Se Epistola Ebreerin tyge.

 

XI. Lucu.

 

11:1 MUtta Usko on yxi wissi vskallus/ nihin ioita toiuotan/ ia ei miten epäle nijste iotca ei näghy.
Mutta usko on yksi wissi uskallus/ niihin joita toiwotaan/ ja ei mitään epäile niistä jotka ei näy.
11:2 Sen cautta ouat Wanhimat todhistoxe' saanuet.
Sen kautta owat wanhimmat todistuken saaneet.
11:3 Uskon cautta merkitze'me me ette Mailma Jumalan sanan cautta on * hangittu/ ette caiki quin me näemme ouat * tyhieste tehdhyt.
Uskon kautta merkitsemme me että maailma Jumalan sanan kautta on hankittu/ että kaikki kuin me näemme owat tyhjästä tehdyt.
11:4 Usko' cautta Abel wffrasi Jumalalle swre'man Wffrin quin Cain/ ionga cautta hen Todhistoxen sai/ ette hen Wanhurskas oli/ coska Jumala cannoi Todhistoxen henen Lahioistans/ Ja sen saman cautta hen wiele nyt puhupi waicka hen coollut on.
Uskon kautta Abel uhrasi Jumalalle suuremman uhrin kuin Kain/ jonka kautta hän todistuksen sai/ että hän wanhurskas oli/ koska Jumala antoi todistuksen hänen lahjoistansa/ Ja sen saman kautta hän wielä nyt puhuupi waikka hän kuollut on.
11:5 Uskon cautta Enoch oli poisotettu/ ettei Henen Coolemata pitenyt näkemen. Ja ei ole leutty/ sentedhen ette Jumala henen poisotti. Sille ennenquin hen poisotetin oli henelle Todhistus ollut/ ette hen kelpasi Jumalan.
Uskon kautta Enok oli pois otettu/ Ettei hänen kuolemata pitänyt näkemän. Ja ei ole löytty/ sen tähden että Jumala hänen pois otti. Sillä ennenkuin pois otettiin oli hänellä todistus ollut/ että hän kelpasi Jumalan.
11:6 Sille ette ilman vskota ombi machdotoin Jumalan keluata. Sille ioca Jumalan tyge tacto tulla/ sen pite vskoman ette Jumala ombi/ ia ninen iotca hende etziuet/ yxi Jellensmaxaia.
Sillä että ilman uskotta ompi mahdotoin Jumalalle kelwata. Sillä joka Jumalan tykö tahtoo tulla/ sen pitää uskoman että Jumala ompi/ ja niiden jotka häntä etsiwät/ yksi jällens maksaja
11:7 Uskon cautta ombi Noe Jumalata cunnioittanut/ ia sen Arkin walmistanut/ henen Hoonens terueydhexi/ coska he' sai Jumalalisen Keskyn/ nijste iotca eiuet näkynyet/ Jonga Arkin cautta hen Mailman cadhotti/ ia ombi perinyt sen Wanhurskaudhen ioca Uskon cautta tulepi.
Uskon kautta ompi Noa Jumalata kunnioittanut/ ja sen arkin walmistanut/ hänen huoneensa terweydeksi/ koska hän sai jumalallisen käsky/ niistä jotka eiwät näkyneet/ Jonka arkin kautta hän maailman kadotti/ ja ompi perinyt sen wanhurskauden joka uskon kautta tuleepi.
11:8 Uskon cautta tuli Abraham cwliaisexi/ coska hen cutzuttu oli wlosmenemeen sihen Mahan/ ionga henen piti perimen/ Ja wlosmeni/ ia ei tiennyt cuhunga hen oli tuleuainen.
Uskon kautta tuli Abraham kuuliaiseksi/ koska hän kutsuttu oli ulos menemään siihen maahan/ jonka hänen piti perimän/ Ja ulos meni/ ja ei tiennyt kuhunka hän oli tulewainen.
11:9 Uskon cautta hen oli Mwcalainen sille Luuatulla Maala ollut/ ninquin Wieralla Maalla/ Ja asui Pauluisa Isaachin ia Jocobin cansa/ ninen Cansaperilisten samaan Lupauxeen.
Uskon kautta hän oli muukalainen sillä luwatulla maalla ollut/ niinkuin wieraalla maalla/ ja asui paaluissa (teltoissa) Isakin ja Jakobin kanssa/ niiden kanssaperillisten samaan lupaukseen.
11:10 Sille hen oli odhottanut sen Caupungin ielkin iolla Perustus oli ionga Rakendaia ia Looia ombi Jumala.
Sillä hän oli odottanut sen kaupungin jälkeen jolla perustus oli, jonka rakentaja ja luoja ompi Jumala.
11:11 Uskon cautta mös Saara woima' sai sijttemen/ ia synnytti ylitze henen Iiens Aian/ Sille hen piti sen Uskolisna/ ioka sen luuanut oli.
Uskon kautta myös Saara woiman sai siittämään/ ja synnytti ylitse hänen iäns ajan/ Sillä hän piti sen uskollisna/ joka sen luwannut oli.
11:12 Sentedhe' olit mös ydheste/ waicka cooleuaisesta Rumista mondo syndynyet/ ninquin Tähdhet Taiuasa/ ia nin quin Sanda ombi Meren rannasa/ ioca epälucuinen ombi.
Sentähden olit myös yhdestä/ waikka kuolewaisesta ruumiista monta syntyneet/ niinkuin tähdet taiwaassa/ ja niin kuin santa ompi meren rannassa/ joka epälukuinen ompi.
11:13 Neme caiki ouat Uskosa cooluet/ ia euet ole nijste Lupauxista semmengen saanuet/ Waan ne taambata nähnyet/ ia nihin turuanuet/ ia hyuesti tydhyit/ ia tunnustit ette he Wierahat ia Mucalaiset olit Maan päle.
Nämä kaikki owat uskossa kuolleet/ ja eiwät ole niistä lupauksista semmenkään (mitäkään) saaneet/ Waan ne taempata nähneet/ ja niihin turwanneet/ ja hywästi tyydyit/ ja tunnustit että he wierahat ja muukalaiset olit maan päällä.
11:14 Sille ne iotca näite sanouat/ he osottauat Heidens etziuen ychte Isenmaata.
Sillä ne jotka näitä sanowat/ he osottawat heidäns etsiwän yhtä isänmaata.
11:15 Ja tosin ios he site muistanuet olisit custa he olit wloslecttenyet/ olis heille kylle aica ollut iellenspalaita.
Ja tosin jos he sitä muistaneet olisit kusta he olit ulos lähteneet/ olis heille kyllä aika ollut jällens palata.
11:16 Mutta nyt he ycte parambata pyteuet/ se on/ site Taiualista. Sentedhen ei itze Jumala häpie cutzutta heiden Jumalaxens. Sille ette hen ombi heille ydhen Caupungin walmistanut.
Mutta nyt he yhtä parempata pyytäwät/ se on/ sitä taiwaallista. Sentähden ei itse Jumala häpeä kutsuttaa heidän Jumalaksensa. Sillä että hän ompi heille yhden kaupungin walmistanut.
11:17 Uskon cautta wffrasi Abraham/ Isaachin coska hen kiusatin/ ia wffrasi sen Ainocaisens coska hen io Lupauxet saanut oli/
Uskon kautta uhrasi Abraham/ Isakin koska hän kiusattiin/ ja uhrasi sen ainokaisensa koska hän jo lupaukset saanut oli/
11:18 iosta sanottu oli. Isaachis cutzutaan sinulle Siemen.
josta sanottu oli. Isakista kutsutaan sinulle siemen.
11:19 Ja aiatteli/ Jumala woipi mös coluista ylesheretti/ Josta hen mös henen Esicuuaxi iellensotti.
Ja ajatteli/ Jumala woipi myös kuolleistä ylösherättää/ Josta hän myös hänen esikuwaksi jällens otti.
11:20 Uskon cautta siugnasi Isaac nijste tuleuista Asioista Jacobin ia Esau.
Uskon kautta siunasi Isak niistä tulewista asioista Jakobin ja Esaun.
11:21 Uskon cautta siugnasi Jacob coolesans/ molemat Josephin Poiat/ ia cumarsi henen Walticans Ladhua.
Uskon kautta siunasi Jakob kuollessansa/ molemmat Josefin pojat/ ja kumarsi hänen waltikansa laatua.
11:22 Uskon cautta puhui Joseph coolesans Israelin Lasten wloslectemisest/ ia annoi keskyn henen luistansa.
Uskon kautta puhui Josef kuollessansa Israelin lasten uloslähtemisestä/ ja antoi käskyn hänen luistansa.
11:23 Uskon cautta Moses/ coska hen oli syndynyt salatin colme Cucautta hene' Wanhemildans Senteden ette he näit/ quinga caunis Poicainen hen oli/ ia euet pelienyet Kuningan Haastoa.
Uskon kautta Moses/ koska hän oli syntynyt salattiin kolme kuukautta häen wanhemmiltansa. Sentähden että he näit/ kuinka kaunis poikainen hän oli/ ja eiwät peljänneet kuninkaan haastoa.
11:24 Uskon cautta Moses/ coska hen io/ Swrexi tuli/ kielsi cutzutta sillen Pharaonin Tytteren Poiaxi/
Uskon kautta Moses/ koska hän jo/ suureksi tuli/ kielsi kutsuttaa silleen faraon tyttären pojaksi/
11:25 Ja walitzi palio paramin waiua kersie Jumalan Joucon cansa/ quin sen Aialisen Tarpen/ synneisä nautita.
Ja walitsi paljon paremmin waiwaa kärsiä Jumalan joukon kanssa/ kuin sen ajallisen tarpeen/ synneissä nautita.
11:26 Ja luki swremaxi Rickaudexi Christusen Pilcan quin Egiptin Tauarat. Sille hen catzoi Palcanmaxon ielkin.
Ja luki suuremmaksi rikkaudeksi Kristuksen pilkan kuin Egyptin tawarat. Sillä hän katsoi palkanmaksun jälkeen.
11:27 Uskon cautta hen ietti Egiptin/ ia ei pelienyt sen Kuninga' Hirmutosta. Sille hen ripui Henese iota ei hen nähnyt ninquin hen olis henen nähnyt.
Uskon kautta hän jätti Egyptin/ ja ei peljännyt sen kuninkaan hirmutusta. Sillä hän riippui hänessä jota ei hän nähnyt niinkuin hän olisi hänen nähnyt.
11:28 Uskon cautta hen piti Päsiäiste/ ia sen Werenuootamisen/ Ettei se ioca ne Esicoiset tapoi/ pitenyt heihin rupeaman.
Uskon kautta hän piti Pääsiäistä/ ja sen werenwuotamisen/ Ettei se joka ne esikoiset tappoi/ pitänyt heihin rupeaman.
11:29 Uskon cautta ne keuit sen ruskea' Mere' lepitze/ ninquin cuiua Maata mödhen/ Jota ne Egipterit mös coetelit/ ia vpposit.
Uskon kautta hän käwit sen ruskean meren läwitse/ niinkuin kuiwaa maata myöten/ Jota ne egypterit myös koettelit/ ja upposit.
11:30 Uskon cautta ne Jerichon/ Murit langesit/ coska he seitzemen peiue ymberinskieudhyt olit.
Uskon kautta ne Jerikon/ muurit lankesit/ koska he seitsemän päiwää ympärinsä käyneet olit.
11:31 Uskon cautta se Porto Rahab ei huckunut ynne ninen Uscomattomain cansa/ coska hen ne Wacoiat rauhalisesta Hoonesensa coriaisi.
Uskon kautta se portto Rahab ei hukkunut ynnä niiden uskomattomain kanssa/ koska hän ne wakoojat rauhallisesta huoneeseensa korjasi
11:32 Ja mite minun pite enämen puhuman? Sille Aica tulis minun lyhywexi/ ios minun pidheis yleslukeman/ Gedeonista/ Barachista/ Samsonista ia Ieptaesta/ ia Dauidista ia Samuelista/ ia nijste Prophetaista.
Ja mitä minun pitää enemmän puhuman? Sillä aika tulis minun lyhyeksi/ jos minun pitäisi ylöslukeman/ Gideonista/ Barakista/ Samsonista ja Japtasta/ ja Dawidista ja Samuelista/ ja niistä profeetaista.
11:33 Jotca Uskon cautta ouat Waldacu'nat ylitzewoittanuet/ tehnyet Wanhurskautta/ saaneet ne Lupauxet/ kijnnitukinuet Jalopeurain Suudh/
Jotka uskon kautta owat waltakunnat ylitse woittaneet tehneet wanhurskautta/ saaneet ne lupaukset/ kiinni tukinneet jalopeurain suut.
11:34 wlossammuttanuet Tulen woima'/ Weltenyet ouat Mieckan Teräwuydhe'/ Ouat wekewemexi tulluet heickoudesta/ Ouat woimalisexi tulluet Sodasa/ Ouat alaslönyet mwcalaiset sotawäet.
ulos sammuttaneet tulen woiman/ Wälttäneet owat miekan teräwyyden/ Owat wäkewämmäksi tulleet heikkoudesta/ Owat woimalliseksi tulleet sodassa/ Owat alas lyöneet muukalaiset sotawäet.
11:35 Waimot ouat heidhe' Cooludhensa Ylesnousemisesta iellenssaanuet. Mutta ne mwudh ouat särietyt/ ia Lunastoxen Hyliennyet/ senpäle ette heiden paraman ylesnousemisen piti saman.
Waimot owat heidän kuolleensa ylösnousemisesta jällens saaneet. Mutta ne muut owat särjetyt/ ja lunastuksen hyljänneet/ senpäälle että heidän paremman ylösnousemisen piti saaman.
11:36 Mutamat taas ouat Pilcoia ia witzoituxet kersinyet/ Ja wiele sijttekin Fangiuxet ia Tornit.
Muutamat taas owat pilkkoja ja witsoitukset kärsineet/ Ja wielä sittenkin wankiudet ja tornit.
11:37 He ouat kijuitetyt/ rickihacatut/ lepitze pistetyt/ Mieckalla mestatut. He ouat ymberinswaelluet La'masten ia wocten Nahgoisa. Kieuhet/ adhistetut/ waiuatut.
He owat kiwitetyt/ rikkihakattu/ läwitse pistetyt/ Miekalla mestatut. He owat ympärinswaelleet lammasten ja wuohten nahoissa. Köyhät/ ahdistetut/ waiwatut.
11:38 Joinenga Maailma oli Mahdhotoin/ Ja ouat Radholisudhes waelluet/ Corueisa/ Woorisa/ Mäen rotcoisa/ ia Maan copisa/
Joidenka maailma oli mahdotoin/ ja owat raadollisuudessa waelleet/ korwessa/ wuorissa/ mäen rotkoissa/ ja maan kuopissa/
11:39 Ja caiki neme ouat Uskon cautta Todhistoxen ansainuet/ ia eiuet saanuet site Lupausta/
Ja kaikki nämä owat uskon kautta todistuksen ansainneet/ ja eiwät saaneet sitä lupausta/
11:40 Sentedhen/ ette Jumala o'bi iotakin paraman meiden edhesten edheskatzonut/ ettei ne ilman Meite teudhelisexi tulisi.
Sentähden/ että Jumala ompi jotakin paremman meidän edestän edeskatsonut/ Ettei ne ilman meitä täydelliseksi tulisi.

* Tyhieste ) Se quin tesse seiso/ >inuisibilibus/ me cutzumma tyhiexi/ ia on wiele nyt tyhie sihenasti quin tapachtupi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13