Se Epistola Ebreerin tyge.

 

IX. Lucu.

9:1 OLi tosin mös sille entiselle henen Oikiudhens ia Jumalan Palueluxens/ ia wlcoinen pyhyys.
Oli tosin myös sillä entisellä hänen oikeutensa ja Jumalan palweluksensa/ ja ulkoinen pyhyys.
9:2 Sille ette sijne ylesrakettu oli se Maian Esipoli/ iossa olit Kyntilialgat/ ia pöute/ ia Näkyuet Leuet. Ja teme cutzutin se Pyhe.
Sillä että siinä ylösrakettu oli se majan esipuoli/ jossa olit kynttilänjalat/ ja pöytä/ ja näkywät leiwät. Ja tämä kutsuttiin se pyhä.
9:3 Mutta sen toisen Esiripun tacana oli se Maia/ ioca cutzutin se caikein pyhin.
Mutta sen toisen esiripun takan oli se maja/ joka kutsuttiin sen kaikein pyhin.
9:4 Sille oli se cullaine' Pyhensawunastia/ ia sen Testamentin Arcu/ caikinpaicoin Cullalla ylitzewedhetty/ iossa oli se Cullainen Emberi/ iossa se Taiuallinen Leipe oli/ ia Aaronin Witza ioca cucoistanut oli/ ia Testamentin Taulut.
Siellä oli se kultainen pyhänsawunastia/ ja sen testamentin arkku/ kaikin paikoin kullalla ylitse wedetty/ jossa oli se kultainen ämpäri/ jossa se taiwaallinen leipä oli/ ja Aaronin witsa joka kukoistanut oli/ ja testamentin taulut.
9:5 Mutta sen ylinne päle olit ne Cunnialisudhen Cherubim/ iotca ylitzewariosit sen Armon Stolin/ ioista cappaleista ei ole nyt erinomatin sanomista.
Mutta sen ylinnä päällä olit ne kunniallisuuden kerubit/ jotak ylitse warjosit sen armon tuolin/ joista kappaleista ei ole nyt erinomattain sanomista.
9:6 Coska ne nyt tellemodholla olit asetetut/ menit Papit aina sihen ensimeisen Maian/ ia toimitit sen Jumalan Palueluxen
Koska ne nyt tällä muodolla olit asetetut/ menit papit aina siihen ensimmäiseen majaan/ ja toimitit siellä Jumalan palweluksen.
9:7 Mutta sihen toisehen meni waan widhoin Wootes yxinens se ylimeinen Pappi/ ei ilman Weretä/ ionga hen wffrasi itze omainsa ia Canssan epätietoin edheste/
Mutta siihen toisehen meni waan wihdoin wuodessa yksinänsä se ylimmäinen pappi/ ei ilman werettä/ jonka hän uhrasi itse omainsa ja kansan epätietoin edestä.
9:8 Jonga cansa se Pyhe Hengi merkitzi/ ettei wiele iulgistettu ollut se Pyhitoxen Tije/ nincauuan quin se entinen Maia seisoi.
Jonka kanssa se Pyhä Henki merkitsi/ ettei wielä julkistettu ollut se pyhityksen tie/ niin kauan kuin se entinen maja seisoi.
9:9 Joca oli sille samalla aialla yxi Esicuua/ iossa Lahiat ia Wffrit wffratijn. Ja iotca eiuet woinuet teudhelisexi tehdhä Omantunnon pereste/ nijte iotca teit site Jumalan paluelusta
Joka oli sillä samalla ajalla yksi esikuwa/ jossa lahjat ja uhrit uhrattiin. Ja jotka eiwät woineet täydelliseksi tehdä omantunnon perästä/ niitä jotka teit sitä Jumalan palwelusta.
9:10 waiuon Roan ia Joman/ ia moninaisen pesemisen ia wlcolisen pyhituxen cansa iotca sihen Oiennoxen Aican asti olit pälepannut.
waiwon ruoan ja juoman/ ja moninaisen pesemisen ja ulkoisen pyhityksen kanssa jota siihen ojennuksen aikaan asti olit päälle pannut.
9:11 Mutta Christus on tullut/ ette henen oleman pite ylimeisen Papin ninen tuleuaisten Hywuydhen päle/ yhdhen swreman ia teudheliseman Maia' cautta/ ioca ei ole Käsille tecty/ se on/ ioca ei nein ole rakettu/
Mutta Kristus on tullut/ että hänen oleman pitää ylimmäisen papin niiden tulewaisten hywyyden päälle/ yhden suuremman ja täydellisemmän majan kautta/ joka ei ole käsillä tehty/ se on/ joka ei näin ole rakettu/
9:12 eike mös Cauriste' taicka Wasickaidhe' Weren cautta/ waan hen on oman Werens cautta/ widhoin sihen pyhen siselkieunyt/ ia ombi ijancaikisen Lunastuxe' leunyt.
eikä myös kauristen taikka wasikkaiden weren kautta/ waan hän on oman werensä kautta/ wihdoin siihen pyhään sisälle käynyt/ ja ompi iankaikkisen lunastuksen löynyt.
9:13 Sille ios Härkein ia Cauristen Weri/ ia sen Ehkoisen tuchka wiskattu/ pyhittepi ne saastaiset sihe' Lihalisen puctauxeen/
Sillä jos härkäin ja kauristen weri/ ja sen ehkoisen tuhka wiskattu/ pyhittääpi ne saastaiset siihen lihalliseen puhtaukseen/
9:14 Quinga palio enemin CHRISTUSEN Weri/ ioca itzehenens ilman caiketa wighata/ sen Pyhen Hengen lepitze Jumalalle wffranut ombi/ pudhistapi meiden Omantunnona nijste coleualisista Töiste/ palueleman site Eleuete Jumalata?
Pyhän Hengen läwitse Jumalalle uhrannut ompi/ puhdistaapi meidän omantuntona niistä kuolewaisista töistä/ palwelemaan sitä Eläwätä Jumalata?
9:15 Ja senteden o'bi he' mös sen wdhen Testame'tin Wälimies/ senpäle ette ne iotca cutzutut ouat/ piti saaman sen Luuatun ijancaikisen Perimisen/ senwoxi ette hene' Coolemans sijne wälille käui/ ioca tapactunut on Lunastoxexi/ nijste ylitzekeumisiste/ iotca sen Entisen Testamentin alla olit.
Ja sentähden ompi hän myös sen uuden testamentin wälimies/ sen päälle että ne jotka kutsutut owat/ piti saaman sen luwatun iankaikkisen perimisen/ sen wuoksi että hänen kuolemansa siinä wälille käwi/ joka tapahtunut on lunastukseksi/ niisät ylitsekäymisistä/ jotka sen entisen testamentin alla olit.
9:16 Sille ette cussa yxi Testamenti on/ sijne pite mös henen Coolemans oleman/ ioca sen Testamentin teki.
Sillä että kussa yksi testamentti on/ siinä pitää myös hänen kuolemans oleman/ joka sen testamentin teki.
9:17 Sille ette Testamenti wahuistetan Cooleman cautta/ mwtoin ei ole se ensingen wahua/ coska se wiele elä/ ioca sen teki.
Sillä että testamentti wahwistetaan kuoleman kautta/ muutoin ei ole se ensinkään wahwa/ koska se wielä elää/ joka sen teki.
9:18 Sentedhen mös ei ollut se entinen ilman werete säätty.
Sentähden myös ei ollut se entinen ilman werettä säätty.
9:19 Sille coska Moses oli wlospuhunut iocaitzen Keskyn Lain ielkin caikelle Canssalle/ Otti hen Wasickain ia Cauristen Weren Wedhen ca'sa/ ia Purpurin Villan/ ia Isopin/ ia wiskoi seke Ramatun ette caiken Canssan/ ia sanoi/
Sillä koska Moses oli ulos puhunut jokaisen käskyn lain jälkeen kaikelle kansalla/ Otti hän wasikkain ja kauristen weren weden kanssa/ ja purppurawillan/ ja isopin/ ja wiskoi sekä Raamatun että kaiken kansan/ ja sanoi/
9:20 Teme ombi se Testamentin Weri/ ionga Jumala teille keskenyt on.
Tämä ompi se testamentin weri/ jonka Jumala teille käskenyt on.
9:21 Ja sen mös Maian/ ia caiki sen Jumalan palueluxen astiat/ wiskoi hen samalmoto Weren cansa.
Ja sen myös majan/ ja kaikki sen Jumalan palweluksen astiat/ wiskoi hän samalla muotoa weren kanssa.
9:22 Ja caiki lehes Lain ielkin Weren cansa pudhistetan/ ia paitzi Weren wodhatust/ ei tapadhu ycten Andexiandamust.
Ja kaikki lähes lain jälkeen weren kanssa puhdistetaan/ ja paitsi weren wuodatusta/ ei tapahdu yhtään anteeksiantamusta.
9:23 Nin on nyt tarue/ ette Taiualisten Capalden Esicuuat/ semmotoisten cansa piti puhdistettaman. Mutta ne itze Taiualiset cappalet piti paramilla Wffreilla puhdistettaman/ quin ne olit.
Niin on nyt tarwe/ että taiwaalliseten kappalten esikuwat/ sen muotoisten kanssa piti puhdistettaman/ Mutta ne itse taiwaalliset kappaleet piti paremmilla uhreilla puhdistettaman/ kuin ne olit.
9:24 Sille ettei Christus siselkieunyt sihen pyhen/ ioca Käsille tehty on (iotca ouat ninen Totisten Esicuuat) Waan itze Taiuahan siselle/ senpäle ette Henen nyt ilmestymen pite Jumalan Casuon edhes meiden täcten.
Sillä ettei Kristus sisälle käynyt siihen pyhään/ joka käsillä tehty on (jotka owat niiden totisten esikuwat) Waan itse taiwahan sisälle/ sen päälle että Hänen nyt ilmestymän piti Jumalan kaswon edessä meidän tähten.
9:25 Ei ette henen pite wsemin itzens wfframan/ ninquin se Ylimeinen Pappi käui iocawoosi sihen Pyhein siselle mwcalaisen Weren cansa/
Ei että hänen piti usemmin itsensä uhraaman/ niinkuin se ylimmäinen pappi käwi joka wuosi siihen pyhään sisälle muukalaisen weren kanssa.
9:26 Mwtoin hene' olis wseiman tullut kersie Mailman alghusta. Mutta nyt Mailman lopusa/ ombi hen widhoin ilmestynyt hene' Omans wffrins cautta synnein poiskarcottamisexi.
Muutoin hänen olis useimmin tullut kärsiä maailman alusta. Mutta nyt maailman lopussa/ ompi hän wihdoin ilmestynyt hänen oman uhrinsa kautta syntein poiskarkottamiseksi.
9:27 Ja ninquin caikein Inhimisten on säätty widhoin coolla/ Mutta senpereste Domio/
Ja niinkuin kaikkein ihmisten on säätty wihdoin kuolla/ Mutta sen perästa tuomio/
9:28 Nin ombi mös Christus widhoin wffrattu/ monen synnie poisottaman. Mutta toisella haualla pite henen ilman synneite ilmestymen/ nijlle iotca hende odhottouat Autuudhexi.
Niin ompi myös Kristus wihdoin uhrattu/ Monen syntien pois ottaman. Mutta toisella ajalla pitää hänen ilman synnittä ilmestymän/ niille jotka häntä odottawat autuudeksi.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13