SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
13 LUKU 13 LUKU XIII.  Lucu
13:1 Viisas poika kuulee isän kuritusta, mutta pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullaksensa. 13:1 Viisas poika ottaa isänsä kurituksen, mutta pilkkaaja ei tottele rangaistusta. 13:1 WIisas poica otta Isäns curituxen/ mutta pilckaja ei anna idziäns rangaista.
13:2 Suunsa hedelmästä saa nauttia hyvää, mutta uskottomilla on halu väkivaltaan. 13:2 Suunsa hedelmästä kukin nautitsee hyvää, vaan jumalattomain sielu vääryyttä. 13:2 Suun hedelmäst jocainen rawitan/ waan ylöncadzojat ei ajattele muuta cuin wääryttä.
13:3 Joka suistaa suunsa, se säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon. 13:3 Joka suunsa hallitsee, hän saa elää; vaan joka suunsa toimettomasti avajaa, se tulee hämmästykseen. 13:3 Joca suuns hallidze/ hän saa elä/ waan joca suuns toimettomast awaja/ hän tule hämmästyxeen.
13:4 Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään, mutta ahkerain sielu tulee ravituksi. 13:4 Laiska pyytää ja ei saa, mutta viriät saavat yltäkylläisesti. 13:4 Laisca pyytä ja ei saa/ mutta wiriät saawat yldäisest.
13:5 Vanhurskas vihaa valhepuhetta, mutta jumalattoman meno on iljettävä ja häpeällinen. 13:5 Vanhurskas vihaa valhetta, mutta jumalatoin häpäisee ja pilkkaa itsiänsä. 13:5 Wanhurscas wiha walhetta/ mutta jumalatoin häwäise ja pilcka idzens.
13:6 Vanhurskaus varjelee nuhteettomasti vaeltavan, mutta jumalattomuus syöksee syntisen kumoon. 13:6 Vanhurskaus varjelee nuhteettoman, mutta jumalatoin meno kukistaa syntisen. 13:6 Wanhurscas warjele nuhtetoinda/ mutta jumalatoin meno saatta syndijn.
13:7 Toinen on olevinaan rikas, omistamatta mitään, toinen olevinaan köyhä, vaikka on tavaraa paljon. 13:7 Moni on köyhä suuressa rikkaudessa, ja moni rikas köyhyydessänsä. 13:7 Moni on köyhä suuresa rickaudesa/ ja moni on ricas köyhydesäns.
13:8 Rikkautensa saa mies antaa henkensä lunnaiksi, mutta köyhän ei tarvitse uhkauksia kuunnella. 13:8 Rikkaudellansa taitaa joku lunastaa henkensä; mutta joka köyhä on, ei hän kuule kuritusta. 13:8 Rickaudella taita jocu lunasta hengens/ mutta joca köyhä on/ ei hän cuule curitusta.
13:9 Vanhurskasten valo loistaa iloisesti, mutta jumalattomien lamppu sammuu. 13:9 Vanhurskasten valkeus tekee iloiseksi, vaan jumalattomain kynttilä sammuu. 13:9 Wanhurscasten walkeus teke iloisexi/ waan jumalattomain kynttilä sammu.
13:10 Ylpeys tuottaa pelkkää toraa, mutta jotka ottavat neuvon varteen, niillä on viisaus. 13:10 Ylpeiden seassa on aina riita, mutta viisaus saattaa ihmisen toimelliseksi. 13:10 Ylpeitten seas on aina rijta/ mutta wijsaus saatta ihmisen toimellisexi.
13:11 Tyhjällä saatu tavara vähenee, mutta joka vähin erin kokoaa, se saa karttumaan. 13:11 Rikkaus vähenee tuhlatessa, vaan koossa pitäin se enenee. 13:11 Rickaus wähene tuhlates/ waan cogosa pitäin se enäne.
13:12 Pitkä odotus tekee sydämen sairaaksi, mutta täyttynyt halu on elämän puu. 13:12 Viivytetty toivo vaivaa sydäntä; vaan kuin se tulee, jota hän toivoo, se on elämän puu. 13:12 Wijwytetty toiwo saatta sydämen ikäwöidzemän/ waan cosca se tule jota hän toiwo/ se on elämän puu.
13:13 Joka sanaa halveksii, joutuu sanan pantiksi; mutta joka käskyä pelkää, saa palkan. 13:13 Joka sanan katsoo ylön, hän turmelee itsensä; mutta joka käskyä pelkää, hän rauhassa vaeltaa. 13:13 Joca sanan cadzo ylön/ hän turmele idzens/ mutta joca käskyä pelkä/ hän rauhas waelda.
13:14 Viisaan opetus on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi. 13:14 Viisaan oppi on elämän lähde, Välttämään kuoleman paulaa. 13:14 Wijsan oppi on elämän lähde/ wälttämän cuoleman paula.
13:15 Hyvä ymmärrys tuottaa suosiota, mutta uskottomien tie on koleikkoa. 13:15 Hyvä neuvo on otollinen; vaan ylönkatsojain tie on kova. 13:15 Hywä neuwo on otollinen/ waan ylöncadzoitten tie on cowa.
13:16 Jokainen mielevä toimii taitavasti, mutta tyhmä levittää hulluutta. 13:16 Viisas tekee kaiken toimellisesti, vaan hullu ilmoittaa tyhmyyden. 13:16 Wijsas teke caicki toimellisest/ waan hullu ilmoitta tyhmydens.
13:17 Jumalaton sanansaattaja suistuu turmioon, mutta uskollinen lähetti on kuin lääke. 13:17 Jumalatoin sanansaattaja lankee onnettomuuteen, vaan totinen lähetys on terveellinen. 13:17 Jumalatoin sanansaattaja ilmoitta paha/ waan totinen lähetys on terwellinen.
13:18 Köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle! 13:18 Joka kurituksen hylkää, hänellä on köyhyys ja häpiä; vaan joka antaa itsensä rangaista, hän tulee kunniaan. 13:18 Joca curituxen hyljä/ hänellä on köyhys ja häpiä/ waan joca anda rangaista idzens/ hän tule cunniaan.
13:19 Tyydytetty halu on sielulle suloinen, pahan karttaminen tyhmille kauhistus. 13:19 Kun toivo tulee täytetyksi, niin sydän iloitsee; mutta joka pahuutta välttää; on hulluille kauhistukseksi. 13:19 Cosca toiwo tule täytetyxi/ nijn sydän iloidze/ mutta joca pahutta wälttä/ hän on hulluille cauhistuxexi.
13:20 Vaella viisasten kanssa, niin viisastut; tyhmäin seuratoverin käy pahoin. 13:20 Joka viisasten kanssa käyskentelee, hän tulee viisaaksi; vaan joka hulluin kumppani on, hän tulee vahinkoon. 13:20 Joca wijsasten cansa on/ hän tule wijsaxi/ waan joca hulluin cumpani on/ hän tule wahingoon.
13:21 Syntisiä vainoaa onnettomuus, mutta vanhurskaat saavat onnen palkakseen. 13:21 Pahuus noudattaa syntisiä, mutta vanhurskaille kostetaan hyvyydellä. 13:21 Pahus noudatta syndistä/ mutta wanhurscaille costetan hywydellä.
13:22 Hyvä jättää perinnön lastensa lapsillekin, mutta syntisen tavara talletetaan vanhurskaalle. 13:22 Hyvällä on perilliset lasten lapsissa; vaan syntisen tavara vanhurskaalle säästetään. 13:22 Hywällä owat perilliset lasten lapsisa/ waan syndisen tawara wanhurscalle säästetän.
13:23 Köyhien uudiskyntö antaa runsaan ruuan; mutta moni tuhoutuu, joka ei oikeudessa pysy. 13:23 Paljo ruokaa on köyhän kynnössä; vaan jotka vääryyttä tekevät, ne hukkuvat. 13:23 Paljon ruoca on köyhän kynnös/ waan jotca wääryttä tekewät/ ne huckuwat.
13:24 Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa. 13:24 Joka vitsaansa säästää, hän vihaa lastansa; vaan joka häntä rakastaa, hän aikanansa sitä kurittaa. 13:24 Joca widzans säästä/ hän wiha lastans/ waan joca händä racasta/ hän aicanans sitä curitta.
13:25 Vanhurskas saa syödä kylläksensä, mutta jumalattomain vatsa jää vajaaksi. 13:25 Vanhurskas syö, että hänen sielunsa ravittaisiin; vaan jumalattomain vatsa on tyytymätöin. 13:25 Wanhurscas syö/ että hänen sieluns rawitaisin/ waan jumalattomain wadza on tytymätöin.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31