Se Epistola Ebreerin tyge.

 

XIII. Lucu.

 

13:1 PYsyket wahuana welielises Rackaudhes. Honesenottamista elket vnhottako/
Pysykäät wahwana weljellisessä rakkaudessa/ Huoneeseen ottamista älkäät unohtako.
13:2 Sille sen cautta ouat mutamat tietemete Engelite Honese'sottanuet.
Sillä sen kautta owat muutamat tietämätä enkeleitä huoneeseensa ottaneet.
13:3 Muistacat ninen Sidhotuin päle/ ninquin ynne heiden cansans sidhotut olisitta/ ia ninen iotca mwrehta kersiuet/ ninquin te itze iotca wiele mös Lihasa elette.
Muistakaat niiden sidottuin päälle/ niinkuin ynnä heidän kanssansa sidotut olisitta/ ja niiden jotka murhetta kärsiwät/ niinkuin te itese jotka wielä myös lihassa elätte.
13:4 Sen Auioskeskun pite cunnialisesta pidettemen caikein seas/ Ja se Auioin Woodhe saastamatoin. Mutta ne Horintekiet ia Salawoteiset Jumala domitzepi.
Sen awiokäskyn pitää kunniallisesti pidettämän kaikkein seassa/ ja awiowuode saastamatoinna. Mutta ne huorintekijät ja salawuoteiset Jumala tuomitseepi.
13:5 Teiden menon olcohon ilman Ahneutta/ ia tytyket nihin mite teille ombi/ Sille hen on sanonut/ Em mine sinua yle' anna/ engä vnhodha.
Teidän menon olkohon ilman ahneutta/ ja tyytykäät niihin mitä teillä ompi/ Sillä hän on sanonut/ En minä sinua ylenanna/ enkä unohda.
13:6 Nin ette me rohckeamma sanoa/ Herra ombi minun Auttaian/ ia em mine pelke mite Inhimisen pite minun tekemen?
Niin että me rohkenemme sanoa/ Herra ompi minun auttajain/ ja en minä pelkää mitä ihmisen pitää minun tekemän?
13:7 Muistacat teiden Opettaiadhen päle/ iotca teille Jumalan Sanan puhunuet ouat/ ioinenga vskoa te tauoittacat/ ia warinottacat millinen loppu heiden Menolans oli.
Muistakaat teidän opettajaiden päälle/ jotka teille Jumalan Sanan puhuneet owat/ joidenka uskoa te tawoittakaat/ ja waarin ottakaat millainen loppu heidän menollansa oli.
13:8 IesuS CHRISTUS/ Eilen ia Tenepene/ ia se sama mös ombi ijancaikisesta.
JesuS KRISTUS/ Eilen ja tänäpänä/ ja se sama myös ompi iankaikkisesta.
13:9 Elket andaco teiden ymberiwietelle moninaisilla ia mwcalaisilla Opilla. Sille se ombi hyue ette syden wahuistupi Armolla ia ei Rooilla/ ioista eiuet ne miten Hötynyet iotca nijsse waelsit.
Älkäät antako teidän ympäri wietellä moninaisilla ja muukalaisilla opilla. Sillä se ompi hywä että sydän wahwistuupi armolla ja ei ruuilla/ joista eiwät ne mitään hyötyneet jotka niissä waelsit.
13:10 Meille ombi Altari/ iosta ei ole ninen lupa söödhe iotca Maiasa palueleuat.
Meillä ompi alttari/ josta ei ole niiden lupa syödä jotka majassa palwelewat.
13:11 Sille quinenga eläienden Weri siselle todhaha' sen ylemeisen Papin cautta sihen pyhehe' synnin edeste. Ninen Ruumijt poltetan Ulcona Cantzeista.
Sillä kuidenka eläinten weri sisälle tuodahan sen ylimmäisen papin kautta siihen pyhähän synnin edestä. Niiden ruumiit poltetaan ulkona kantseista. (leiristä)
13:12 Sentedhen mös IesuS/ senpäle ette henen piti pyhittemen Canssan henen omalla werellens/ ombi he' kersinyt wlcona Portista.
Sentähden myös JesuS/ senpäälle että hänen piti pyhittämän kansan hänen omalla werellänsä/ ompi hän kärsinyt ulkona portista.
13:13 Nin mengemme sijs nyt wlos hene' tygens wlcona Cantzeista/ ia candadhen henen pilcansa.
Niin menkäämme siis nyt ulos hänen tykönsä ulkona kantseista (leiristä)/ ja kantaen hänen pilkkansa.
13:14 Sille eipe meille ole tesse pysyuäte Caupungita/ Waan tuleuaista me etzimme.
Sillä eipä meillä ole tässä pysywätä kaupunkia/ Waan tulewaista me etsimme.
13:15 Nin wffracam sis nyt aina Jumalalle Kitoswffri henen cauttans/ se on/ Hulein Hedhelme/ iotca henen Nimens tunnustauat.
Niin uhratkaamme siis nyt aina Jumalalle kiitosuhri hänen kauttansa/ se on/ Huulien hedelmä/ jotka hänen nimensä tunnustawat.
13:16 Edhespein/ elket hyuestitekemiste ia cansaiacamista vnohtaco. Sille sencaltaiset wffrit mielestyuet Jumalan.
Edespäin/ älkäät hywästi tekemista ja kanssa jakamista unohtako. Sillä senkaltaiset uhrit mielistywät Jumalan.
13:17 Olcat teiden Opettaiain cwliaiset/ ia noudattacat heite/ Sille he waluouat teidhen Sieluinna ylitze/ ninquin ne iotca lughun sijte tekemen pite/ senpäle ette he sen Ilon cansa tekisit ia ei Hocamisen cansa/ Sille eipe se ole teille tarpelinen.
Olkaat teidän opettajaille kuuliaiset/ ja noudattakaat heitä/ Sillä he walwowat teidän sieluinne ylitse/ niinkuin ne jotka luwun siitä tekemän pitää/ senpäälle että he sen ilon kanssa tekisit ja ei huokaamisen kanssa/ Sillä eipä se ole teille tarpeellinen.
13:18 Rucolcat meidhen edhesten. Se ombi meiden wskalluxen/ ette meille ombi hyue Omatu'do/ ia ahkeroitzemma pitemen hyue Menoa caikein seas.
Rukoilkaat meidän edestän/ Se ompi meidän uskalluksen/ että meillä ompi hywä omatunto/ ja ahkeroitsemme pitämän hywää menoa kaikkein seassa.
13:19 Mutta enimitten mine manan teite näite tekemen/ senpäle ette mine site pikemin iellenstulisin teidhen tygenne.
Mutta enimmiten minä manaan teitä näitä tekemän/ senpäälle että minä sitä pikemmin jällens tulisin teidän tykönne.
13:20 Mutta se Rauhan Jumala ioca iellenstoottanut ombi Cooluista sen swren Lammasten Paimenen/ sen ijancaikisen Testamentin Weren cautta/ meidhen HErran IesuSEN
Mutta sen rauhan Jumala joka jällens tuottanut ompi kuolleista sen suuren lammasten paimenen/ sen iankaikkisen testamentin weren kautta/ meidän HErran JesukSEN
13:21 Se techkön teite toimelisexi caikesa hyuese Töösä/ tekemen henen tactonsa/ ia saattacan teisse/ mite henen edhesens Otoline' ombi Iesusen CHristusen cautta/ Jolle Cunnia olcohon ijancaikisesta ijancaikisehen Amen.
Se tehköön teitä toimelliseksi kaikessa hywässä työssä/ tekemään hänen tahtonsa/ ja saattakaan teissä/ mitä hänen edessänsä otollinen ompi Jesuksen Kristuksen kautta/ jolle kunnia olkohon iankaikkisesta iankaikkisehen Amen.
13:22 Mine manan teite (rackat Welieni) Ottakat Hyuexi se Manauxen Sana/ Sille mine olen lyhyesti teille kirioittanut.
Minä manaan teitä (rakkaat weljeni) Ottakaa hywäksi se manauksen sana/ Sillä minä olen lyhyesti teille kirjoittanut.
13:23 Tieteket meiden Welien Timotheusen päästetyn oleuan/ ionga cansa ios hen pian tule/ tadhon mine teite nädhä.
Tietäkäät meidän weljen Timoteuksen päästetyn olewan/ jonka kanssa jos hän pian tulee/ tahdon minä teitä nähdä.
13:24 Teruetteket caiki teiden Opettai ia caiki pyhie. Teruetteuet teite ne Weliet Walinmaasta.
Terwehtäkäät kaikki teidän opettajia ja kaikkia pyhiä. Terwehtiwät teitä ne weljet walinmaasta.
13:25 Armo olcohon caikein teidhen cansan Amen.
Armo olkohon kaikkein teidän kanssan. Amen.

Kirioitettu Walinmaalda Timotheusen möte.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13