Se Pyhen Paualin Epistola Romarein tyge.

 

V. Lucu.

 

5:1 ETte me nyt sis olema wanhurskautetut Uskon cautta/ Nin meille ombi Rauha Jumalan cansa/ meiden HERRAN Iesusen Christusen cautta/
Että me nyt siis olemme wanhurskautetut uskon kautta/ Niin meillä ompi rauha Jumalan kanssa/ meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen kautta/
5:2 Jonga lepitze meille mös ombi yxi Tygekieumys Uskossa tehen Armohon/ ionga siselle me seisoma/ ia kerskama meite' Toiuosta ioca meille ombi sijte Cunniasta/ quin Jumala meille andapi.
Jonka läwitse meillä myös ompi yksi tykökäymys uskossa tähän armohon/ jonka sisällä me seisomme/ ja kerskaamme meitän toiwosta joka meillä ompi siitä kunniasta/ kun Jumala meille antaapi.
5:3 Mutta ei site ainostansa/ wan me mös kerskama meitem waiwasa/ Sille me tiedheme/ Ette waiua saatta kerssimisen/
Mutta ei sitä ainoastansa/ waan me myös kerskaamme meitämme waiwassa/ Sillä me tiedämme/ Että waiwa saattaa kärsimisen/
5:4 Mutta Kersimys saatta coetuxen/ Coetus saatta toiuon/ Mutta toiuo ei se wilpistele.
Mutta kärsimys saattaa koetuksen/ Koetus saattaa toiwon/ Mutta toiwo ei se wilpistele.
5:5 Sille ette se Jumalan Rackaus ombi wloswonatettu meiden Sydhemihin/ sen pyhen Hengen cautta ioca meille on annettu.
Sillä että se Jumalan rakkaus ompi ulos wuodatettu meidän sydämihin/ sen Pyhän Hengen kautta joka meille on annettu.
5:6 Sille ette mös Christus/ coska me wiele heicot olima aijan ielken/ ombi meiden Jumalattoidhen edheste coollut.
Sillä että myös Kristus/ koska me wielä heikot olimme ajan jälkeen/ ompi meidän jumalattomien edestä kuollut.
5:7 Tuskalla nyt iocu coole sen Oikean tedhen. Waan iongun Hyuen edest wskallais lehes iocu coolla.
Tuskalla nyt joku kuolee sen oikean tähden. Waan jonkun hywän edestä uskaltaisi lähes joku kuolla.
5:8 Senteden Jumala yliste hene' Rackauttans meiden cochtan/ ette Christus ombi meiden edesten coollut/ coska me wiele Syndiset olima.
Sentähden Jumala ylistää hänen rakkauttansa meidän kohtaan/ että Kristus ompi meidän edestän kuollut/ koska me wielä syntiset olimme.
5:9 Nin me sis palio enemin henen cauttans wariela'me wihan edheste/ senwooxi ette me henen Werens Lepitze wanhurskautetud olema.
Niin me siis paljon enemmän hänen kauttansa warjellamme wihan edestä/ sen wuoksi että me hänen werensä läwitse wanhurskautetut olemme.
5:10 Sille ios me Jumalan cansa olema souitetut/ henen Poians Coleman lepitze/ coska me wiele henen Wiholisens olima/ Palio enämin me Autuaxi tulema henen Elemens lepitze/ ette me nyt souitetut olema.
Sillä jos me Jumalan kanssa olemme sowitetut/ Hänen Pojansa kuoleman läwitse/ koska me wielä hänen wihollisensa olimme/ Paljon enemmän me autuaaksi tulemme hänen elämänsä läwitse/ että me nyt sowitetut olemme.
5:11 Mutta ei waiwoin site/ waan me kerskama mös meite * Jumalasta/ meiden HERRAN Iesusen Christusen cautta/ Jonga lepitze me olema nyt souinon saaneet.
Mutta ei waiwoin sitä/ waan me kerskaamme myös meitä Jumalasta/ meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen kautta/ Jonka läwitse me olemme nyt sowinnon saaneet.
5:12 Senteden/ ninquin ydhen Inhimisen cautta Syndi on Mailma' tullut/ ia Syndin lepitze Colema/ ia nin Colema caikein Inhimiste' ylitze o'bi yldynyt/ senwooxi ette caiki ouat syndi tehneet.
Sentähden/ niinkuin yhden ihmisen kautta synti on maailmaan tullut/ ja synnin läwitse kuolema/ ja niin kuolema kaikkein ihmisten ylitse ompi yltynyt/ sen wuoksi että kaikki owat syntiä tehneet.
5:13 Sille ette syndi oli tosin Mailmas/ hama' Lakijn asti. Mutta cussa ei ychten Laki ole/ ei sielle syndi totella/
Sillä että synti oli tosin maailmassa/ hamaan lakiin asti. Mutta kussa ei yhtään laki ole/ ei siellä syntiä totella/
5:14 Waan se Colema wallitzi Adamista hama' Mosesen asti/ heide' ylitze mös/ iotca eiuet ole syndije tehneet/ sencaltaisen Ylitzekeumisen cansa quin Adam/ ioca ombi sen * Cuua/ quin ielken tuleua oli.
Waan se kuolema wallitsi Adamista hamaan Mosekseen asti/ heidän ylitse myös/ jotka eiwät ole syntiä tehneet/ senkaltaisen ylitsekäymisen kanssa kuin Adam/ joka ompi sen kuwa/ kuin jälkeen tulewa oli.
5:15 MUtta ei se nin ole Lahia' cansa/ quin Synnin. Sille ios mo'da ouat ydhe' Inhimisen Synnin tedhe' coolleet/ Nin on palio enembi Jumalan Armo ia Lahia monelle runsahasta tapachtanut/ Iesusen Christusen cautta/ ioca se ainoa Inhiminen armosa oli.
Mutta ei se niin ole lahjan kanssa/ kuin synnin. Sillä jos monta owat yhden ihmisen synnin tähden kuolleet/ Niin on paljon enempi Jumalan armo ja lahja monelle runsahasti tapahtunut/ Jesuksen Kristuksen kautta/ joka se ainoa ihminen armossa oli.
5:16 Ja ei ole se Lahia ainostans ydhen * Synnin ylitze/ Nin quin caikein Cadotus on tullut ydhen Syndisen ydhen synnin tedhen. Sille ette Domio on wlostullut ydheste Synniste cadhotuxexi/ Mutta se Lahia/ hen mös auttapi monesta synniste Wanhurskautehen.
Ja ei ole se lahja ainoastans yhden synnin ylitse/ Niin kuin kaikkein kadotus on tullut yhden syntisen yhden synnin tähden. Sillä että tuomio on ulos tullut yhdestä synnistä kadotukseksi/ Mutta se lahja/ hän myös auttaapi monesta synnistä wanhurskautehen.
5:17 Sille ios Colema ombi ydhen synnin tedhen wallinut/ sen ydhen cautta/ Palio enemin ne iotca sauat Armon ia Lahian teuttemisen Wanhurskaudhexi pite wallitzeman Elemese ydhen Iesusen Christusen cautta.
Sillä jos kuolema ompi yhden synnin tähden wallinnut/ sen yhden kautta/ Paljon enemmin ne jotka saawat armon ja lahjan täyttämisen wanhurskaudeksi pitää wallitseman elämässä yhden Jesuksen Kristuksen kautta.
5:18 Sille/ ninquin ydhen Inhimisen synnin tedhen Cadhotus on ylitze caikein Inhimisten tullut/ Nin ombi mös ydhen wanhurskaudhen cautta/ se Elemen wanhurskaus caikein Inhimisten ylitze tullut.
Sillä/ niinkuin yhden ihmisen synnin tähden kadotus on ylitse kaikkein ihmisten tullut/ Niin ompi myös yhden wanhurskauden kautta/ Se elämän wanhurskaus kaikkein ihmisten ylitse tullut.
5:19 Sille ninquin ydhen Inhimisen cwlemattudhen tedhen/ monda ouat Syndisexi tulleet/ Nin mös monda tuleuat ydhen cwliaisudhen tedhen wanhurskaxi.
Sillä niinkuin yhden ihmisen kuolemattomuuden tähden/ monta owat syntiseksi tulleet/ Niin myös monta tulewat yhden kuuliaisuuden tähden wanhurskaaksi.
5:20 MUtta Laki ombi mös tehen siselletullut/ Senpäle ette Syndi wekeuemexi tulis/ Mutta cussa Syndi on wekeue/ Sielle ombi quitengin Armo palio wekeuemexi tullut/
Mutta laki ompi myös tähän sisälle tullut/ Senpäälle että synti wäkewämmäksi tulisi/ Mutta kussa synti on wäkewä/ Siellä ompi kuitenkin armon paljon wäkewämmäksi tullut/
5:21 Sen päle/ ette ninquin Syndi ombi wallinut Coleman polen/ Nin mös Armon pite wallitzeman wanhurskaudhen lepitze ijancaikisehen Elemehen/ Iesusen Christusen cautta.
Sen päälle/ että niinkuin synti ompi wallinnut kuoleman puoleen/ Niin myös armon pitää wallitsemaan wanhurskauden läwitse iankaikkisehen elämähän/ Jesuksen Kristuksen kautta.

* Jumalasta ) Ette Jumala meiden oma ombi/ ia me olema henen Omansa/ ia Hywuydhet ouat meile ychteitzet heneste/ ia henen cansans caikessa Edeskatzomisesa.
* Cuua ) Ninquin Adam meite/ henen Synnillens/ ilman meiden ricoxita/ ombi cadhottanut/ Nin mös Christus on henen Wanhurskaudhellans/ ilman meiden Ansiota/ meite wapachtanut.
* Ydhen synnin ) Tesse hen puhupi Perisynniste/ ioca on tullut Adamin cwlemattudhesta.
Josta caiki mite meisse on/ se on syndi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16