Se Epistola Ebreerin tyge.

V. Lucu.

 

5:1 SIlle ette iocainen Ylimeinen Pappi/ ioca Inhimisiste ylesotetan/ se pannan Inhimisten eten nijse asioisa/ iotca Jumalan coctan pätyuet/ senpäle ette hen wffrais Lahioia/ ia Uffreia syndein edheste.
Sillä että jokainen ylimmäinen pappi/ joka ihmisistä ylös otetaan/ se pannaan ihmisten eteen niissä asioissa/ jotka Jumalan kohtaan päätyvät/ sen päälle että hän uhraisi lahjoja/ ja uhraa syntein edestä.
5:2 Joca taidhais henens armacta ninen ylitze/ iotca epätiedhoiset ia exyueiset ouat/ senwoxi ette hen mös itze ymberikäritty ombi Heickoudhella.
Joka taitaisi hänens armahtaa niiden ylitse/ jotka epätietoiset ja eksywäiset owat/ sen wuoksi että hän myös itse ympärikääritty ompi heikkoudella.
5:3 Senteden tule henen quin Canssan edheste/ nin mös itze edhestens wffrata/ syndein edheste.
Sen tähden tulee hänen kuin kansan edestä/ niin myös itse edestänsä uhrata/ syntein edestä.
5:4 Ja eikengen omista itzellens Cunniata/ waan ioca mös cutzutan Jumalalda/ ninquin Aaron.
Ja eikenkään omista itsellensä kunniata/ waan joka myös kutsutaan Jumalalta/ niinkuin Aaron.
5:5 Nin mös Christus ei ole itze hene's cu'nioittanut ette hene' ylimeisexi papixi tulema' piti/ Mutta se ioca henelle sanonut oli/ Sine olet minun Poican Tenepene mine sinun synnytin.
Niin myös Kristus ei ole itse hänensä kunnioittanut että hänen ylimmäiseksi papiksi tuleman piti/ Mutta se joka hänelle sanonut oli/ Sinä olet minun Poikan tänäpänä minä sinut synnytin.
5:6 Ninquin he' mös toises paicas sanopi/ Sine olet Pappi ijancaikisesta sen Melchisedechin sädhyn ielkin.
Niinkuin hän myös toisessa paikassa sanoopi/ Sinä olet pappi iankaikkisesti sen Melkisedekin säädyn jälkeen.
5:7 Ja hen ombi henen Lihansa peiuille wffranut Rucoxet ia neuret anomiset/ wekeue' huhun ia kynelitten cansa/ sen tyge ioca henen woinut olis Coolemasta pelasta/ ia ombi mös cwleltu/ senteden ette hen Jumalata Cunniasa piti.
Ja hän ompi hänen lihansa päiwille uhrannut rukoukset ja nöyrät anomiset/ wäkewän huhun ja kyynelitten kanssa/ sen tykö joka hänen woinut olisi kuolemasta pelastaa/ ja ompi myös kuultu/ Sen tähden että hän Jumalata kunniassa piti.
5:8 Ja waicka hen Jumalan Poica oli/ on hen quitengin nijste/ Jotca hen kersi/ Cwliaisudhen oppenut.
Ja waikka hän Jumalan Poika oli/ on hän kuitenkin niistä/ Jotka hän kärsi/ kuuliasuuden oppinut.
5:9 Ja coska hen teudhelisexi tuli/ ombi hen caikein ninen/ iotca Henen cwliaiset ouat/ yxi Tila ijancaikisehen Autuuteen/
Ja koska hän täydelliseksi tuli/ ompi hän kaikkein niiden/ jotka hänen kuuliaiset owat/ yksi tila iankaikkiseen autuuteen/
5:10 nimitetty Jumalalda Ylimeisexi Papixi/ sen Melchisedechin sädhyn ielkin.
nimitetty Jumalalta ylimmäiseksi papiksi/ sen Melkisedekin säädyn jälkeen.
5:11 Josta meille olis kylle sanomista/ mutta se ombi coua wlostoimitta/ ette te oletta nin couacoruaiset.
Josta meille olisi kyllä sanomista/ mutta se ompi kowa ulos toimittaa/ että te olette niin kowakorwaiset.
5:12 Ja te iotca piti aica Opetaiat oleman/ taas taruitzetta ette me teite opetaisimme ne ensimeiset Bockstauit Jumalan sanan Opista/ Ja ette teille annetaisin Pijmä/ ia ei wekeuete Rooca.
Ja te jotka piti aika opettajat oleman/ taas tarwitsetta että me teitä opettaisimme ne ensimmäiset bookstawit Jumalan sanan opista/ Ja että teille annettaisiin piimää/ ei wäkewää ruokaa.
5:13 Sille ette ioca Reeskasta wiele ombi osalinen/ hen on Hariottomatoin sihen Wanhurskauden puheyteen sille hen ombi noori Lapsi.
Sillä että joka rieskasta wielä ompi osallinen/ hän on harjoittamatoin siihen wanhurskauden puheuteen, sillä hän ompi nuori lapsi.
5:14 Mutta nine' Wrosten tule Wekeue Rooca/ ioilla ombi tottumisen cautta harioitetut Mielet eroittaman hyuet ia pahat.
Mutta niiden urosten tulee wäkewä ruoka/ joilla ompi tottumisen kautta harjoitetut mielet eroittamaan hywät ja pahat.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13