SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
18 LUKU 18 LUKU XVIII.  Lucu
18:1 Eriseurainen noudattaa omia pyyteitään; kaikin neuvoin hän riitaa haastaa. 18:1 Eripurainen etsii mitä hänelle kelpaa, ja sekoittaa itsensä kaikkiin asioihin. 18:1 ERipurainen edzi mitä hänelle kelpa/ ja secoitta idzens caickeen wijsauteen.
18:2 Tyhmän halu ei ole ymmärrykseen, vaan tuomaan julki oma mielensä. 18:2 Tyhmällä ei ole himo ymmärrykseen, vaan niitä ilmoittamaan, mitkä ovat hänen sydämessänsä. 18:2 Tyhmällä ei ole himo ymmärryxeen/ mutta mitä hänellä on hänen sydämesäns.
18:3 Kunne jumalaton tulee, tulee ylenkatsekin, ja häpeällisen menon mukana häväistys. 18:3 Jumalattoman tullessa tulee ylönkatse, pilkka ja häpiä. 18:3 Cusa jumalatoin hallidze/ sijnä on ylöncadze/ pilcka ja häpiä.
18:4 Syviä vesiä ovat sanat miehen suusta, ovat virtaava puro ja viisauden lähde. 18:4 Sanat ihmisen suussa ovat niinkuin syvät vedet, ja viisauden lähde on täynnä virtaa. 18:4 Sanat ihmisen suusa/ owat nijncuin sywät wedet/ ja wijsauden lähde on täynnäns wirta.
18:5 Ei ole hyvä pitää syyllisen puolta ja vääräksi vääntää syyttömän asiaa oikeudessa. 18:5 Ei ole hyvä katsoa jumalattomain muotoa, ja sortaa vanhurskasta tuomiossa. 18:5 Ei ole hywä cadzoa jumalattoman muoto/ ja sorta wanhurscasta duomiosa.
18:6 Tyhmän huulet tuovat mukanaan riidan, ja hänen suunsa kutsuu lyöntejä. 18:6 Tyhmän huulet saattavat toran, ja hänen suunsa noudattaa haavoja. 18:6 Tyhmän huulet saattawat toran/ ja hänen suuns noudatta haawoja.
18:7 Oma suu on tyhmälle turmioksi ja omat huulet ansaksi hänelle itselleen. 18:7 Tyhmän suu häpäisee itsensä, ja hänen huulensa ovat paula omalle omalle sielulle. 18:7 Tyhmän suu häwäise idzens/ ja hänen huulens saatta paulaan oman sieluns.
18:8 Panettelijan puheet ovat kuin herkkupalat ja painuvat sisusten kammioihin asti. 18:8 Panetteian sanat ovat haavat, ja käyvät läpi sydämen. 18:8 Panettelian sanat owat haawat/ ja käywät läpi sydämen.
18:9 Joka on veltto toimessansa, se on jo tuhontekijän veli. 18:9 Joka laiska on työssänsä, hän on sen veli, joka vahinkoa tekee. 18:9 Joca laisca on työsäns/ hän on sen weli joca wahingota teke.
18:10 Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan. 18:10 \Herran\ nimi on vahva linna: vanhurskas juoksee sinne, ja tulee varjelluksi. 18:10 HERran nimi on wahwa linna/ wanhurscas juoxe sinne/ ja tule warjelluxi.
18:11 Rikkaan tavara on hänen vahva kaupunkinsa, ja korkean muurin kaltainen hänen kuvitteluissaan. 18:11 Rikkaan tavara on hänelle vahva kaupunki, ja niinkuin korkea muuri hänen mielestänsä. 18:11 Rickan tawara on hänelle wahwa Caupungi/ ja nijncuin corkia muuri sen ymbärillä.
18:12 Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys. 18:12 Kuin joku lankee, niin hänen sydämensä ensisti tulee ylpiäksi, ja ennenkuin joku kunniaan tulee, pitää hänen nöyrän oleman. 18:12 Cosca jocu lange/ nijn hänen sydämens ensist tule ylpiäxi/ ja ennencuin jocu cunniaan tule/ pitä hänen kärsimän.
18:13 Jos kuka vastaa, ennenkuin on kuullut, on se hulluutta ja koituu hänelle häpeäksi. 18:13 Joka vastaa ennekuin hän kuulee, se on hänelle hulluudeksi ja häpiäksi. 18:13 Joca wasta ennencuin hän cuule/ se on hänelle hulludexi ja häpiäxi.
18:14 Miehekäs mieli pitää sairaankin pystyssä, mutta kuka voi kantaa murtunutta mieltä? 18:14 Ihmisen henki pitää ylös hänen heikkoutensa; vaan murheellista henkeä kuka voi kärsiä? 18:14 Jolla iloinen sydän on/ hän taita pitä hänens kärsimises/ mutta cosca hengi on murhellinen/ cuca taita sitä kärsiä?
18:15 Tietoa hankkii ymmärtäväisen sydän, tietoa etsii viisasten korva. 18:15 Ymmärtäväinen sydän saa viisauden, ja viisasten korva etsii taitoa. 18:15 Wijsas sydän taita hänens pitä toimellisest/ ja wijsat cuulewat mielelläns/ että jocu toimellisest on heidän cansans.
18:16 Lahja avartaa alat ihmiselle ja vie hänet isoisten pariin. 18:16 Ihmisen lahja tekee hänelle avaran sian, ja saattaa suurten herrain eteen. 18:16 Ihmisen lahja teke hänelle awaron sian/ ja saatta suurten Herrain eteen.
18:17 Käräjissä on kukin ensiksi oikeassa, mutta sitten tulee hänen riitapuolensa ja ottaa hänestä selvän. 18:17 Jokaisella on ensisti omassa asiassansa oikeus; vaan kuin hänen lähimmäisensä tulee, niin se löydetään. 18:17 Jocaidzella on ensist omasa asiasans oikeus/ waan cosca hänen lähimmäisens tule/ nijn se löytän.
18:18 Arpa riidat asettaa ja ratkaisee väkevien välit. 18:18 Arpa asettaa riidan, ja eroitaa voimallisten vaiheella. 18:18 Arpa asetta rijdan/ ja eroitta woimallisten waihella.
18:19 Petetty veli on vaikeampi voittaa kuin vahva kaupunki, ja riidat ovat kuin linnan salvat. 18:19 Vihoitettu veli pitää puoltansa lujemmin kuin vahva kaupunki; ja riita pitää kovemmin puolensa kuin telki linnan edessä. 18:19 Wihoitettu weli pitä puoldans lujemmin cuin wahwa Caupungi/ ja rijta pitä cowemmin puolens cuin telki linnan edes.
18:20 Suunsa hedelmästä saa mies vatsansa kylläiseksi, saa kyllikseen huultensa satoa. 18:20 Sen jälkeen kullekin maksetaan, kuin hänen suunsa on puhunut; ja hän ravitaan huultensa hedelmästä. 18:20 Senjälken cullekin maxetan cuin hänen suuns on puhunut/ ja hän rawitan huuldens hedelmäst.
18:21 Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä; jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää. 18:21 Kuolema ja elämä on kielen voimassa: joka häntä rakastaa, se saa syösä hänen hedelmästänsä. 18:21 Cuolema ja elämä on kielen woimasa/ joca händä racasta/ hän saa syödä hänen hedelmästäns.
18:22 Joka vaimon löysi, se onnen löysi, sai Herralta mielisuosion. 18:22 Joka aviovaimon osaa, hän löytää hyvän kappaleen, ja saa mielisuosionsa \Herralta\. 18:22 Joca awio waimon osa/ hän löytä hywän cappalen/ ja mitä hänelle kelpa HERralda.
18:23 Köyhä puhuu pyydellen, mutta rikas vastaa tylysti. 18:23 Köyhä mies puhuu nöyrästi, vaan rikas vastaa ylpiästi. 18:23 Köyhä mies puhu nöyräst/ waan ricas wasta ylpiäst.
18:24 Häviökseen mies on monien ystävä, mutta on myös ystäviä, veljiäkin uskollisempia. 18:24 Ihminen, jolla on ystävä, pitää oleman ystävällinen; sillä ystävä pitää lujemmin hänen kanssansa kuin veli. 18:24 Ihminen jolla on ystäwä/ pitä oleman ystäwällinen/ sillä ystäwä pitä lujemmin hänen cansans cuin weli.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31