sinua wijsauden tielle/ ja saatan sinua oikialle retkelle.
4:12 Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu; juostessasi et kompastu. 4:12 Niin että koskas vaellat, ei sinun käymises ole ahdas; ja koskas juokset, niin et sinä loukkaa sinuas. 4:12 Nijn että coscas waellat/ ei sinun käymises ole rascas/ ja coscas juoxet/ nijn et sinä loucka sinuas.
4:13 Tartu kiinni kuritukseen äläkä hellitä; säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. 4:13 Pidä kuritus, älä hylkää häntä: kätke häntä; sillä hän on sinun elämäs. 4:13 Kärsi curitusta/ älä hyljä händä/ kätke händä: sillä hän on sinun elämäs.
4:14 Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle. 4:14 Älä mene jumalattomain askelille, ja älä astu pahain tielle; 4:14 Älä mene jumalattomain askeleille/ ja älä astu pahain teille.
4:15 Anna sen olla, älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse. 4:15 Jätä se pois, ja älä käy siinä; karta sitä, ja mene ohitse. 4:15 Jätä ja älä käy sijnä/ carta händä ja mene ohidzen.
4:16 Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee; se riistää heiltä unen, elleivät ole ketään kaataneet. 4:16 Sillä ei he makaa, jollei he ole pahoin tehneet, eikä lepää, jollei he ole vahinkoa tehneet. 4:16 Sillä ei he maca/ jollei he ole pahoin tehnet/ eikä lewä/ jollei he ole wahingota tehnet.
4:17 Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja. 4:17 Sillä he syövät jumalattomuuden leipää, ja juovat vääryyden viinaa. 4:17 Sillä he elättäwät heitäns jumalattomalla leiwällä/ ja juowat wääryden wijna.
4:18 Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. 4:18 Mutta vanhurskasten retki paistaa niinkuin valkeus, käy edes, ja valistaa hamaan isoon päivään asti. 4:18 Mutta wanhurscan retki paista nijncuin walkeus/ käy edes ja walista haman isoin päiwän asti.
4:19 Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin kompastuvat. 4:19 Mutta jumalattomain tie on niinkuin pimeys; ja ei he tiedä, kussa he lankeevat. 4:19 Mutta jumalattomain tiet owat nijncuin pimeys/ ja ei he tiedä cusa he langewat.
4:20 Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. 4:20 Poikani, ota vaari sanoistani, ja kallista korvas puheisiini. 4:20 POican/ ota waari minun sanoistani/ ja callista corwas minun puheiseni.
4:21 Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; 4:21 Älä niiden anna tulla pois silmistäs: pidä ne sydämessäs. 4:21 Älä nijtä anna tulla pois silmistäs/ pidä ne sydämesäs.
4:22 sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. 4:22 Sillä ne ovat niiden elämä, jotka niitä ovat löytäneet, ja ovat terveelliset koko heidän ruumiillensa. 4:22 Sillä ne owat nijden elämä/ jotca nijtä owat löytänet/ ja owat terwelliset coco heidän ruumillens.
4:23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. 4:23 Varjele sydämes kaikella ahkeruudella: sillä siitä elämä tulee. 4:23 Warjele sydämes caikella ahkerudella: sillä sijtä elämä tule.
4:24 Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luotasi huulten vääryys. 4:24 Pane pois paha suu, ja väärät huulet anna olla sinustas kaukana. 4:24 Pane pois sinuldas paha suu/ ja wäärät huulet anna olla sinustas caucana.
4:25 Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. 4:25 Katsokoon silmäs oikein eteensä, ja sinun silmäs laudat olkoot oikiat edessäs. 4:25 Cadzocon sinun silmäs oikein eteens/ ja sinun silmäs laudat olcon oikeat edesäs.
4:26 Tasoita polku jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. 4:26 Koettele jalkais askeleet, niin kaikki sinun ties vahvistuvat. 4:26 Coettele tie jalgoillas/ nijns wilpistelemätä astut.
4:27 Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta. 4:27 Älä poikkee oikialle eli vasemmalle puolelle: tempaa jalkas pois pahuudesta. 4:27 Älä poicke oikialle eli wasemalle puolelle/ temba sinun jalcas pois pahudesta.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31