Se Pyhen Paualin Epistola Romarein tyge.

 

XV. Lucu.

 

15:1 MUtta meiden tule iotca Wekeuet olema/ ninen * Heickoin Woimattomwtta canda/ ia ei itzemme keluata.
Mutta meidän tulee jotka wäkewät olemme/ niiden heikkoin woimattomuutta kantaa/ ja ei itsemme kelwata.
15:2 Nin souittacan henens iocainen meiste/ ette hen Lehimeisens kelpais sijnä quin hyue on Paranoxexi/
Niin sowittakaan hänens jokainen meistä/ että hän lähimmäisensä kelpaa siinä kuin hywä on parannukseksi/
15:3 Sille ettei Christus mös itzense keluanut Waan sillemoto quin kirioitettu on/ Heide' Pilcansa iotca sinua ouat pilcaneet/ ne langesit minun päleni.
Sillä ettei Kristus myös itsensä kelwannut waan sillä muotoa kuin kirjoitettu on/ Heidän pilkkansa jotka sinua owat pilkanneet/ ne lankesit minun päälleni.
15:4 Sille ette mite edeskirioitettu ombi/ se on meiden Opixi kirioitettu/ Senpäle ette meille kerssimisen ia Ramattuidhen Lohutoxen cautta Toiuo olis.
Sillä että mitä edeskirjoitettu ompi/ se on meidän opiksi kirjoitettu/ Senpäälle että meillä kärsimisen ja Raamattuiden lohdutuksen kautta toiwo olisi.
15:5 Mutta se kerssimisen ia Lohutoxen Jumala/ andakon teille/ ette te olisitta keskenen yximieliset/ Iesusen Christusen möten/
Mutta kärsimisen ja lohdutuksen Jumala/ antakoon teille/ että te olisitte keskenään yksimieliset/ Jesuksen Kristuken myöten/
15:6 Senpäle ette te yximielisesta ydheste suusta kijtteisitta Jumalata ia meiden HERRAN Iesusen Christusen Ise.
Senpäälle että te yksimielisesti yhdestä suusta kiittäisitte Jumalata ja meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen Isää.
15:7 Senteden coriatkat toinen toistanna ninquin Christus mös ombi meite corianut Jumala' cunniaxi.
Sentähden korjatkaat toinen toistanne niinkuin Kristus myös ompi meitä korjannut Jumalan kunniaksi.
15:8 Mutta mine sanon. Ette Iesus Christus ombi ollut Ymberileickauxen Paluelia/ Jumalan totudhen tedhen/ wahwistaman site Lupausta quin Isille tapachtanut oli.
Mutta minä sanon. Että Jesus Kristus ompi ollut ympärileikkauksen palwelija/ Jumalan totuuden tähden/ wahwistamaan sitä lupausta kuin isille tapahtunut oli.
15:9 Mutta ette Pacanat kijteisit Jumala Laupiude' edeste/ Ninquin kirioitettu o'bi/ Senteden minun pite kijttemen sinua pacanain keskene/ ia weisaman sinun Nimes.
Mutta että pakanat kiittäisit Jumalaa laupeuden edestä/ Niinkuin kirjoitettu ompi/ Sentähden minun pitää kiittämän sinua pakanain keskenään/ ja weisaaman sinun nimesi.
15:10 Ja taas hen sanopi/ Iloitka te Pacanat henen Canssansa cansa.
Ja taas hän sanoopi/ Iloitkaa te pakanat hänen kansansa kanssa.
15:11 Ja taas/ Kijtteke HERRA caiki pacanat/ ia caiki Canssa ylisteken hende.
Ja taas/ Kiittäkäät HERRAA kaikki pakanat/ ja kaikki kansa ylistäkään häntä.
15:12 Ja taas Esaias sanopi/ Sen pite oleman Jessen iwri/ ia se ioca ylesnouseman pite pacanoita hallitzeman/ HENEN pälens pite Pacanat toiuoman.
Ja taas Esaias sanoopi/ Sen pitää oleman Jesuksen juuri/ ja se joka ylösnouseman pitää pakanoita hallitseman/ Hänen päällen pitää pakanat toiwoman.
15:13 Mutta Jumala ioca toiuon andapi teuttekön teite caikella riemulla ia rauhalla vskossa/ Ette teille olis teudhelinen Toiuous/ sen pyhen Hengen woiman cautta.
Mutta Jumala joka toiwon antaapi täyttäköön teitä kaikella riemulla ja rauhalla uskossa/ Että teillä olisi täydellinen toiwo/ sen Pyhän Hengen woiman kautta.
15:14 MIne tiedhen teiste sen hyuesti (rackat Welieni) ette te oletta teunens Hywuytte/ ylesteutetyt caikella Tundemisella/ ette te woitta keskenenne toinen toistanne manata.
Minä tiedän teistä sen hywästi (rakkaat weljeni) että te olette täynnäns hywyyttä/ ylöstäytetyt kaikella tuntemisella/ että te woitte keskenänne toinen toistanne manata.
15:15 Mutta quitengin mine olen polittain rochkiamasta kirioittanut teille/ Rackat Weliet) neuuoman teite/ sen Armon polesta ioca Jumalalda minulle on annettu/
Mutta kuitenkin minä olen puolittain rohkeammasti kirjoittanut teille/ Rakkaat weljet) neuwomaan teitä/ sen armon puolesta joka Jumalalta minulle on annettu/
15:16 ette minun pite oleman Iesusen Christusen Paluelian Pacanain seassa/ Jumalan Euangeliumin Wfframan/ Senpäle/ ette pacanat madhaisit olla yxi Wffri/ Jumalalle otolinen/ Pyhitetty sen pyhen Hengen cautta.
että minun pitää oleman Jesuksen Kristuksen palwelian pakanain seassa/ Jumalan ewankeliumin uhraaman/ Senpäälle/ että pakanat mahtaisit olla yksi uhri/ Jumalalle otollinen/ Pyhitetty sen Pyhän Hengen kautta.
15:17 Senteden minulla ombi iosta mine kerskan itzeni Iesuses Christuses/ ette mine Jumalata Paluelen.
Sentähden minulla ompi josta minä kerskaan itseni Jesuksessa Kristuksessa/ että minä Jumalata palwelen.
15:18 Sille em mine iulke miten puhua/ ellei Christus site sama minun cauttani waickutaisi/ ne pacanat saattaman cwliaisexi/ sanan ia töön cautta/ Merckien woimalla ia Ihmein cautta/ ia sen Jumalan Hengen wäen lepitze/
Sillä en minä julkea mitään puhua/ ellei Kristus sitä samaa minun kauttani waikuttaisi/ ne pakanat saattaman kuuliaiseksi/ sanan ja työn kautta/ Merkkien woimalla ja ihmein kautta/ ja sen Jumalan Hengen wäen läwitse/
15:19 Nin/ ette mine hamasta Jerusalemista ia nijse ymberille nin Illiricumin asti/ caiki olen teuttenyt Christusen Eua'geliumilla.
Niin/ että minä hamasta Jerusalemista ja niissä ympärillä niin Illiricumiin asti/ kaikki olen täyttänyt Kristuksen ewankeliumilla.
15:20 Ja nin achkera mine ole' ollut sarnaman Jumalan Euangelium/ iossa Christusen Nimi ei ollut ensingen * mainittu/ senpäle/ ettei minun pitenyt mucalaisen Peruxen päle rakendaman/ Waan ninquin kirioitettu o'bi/
Ja niin ahkera minä olen ollut saarnaaman Jumalan ewankelium/ jossa Kristuksen nimi ei ollut ensinkään mainittu/ senpäälle/ ettei minun pitänyt muukalaisen peruksen päälle rakentaman/ Waan niinkuin kirjoitettu ompi/
15:21 Joillen ei ensinge' ollut heneste iulghistettu/ ne pite sen näkeme'/ ia iotca ei heneste miten cwlleet ole/ ne pite ymmertäme'.
Joillen ei ensinkään ollut hänestä julkistettu/ ne pitää sen näkemän/ ja jotka ei hänestä mitään kuulleet ole/ ne pitää ymmärtämän.
15:22 Se mös syyn ombi/ mingeteden mine olen wsein estettu tulemasta teiden tygen.
Se myös syyn ompi/ minkä tähden minä olen usein estetty tulemasta teidän tykön.
15:23 Nyt ettei minulla enembi sija ole neisse Makunnisa/ ia olen monda aijastaica halanut tulla teiden tygen/
Nyt ettei minulla enempi sijaa ole näissä maakunnissa/ ja olen monta ajastaikaa halannut tulla teidän tykön/
15:24 koska mine waellan Hispanian/ nin mine tulen teiden tygenne. Sille mine toiuon/ ette koska mine sen cautta matkustan/ nin mine saan teiden nähdä/ Ja mahdan teiste sinne saatetuxi tulla. Nin quitengin/ ette mine ennen saisin iongu' aijan minuani teidhen menostan ilahutta.
koska minä waellan Hispaniaan/ niin minä tulen teidän tykönne. Sillä minä toiwon/ että koska minä sen kautta matkustan/ niin minä saan teidän nähdä/ Ja mahdan teistä sinne saatetuksi tulla. Niin kuitenkin/ että minä ennen saisin jonkun ajan saatuani teidän menostan ilahuttaa.
15:25 Mutta nyt mine tälde Jerusalemin waellan nijllen Pyhille paluelusta tekemehe'.
Mutta nyt minä täältä Jerusalemiin waellan niillen pyhille palwelusta tekemähän.
15:26 Sille ette ne Macedoniasta ia Achaiasta ouat mielellens ydhen ychteitzen Aun koconpannuet nijte kieuhie Pyhije warten iotca Jerusalemis ouat.
Sillä että ne Makedoniasta ja Achaista owat mielellänsä yhden yhteisen awun kokoon panneet niitä köyhiä pyhiä warten jotka Jerusalemissa owat.
15:27 He ouat mielelense tehnyet/ ia ouat mös heille sijhen Welcapäät. Sille ette ios ne Pacanat ouat heiden Hengelisesta tauarasta osalisexi tulluet/ Nin on cochtolinen/ ette he mös heite paluelisit heiden Rumilisella Tauarallansa.
He owat mielellänsä tehneet/ ja owat myös heille siihen welkapäät. Sillä että jos ne pakanat owat heidän hengellisestä tawarasta osalliseksi tulleet/ Niin on kohtuullinen/ että he myös heitä palwelisit heidän ruumiillisella tawarallansa.
15:28 Coska mine sis sen asian olen pättenyt/ ia heille temen Hedhelmen insiglanut/ nin mine tadhon teiden cauttan Hispanian palata.
Koska minä siis sen asian olen päättänyt/ ja heille tämän hedelmän insiglannut/ niin minä tahdon teidän kauttan Hispaniaan palata.
15:29 Mutta mine tiedhen/ coska mine tulen teiden tygen/ nin mine tulen Cheristusen Euangeliumin teudhelisen hyuestisiugnauxen cansa.
Mutta minä tiedän/ koska minä tulen teidän tykön/ niin minä tulen Kristuksen ewankeliumin täydellisen hywästisiunauksen kanssa.
15:30 Mutta mine manan teite/ rackat Weliet/ meiden HERRAN Iesusen CHristusen cautta/ ia Hengen rackaudhen lepitze/ ette te minua autaisitta minun Tööseni teiden rucouxilla'ne minun techteni Jumalan tyge/ Senpäle ette mine pelastetaisijn nijste Epeuskoisista Judeassa.
Mutta minä manaan teitä/ rakkaat weljet/ meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen kautta/ ja Hengen rakkauden läwitse/ että te minua auttaisitte minun työssäni teidän rukouksillanne minun tähteni Jumalan tykö/ Senpäälle että minä pelastettaisiin niistä epäuskoisista Judeassa.
15:31 Ja ette minu' palueluxe' ionga mine teen Jerusalemissa/ madhais pyhein otolinen olla
Ja että minun palweluksen jonka minä teen Jerusalemissa/ mahtais pyhäin otollinen olla.
15:32 Senpäle ette mine tulisin teiden tygen ilon cansa/ Jumalan tadhon cautta/ ia minuani teiden cansa toiwutaisin.
Senpäälle että minä tulisin teidän tykön ilon kanssa/ Jumalan tahdon kautta/ ja minuani teidän kanssa toiwuttaisin.
15:33 Mutta Rauhan Jumala olcoon teiden caikein cansa/ Amen.
Mutta rauhan Jumala olkoon teidän kaikkein kanssa/ Amen.

* Heickoin ) Teme cap. puhupi/ niste Rickolisista heiden Elemesense/ ninquin ne/ iotca langeuat iwlki syndijn/ ia ricoxijn/ Ette nijtekin tule kerssie/ ia ei pidhe poisheitettemen/ sihenasti ette he wahwemaxi tuleuat.
Ninquin se edhelinen Cap. neuuopi nijnen heicoin Omatundoisten cansa kieumen.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16