Se Pyhen Paualin Epistola Romarein tyge.

 

XII. Lucu.

 

12:1 SItte mine nyt manan teite/ Rackat Weliet/ Jumalan Laupiudhen cautta/ Ette te wlosannaisitta teiden Ruminna Wffrixi/ ioca olis eleue/ pyhe ia Jumalan otolinen/ quin on teiden toimelinen Jumalan paluelus.
Sitten minä nyt manaan teitä/ Rakkaat weljet/ Jumalan laupeuden kautta/ Että te ulos antaisitte teidän ruumiinne uhriksi/ joka olis eläwä/ pyhä ja Jumalan otollinen/ kuin on teidän toimellinen Jumalan palwelus.
12:2 Ja elkette souittaco teiten temen Mailman modhon ielken/ waa' mwttacat teiten/ teiden mielen wdhistoxen cautta/ Senpäle/ ette te mahdaisitta tuta/ mike Jumalan Hyue/ otolinen/ ia teudhelinen tachto olis.
Ja älkäätte sowittako teitän tämän maailman muodon jälkeen/ waan muuttakaat teitän/ teidän mielen uudistuksen kautta/ Senpäälle/ että te mahtaisitte tuta/ mikä Jumalan hywät/ otollinen/ ja täydellinen tahto olis.
12:3 Sille mine sanon sen Armon lepitze/ ioca minulle annettu on/ iocaitzelle teiste Ettei yxiken itzestens enembi pitekö quin henen tule pitexense/ Waan piteken cochtolisesta itzestens/ sen ielken quin Jumala cwllengi on wlosiakanut sen Uskon mitan.
Sillä minä sanon sen armon läwitse/ joka minulle annettu on/ jokaiselle teistä Ettei yksikään itsestänsä enempi pitäkö kuin hänen tulee pitääksensä/ Waan pitäkään kohtuullisesti itsestänsä/ sen jälkeen kuin Jumala kullekin on ulosjakanut sen uskon mitan.
12:4 Sille ette samalmoto quin meille ombi ydhes Rumis mo'da Jesende/ mutta caikilla Jesenille ei ole yxineinen Wirca/ Nin olema me nyt monda yxi Rumis Christusesa/
Sillä ette te samalla muotoa kuin meille ompi yhdessä ruumiissa monta jäsentä/ mutta kaikilla jäsenillä ei ole yksinäinen wirka/ Niin olemme nyt monta yksi ruumis Kristuksessa/
12:5 Mutta keskenemme me olema toinen toisensa Jesenet/
Mutta keskenämme me olemme toinen toisensa jäsenet/
12:6 Ja meille ouat moninaiset Lahiat/ sen Armon ielken ioca meille o'bi annettu. Jos iolla ombi Prophetia/ Nin olcon se vskon cansa * ychteinen.
Ja meillä owat moninaiset lahjat/ sen armon jälkeen joka meille ompi annettu. Jos jolla ompi prophetia/ Niin olkoon se uskon kanssa yhteinen.
12:7 Jos iollain iocu Wirca ombi/ Nin ottacan Wirghastans waarin/ Jos iocu * Opetta/ nin piteken Opetuxestans waarin/ Jos iocu manapi/ Nin ottacan Manauxestans waarin.
Jos jollain joku wirka omi/ Niin ottakaan wirastansa waarin/ Jos joku opettaa/ niin pitäkään opetuksestansa waarin/ Jos joku manaapi/ Niin ottakaan manauksestansa waarin.
12:8 Jos iocu andapi/ Nin andaca' yxikertasudhesa. Jos iocu Hallitzepi/ Nin hen sijte mwrehen pitekän. Jos iocu Laupiudhen harioitta/ Nin techken site ilon cansa.
Jos joku antaapi/ Niin antakaan yksinkertaisuudessa. Jos joku hallitseepi/ Niin hän siitä murheen pitäkään. Jos joku laupeuden harjoittaa/ Niin tehkään sitä ilon kanssa.
12:9 Rackaus olcoon ilman Wilpite. Wihatcat site Paha/ Kijnirippucata sine Hyuesse.
Rakkaus olkoon ilman wilppitä. Wihatkaa sitä pahaa/ Kiinni riippukaat siinä hywässä.
12:10 Se Welielinen Rackaus olcoon sydhemelinen teiden keskenen. Ennetteken toinen toisensa Cunniata tekemen.
Se weljellinen rakkaus olkoon sydämellinen teidän keskenän. Ennättäkään toinen toisensa kunniata tekemään.
12:11 Elkette Hitaat olgho/ teiden teghoisanna. Olca palauat Hengese. Souittaca teiten aijan ielken.
Älkäätte hitaat olko/ teidän teoissanne. Olkaa palawat Hengessä. Sowittakaa teitän ajan jälkeen.
12:12 Olca toiuosa iloiset. Kärssiueiset mwrehesa. Olca alati rucouxisa.
Olkaa toiwossa iloiset. Kärsiwäiset murheessa. Olkaa alati rukouksissa.
12:13 Jacakat teiden oman Pyhein tarpehexi. Kernasta hoonesen ottacat. Hyuesti puhucat teiden Wainolisista.
Jakakaat teidän oman pyhäin tarpeheksi. Kernaasit huoneeseen ottakaat. Hywästi puhukaat teidän wainollisista.
12:14 Siughnatcat (ma mine) ia elkette sadhattelco.
Siunatkaa ja älkäätte sadatelko.
12:15 Iloitca ilolisten cansa/ ia idkeke ninen Idkeueisten cansa.
Iloitkaa ilollisten kanssa/ ja itkekää niiden itkewäisten kanssa.
12:16 Olcatta keskenen yximieliset. Elkette seisoco corckian menon ielken/ waan piteket teiden ninen Alimaisten caltaiszna.
Olkaatte keskenään yksimieliset. Älkäätte seisoko korkean menon jälkeen/ waan pitäkäät teidän niiden alimmaisten kaltaisina.
12:17 Elket teite itzenne ylenwijsassa pitekö. Elkette kenengen pahalla paha costaco. Laskecat teiten sen ielken/ quin cunnialinen on iocaitze' cochtan.
Älkäät teitä itsenne ylenwiisaana pitäkö. Älkäätte kenenkään pahalla pahaa kostako. Laskekaat teitän sen jälkeen/ kuin kunniallinen on jokaisen kohtaan.
12:18 Jos se mahdolinen ombi/ nin palio quin teille seiso/ nin piteket caikien Inhimisten cansa Rauha.
Jos se mahdollinen ompi/ niin paljon kuin teille seisoo/ niin pitäkäät kaikkien ihmisten kanssa rauha.
12:19 Elket itze costaco (minun Rackahani) waan andacat (Jumalan) wihan sija saadha. Sille ette kirioitettu ombi/ Minun ombi Costo/ Mine tadhon costa sanopi HERRA.
Älkäät itse kostako (minun rakkahani) waan antakaat (Jumalan) wihan sijaa saada. Sillä että kirjoitettu ompi/ Minun ompi kosto/ Minä tahdon kostaa sanoopi HERRA.
12:20 Jos nyt sinun Wiholises isopi/ nin söte hende. Jos hen iano/ nin ioota hende. Coskas sen teet/ nin sine cocot tuliset * Hijlet henen päänse päle.
Jos nyt sinun wihollisesta isoaapi/ niin syötä häntä. Jos hän janoo/ niin juota häntä. Koskas sen teet/ niin sinä kokoat tuliset hiilet hänen päänsä päälle.
12:21 Ele sinuas anna woitetta silde pahalda/ Waan ylitzewoita se paha hyuele.
Älä sinuas anna woitettaa siltä pahalta/ Waan ylitse woita se paha hywällä.

* Ychteinen ) Caiki prophetia ia ilmoitus/ iotca Töidhen/ ia ei Christusen päle wieuet/ ninquin ainoan turuan päle/ echke quinga callis se on/ nin ei hen quitengan ole ychteinen Uskon cansa.
Ninquin ouat Menningeisten ilmoituxet Sielu Messut Anetiett paastot/ Jakeet/ Kekrit/ Wconwacat/ Pyhein ia mwidhen Lootudhen päle turwaus.
* Opetta ) Nijte opetetaan/ iotca ei taidha/ Mutta nijte manatan/ iotca io ennen tiesit.
* Hijlet ) Tulda paneminen Wiholisen pään päle/ se on/ Ette se Wiholinen hyuen teghon cautta/ itzens päle wihastupi/ ette hen meite wastan nin pahasti tehnyt on.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16