Se Pyhen Paualin Epistola Romarein tyge.

 

III. Lucu.

 

3:1 MIsse sis Juttalla paraspoli ombi? Eli mite se Ymberileickaus autta?
Missä siis Juuttaalla paras puoli ompi? Eli mitä se ympärileikkaus auttaa?
3:2 Ja tosin/ sangen palio. Ensin/ ette heille on vskottu/ mite Jumala puhunut on.
Ja tosin/ sangen paljon. Ensin/ että heille on uskottu/ mitä Jumala puhunut on.
3:3 Mutta ettei mutomat ninen samain päle vskoneet/ mike sijte lucua ombi? Pidheiskö heiden Epeuskonsa Jumalan vskon turhaxi tekemen?
Mutta ettei muutamat niinen samain päälle uskoneet/ mikä siitä lukua ompi? Pitäisitkö heidän epäuskonsa Jumalan uskon turhaksi tekemän?
3:4 Pois se. Waan paramin/ Olcon Jumala totinen/ Ja caiki Inhimiset Walechteliat. Ninquin kirioitettu on/ Senpäle/ ette sinun pite totisen oleman sinun sanoisas/ ia ylitzewoitat coska sine Domitan.
Pois se. Waan paremmin/ Olkoon Jumala totinen/ Ja kaikki ihmiset walehtelijat. Niinkuin kirjoitettu on/ Sen päälle/ että sinun pitää totisen oleman sinun sanoissasi/ ja ylitse woitat koska sinä tuomitaan.
3:5 Jos sis se nin on/ Ette meiden wärys Jumalan Oikeudhen ylistepi/ miteste me sanoma? Ongo sis Jumala wäre/ ette hen sen ylitze wihastupi? (Mine puhun Inhimisten taualla)
Jos siis se niin on/ Että meidän wääryys Jumalan oikeuden ylistääpi/ Mitä tästä me sanomme? Onko siis Jumala wäärä/ että hän sen ylitse wihastuupi? (Minä puhun ihmisten tawalla)
3:6 Pois se/ Quinga sis Jumala taidhais Mailman Domita?
Pois se/ Kuinka siis Jumala taitaisi maailman tuomita?
3:7 Sille ios Jumalan Totuus minun Waleheni cautta cunnialisemaxi tulis/ henen ylistoxexi/ Mingetedhen mine pidheis wiele sijte ninquin Syndinen Domittaman?
Sillä jos Jumalan totuus minun walheeni kautta kunniallisemmaksi tulisi/ hänen ylistykseksi/ Minkä tähden minä pitäisi wielä siitä niinkuin sydämen tuomittaman?
3:8 Ja ei paramin nin tehdhä (ninquin me laitetanma/ ia quin mutomat puhuuat/ ette me sanoma) Techkemme paha/ ette sijte hyue tulis. Joinenga cadhotus ombi ratki oikia.
Ja ei paremmin niin tehdä (niinkuin me laitetamme/ ja kuin muutamat puhuwat/ että me sanomme) Tehkäämme pahaa/ että siitä hywä tulisi. Joinenka kadotus ompi ratki oikea.
3:9 Miteste me nyt sihe' sanoma. Ongo sis meille parambipoli quin heille? Ei ensingen. Sille me olema enne' osottaneet/ Ette seke Juttat ia Grekit/ caiki ouat Synnin alla/
Mitäs tästä me nyt siihen sanomme. Onko siis meille parempi puoli kuin heille? Ei ensinkään. Sillä me olemme ennen osoittaneet/ Että sekä Juuttaat ja Krekit/ kaikki owat synnin alla/
3:10 Ninquin kirioitettu on/ Eike'gen ole wa'hurskas/ ei tosin yxike'.
Niinkuin kirjoitettu on/ Ei kenkään ole wanhurskas/ ei tosin yksikään.
3:11 Eikengen ole ioca ymmerttä/ Eikenge' ole/ ioca Jumalata etzipi.
Ei kenkään ole joka ymmärtää/ Ei kenkään ole/ joka Jumalata etsiipi.
3:12 Caiki he ouat poikennehet/ ia caiki ynne ouat keluottomaxi tulleet. Ei yxiken ole quin hyue teke/ ei ychtengen saacka.
Kaikki he owat poikenneet/ ja kaikki ynnä owat kelwottomaksi tulleet. Ei yksikään ole kuin hywää tekee/ ei yhtäkään saakka.
3:13 Heiden Curckuns ombi yxi auoion Hautta/ heiden Kiellense ca'sa he petoxe' tekeuet/
Heidän kurkkunsa ompi yksi awoin hauta/ heidän kielensä kanssa he petoksen tekewät/
3:14 Kykermen wiha o'bi heiden Hwllens alla/ Heiden suunsa ombi teunens kiromista ia haikeutta.
Kyykäärmeen wiha ompi heidän huullensa alla/ Heidän suunsa ompi täynnänsä kiroamista ja haikeutta
3:15 Heiden Jalgansa ouat nopiat werta wloswodhattaman/
Heidän jalkansa owat nopeat werta ulos wuodattaman/
3:16 heiden teisens ombi sula tuska ia sydhemenkipu/
heidän teissäns ompi sula tuska ja sydämen kipu/
3:17 eiuet he rauhan tiete tundeneet/
eiwät he rauhan tietä tunteneet/
3:18 Ei ole Jumalan pelco heiden silmeins edhesse.
Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä.
3:19 Mutta sen me tiedhemme/ ette caiki se quin Laki sanopi/ sen hen sano nijlle iotca Lain alla ouat/ Senpäle/ ette iocainen Suu pite tukittaman/ ia caiken Mailman pite Jumalan edes Vicapään oleman/
Mutta sen me tiedämme/ että kaikki se kuin laki sanoopi/ sen hän sanoo niille jotka lain alla owat/ Sen päälle/ että jokainen suu pitää tukittaman/ ja kaiken maailman pitää Jumalan edessä wikapään oleman/
3:20 Senteden/ ettei yxiken Liha taidha Lain töiden cautta henen edhessens Wanhurskaxi tulla. Sille ette Lain lepitze waan Synnin tundemus tule.
Sen tähden/ ettei yksikään liha taida lain töiden kautta hänen edessänsä wanhurskaaksi tulla. Sillä että lain läwitse waan synnin tuntemus tule.
3:21 Mutta nyt ilman Lain auttamata ombi se Wanhurskaus/ ioca Jumalan edes kelpa/ iulghistettu/ ia Lain ia Prophetain cautta todhistettu.
Mutta nyt ilman lain auttamata ompi se wanhurskaus/ joka Jumalan edessä kelpaa/ julkistettu/ ja lain ja profeetain kautta todistettu.
3:22 Se Jumalan Wanhurskaus (ma mine) ioca tule Iesusen Christusen vskosta/ caikein tyge/ ia caikein päle/ iotca vskouat.
Se Jumalan wanhurskaus (ma minä) joka tulee Jesuksen Kristuksen uskosta/ kaikkein tykö/ ja kaikkein päälle/ jotka uskowat.
3:23 Sille ettei täle ole ychten eroitusta * He ouat caiki pänes Synniset/ ia ei ole heille misten kerskamista Jumalan edes.
Sillä ettei tällä ole yhtään eroitusta He owat kaikki päännas syntiset/ ja ei ole heille mistään kerskaamista Jumalan edessä.
3:24 Ja tuleuat ilman ansiotans Wanhurskaxi henen Armostans/ sen Lunastuxen cautta/ quin ombi Christuses Iesuses/
Ja tulewat ilman ansiotansa wanhurskaaksi hänen armostansa/ sen lunastuksen kautta/ kuin ompi Kristuksessa Jesuksessa/
3:25 Jonga Jumala on asettanut Armonstolixi/ sen Uskon lepitze henen Weresense/ Joille hen sen Wanhurskaudhen/ ioca henen edhesens kelpa/ osottapi/ sijnä/ ette Hen ne Synnit andexianda *
Jonka Jumala on asettanut armontuoliksi/ se uskon läpitse hänen weressänsä/ Joille hän sen wanhurskauden/ joka hänen edessänsä kelpaa/ osottaapi/ siinä/ että Hän ne synnit anteeksi antaa.
3:26 iotca ienyet olit Jumalan kerssimisen ala/ Ette hen telle aijalla osottais/ sen Wanhurskaudhen ioca henen edhesens kelpa Senpäle/ ette henen ainoan pite Wanhurskan oleman/ ia sen Wanhurskauttaman/ ioca Iesusen Uskosta on.
jotka jääneet olit Jumalan kärsimisen alla/ Että hän tällä ajalla osottaisi/ sen wanhurskauden joka hänen edessänsä kelpaa Sen päälle/ että hänen ainoan pitää wanhurskauden oleman/ ja sen wanhurskauttaman/ joka Jesuksen uskosta on.
3:27 Cussa sis ombi nyt sinun Kerskauxes? Se on wlossuliettu. Minge Lain cautta? Töidhen Lain cautta? Ei/ Waan Uskon Lain cautta.
Kussa siis ompi nyt sinun kerskauksesi? Se on ulos suljettu. Minkä lain kautta? Töiden lain kautta? Ei/ waan uskon lain kautta.
3:28 Nin me sis sen sixi pidhemme/ ette Inhiminen wanhurskaxi tule/ ilman Lain töite/ sulan Uskon cautta.
Niin me siis sen siksi pidämme/ että ihminen wanhurskaaksi tule/ ilman lain töitä/ sulan uskon kautta.
3:29 Eli ongo Jumala waiwoin Judasten Jumala? Eikö hen mös ole Pacanain Jumala? Ja/ wissiste mös Pacanaidhen Jumala.
Eli onko Jumala waiwoin judasten Jumala? Eikö hän myös ole pakanain Jumala? Ja/ wissiste myös pakanaiden Jumala.
3:30 Sille ette yxi ainoa Jumala ombi/ ioca Ymberileickauxen wanhurskaxi teke Uskosta/ ia Esinahan vskon lepitze.
Sillä että yksi ainoa Jumala ompi/ joka ympärileikkauksen wanhurskaaksi tekee uskosta/ ja esinahan uskon läpitse.
3:31 Quingasta? Teemekö me Lain tyhiexi Uskon lepitze? Pois se Waan me * kijnitemme Lain.
Kuinkasta? Teemmekö me lain tyhjäksi uskon läwitse? Pois se waan me kiinnitämme lain.

* Cunnialisemaxi tulis ) Dauid sanopi/ Sinun ainoan wasta' mine synditein ia pahasti sinu' edeses tein/ Senpäle ette sine waa'hurskas olisit/ sinu' Sanoisas/ ia ylitzewoitat coska sine domittaa' >etc.
Se cwlu ninquin syndi pideis tecteme'/ Senpäle ette Jumala wanhurskas olis/ Quin P. Pauali mös tesse osotta.
Ja ei quite'ga' nin ole.
Mutta meiden pite synnit tu'dema' ioista Jumala meite nuctele/ Ette he' nin laisans waaxi ia hurskaxi tu'nustetaisin.
Mutta ylitze teme' tu'demise'/ rijteleuet ne Tecoinpyhet Jumalan ca'sa/ ia ei tachto heide' töidens anda olla Syndinä/ Ja nin pite Jumala oleman heiden walechtelians/ ia sanoisans domittaman.
Nin nyt P. Pauali tachto/ ettei ne synnit Jumalata yliste ( mutoin olis parambi Syndi tedhä quin hyue ) mutta synnin tundemus ylistepi Jumala ia henen Armons.
Nin iuri Jumala tule wanhurskaxi/ ia caiki Inhimiset walechteliaxi/ iotca ei site tunnusta tachto/ ia ei heiden Epeuskonsa tege Jumalan vsko tyhijäxi.
Sille hen quitengi woittapi ia tule totisexi/ ette hen caiki Synnisexi cwlluttapi.
* He ouat caiki pänens Synniset ) se on päcappale tesse Lehetuskirias ia coco Ramatus/ ette caiki ouat syndiset/ iotca ei ole Christusen Weren cautta wanhurskautetudh vskosa/ sille käsite täte Texti hyuesti/ ette henesse alaspainetan caiki tekoin ansiot ia kerskaus Töiste/ ninquin P. Pauali tesse sano/ Ja nin sula Jumalan Armo ia cunnia iepi/ iosta me wanhurskaxi ainostans tulema.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16