Se Pyhen Paualin Epistola Romarein tyge.

 

IV. Lucu.

 

4:1 MIteste me sis sanoma meiden Isen Abrahamin leunehexi Lihan polesta?
Mitä tästä me siis sanomme meidän isän Abrahamin löytäneeksi lihan puolesta.
4:2 Sen me sanoma/ Jos Abraham on Töidhen cautta Wanhurskaxi tullut/ nin henelle ombi kylle kerskamista/ Waan ei Jumala' edes.
Sen me sanomme/ Jos Abraham on töiden kautta wanhurskaaksi tullut/ niin hänelle ompi kyllä kerskaamista/ Waan ei Jumalan edessä.
4:3 Mutta mite Ramattu sano? Abraham vskoi Jumalan/ ia se henelle wanhurskaudexi luettijn.
Mutta mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaan/ ja se hänelle wanhurskaudeksi luettiin.
4:4 Mutta sille ioca töte teke/ ei lueta palca Armosta/ waan welghasta.
Mutta sille joka työtä tekee/ ei lueta palkkaa armosta/ waan welasta.
4:5 Mutta henelle ioca ei Töisse kijniripu/ waan vskopi sen päle/ ioca sen Jumalattoman wanhurskauttapi/ henen Uskonsa luetan henelle/ wanhurskaudhexi.
Mutta hänelle joka ei töissä kiinni riipu/ waan uskoopi sen päälle/ joka sen jumalattoman wanhurskauttaapi/ hänen uskonsa luetaan hänelle/ wanhurskaudeksi.
4:6 Ninquin mös Dauid sanopi/ Ette autuahus on ainostans sen Inhimisen/ iolle Jumala tygelukepi wanhurskaudhen/ ilman Töidhen apua/ coska hen sano.
Niinkuin myös Dawid sanoopi/ Että autuus on ainoastansa sen ihmisen/ jolle Jumala tykö lukeepi wanhurskauden/ ilman töiden apua/ koska hän sanoo.
4:7 Autuat ouat ne/ ioinenga wärydhet ouat andexiannetudh/
Autuaat owat ne/ joinenka wääryydet owat anteeksiannetut/
4:8 Ja ioinenga Synnit peitetyd ouat. Autuas on se Mies iolle Jumala ei ycte' syndi tygeluge.
Ja joinenka synnit peitetyt owat. Autuas on se mies jolle Jumala ei yhtään syntiä tykö lue.
4:9 Lienekö teme Autuahus waiwoin Ymberileickauxen ylitzetullut/ eli mös ylitze Esinahan? Nimbe me sanoma/ ette Abrahamille oli henen Uskons Wanhurskaudhexi luettu.
Lieneekö tämä autuus waiwoin ympärileikkauksen ylitse tullut/ eli myös ylitse esinahan? Niinpä me sanomme/ että Abrahamille oli hänen uskonsa wanhurskaudeksi luettu.
4:10 Quinga hen sis henelle tygeluettin? Coska hen oli Ymberileickauxes/ eli Esinahas? Ei Ymberileickauxes/ waan Esinahasa.
Kuinka hän siis hänelle tykö luettiin? Koska hän oli ympärileikkauksessa/ eli esinahassa? Ei ympärileikkauksessa/ waan esinahassa.
4:11 Mutta sen Ymberileckauxen Merckin hen otti Insiglixi ette hen oli wanhurskaxi techty vskon cautea/ ioca henelle oli Esinahasa/ Senpäle/ ette henen piti oleman caikein vskolisten Ise/ iotca Esinahasa vskoit/ ette se sama pidheis mös heille Wanhurskaudhexi tygeluettaman.
Mutta sen ympärileikkauksen merkin hän otti insigliksi että hän oli wanhurskaudeksi tehty uskon kautta/ joka hänellä oli esinahassa/ Senpäälle/ että hänen piti oleman kaikkein uskollisten isä/ jotka esinahassa uskoit/ että se sama pitäisi myös heille wanhurskaudeksi tykö luettaman.
4:12 Ja tulis mös Ymberileickauxen Isexi/ Ei waiwoin ninen/ iotca Ymberileickatuista syndynyet ouat/ Mutta mös ninen/ iotca waeldauat sen vskon Jelkije mödhen/ ioca oli meiden Isen Abrahamin Esinahasa.
Ja tulis myös ympärileikkauksen isäksi/ Ei waiwoin niiden/ jotka ympärileikatuista syntyneet owat/ Mutta myös niiden/ jotka waeltawat sen uskon jälkiä myöten/ joka oli meidän isän Abrahamin esinahassa.
4:13 Sille ne Lupauxet/ Ette henen piti tuleman Maliman Perilisexi/ ei ole tapachtanut Abrahamille/ ia henen Siemenillens Lain cautta/ Waan vskon wanhurskaudhen cautta.
Sillä ne lupaukset/ Että hänen piti tuleman maailman perilliseksi/ ei ole tapahtunut Abrahamille/ ja hänen siemenillensä lain kautta/ Waan uskon wanhurskauden kautta.
4:14 Sille/ ios ne/ iotca Laista ouat/ periliset ouat/ Sijtte vsko o'bi turha/ ia se Lupaus ombi huckan tullut.
Sillä/ jos ne/ jotka laista owat/ perilliset owat/ Sitten usko ompi turha/ ja se lupaus ompi hukkaan tullut.
4:15 Senwooxi ette Laki Wihan yleskihoitta/ Sille cussa ei Laki ole/ ei sielle mös ole Lain ylitzekieumiste.
Senwuoksi että laki wihaan ylös kiihoittaa/ Sillä kussa ei laki ole/ ei siellä myös ole lain ylitse käymistä.
4:16 Senteden annetan Perimys Uskosta/ Ette sen pite Armosta oleman/ Ja se Lupaus pite olema' wahwana caikille Siemenille/ Ei ninen ainostans/ iotca Laista ouat/ mutta mös ninen/ iotca Abrahamin Uskosta ouat/ ioca on meiden caikein Isen.
Sentähden annetaan perimys uskosta/ Että sen pitää armosta oleman/ Ja se lupaus pitää oleman wahwana kaikille siemenille/ Ei niinen ainoastansa/ jotka laista owat/ mutta myös niinen/ jotka Abrahamin uskosta owat/ joka on meidän kaikkein isä.
4:17 Ninquin kirioitettu on/ Mine asetin sinun monen Pacanain Isexi Jumalan edes/ ionga sine vskonut olet/ Joca ne Coollehet eleuexi teke/ ia cutzupi ne cappalet ioita ei oleca/ ninquin ne olisit.
Niinkuin kirjoitettu on/ Minä asetin sinun monen pakanain isäksi Jumalan edessä/ jonka sinä uskonut olet/ Joka ne kuollehet eläwäksi tekee/ ja kutsuupi ne kappaleet joita ei olekaan/ niinkuin ne olisit.
4:18 Ja hen vskoi sen Toiuon päle/ cussa ei ensingen toiuottapa ollut/ Senpäle ette henen piti oleman monen Pacanain Isen/ Ninquin henelle sanottu oli/ Nin pite sinun Siemenes oleman.
Ja hän uskoi sen toiwon päälle/ kussa ei ensinkään toiwottawaa ollut/ Sen päälle että hänen piti oleman monen pakanain isän/ Niinkuin hänelle sanottu oli/ Niin pitää sinun siemenessä oleman.
4:19 Ja ei hen heickonnut vskosa/ eikä mös totellut henen policolutta Rumistansa/ Echke hen io lehes sata aijastaica wanha oli/ Eikä mös Saran policolutta Cochtua.
Ja ei hän heikonnut uskossa/ eikä myös totellut hänen pois kuollutta ruumistansa/ Ehkä hän jo lähes sata ajastaikaa wanha oli/ Eikä myös Saran pois kuollutta kohtua.
4:20 Sille ei hen ychten epeilyt Jumalan Lupauxen päle Epeuskon cautta/
Sillä ei hän yhtään epäillyt Jumalan lupauksen päälle epäuskon kautta/
4:21 Waan oli wahwa vskosa/ ia a'noi Jumala' sen * Cunnian/ ia oli caikein wissin sen päle/ ette se iota Jumala lupapi/ sen hen mös woipi teuttä.
Waan oli wahwa uskossa/ ja antoi Jumalan sen kunnian/ ja oli kaikkein wissin sen päälle/ että se jota Jumala lupaapi/ sen hän myös woipi täyttää.
4:22 Senteden se ombi mös henelle Wanhurskaudexi luettu.
Sentähden se ompi myös hänelle wanhurskaudeksi luettu.
4:23 Nin ei se ole waiwoin henen techtens kirioitettu Ette henelle se tyge luettu oli/
Niin ei se ole waiwoin hänen tähtensä kirjoitettu Että hänelle se tykö luettu oli/
4:24 Mutta mös meiden tedhen/ ioille se mös pite tygeluettaman/ Jos me vskoma henen pälens/ ioca meiden HERRAN IesuSEN ylesheretti Coolluista.
Mutta myös meidän tähten/ joille se myös pitää tykö luettaman/ Jos me uskomme hänen päällensä/ joka meidän HERRAN Jesuksen ylös herätti kuolleista.
4:25 Joca meiden Syndijen tedhen vlosannettu on/ ia meiden wanhurskaudhen tedhen ylesheretetty.
Joka meidän syntien tähden ulos annettu on/ ja meidän wanhurskauden tähden ylösherätetty.

* Cunnian ) Joca vskopi Jumalan/ se andapi henelle Cunnian/ ette he' on wanhurskas/ caikiwaldias/ hurskas/ wijsas ia hyue etc.
Ja nin Usko ylesteutte ne Colmet Ensimeiste kesky/ ia wanhurskautta Inhimiset Jumalan edes/ Ja se on se oikea Jumalan paluelus.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16