Se Epistola Ebreerin tyge.

 

VIII. Lucu.

 

8:1 TEme ombi nyt se Summa ioista me puhuma. Meille ombi yxi sencaltainen ylimeinen Pappi ioca ynne istupi Oikealla kädhelle Maiestatin Stolis Taiuaisa/
Tämä ompi nyt se summa joista me puhumme. Meille ompi yksi senkaltainen ylimmäinen pappi, joka ynnä istuupi oikealla kädellä Majesteetin tuolissa taiwaissa/
8:2 Ia ombi yxi Haltia pyhein hywuytten ylitze/ ia sen totisen Maian/ ionga Jumala yleskohdhensi/ ia ei Inhiminen.
Ja ompi yksi haltia pyhäin hywyytten ylitse/ ja sen totisen majan/ jonka Jumala ylöskohdensi/ ja ei ihminen.
8:3 Sille ette iocainen ylimeinen Pappi asetetan wfframan Lahioia ia wffrei. Senteden tarue on ette telleki mös iotakin olis wfframist.
Sillä että jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja Sentähden tarwe on että tälläkin myös jotakin olisi uhraamista.
8:4 Jos hen nyt Maan päle olis/ nin ei hen tosin Pappikan olisi/ Se'woxi cusa Papit ouat iotca Lain ielkin Lahioia wffrauat/
Jos hän nyt maan päällä olis/ niin ei hän tosin pappikaan olisi/ Senwuoksi kussa papit owat jotka lain jälkeen lahjoja uhraawat.
8:5 iotca tosin palueleuat sen Esicuua'/ ia Taiualisen Tauaron warion. Ninquin se Jumalalinen wastaus Moseselle sanoi/ coska hene' piti Maian päättemen. Catzos (ma hen) ettes caiki teet sen Esicuuan ielkin ioca sinulle osotettu ombi Woorella.
jotka tosin palwelewat sen esikuwan/ ja taiwaallisen tawaran warjon. Niinkuin se jumalallisen wastaus Mosekselle sanoi/ koska hänen piti majan päättämän. Katsos (maahan) ettäs kaikki teet sen esikuwan jälkeen joka sinulle osoitettu ompi wuorella.
8:6 Mutta nyt hen ombi yhden paraman wirgan saanut/ ninquin hen yhden paraman Testamentin wälimies on/ ioca mös paraman Lupauxen päle seisopi.
Mutta nyt hän ompi yhden paremman wiran saanut/ niinkuin hän yhden paremman testamentin wälimies on/ joka myös paremman lupauksen päällä seisoopi.
8:7 Sille ios se entinen olis nuctetoin ollut/ ei suingan olis sitte yhdelle Töiselle sija etzitty. Sille hen nuctele heite ia sano.
Sillä jos se entinen olisi nuhteetoin ollut/ ei suinkaan olisi sitten yhdelle toiselle sijaa etsitty. Sillä hän nuhtelee heitä ja sanoo.
8:8 Catzo/ Peiuet tuleuat sanopi Herra/ Ette mine ylitze Israelin Hoonen/ ia ylitze Judan Honen/ wden Testame'tin tahdon päätte.
Katso/ Päivät tulewat sanoopi Herra/ että minä ylitse Israelin huoneen/ ja ylitse Juudan huoneen/ uuden testamentin tahdon päättää.
8:9 Ei sen Testamentin ielkin io'ga mine tein heide' Isillens sille peiuelle coska mine rupeisin heiden Kätens/ heite wloswiedexeni Egiptin Maalda. Sille eteiuet he pysynyuet minu' Testamentisani/ nin em mine mös ole heiste lucupitenyt/ sanopi Herra.
Ei sen testamentin jälkeen jonka minä tein heidän isillensä sille päivälle koska minä rupesin heidän kätensä/ heitä ulos wiedäkseni Egyptin maalta. Sillä etteiwät he pysyneet minun testamentissani/ niin en minä myös ole heistä lukua pitänyt/ sanoopi Herra.
8:10 Sille teme ombi se Testamenti ionga mine sädhen Israelin honelle/ neinen peiuein ielkin/ sanopi Herra/ Mine tahdon anda minun Lakini heiden mielens siselle/ ia heiden sydemijns mine tahdon ne kirioitta/ Ja tahdo' olla heiden Jumalans/ ia heiden pite olema' minu' Canssan.
Sillä tämä ompi se testamentti jonka minä säädän Israelin huoneelle/ näiden päiväin jälkeen/ sanoopi Herra/ Minä tahdon antaa minun lakini heidän mielensä sisälle/ ja heidän sydämiinsä minä tahdon ne kirjoittaa/ Ja tahdon olla heidän Jumalansa/ ja heidän pitää oleman minun kansani.
8:11 Ja eikengen pide opettaman henen Lehimeistens/ eike kengen henen weliens/ ia sanoman/ Tunne Herra/ sille ette he caiki pite minua tundeman/ hamast sijte pienimeste heiden seasans/ sihe' swrimban asti.
Ja ei kenkään pidä opettaman hänen lähimäistänsä/ eikä kenkään hänen weljensä/ ja sanomme/ Tunne Herra/ sillä että he kaikki pitää minua tunteman/ hamasta siitä pienimmästä heidän seassansa/ siihen suurimpaan asti.
8:12 Sille mine tulen lepytetuxi heiden wärydhens ia heiden syndiens ylitze/ ia heiden wäryttens em mine tahdo enembä muista.
Sillä minä tulen lepytetyksi heidän wääryydensä ja heidän syntiensä ylitse/ ja heidän wääryyttänsä en minä tahdo enempää muistaa.
8:13 Sijne quin hen sanopi/ Usi/ wanha'si hen sen entisen/ mutta ioca nyt wanheni ia wanhenepi/ se ombi lesne loppuansa.
Siinä kuin hän sanoopi/ Uusi/ wanhensi hän sen entisen/ mutta joka nyt wanheni ja wanheneepi/ se ompi läsnä loppuansa.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13