Se Pyhen Paualin Epistola Romarein tyge.

 

XVI Lucu.

 

16:1 MIne annan teiden haltun Pheben/ meiden Sisare'/ ioca paluelepi site Seurakunda Kenchreas/
Minä annan teidän haltuun Pheben/ meidän sisaren/ joka palweleepi sitä seurakuntaa Kenchreassa/
16:2 ette te he'de coriaisitta Christusesa/ ninquin Pyhein tulepi. Ja olcatta henelle awuliset caikisa Asioisa/ ioissa hen teite taruitze/ Sille ette hen ombi ollut monen/ ia lijatteki minun itzeni awulinen.
että te häntä korjaisitte Kristuksessa/ niinkuin pyhäin tuleepi. Ja olkaatte hänelle awuliaiset kaikissa asioissa/ joissa hän teitä tarwitsee/ Sillä että hän ompi ollut monen/ ja liiantenkin minun itseni awullinen.
16:3 Teruetteke Priscam ia Aquilam minun Auttaitani Christusesa Iesusesa/ Jotca ouat heiden caulans minun Hengeni techten wloslaskeneet/
Terwehtäkää Priskam ja Aquilam minun auttajaini Kristuksessa Jesuksessa/ Jotka owat heidän kaulansa minun henkeni tähden ulos laskeneet/
16:4 Joita ei waiwoin mine kijte/ waan mös caiki Pacanain Seurakunnat.
Joita ei waiwoin minä kiitä/ waan myös kaikki pakanain seurakunnat.
16:5 Teruetteket mös site Seuraku'da ioca heiden Hoonesans ombi. Teruetteke Epenetum minun Ysteueteni/ ioca ombi se Ensimeinen hedhelme Christusesa nijste Achaiasta.
Terwehtäkäät myös sitä seurakunta joka heidän huoneessansa ompi. Terwehtäkää Epenetum minun ystäwäni/ joka ompi se ensimmäinen hedelmä Kristuksessa niistä Achaista.
16:6 Teruetteke Mariam/ ioca palio töte ia waiua piti meiden cansan.
Terwehtäkää Mariam/ joka paljon työtä ja waiwaa piti meidän kansan.
16:7 Teruetteke Andronicum ia Iuniam/ minu' Langoiani ia minun Ynnefangiani/ iotca ouat cwluisat Apostolit/ ia ennen minua mös olit Christusesa.
Terwehtäkää Andronivum ja Luniam/ minun lankojani ja minun ynnä wankiani/ jotka owat kuuluisat apostolit/ ja ennen minua myös olit Kristuksessa.
16:8 Teruetteke Ampliam minun racastani HERasa.
Terwehtäkää Ampliam minun rakastani Herrassa.
16:9 Teruetteke Urbanusta meiden Auttaijata Christusesa/ Ja Stachin minu' racastani.
Terwehtäkää Urbanusta meidän auttajaa Kristuksessa/ Ja Stachin minun rakastani.
16:10 Teruetteke Apellam ioca coeteltu o'bi Christusesa. Teruetteke nijte iotca ouat Aristopolin pereheste.
Terwehtäkää Apellam joka koeteltu ompi Kristuksessa. Terwehtäkää niitä jotka owat Aristopolin perheestä.
16:11 Teruetteke Herodione' minun Langoani. Teeruetteke nijte iotca ouat Narcissusen pereheste Herrassa.
Terwehtäkää Herodionen minun lankoani. Terwehtäkää niitä jotka owat Narcissuksen perheestä Herrassa.
16:12 Teruetteke Triphenam ia Triphosan/ iotca töte tehnyt ouat Herrassa. Teruetteke Persidem minun racastani/ ioca palio töte tehnyt ombi HERRASA.
Terwehtäkää Triphenam ja Triphosan/ jotka työtä tehneet owat Herrassa. Terwehtäkää Persidem minun rakastani/ joka paljon työtä tehnyt ompi HERRASSA.
16:13 Teruetteke Ruffum/ site wloswalittu Herrassa/ ia henen ia minun Eitieni.
Terwehtäkää Ruffum/ sitä ulos walittua Herrassa/ ja hänen ja minun äitiäni.
16:14 Teruetteke Asincritum ia Phlegontem/ Herman/ Patrobam/ Hermen/ ia nijte Welije/ iotca heiden cansans ouat.
Terwehtäkää Asincritum ja Phlegontem/ Herman/ Patrobam/ Hermen/ ja niitä weljiä/ jotka heidän kanssansa owat.
16:15 Teruetteke Philologu'/ ia Juliam/ Nereum ia henen Sisartans/ ia Olimpam/ ia caiki Pyhet/ heidhen tykenens.
Terwehtäkää Philologun/ ja Juliam/ Nereum ja hänen sisartansa/ ja Olompam/ ja kaikki pyhät/ heidän tykönänsä.
16:16 Teruetteke teidhen keskenen pyhelle Suunandella. Ne Christusen Seurakunnat teite teruetteuet.
Terwehtäkää teidän keskenän pyhällä suunannolla. Ne Kristuksen seurakunnat teitä terwehtäwät.
16:17 MUtta mine manan teite (rackat Weliet) ette te cauataisitta nijte iotca Eripwrauxet ia Pahannoxet ylesottauat/ site Oppi wastan ionga te oletta oppenuet/ ia welteket nijste samoista.
Mutta minä manaan teitä (rakkaat weljet) että te kaiwattaisitte niitä jotka eripuraukset ja pahennukset ylös ottawat/ sitä oppia wastaan jonka te olette oppineet/ ja wälttäkäät niistä samoista.
16:18 Sille eiuet semmotoiset HERRA Iesusta Christusta paluele/ waan oma watzansa/ Ja makian puheins cautta/ ia liehacoitzemisens cansa he wietteleuet ninen yxikerdhaisten Sydhemet.
Sillä eiwät semmoiset HERRAA Jesusta Kristusta palwele/ waan omaa watsaansa/ Ja makean puheinsa kautta/ ja liehakoitsemisensa kanssa he wiettelewät niiden yksikertaisten sydämet.
16:19 Sille ette teiden cwliaisudhen on caikein tykene iulghistettu/ Senteden mine couan iloitzen teiste. Mutta mine tadhon/ ette teiden pite Wijsat oleman Hywesse/ ia yxikerhdhaise Pahudhesa.
Sillä että teidän kuuliaisuuden on kaikkein tykönä julkistettu/ Sentähden minä kowin iloitsen teistä. Mutta minä tahdon/ että teidän pitää wiisaat oleman hywässä/ ja yksinkertaiset pahuudessa.
16:20 Mutta Rauhan Jumala tallatcoon pian Satanam teiden Jalcaina ala. Meiden HErran Iesusen Christusen Armo olcoon teiden cansanne.
Mutta rauhan Jumala tallatkoon pian satanan teidän jalkainne alle. Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.
16:21 Teruettepi teite Timotheus minun Auttaijan/ ia Lucius ia Jason/ ia Sosipater minu' Langoni.
Terwehtääpi teitä Timotheus minun auttajan/ ja Lucius ja Jason/ ja Sosipater minun lankoni.
16:22 Mine Tertius ioca teme' Lehetyskiria' kirioitin/ terueten teite HERrassa.
Minä Tertius joka tämän lähetyskirjan kirjoitin/ terwehdän teitä Herrassa.
16:23 Teruette teite Gaius/ minun ia caiken Seurakunnan Helberin Isende. Teruette teite Erastus/ caupungin Rahanhaltia/ ia Quartus se Welij.
Terwehtää teitä Gaius/ minun ja kaiken seurakunnan Helberin isäntö. Terwehtää teitä Erastus/ kaupungin rahanhaltija/ ja Quartus se weli.
16:24 IesuSEN CHRISTUSEN meiden HERRAN Armo olcon teiden caikein cansa/ Amen.
Jesuksen KRISTUKSEN meidän HERRAN armo olkoon teidän kaikkein kanssa/ Amen.
16:25 Mutta henelle/ iolla woima ombi teite wahwista/ minun Euangeliumin/ ia sarnani möten Iesusesta Christusesta/ io'ga cautta se Salaus o'bi ilmoitettu ioca Mailman alghusta tehe' asti ombi äneti ollut/
Mutta hänelle/ jolla woima ompi teitä wahwistaa/ minun ewankeliumin/ ja saarnani myötä Jesuksesta Kristuksesta/ jonka kautta se salaus ompi ilmoitettu joka maailman alusta tähän asti ompi ääneti ollut/
16:26 Mutta nyt ilmoitettu ia tietteuexi techty Prophetain Ramattuden cautta/ sen ijancaikisen Jumalan keskyn ielken/ ette Wsko saisi cwlemuxen caikein Pacanaidhen keskene.
Mutta nyt ilmoitettu ja tiettäwksi tehty prophetain Raamattujen kautta/ sen iankaikkisen Jumalan käskyn jälkeen/ että usko saisi kuulemuksen kaikkein pakanaiden keskenään.
16:27 Sen saman Jumalan/ ioca yxinens on wijsas/ olcoon Kijtos ia Cu'nia Iesusen Christusen cautta ijoncaikisesta. AMEN.
Sen saman Jumalan/ joka yksinänsä on wiisas/ olkoon kiitos ja kunnia Jesuksen Kristuksen kautta iankaikkisesti. AMEN.

Ninen Romarein tyge Lehetetty Corinthista/ sen Pheben möte/ ioca palueluxes oli sijne Seuraku'nasa Kenchreas.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16