SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
29 LUKU 29 LUKU XXIX.  Lucu
29:1 Kuritusta saanut mies, joka niskurina pysyy, rusennetaan äkisti, eikä apua ole. 29:1 Joka kuritukselle on uppiniskainen, hän äkisti kadotetaan ilman yhdetäkään avuta. 29:1 JOca curituxelle on uppiniscainen/ hän äkist cadotetan ilman yhdetäckän awuta.
29:2 Hurskaitten enentyessä kansa iloitsee, mutta jumalattoman hallitessa kansa huokaa. 29:2 Kuin vanhurskaita monta on, niin kansa iloitsee; vaan kuin jumalatoin hallitsee, niin kansa huokaa. 29:2 Cosca wanhurscaita monda on/ nijn Canssa iloidze: waan cosca jumalatoin hallidze/ nijn Canssan täyty huogata.
29:3 Viisautta rakastavainen on isällensä iloksi, mutta porttojen seuratoveri hävittää varansa. 29:3 Joka viisautta rakastaa, hän iloittaa isänsä; mutta joka huoria elättää, hän tuhlaa tavaraansa. 29:3 Joca wijsautta racasta/ hän iloitta Isäns: mutta joca huoria elättä/ hän tuhla tawarans.
29:4 Oikeudella kuningas pitää maan pystyssä, mutta verojen kiskoja sen hävittää. 29:4 Kuningas rakentaa oikeudella valtakunnan; vaan lahjain ottaja sen turmelee. 29:4 Cuningas rakenda oikeudella waldacunnan/ waan ahne sen turmele.
29:5 Mies, joka lähimmäistään liehakoitsee, virittää verkon hänen askeleilleen. 29:5 Joka lähimmäisensä kanssa liehakoitsee, hän hajoittaa verkon jalkainsa eteen. 29:5 Joca lähimmäisens cansa liehacoidze/ hän hajotta wercon hänen jalcains eteen.
29:6 Pahalle miehelle on oma rikos paulaksi, mutta vanhurskas saa riemuita ja iloita. 29:6 Kuin paha syntiä tekee, niin hän hänensä paulaan sekoittaa; vaan vanhurskas riemuitsee, ja hänellä on ilo. 29:6 Cosca paha syndiä teke/ nijn hän hänens paulaan secoitta: waan wanhurscas riemuidze/ ja hänellä on ilo.
29:7 Vanhurskas tuntee vaivaisten asian, mutta jumalaton ei siitä mitään ymmärrä. 29:7 Vanhurskas tuntee köyhän asian; vaan jumalatoin ei ymmärrä viisautta. 29:7 Wanhurscas tunde köyhän asian/ waan jumalatoin cadzo caiken toimen ylön.
29:8 Pilkkaajat kaupungin villitsevät, mutta viisaat hillitsevät vihan. 29:8 Pilkkaajat hajoittavat kaupungin; vaan viisaat asettavat vihan. 29:8 Pilckajat saattawat Caupungin onnettomuteen: waan wijsat asettawat wihan.
29:9 Viisas mies kun käräjöi hullun miehen kanssa, niin tämä reutoo ja nauraa eikä asetu. 29:9 Kuin viisas tulee tyhmän kanssa oikeutta käymään, joko hän on vihainen eli iloinen, niin ei ole hänellä yhtään lepoa. 29:9 Cosca wijsas tule tyhmän cansa cauppaan: joco hän on wihainen eli iloinen/ nijn ei ole hänellä yhtän lepo.
29:10 Murhamiehet vihaavat nuhteetonta, oikeamielisten henkeä he väijyvät. 29:10 Verikoirat vihaavat siviää; vaan vanhurskaat holhovat häntä. 29:10 Wericoirat wihawat siwiätä/ waan wanhurscat pitäwät murhen sielustans.
29:11 Tyhmä purkaa kaiken sisunsa, mutta viisas sen viimein tyynnyttää. 29:11 Tyhmä vuodattaa kaiken henkensä; vaan viisas sen pidättää. 29:11 Tyhmä wuodatta caiken hänen hengens/ waan wijsas sen pidättä.
29:12 Hallitsija, joka kuuntelee valhepuheita, saa palvelijoikseen pelkkiä jumalattomia. 29:12 Päämies, joka valhetta rakastaa, hänen palveliansa ovat kaikki jumalattomat. 29:12 Herra/ joca walhetta racasta/ hänen palwelians owat caicki jumalattomat.
29:13 Köyhä ja sortaja kohtaavat toisensa; kumpaisenkin silmille Herra antaa valon. 29:13 Köyhä ja rikas kohtasivat toinen toisensa: \Herra\ valaisee heidän molempain silmänsä. 29:13 Köyhä ja ricas cohtaisit toinen toisens/ HERra walaise heidän molembain silmäns.
29:14 Kuninkaalla, joka tuomitsee vaivaisia oikein, on valtaistuin iäti vahva. 29:14 Kuningas, joka uskollisesti tuomitsee köyhiä, hänen istuimensa vahvistetaan ijankaikkisesti. 29:14 Cuningas joca uscollisest duomidze köyhiä/ hänen istuimens pysy ijancaickisest.
29:15 Vitsa ja nuhde antavat viisautta, mutta kuriton poika on äitinsä häpeä. 29:15 Vitsa ja rangaistus antaa viisauden; vaan itsevaltainen lapsi häpäisee äitinsä. 29:15 Widza ja rangaistus anda wijsauden: waan idzewaldainen lapsi häwäise äitins.
29:16 Kun jumalattomat lisääntyvät, lisääntyy rikos, mutta vanhurskaat saavat nähdä, kuinka he kukistuvat. 29:16 Jossa monta jumalatointa on, siinä on monta syntiä; vaan vanhurskaat näkevät heidän lankeemisensa. 29:16 Josa monda jumalatoinda on/ sijnä on monda syndiä: waan wanhurscat näkewät heidän langemisens.
29:17 Kurita poikaasi, niin hän sinua virvoittaa ja sielullesi herkkuja tarjoaa. 29:17 Kurita poikaas, niin hän sinua virvoitaa, ja saattaa sielus iloiseksi. 29:17 Curita poicas nijn hän sinun wirwotta/ ja saatta sielus iloisexi.
29:18 Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi; autuas se, joka noudattaa lakia. 29:18 Kuin ennustukset loppuvat, niin kansa hajoitetaan; vaan autuas kätkee lain. 29:18 Cosca ennustuxet loppuwat/ nijn Canssa hajotetan: waan autuas kätke Lain.
29:19 Ei ota palvelija sanoista ojentuakseen: hän kyllä ymmärtää, mutta ei tottele. 29:19 Palvelia ei anna itsiänsä kurittaa sanoilla; sillä vaikka hän sen ymmärtää, niin ei hän vastaa. 29:19 Palwelia ei anna idzens curitta sanoilla: sillä waicka hän sen ymmärtä/ nijn ei hän ole cuitengan ymmärtäwänäns.
29:20 Näet miehen, kärkkään puhumaan - enemmän on toivoa tyhmästä kuin hänestä. 29:20 Jos sinä näet jonkun, joka on nopsa puhumaan: enempi on toivoa tyhmästä kuin hänestä. 29:20 Jos sinä näet jongun joca on nopsa puhuman/ enä on toiwo tyhmäs cuin hänes.
29:21 Jos palvelijaansa nuoresta pitäen hemmottelee, tulee hänestä lopulta kiittämätön. 29:21 Jos palvelia nuoruudesta herkullisesti pidetään, niin hän tahtoo sitte poikana olla. 29:21 Jos palwelia nuorudest hercullisest pidetän/ nijn hän tahto sijtte poicana olla.
29:22 Pikavihainen mies nostaa riidan, ja kiukkuinen tulee rikkoneeksi paljon. 29:22 Vihainen mies saattaa riidan, ja kiukkuinen tekee monta syntiä. 29:22 Wihainen mies saatta rijdan/ ja kiuckuinen teke monda syndiä.
29:23 Ihmisen alentaa hänen oma ylpeytensä, mutta alavamielinen saa kunnian. 29:23 Ylpeys kukistaa ihmisen; vaan kunnia korottaa nöyrän. 29:23 Ylpeys cukista ihmisen/ waan cunnia corgotta nöyrän.
29:24 Joka käy osille varkaan kanssa, se sieluansa vihaa; hän kuulee vannotuksen, mutta ei ilmaise mitään. 29:24 Joka varkaan kanssa on osallinen, hän vihaa sieluansa, niin myös se, joka kuulee kirouksen ja ei ilmoita. 29:24 Joca warcan cansa on osallinen/ cuule kirouxen ja ei ilmoita: hän wiha hänen sieluans.
29:25 Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu. 29:25 Joka pelkää ihmistä, hän tulee lankeemukseen; mutta joka luottaa \Herraan\, hän tulee pidetyksi ylös. 29:25 Joca pelkä ihmisiä/ hän tule langemuxeen: mutta joca luotta idzens HERraan/ hän tule ylöspidetyxi.
29:26 Hallitsijan suosiota etsivät monet, mutta Herralta tulee miehelle oikeus. 29:26 Moni etsii päämiehen kasvoja; mutta jokaisen tuomio tulee \Herralta\. 29:26 Moni edzi Förstin caswo/ mutta jocaidzen duomio tule HERralda.
29:27 Vääryyden mies on vanhurskaille kauhistus, ja oikean tien kulkija on kauhistus jumalattomalle. 29:27 Jumalatoin ihminen on vanhurskaille kauhistus; ja joka oikialla tiellä on, hän on jumalattomalle kauhistus. 29:27 Jumalatoin ihminen on wanhurscaille cauhistus/ ja joca oikialla tiellä on/ hän on jumalattomalle cauhistus.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31