Se Epistola Ebreerin tyge.

 

II. Lucu.

 

2:1 SEnteden pite meiden site wisumasti warinottoman nijste iotca meille sanotut ouat/ ettei me ioskus poiswodhaisi/
Sentähden pitää meidän sitä wisummasti waarinottaman niistä, jotka meille sanotut owat/ ettei me me joskus pois wuotaisi
2:2 Sille ios se Sana oli wahua quin Engelitten cautta puhuttin/ ia iocainen ylitzekeumys/ ia tottelematus ombi henen oikean Palcans saanut/
Sillä jos se Sana oli wahwa kuin enkelitten kautta puhuttiin/ ja jokainen ylitsekäymys/ ja tottelemattomuus ompi hänen oikean palkkansa saanut/
2:3 Quingasta me weltesim/ ios me sencaltaisen Autuudhen ylen catzoma? Joca sitte quin se ensin on sarnatu itze Herralda/ meihin se wahuistui/ ninen cautta iotca sen cwluet olit.
Kuinkaste (kuinka) me wälttäisimme/ jos me senkaltaisen autuuden ylen katsomme? Joka kuin se ensin oli saarnattu itse Herralta/ meihin se wahwistui/ niiden kautta, jotka sen kuulleet olit.
2:4 Ja Jumala ombi sihen andanut Todhistoxens seke Merckein cansa ette tunnustectein/ ia moninaisilla Auwoilla/ ia pyhen Hengen wlosiakamisen cansa/ henen tadhons ielkin.
Ja Jumala ompi siihen antanut todistuksensa sekä merkkein kanssa, että tunnustöin/ ja moninaisilla awuilla/ ja Pyhän Hengen ulosjakamisen kanssa/ hänen tahtonsa jälkeen.
2:5 Sille eipe hen ole Engeleiten alaa'danut site tuleuaista Mailma iosta me puhuma.
Sillä eipä hän ole enkeleitten alle antanut sitä tulewaista maailmaa, josta me puhumme.
2:6 Mutta yxi sen todistapi toises Paicas/ ia sanopi/ Mike on Inhiminen/ ette sine aiattelet henen pälense?
Mutta yksi sen todistaapi toisessa paikassa/ ja sanoopi/ Mikä on ihminen/ että sinä ajattelet hänen päällensä?
2:7 Ja Inhimisen Poica/ ettes he'de etziskelet? Sine olet hene' wehen hetken Engeleilde andanut * ylena'neta. Cunnialla ia ylistöxella olet sine hene' crunanut/ ia olet henen asettanut sinun Kättes töidhen päle/
Ja ihmisen poika/ ettäs hänta etsiskelet? Sinä olet hänen wähän hetken enkeleiltä antanut *ylen annettaa. Kunnialla ja ylistyksellä olet sinä hänen kruunannut/ ja olet hänen asettanut sinun kättesi töiden päälle/
2:8 Caiki sine olet heitenyt henen Jalcains ala. Sille sijne ette he' caiki on heitenyt henen alans/ eipe hen mite iettenyt/ iota hen ei henen alans heitenyt. Mutta eipe me wiele nyt näe/ caikia henen alans heitetyxi.
Kaikki sinä olet heittänyt hänen jalkainsa alle. Sillä siinä, että hän kaikki on heittänyt hänen allensa/ eipä hän mitään jättänyt/ jota hän ei hänen allensa heittänyt. Mutta eipä me wielä nyt näe/ kaikkia hänen allensa heitetyksi.
2:9 Mutta SEN ioca wehen hetken oli Engeleilde ylenannetu/ me näemme ette se IesuS ombi colemans kersimisen cautta crunattu cunnialla ia ylistoxella/ senpäle ette henen piti Jumalan Armon cautta caikein edeste Colemata maistaman.
Mutta SEN joka wähän hetken oli enkeleiltä ylenannettu/ me näemme, että se JesuS ompi kuolemansa kärsimisen kautta kruunattu kunnialla ja ylistyksellä/ sen päälle että hänen piti Jumalan armon kautta kaikkein edestä kuolemata maistaman.
2:10 Sille se soueisi henen/ ionga tedhen caiki ouat/ Ja ionga cautta caiki cappalet ouat/ ioca palion Lapsia Cunnialisutehe' saatti/ ette hen heiden Autuudens päructinan kersimisen cautta/ teudhelisexi tekisi.
Sillä hän sopisi hänen/ jonka tähden kaikki owat/ Ja jonka kautta kaikki kappaleet owat/ joka paljon lapsia kunniallisuuteen saatti/ että hän heidän autuutensa pääruhtinaan kärsimisen kautta / täydelliseksi tekisi.
2:11 Senpolesta ette ne caiki ycdheste ouat/ seke se/ ioca pyhittepi/ ette ne iotca pyhitetään/ Jonga syyn tede' eipe hen mös hepiä heite Weliexens cutzua/ sanodhen/
Sen puolesta, että ne kaikki yhdestä owat/ sekä se/ joka pyhittääpi/ että ne jotka pyhitetään/ Jonka syyn tähden eipä hän myös häpeä heitä weljeksensä kutsua/ sanoen
2:12 Mine tahdhon iulghista sinun Nimes minun welijlleni/ ia keskelle Seuracunda weisulla sinua yliste.
Minä tahdon julkistaa sinun nimesi minun weljilleni/ ja keskelle seurakunta weisulla sinua ylistää.
2:13 Ja taas/ Mine panen wskalloxeni henen tygens/ Ja taas/ Catzo/ Mine ia ne Lapset iotca Jumala minun andanut on.
Ja taas/ Minä panen uskallukseni hänen tykönsä/ Ja taas/ Katso/ Minä ja ne lapset, jotka Jumala minun antanut on.
2:14 Ette nyt nijllä Lapsilla ombi Liha ia Weri/ ombi hen mös nijste samalmooto osalisexi tullut. Senpäle ette henen piti Coleman cautta woiman poisottaman/ sildä iolla Cooleman walda oli/ se on/ Perkelen/
Että nyt niillä lapsilla ompi liha ja weri/ ompi hän myös niistä samalla muotoa osalliseksi tullut. Sen päälle, että hänen piti kuoleman kautta woiman pois ottaman/ siltä, jolla kuoleman walta oli/ se on/ perkeleen/
2:15 Ja pästemen ne iotca Cooleman pelghon cautta piti caiken ijensä Oriana oleman/
Ja päästämän ne, jotka kuoleman pelon kautta piti kaiken ikänsä orjana oleman/
2:16 Sille ettei hen coskan Engeleite tosin * pälens ota/ waan sen Abrahamin Siemenen hen pälens ottapi/
Sillä ettei hän koskaan enkeleitä tosin *päällensä ota/ waan sen Abrahamin siemenen hän päällensä ottaapi/
2:17 iosta henen piti caiketi henen Weliens caltainen oleman. Senpäle ette hen olis armolinen/ ia wskolinen ylimeinen Pappi Jumalan edhes/ souittaman Canssan synnit.
josta hänen piti kaiketi hänen weljensä kaltainen oleman. Sen päälle, että hän olisi armollinen/ ja uskollinen ylimmäinen pappi Jumalan edessä/ sowittamaan kansan synnit.
2:18 Sille sijne ette hen kersinyt ombi/ ia on kiusattu/ woi hen mös autta nijte iotca kiusatan.
Sillä siinä, että hän kärsinyt ompi/ ja on kiusattu/ woi hän myös auttaa niitä, jotka kiusataan.

* Ylenanneta ) Ebreaxi nemet sanat ouat näin/ sine olet henen ylenandanut wehen hetken Jumalalda/ se on/ sine olet poisiettenyt henen nine colmena peiuene coska hen kersi/ ninquin ei ychten Jumalata olis henen tykenens ollut.
Mutta cusa ei Jumala ole ei mös sijne Engelite ole/ eli iocu Apu Jumalalda/ ninquin ennen coska hen swret jhmeet teki.
* Pälens ota ) Se on/ ei hen coskan Engelein Loondo pälens ottanut/ waan Miehen Miehudhen/ coska hen Inhimisexi tuli

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13