SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
15 LUKU 15 LUKU XV.  Lucu
15:1 Leppeä vastaus taltuttaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan. 15:1 Suloinen vastaus hillitse vihan, mutta kova sana saattaa mielen karvaaksi. 15:1 NÖyrä wastaus hillidze wihan/ mutta cowa sana saatta mielen carwaxi.
15:2 Viisasten kieli puhuu tietoa taitavasti, mutta tyhmäin suu purkaa hulluutta. 15:2 Viisasten kieli saattaa opetuksen suloiseksi, vaan tyhmäin suu aina hulluuta sylkee. 15:2 Wijsasten kielet saattawat opetuxen suloisexi/ waan tyhmäin suut aina hullutta sylkewät.
15:3 Herran silmät ovat joka paikassa; ne vartioitsevat hyviä ja pahoja. 15:3 \Herran\ silmät katselevat joka paikassa, sekä pahat että hyvät. 15:3 HERran silmät cadzelewat jocapaicas/ sekä hywät että pahat.
15:4 Sävyisä kieli on elämän puu, mutta vilpillinen kieli haavoittaa mielen. 15:4 Terveellinen kieli on elämän puu: vaan valhettelevainen saattaa sydämen kivun. 15:4 Terwellinen kieli on elämän puu/ waan walhettelewainen saatta sydämen kiwun.
15:5 Hullu pitää halpana isänsä kurituksen, mutta joka nuhdetta noudattaa, tulee mieleväksi. 15:5 Tyhmä laittaa isänsä kurituksen; vaan joka rangaistuksen ottaa, hän tulee taitavaksi. 15:5 Tyhmä laitta Isäns curituxen/ waan joca rangaistuxen otta/ hän tule taitawaxi.
15:6 Vanhurskaan huoneessa on suuret aarteet, mutta jumalattoman saalis on turmion oma. 15:6 Vanhurskaan huoneessa on yltäkyllä; vaan jumalattoman saalis on hävintö. 15:6 Wanhurscan huones on tulo kyllä/ waan jumalattoman saalis on häwindö.
15:7 Viisasten huulet kylvävät tietoa, mutta tyhmäin sydän ei ole vakaa. 15:7 Viisasten huulet jakavat neuvoa; vaan tyhmäin sydän ei ole niin. 15:7 Wijsasten suut jacawat neuwoja/ waan tyhmäin sydämet ei ole nijn.
15:8 Jumalattomien uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous on hänelle otollinen. 15:8 Jumalattoman uhri on \Herralle\ kauhistus; vaan jumalisten rukous on hänelle otollinen. 15:8 Jumalattoman uhri on HERralle cauhistus/ waan jumalisten rucous on hänelle otollinen.
15:9 Jumalattoman tie on Herralle kauhistus, mutta joka vanhurskauteen pyrkii, sitä hän rakastaa. 15:9 Jumalattoman tie on \Herralle\ kauhistus; vaan joka vanhursjautta noudattaa, on hänelle rakas. 15:9 Jumalattoman tie on HERralle cauhistus/ waan joca wanhurscautta noudatta/ on hänelle racas.
15:10 Kova tulee kuritus sille, joka tien hylkää; joka nuhdetta vihaa, saa kuoleman. 15:10 Kuritus on sille paha, joka hylkää tiensä: ja joka rangaistusta vihaa, hänen pitää kuoleman. 15:10 Se on paha curitus/ joca hyljä tiens/ ja joca rangaistusta wiha/ hänen pitä cuoleman.
15:11 Tuonelan ja manalan Herra näkee, saati sitten ihmislasten sydämet. 15:11 Helvetti ja kadotus on \Herran\ edessä: kunka paljon enemmin ihmisten lasten sydämet. 15:11 Helwetti ja cadotus on HERran edesä/ cuinga paljo enämmin ihmisten sydämet.
15:12 Pilkkaaja ei pidä siitä, että häntä nuhdellaan; viisasten luo hän ei mene. 15:12 Ei pilkkaaja rakasta sitä, joka häntä rankaisee, ja ei hän mene viisasten tykö. 15:12 Ei pilckaja racasta sitä joca händä rangaise/ ja ei mene wijsan tygö.
15:13 Iloinen sydän kaunistaa kasvot, mutta sydämen tuskassa on mieli murtunut. 15:13 Iloinen sydän tekee iloiset kasvot; vaan koska sydän on surullinen, niin rohkeus raukee. 15:13 Iloinen sydän teke iloiset caswot/ waan cosca sydän on surullinen/ nijn rohkeus rauke.
15:14 Ymmärtäväisen sydän etsii tietoa, mutta tyhmien suu hulluutta suosii. 15:14 Ymmärtäväinen sydän etsii viisautta; vaan tyhmäin suu tyhmyydellä ravitaan. 15:14 Toimellinen sydän toimitta wijsast/ waan elkiwaldaiset tyhmät/ tyhmäst hallidzewat.
15:15 Kurjalle ovat pahoja kaikki päivät, mutta hyvä mieli on kuin alituiset pidot. 15:15 Surullisella ihmisellä ei ole koskaan hyvää päivää; vaan jolla hyvä sydän on, hänellä on joka päivä vieraspito. 15:15 Surullisella ihmisellä ei ole coscan hywä päiwä/ waan jolla hywä sydän on/ hänellä on jocapäiwä wieraspito.
15:16 Parempi vähä Herran pelossa kuin paljot varat levottomuudessa. 15:16 Parempi on vähä \Herran\ pelvossa, kuin suuri tavara ilman lepoa. 15:16 Parambi on wähä HERran pelwos/ cuin suuri tawara ilman lewota.
15:17 Parempi vihannesruoka rakkaudessa kuin syöttöhärkä vihassa. 15:17 Parempi on ateria kaalia rakkaudessa, kuin syötetty härkä vihassa. 15:17 Parambi on aterja caalia rackaudesa/ cuin syötetty härkä wihasa.
15:18 Kiukkuinen mies nostaa riidan, mutta pitkämielinen asettaa toran. 15:18 Vihainen mies saattaa toran matkaan; mutta kärsivällinen asettaa riidan. 15:18 Wihainen mies saatta toran matcan/ mutta kärsiwälinen asetta rijdan.
15:19 Laiskan tie on kuin orjantappurapehko, mutta oikeamielisten polku on raivattu. 15:19 Laiskan tie on orjantappurainen; vaan hurskasten tie on tasainen. 15:19 Laiscan tie on orjantappurainen/ waan siweitten tie on tasainen.
15:20 Viisas poika on isällensä iloksi, mutta tyhmä ihminen halveksii äitiänsä. 15:20 Viisas poika iloittaa isänsä, ja hullu ihminen häpäisee äitinsä. 15:20 Wijsas poica iloitta Isäns/ ja hullu ihminen häwäise äitins.
15:21 Hulluus on ilo sille, joka on mieltä vailla, mutta ymmärtäväinen mies kulkee suoraan. 15:21 Hulluulle on tyhmyys iloksi; vaan toimellinen mies pysyy oikialla tiellä. 15:21 Hullulle on tyhmys iloxi/ waan toimellinen mies pysy oikialla tiellä.
15:22 Hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu; mutta ne toteutuvat, missä on runsaasti neuvonantajia. 15:22 Aivoitus raukee ilman neuvoaa; vaan jossa monta neuvonantajaa on, se on vahva. 15:22 Aiwoitus rauke ilman neuwota/ waan josa monda neuwonandajata on/ se on wahwa.
15:23 Miehellä on ilo suunsa vastauksesta; ja kuinka hyvä onkaan sana aikanansa! 15:23 Se on ihmisen ilo, että hän toimella vastata taitaa, ja aikanansa sanottu sana on otollinen. 15:23 Se on ihmisen ilo/ että händä toimella wastatan/ ja aicanans sanottu sana on otollinen.
15:24 Taitava käy elämän tietä ylöspäin, välttääkseen tuonelan, joka alhaalla on. 15:24 Elämän tie johdattaa viisaan ylöspäin, välttämään helvettiä, joka alhaalla on. 15:24 Elämän tie johdatta wijsan ylöspäin/ wälttämän helwettiä joca alhalla on.
15:25 Ylpeitten huoneen Herra hajottaa, mutta lesken rajan hän vahvistaa. 15:25 \Herra\ ylpeiden huoneet kukistaa, ja vahvistaa lesken rajat. 15:25 HERra ylpeitten huonet cukista/ ja wahwista leskein rajat.
15:26 Häijyt juonet ovat Herralle kauhistus, mutta lempeät sanat ovat puhtaat. 15:26 Ilkiäin aivoitukset ovat \Herralle\ kauhistukseksi; vaan toimellinen puhe on otollinen. 15:26 Ilkiäin aiwoituxet owat HERralle cauhistuxexi/ waan toimellinen puhe on otollinen.
15:27 Väärän voiton pyytäjä hävittää huoneensa, mutta joka lahjuksia vihaa, saa elää. 15:27 Ahneudella voitetut kukistavat oman huoneensa; vaan joka lahjoja vihaa, saa elää. 15:27 Ahnet cukistawat oman huonens/ waan joca lahjoja wiha/ saa elä.
15:28 Vanhurskaan sydän miettii, mitä vastata, mutta jumalattomien suu purkaa pahuutta. 15:28 Vanhurskaan sydän ajattelee vastausta; vaan jumalattoman suu ammentaa pahaa. 15:28 Wanhurscan sydän ajattele wastausta/ waan jumalattoman suu ammunda paha.
15:29 Jumalattomista on Herra kaukana, mutta vanhurskasten rukouksen hän kuulee. 15:29 \Herra\ on kaukana jumalattomista; vaan hän kuulee vanhurskasten rukoukset. 15:29 HERra on caucana jumalattomista/ waan hän cuule wanhurscasten rucouxet.
15:30 Valoisa silmänluonti ilahuttaa sydämen; hyvä sanoma tuo ydintä luihin. 15:30 Suloinen kasvo iloittaa sydämen: hyvä sanoma tekee luut lihaviksi. 15:30 Suloinen caswo iloitta sydämen/ hywä sanoma teke luut lihawaxi.
15:31 Korva, joka kuuntelee elämän nuhdetta, saa majailla viisasten keskellä. 15:31 Korva, joka kuulee elämän rangaistusta, on asuva viisasten seassa. 15:31 Corwa joca cuule elämän rangaistusta/ on asuwa wijsasten seasa.
15:32 Joka kuritusta vieroo, pitää sielunsa halpana; mutta joka nuhdetta kuuntelee, se saa mieltä. 15:32 Joka ei itsiänsä salli kurittaa, se katsoo ylön sielunsa; vaan joka rangaistusta kuulee, hän tulee viisaaksi. 15:32 Joca ei idzens salli curitta/ hän teke idzens tyhjäxi/ waan joca rangaistusta cuule/ hän tule wijsaxi.
15:33 Herran pelko on kuri viisauteen, ja kunnian edellä käy nöyryys. 15:33 \Herran\ pelko on kuritus viisauteen, ja kunnian edellä käy nöyryys. 15:33 HERran pelco on curitus wijsauteen/ ja ennencuin cunniaan tullan/ pitä paljo kärsittämän.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31