Se Epistola Ebreerin tyge.

 

VII. Lucu.

 

7:1 SIlle teme * Melchisedec oli Salemin Kuningas/ sen caikein corkeiman Jumalan Pappi/ ioca Abrahamin wastankieui/ coska hen palasi sijte Kuningaidhen Taposta/ ia hyuestisiugnasi he'de/
Sillä tämä Melkisedec oli Salemin kuningas/ sen kaikkein korkeimman Jumalan pappi/ joka Abrahamin wastaan käwi/ koka häne palasi siitä kuninkaiden tapaamisesta/ ja hywästi siunasi häntä/
7:2 iolle Abraham mös annoi Tiunnin caikesta hywuydhestens. Ensin hen wlostulkitan wanhurskauden Kuningaxi/ Mutta sitelehin hen mös ombi Salemin Kuningas/ se on Rauhan Kuningas.
jolle Abraham myös antoi tiunnin (kymmenykset) kaikesta hywyydestestänsä. Ensin hän ulostulkitaan wanhurskauden kuninkaaksi/ Mutta siitä lähin hän myös ompi Salemin kuningas/ se on rauhan kuningas.
7:3 Ilman Isete/ ilman Eitiä/ ilman sughuta/ ia eike henelle ole peiuein alcu eli Elemen loppu/ Mutta hen on Jumalan Poican werdhoitettu/ ia pysy Pappina ijancaikisesta.
Ilman isätä/ ilman äitiä/ ilman suvuta/ ja eikä hänellä ole päiväin alku eli elämän loppu/ Mutta hän on Jumalan Poikan werrattu/ ja pysyy pappina ijankaisesti.
7:4 Mutta catzocat/ quinga swri teme on iolle mös Abraham se Patriarcha Tijunnin annoi/ nijste Saalijsta.
Mutta katsokaat/ kuinka suuri tämä on jolle myös Abraham se patriarkka tiunnin antoi/ niistä saaliista.
7:5 Mutta coska tosin Leuin Poiat Papin Wirghan ottauat/ ombi heille kesky Tijunnin Canssalda otta/ se on/ heiden Welijldens Lain ielkin/
Mutta koska tosin Leewin pojat papin wiran ottawat/ ompi heille käsky tiunnin kansalta ottaa/ se on/ heidän weljillensä lain jälkeen/
7:6 waicka ne samat mös Abrahamin cupeista wlostulluet ouat. Mutta se ionga Sucu heiden seasans ei lueta otti Tiju'nin Abrahamilda/ ia hyuestisiugnasi hende iolla ne lupauxet olit.
waikka ne samat myös Abrahamin kupeista ulos tulleet owat. Mutta se jonka suku heidän seassansa ei lueta otti tiunnin Abrahamilta/ ja hywästi siunasi häntä jolla ne lupaukset olit.
7:7 Nyt ei yxiken site kielle/ ette se ioca wehembi on/ ottapi hyuestisiugnauxet/ silde ioca Enembi on.
Nyt ei yksikään sitä kiellä/ että se joka wähempi on/ ottaapi hywästisiunaukset/ siltä joka enempi on.
7:8 Ja tesse tosin ne Inhimiset quin cooleuat/ Tijunita ottauat/ Mutta sielle hen todistapi/ ette hen elepi.
Ja tässä tosin ne ihmiset kuin kuolewat/ Tiunnit ottawat/ Mutta siellä hän todistaapi/ että hän elääpi.
7:9 Ja ios mine nin puhelen/ se mös itze Leui ioca tottui Tijunnin otta/ ombi Abrahamisa tijunnoittu/
Ja jos minä niin puhelen/ se myös itse Leewi joka tottui tiunnin ottaa/ ompi Abrahamissa tiunnoittu.
7:10 Sille hen oli wiele silloin Isens Cupeisa/ coska Melchisedec henen wastahanskeui.
Sillä hän oli wielä silloin isänsä kupeissa/ koska Melkisedec hänen wastahansa käwi.
7:11 Senteden ios nyt Teudheliseus ombi tapactunut/ sen Leuitin Pappiudhen cautta (Sille sen saman alla o'bi Ca'ssa Lain saanut) mite sijtte oli taruetta sanoua/ ette yhdhen toisen Papin ylestuleman piti Melchisedechin sädhyn ielkin/ ia ei Aaronin sädhyn ielkin?
Sentähden jos nyt täydellisyys ompi tapahtunut/ sen Lewin pappeuden kautta (Sillä sen saman alla ompi kanssa lain saanut) mitä sitten on tarwetta sanoa/ että yhden toisen papin ylöstuleman piti Melkisedekin säädyn jälkeen/ ja ei Aaronin säädyn jälkeen?
7:12 Sille cusa Pappius mutetan/ sijne piti mös caiketikin Lain mutetaman.
Sillä kussa pappius muutetaan/ siinä piti myös kaiketikin lain muutettaman.
7:13 Sille se iosta neite sanotan/ ombi toisesta Sucucunnast/ iosta ei yxiken Altarita paluellut.
Sillä se josta näitä sanotaan/ ompi toisesta sukukunnasta/ josta ei yksikään alttaria palwellut.
7:14 Sille ette se ombi iwri iulkinen/ ette meiden Herranna ombi ylestullut Judan Sucucunnasta/ Jolle Sucucunnalle ei Moses ole miten Pappiudhesta puhunut.
Sillä että se ompi juuri julkinen/ että meidän Herramme ompi ylöstullut Juudan sukukunnasta/ Jolle sukukunnalle ei Moses ole mitään pappiudesta puhunut.
7:15 Ja se ombi selkembi/ ios tosin Melchisedechin sädhyn ielkin yxi toinen Pappi ylestulepi/
Ja se ompi selkeämpi/ jos tosin Melkisedekin säädyn jälkeen yksi toinen pappi ylöstuleepi/
7:16 ioca ei sen Lihalisen Lain Keskyn ielkin tecty ole/ waan sen loppumattoman Elemen woiman ielkin/ sille ette tellemodholla hen todhistapi/
joka ei sen lihallisen lain käskyn jälkeen tehty ole/ waan sen loppumattoman elämän woiman jälkeen/ sillä että tällä muodolla hän todistaapi/
7:17 Sine olet yxi Pappi ijancaikisesta sen Melchisedechin sädhyn ielkin.
Sinä olet yksi pappi iankaikkisesti sen Melkisedekin säädyn jälkeen.
7:18 Sille sen cansa se ensimeinen Laki lackapi/ senteden ette se heicko ia taruetoin oli
Sillä sen kanssa se ensimmäinen laki lakkaapi/ sentähden että se heikko ja tarpeetoin oli.
7:19 (Sille eipe se Laki tainut miten teudhelisexi tedhä) waan se oli yxi siseliohdatus para'paan Toiuoon/ ionga cautta me Jumalata lehenemme.
(Sillä eipä se laki tainnut mitään täydelliseksi tehdä) waan se oli yksi sisälle johdatus parempaan toivoon/ jonka kautta me Jumalata lähenemme.
7:20 Ja sitekin quin palio enembi on/ ettei se ole tecty ilman wa'nottu wala/ Sille ne tosin olit ilman wannotu Wala Papixi tecdhyt.
Ja sitäkin kuin paljon enämpi on/ ettei se ole tehty ilman wannottua walaa/ Sillä ne tosin olit ilman wannottua walaa papiksi tehnyt.
7:21 Mutta teme wannotun Walan cansa/ henen cauttans ioca sanoi henelle/ Herra ombi wannonut/ ia ei hen site cadhu/ Sine olet yxi Pappi ijancaikisesta sen Melchisedechin sädhyn ielkin.
Mutta tämä wannotun walan kanssa/ hänen kauttansa joka sanoi hänelle/ Herra ompi wannonut/ ja ei hän sitä kadu/ Sinä olet yksi pappi iankaikkisesti sen Melkisedekin säädyn jälkeen.
7:22 Nein palio paraman Testamentin wlostoimittaiaxi/ ombi IesuS tecty.
Näin paljon paremman testamentin ulostoimittajaksi/ ompi Jesus tehty.
7:23 Ja ne tosin olit monda Papixi tehdhyt/ senwoxi ettei he sallitut Coleman tedhen pysymen.
Ja ne tosin olit monta papiksi tehnyt/ sen wuoksi ettei he sallitut kuoleman tähden pysymän.
7:24 Mutta telle/ senwoxi ette hen pysy ijancaikisesta/ ombi catomatoin Papius.
Mutta tällä/ senwuoksi että hän pysyy iankaikkisesti/ on katoamatoin pappeus.
7:25 Josta hen mös taita autuaxi tehdä ija'caikisesta nijte iotca hene' cautta's Jumala' tyge tuleuat/ ia aina elepi/ ia alati rucoile heide' edeste's.
Josta hän myös taitaa autuaaksi tehdä iankaikkisesti niitä jotka hänen kauttansa Jumalan tykö tulewat/ ja aina elääpi/ ja alati rukoilee heidän edestänsä.
7:26 Sille sencaltainen Ylimeinen Pappi meille sopi/ ioca olis pyhe/ wighatoin/ saastatoin/ synneisiste eritetty/ ia corkemaxi Taiuaita tecty/
Sillä senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopii/ joka olis pyhä/ wiatoin/ saastamatoin/ syntisistä eritetty/ ja korkeammaksi taiwaita tehty/
7:27 Jolla ei olisi iocapeiue tarue ninquin nijlle Ylimeisille Papilla/ ensin omain Syndeins edheste wffrata/ sitelehin Canssan syndein edeste/
Jolla ei olisi jokapäivä tarwe niinkuin niillä ylimmäisillä papeilla/ ensin omain synteinsä edestä uhrata/ siitä lähin kansan syntein edestä.
7:28 Sille sen hen ombi widhoin tehnydh/ coska hen itzehenens wffras. Sille Laki asettapi Inhimiset Ylimeisixi Papeixi/ ioilla heickous ombi. Mutta se Wannotun Walan puhe/ ioca Lain pereste oli sanottu/ asettapi Poian ijancaikisexi/ ia Teudhelisexi. *
Sillä sen hän ompi wihdoin tehnyt/ koska hän itsehensä uhras. Sillä laki asettaapi ihmiset ylimmäisiksi papeiksi/ joilla heikkous ompi. Mutta se wannotun walan puhe/ joka lain perästä oli sanottu/ asettaapi pojan iankaikkiseksi/ ja täydelliseksi.


* Melchisedech ) Tulkita' Somexi wanhurskaudhen Kuningas/ Melchisalem cutzutan Rauhan Kuningas/ Sille Christus andapi wanhurskaudhen ia Rauhan/ ia henen Waldakunnas ombi wanhurskaus ia Rauha Jumalan edes/ Wskon lepitze Rom. 1. ia 5.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13