SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
21 LUKU 21 LUKU XXI.  Lucu
21:1 Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: hän taivuttaa sen, kunne tahtoo. 21:1 Kuninkaan sydän on \Herran\ kädessä, niinkuin vesiojat, ja hän taittaa sen kuhunka tahtoo. 21:1 CUningan sydän on HERran kädes/ nijncuin wesioja: ja taitta sen cuhunga hän tahto.
21:2 Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämet. 21:2 Jokainen luulee tiensä oikiaksi, vaan \Herra\ koettelee sydämet. 21:2 Jocainen luule tiens oikiaxi/ waan HERRA ainoastans wahwista sydämet.
21:3 Vanhurskauden ja oikeuden harjoittaminen on Herralle otollisempi kuin uhri. 21:3 Hyvin ja oikein tehdä, on \Herralle\ otollisempi kuin uhri. 21:3 Hywin ja oikein tehdä on HERralle otollinen/ nijncuin uhri.
21:4 Ylpeät silmät ja pöyhkeä sydän - jumalattomien lamppu - ovat syntiä. 21:4 Ylpiät silmät ja paisunut sydän, ja jumalattomain kynttilä on synti. 21:4 Ylpiät silmät ja paisunut sydän/ ja jumalattomain kynttilä/ on syndi.
21:5 Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa. 21:5 Ahkeran miehen aivoitukset tuovat yltäkylläisyyden; vaan joka pikainen on, se tulee köyhäksi. 21:5 Ahkeran miehen aiwoituxet tuowat yldäkylläisyden: waan joca picainen on/ se tule köyhäxi.
21:6 Jotka hankkivat aarteita petollisin kielin, ovat haihtuva tuulahdus, hakevat kuolemaa. 21:6 Joka tavaran kokoo valheella, se on kulkeva turhuus, niiden seassa, jotka kuolemaa etsivät. 21:6 Joca tawaran coco walhella/ se on culkewa turhuus: nijden seas jotca cuolemata edziwät.
21:7 Jumalattomat tempaa pois heidän väkivaltansa, sillä eivät he tahdo oikeutta tehdä. 21:7 Jumalattomain raatelemus pitää heitä peljättämän; sillä ei he tahtoneet tehdä, mitä oikia on. 21:7 Jumalattomain raatelemus pitä heitä peljättämän/ sillä ei he tahtonet tehdä mitä oikia oli.
21:8 Rikollisen tie on mutkainen, mutta puhtaan teot ovat oikeat. 21:8 Jumalattoman ihmisen tie on outo; mutta puhtaan työ on oikia. 21:8 Ihmisen tie on umbi ja outo/ mutta puhtan työ on oikia.
21:9 Parempi asua katon kulmalla kuin toraisan vaimon huonetoverina. 21:9 Parempi on asua katon kulmalla, kuin riitaisen vaimon kanssa yhdessä huoneessa. 21:9 Parembi on asua caton culmalla/ cuin rijtaisen waimon cansa huonesa.
21:10 Jumalattoman sielu himoitsee pahaa, lähimmäinen ei saa armoa hänen silmiensä edessä. 21:10 Jumalattoman sielu toivottaa pahaa, ja ei suo lähimmäisellensä mitään. 21:10 Jumalattoman sielu toiwotta paha/ ja ei suo lähimmäisellens mitän.
21:11 Kun pilkkaajaa rangaistaan, viisastuu yksinkertainen; ja kun viisasta neuvotaan, ottaa hän sen opiksensa. 21:11 Kuin pilkkaaja rangaistaan, niin tyhmät viisaaksi tulevat, ja kuin viisas tulee opetetuksi, niin hän ottaa opin. 21:11 Cosca pilckaja rangaistan/ nijn tyhmät wijsaxi tulewat: ja cosca wijsas tule opetetuxi/ nijn hän otta sen hywäxi.
21:12 Vanhurskas Jumala tarkkaa jumalattoman taloa, hän syöksee jumalattomat onnettomuuteen. 21:12 Vanhurskas pitää itsensä viisaasti jumalattoman huonetta vastaan; vaan jumalattomat kietovat itsensä onnettomuuteen. 21:12 Wanhurscas pitä hänens wijsast jumalattoman huonetta wastan/ waan jumalattomat ajattelewat tehdä wahingota.
21:13 Joka tukkii korvansa vaivaisen huudolta, se joutuu itse huutamaan, vastausta saamatta. 21:13 Joka tukitsee korvansa köyhän huudolta, hänen pitää myös huutaman, ja ei kuultaman. 21:13 Joca tukidze corwans köyhän huutoon/ hänen pitä myös huutaman ja ei cuultaman.
21:14 Salainen lahja lepyttää vihan ja poveen kätketty lahjus kiivaan kiukun. 21:14 Salainen lahja asettaa vihan, ja helmaan anto lepyttä suurimman kiukun. 21:14 Salainen lahja asetta wihan/ ja helmaan ando lepyttä suurimman wainon.
21:15 Vanhurskaalle on ilo, kun oikeutta tehdään, mutta väärintekijöille kauhu. 21:15 Se on vanhurskaille ilo, tehdä mikä oikia on, vaan pahantekiöillä on pelko. 21:15 Se on wanhurscaille ilo/ tehdä mikä oikia on/ waan pahointekiöillä on pelco.
21:16 Ihminen, joka eksyy taidon tieltä, joutuu lepäämään haamujen seuraan. 21:16 Ihminen joka poikkee viisauden tieltä, pitää oleman kuolleiden joukossa. 21:16 Ihminen joca poicke wijsauden tieldä/ pitä oleman cuolluitten joucosa.
21:17 Puutteen mieheksi päätyy riemujen rakastaja, eikä rikastu se, joka viiniä ja öljyä rakastaa. 21:17 Joka hekumaa rakastaa, se tulee köyhäksi; ja joka viinaa ja öljyä rakastaa, ei hän tule rikkaaksi. 21:17 Joca mielelläns elä hecumas/ hän tule köyhäxi: ja joca wijna ja öljyä racasta/ ei hän tule rickaxi.
21:18 Jumalaton joutuu lunastusmaksuksi vanhurskaan puolesta ja uskoton oikeamielisten sijaan. 21:18 Jumalatoin pitää annettaman ulos vanhurskaan siaan, ja ylönkatsoja siveiden edestä. 21:18 Jumalatoin pitä annettaman ulos wanhurscan siaan/ ja ylöncadzoja siweitten edestä.
21:19 Parempi asua autiossa maassa kuin toraisan vaimon vaivattavana. 21:19 Parempi on asua autiossa maassa kuin riitaisen ja vihaisen vaimon kanssa. 21:19 Parembi on asua autiasa maasa/ cuin rijtaisen ja wihaisen waimon cansa.
21:20 Kalliita aarteita ja öljyä on viisaan majassa, mutta tyhmä ihminen syö suuhunsa sellaiset. 21:20 Viisaan huoneessa on suloinen tavara ja öljy, vaan tyhmä ihminen sen tuhlaa. 21:20 Wijsan huones on iloinen tawara ja öljy/ waan tyhmä sen tuhla.
21:21 Joka vanhurskauteen ja laupeuteen pyrkii, se löytää elämän, vanhurskauden ja kunnian. 21:21 Joka vanhurskautta ja hyvyyttä noudattaa, hän löytää elämän, vanhurskauden ja kunnian. 21:21 Joca laupiutta ja hywyttä noudatta/ hän löytä elämän/ wanhurscauden ja cunnian.
21:22 Viisas ryntää sankarien kaupunkiin ja kukistaa varustuksen, joka oli sen turva. 21:22 Viisas mies voittaa väkeväin kaupungin, ja kukistaa heidän uskalluksensa vahvuuden. 21:22 Wijsas mies woitta wäkewitten Caupungin/ ja cukista heidän suruttomudens woiman.
21:23 Joka suunsa ja kielensä varoo, se henkensä ahdistuksilta varoo. 21:23 Joka suunsa ja kielensä hillitsee, hän varjelee sielunsa ahdistuksesta. 21:23 Joca suuns ja kielens hillidze/ hän warjele sieluns ahdistuxesta.
21:24 Pilkkaajan nimen saa julkea röyhkeilijä, jonka meno on määrätöntä julkeutta. 21:24 Joka ynseä ja ylpiä on, hän kutsutaan pilkkaajaksi, joka vihassa ynseytensä näyttää. 21:24 Joca ynsy ja ylpiä on/ hän cudzutan pilckajaxi/ joca wihas ynseydens näyttä.
21:25 Oma halu laiskan tappaa, sillä hänen kätensä eivät tahdo työtä tehdä. 21:25 Laiskan himo tappaa hänen, ettei hänen kätensä tahtoneet mitään tehdä: 21:25 Laisca cuole toiwomisestans/ ettei hänen kätens tee mitän.
21:26 Aina on hartaasti haluavia, mutta vanhurskas antaa säästelemättä. 21:26 Hän himoitsee suuresti kaiken päivän; muuta vanhurskas antaa, ja ei kiellä. 21:26 Hän himoidze jocapäiwä/ mutta wanhurscas anda ja ei kiellä.
21:27 Jumalattomien uhri on kauhistus; saati sitten, jos se tuodaan ilkityön edestä! 21:27 Jumalattomain uhri on kauhistus, semminkin kuin se synnissä uhrataan. 21:27 Jumalattomain uhri on cauhistus: sillä se on synnis uhrattu.
21:28 Valheellinen todistaja hukkuu, mutta kuunteleva mies saa aina puhua. 21:28 Väärän todistajan pitää hukkuman; vaan joka tottelee, hän saa aina puhua. 21:28 Wäärän todistajan pitä huckuman: waan joca tottele/ hän saa aina puhua.
21:29 Julkeiksi tekee jumalaton kasvonsa, vakaiksi tekee oikeamielinen tiensä. 21:29 Jumalatoin juoksee päätähavin lävitse: mutta hurskas ojentaa tiensä. 21:29 Jumalatoin juoxe päätahawin läpidze: waan jumalisen tie on pysywäinen.
21:30 Ei auta viisaus, ei ymmärrys, ei mikään neuvo Herraa vastaan. 21:30 Ei yksikään viisaus, eli ymmärrys, eikä neuvo, auta \Herraa\ vastaan. 21:30 Ei yxikän wijsaus eli ymmärrys eikä neuwo auta HERra wastan.
21:31 Hevonen on varustettu taistelun päiväksi, mutta voitto on Herran hallussa 21:31 Hevoset valmistetaan sodan päiväksi; mutta voitto tulee \Herralta\. 21:31 Hewoiset waljastetan sodan päiwäxi/ mutta woitto tule HERralda.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31