Se Pyhen Paualin Epistola Romarein tyge.

 

II. Lucu.

 

2:1 SEnteden/ o Inhiminen/ eipe sine taidha itzes luchtata/ waicka cuca sine olet ioca domitzet. Sille ette iossa sine toisen domitzet/ sijnä samassa sine itzes cadhotat/ Ette sine iuri site sama teet/ iotas domitzet.
Sentähden/ oi ihminen/ eipä sinä taida itseesi luottaa/ waikka kuka sinä olet joka tuomitset. Sillä että jossa sinä toisen tuomitset/ siinä samassa sinä itsesi kadotat/ Että sinä juuri sitä samaa teet/ jotas tuomitset.
2:2 Sille me tiedheme/ ette Jumalan Domio ombi oikea/ ninen ylitze iotca semmotoista tekeuet.
Sillä me tiedämme/ että Jumalan tuomio ompi oikea/ niiden ylitse jotka semmoista tekewät.
2:3 Eli lwleco sine/ o Inhimine'/ sine ioca domitzet nijte iotca sencaltaista tekeuet/ ia sine mös site sama teet/ ette sine weltet Jumala' domion?
Eli luuletko sinä/ oi ihminen/ sinä joka tuomitset niitä jotka senkaltaista tekewät/ ja sinä myös sitä samaa teet/ että sinä wältät Jumalan tuomion?
2:4 Eli ylencatzotco sine henen Hywuydhens runsaudhen/ kerssimisen ia * Pitkemielisudhen? Etkös tiedhä/ ette Jumalan hywuys paranoxehen sinua pytepi?
Eli ylen katsotko sinä hänen hywyytensä runsauden/ kärsimisen ja pitkämielisyyden? Etkös tiedä/ että Jumalan hywyys parannukseen sinua pyytääpi?
2:5 Mutta sinun Cowudhes ia catumattoman Sydhemes ielkeen/ sine cartutat wihan itzelles sihen wihan peiuehen/
Mutta sinun kowuuten ja katumattoman sydämesi jälkeen/ sinä kartutat wihan itsellesi siihen wihan päiwähän/
2:6 Coska JUMAlan oikea Domio ilmande/ Joca costapi itzecungin henen Töidense pereste/
Koska Jumalan oikea tuomio ilmaantuu/ Joka kostaapi itsekunkin hänen töidensä perästä/
2:7 nimitten/ ylistos ia Cunnia/ ia catomatoin olemus/ nijnen/ iotca kerssimisen cansa seisouat sen ijancaikisen Elemen ielkin.
nimittäin/ ylistys ja kunnia/ ja katoamatoin olemus/ niiden/ jotka kärsimisen kanssa seisowat sen iankaikkisen elämän jälkeen.
2:8 Mutta nijlle iotca rijtaiset ouat/ ia eiuet totutta cwle/ waan wärydhen cwleuat/ tuleua ombi närckestys ia wiha/
Mutta niille jotka riitaiset owat/ ja eiwät totuutta kuule/ waan wääryyden kuulewat/ tulewa ompi närkästys ja wiha/
2:9 mureh ia waiwa/ caikein Inhimisten Sieludhen ylitze iotca paha tekeuet. Ensiste Juttaille/ ia mös Grekille.
murhe ja waiwa/ kaikkein ihmisten sielujen ylitse jotka pahaa tekewät. Ensisti juuttaille/ ja myös Krekille.
2:10 Mutta kijtos ia cunnia ia Rauha caikille nijlle/ iotca hyue tekeuet/ Ensiste Juttaille ia mös Grekille.
Mutta kiitos ja kunnia ja rauha kaikille niille/ jotka hywää tekewät/ ensisti juuttaille ja myös Krekille.
2:11 Sille ettei Jumala catzo Inhimisen modhon ielken/
Sillä ettei Jumala katso ihmisen muodon jälkeen/
2:12 Caiki ne/ iotca ilman Laita ouat syndi tehneet/ ne mös ilman Laita cadhotetan. Ja caiki ne iotca Laissa ouat syndi tehneet/ ne Lain cautta domitaan.
Kaikki ne/ jotka ilman lakia owat syntiä tehneet/ ne myös ilman lakia kadotetaan. Ja kaikki ne jotka laissa owat syntiä tehneet/ ne lain kautta tuomitaan.
2:13 Sille ettei ne ole Jumalan edes wanhurskat/ iotca Lain cwleuat/ Mutta ne iotca Lain töillens teuteuet/ ne pidheten wanhurskana.
Sillä ettei ne ole Jumalan edes wanhurskaat/ jotka lain kuulewat/ Mutta ne jotka lain töillänsä täyttäwät/ ne pidetään wanhurskaana.
2:14 Sille ios Pacanat/ ioilla ei Laki ole/ tekeuet quitengin * loonostans site quin Laki ano/ ne samat/ waicka ei heille Laki ole nin he ouat itzeheillens Laki Sen cautta/
Sillä jos pakanat/ joilla ei laki ole/ tekewät kuitenkin luonnostansa sitä kuin laki anoo/ ne samat/ waikka ei heillä laki ole niin he owat itse heillens laki sen kautta.
2:15 ette he osottauat Lain Töödh/ oleuan kirioitetun heiden Sydhemihins/ Senwoxi ette heiden Omatu'dons heille sen todistapi/ Nin mös heiden aijatoxensa/ iotca itze keskene's candauat/ eli mös luchtauat
että he osoittawat lain työt/ olewan kirjoitetun heidän sydämiinsä/ Senwuoksi että heidän omatuntonsa heille sen todistaapi/ Niin myös heidän ajatuksensa/ jotka itse keskenänsä kantawat/ he myös luottawat.
2:16 sinä peiuene/ coska Jumala Inhimisten salaisudhet/ pite domitzeman/ Iesusen Christusen cautta/ minun Euangeliumin pereste.
sinä päiwänä/ koska Jumala ihmisten salaisuudet/ pitää tuomitseman/ Jesuksen Kristuksen kautta/ minun ewankeliumin perästä.
2:17 Catzo/ sine cutzutan Juttaxi/ ia sine Lootad itzes Lain päle/ ia kerskat sinuas Jumalasta/ ia tiedhet henen tahdhonsa.
Katso/ sinä kutsutaan juuttaaksi/ ja sinä luotat itsesi lain päälle/ ja kerskaat sinuasi Jumalasta/ ja tiedät hänen tahtonsa.
2:18 Ja ette sine olet Laista neuuottu/ nin sine coettelet mite paras tehdhä olis/
Ja että sinä olet lain töistä neuwottu/ niin sinä koettelet mitä paras tehdä olisi/
2:19 ia vskallat itzes oleuan ninen Sokijain Johdattaijan/ ia ninen Walkeudhexi/ iotca pimeise ouat/
ja uskallat itsesi olewan niiden sokeain johdattajan/ ja niinen walkeudeksi/ jotka pimeässä owat/
2:20 ia Tyhmeiden haltiaxi/ ninen yxikerdhaisten Opettaijaxi/ ia sinulla on mooto tietemen mite oikeus ombi Laissa.
Tyhmäksi haltijaksi/ niiden yksikertaisten opettajaksi/ ja sinulla on muotoa tietämän mitä oikeus ompi laissa.
2:21 Nyt sine opetat muita/ ia et sine itzes opeta. Sine sarnat Ei pidhet warghastama'/ ia sine wargastat. Sine sanot/ Ei pidhe Hoori techtemen/ ia sine Hoori teet.
Nyt sinä opetat muita/ ja et sinä itseesi opeta. sinä saarnaat. Ei pidä warastaman/ ja sinä warastat. Sinä sanot/ Ei pidä huorintehtämän/ ja sinä huorin teet.
2:22 Sine cauhistut Epeiumaloita/ ia ratelet site Jumalalda quin henen tule.
Sinä kauhistut epäjumaloita/ ja raatelet sitä Jumalalta kuin hänen tulee.
2:23 Sine kerskat itzes Laista/ ia häueiset Jumala Lain Ylitzekieumisen cautta.
Sinä kerskaat itseesi laista/ ja häwäiset Jumalaa lain ylitsekäymisen kautta.
2:24 Sille teidhe' techten tule Jumalan Nimi pilcatuxi Pacanaiden seas/ ninquin kirioitettu ombi.
Sillä teidän tähteni tulee Jumalan nimi pilkatuksi pakanaiden seassa/ niinkuin kirjoitettu ompi.
2:25 Se Ymberileickaus kylle kelpa/ Jos sine Lain pidhet. Mutta ellet sine Laki pidhe/ nin ombi sinun Ymberileickausti io Esinahaxi kiendynyt.
Se ympärileikkaus kyllä kelpaa/ Jos sinä lain pidät. Mutta ellet sinä lakia pidä/ niin ompi sinun ympärileikkauskin jo esinahaksi kääntynyt.
2:26 Jos sis Esinachka Lain Wanhruskaudhen pite/ etkös lwle ette henen Esinachkans pite Luettaman henelle Ymberileickauxexi?
Jos siis esinahka lain wanhurskauden pitää/ etkös luule että hänen esinahkansa pitää luettaman hänelle ympärileikkaukseksi?
2:27 Ja nin se/ quin Loonosta's ombi Esinachka/ ia Lain teutte/ pite sinua Domitzeman/ ioca Bockstauin ia Ymberileickauxen alla Lain ylitzekieud.
Ja niin se/ kuin luonnostansa ompi esinahka/ ja lain täyttää/ pitää sinua tuomitseman/ joka bookstawin ja ympärileikkauksen alla lain ylitse käy.
2:28 Sille/ ei se Judeus ole/ ioca wlconaisesta Judeus on/ Eikä mös se ole Ymberileickaus/ quin wlconaisesta Lihassa tapachtu.
Sillä/ ei se Judeus ole/ joka ulkonaisesti Judeus on/ Eikä myös se ole ympärileikkaus/ kuin ulkonaisessa lihassa tapahtuu.
2:29 Mutta se on Judeus/ ioca siselde salattu on/ Ja se Sydhemen Ymberileickaus/ se ombi Ymberileickaus/ ioca Hengesse/ ia ei Bockstauis tapachtu/ Jonga kijtos ei ole Inhimisilde/ waan Jumalalda.
Mutta se on Judeus/ joka sisältä salattu on/ Ja se sydämen ympärileikkaus/ se ompi ympärileikkaus/ joka Hengessä/ ja ei bookstawissa tapahtuu/ Jonka kiitos ei ole ihmisiltä/ waan Jumalalta.

* Pitkemielisus ) se on yxi auwu/ ette iocu hitahast wihastu/ ia nuchtele wärytte.
Mutta Kerssimys on/ coska paha kerssiten tauaran rumijn eli Cunnian polesta/ waicka se wiele oikiudhen möte tapachtuis.
Hywuyys on/ caikinaiset rumijn hyuet Töödh/ ia ysteuelinen meno.
* Loonostans ) Se on Loonolinen Laki/ Mite sine tadhot sinulle techteuen/ eli weltettä muilda/ tee sine se/ ia welte toista.
Jossa coco Mosesen Laki sulietan/ ninquin Christus sano Matt. 7.
Josta Laista ei Pacanatka mwta tee/ quin vlconaiset Töödh/ Ninquin Juttat Mosesen Laista/ ia teme on se Canne ia Luchtamus/ ette yxi Syndi ombi swrembi quin toinen/ Laki wastan

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16