Se Epistola Ebreerin tyge.

 

XII. Lucu.

 

12:1 SEntedhen mös me/ ette meille nyt ombi nin swri Todistosten ioucko meiden ymberillen/ Nin poispancam syndi ioca aina meihin tartu ia hitaxi tekepi. Ja iooskam Kersimisen cautta sijne Kiluoituxes/ ioca meiden eten pandu on/
Sentähden myös me/ että meille nyt ompi niin suuri todistusten joukko meidän ympärillen/ Niin pois pankaamme synti joka aina meihin tarttuu ja hitaaksi tekeepi. Ja juoskaamme kärsimisen kautta siinä kilwoituksessa/ joka meidän eteen pantu on/
12:2 ia yleskatzocam Iesusen päle/ sen vskon Alcaian ia päätteien. Joca/ coska hen olis kylle tainut Iloa pite/ kersi hen Ristin/ ia ei Pilca totellut/ ia on istuua Oikealla kädhelle Jumalan Stolilla.
Ja ylöskatsokaamme Jesuksen päälle/ sen uskon alkajaan ja päättäjään. Joka/ koska hän oli kyllä tainnut iloa pitää/ kärsi hän ristin/ ja ei pilkkaa totellut/ ja on istuwa oikealle kädelle Jumalan tuolilla.
12:3 Muistacat henen pälens ioca sencaltaisen wastanpuhumisen ombi synneitzilde wastansa kersinyt/ ettei te wäsy teidhen mielisenne ia poislacka.
Muistakaat hänen päällensä joka senkaltaisen wastaanpuhumisen ompi syntisiltä wastaansa kärsinyt/ ettei te wäsy teidän mielissänne ja pois lakkaa.
12:4 Sille ettei te wiele nyt ole haman weren asti kiluoitellen syndie wastanseisonuet/
Sillä ettei te wielä nyt ole hamaan weren asti kilwoitellen syntiä wastaanseisoneet/
12:5 Ja oletta io wnoctanuet sen wskalluxen/ ioca teille ninquin Lapsille's puhupi. Minun Poican äle Herra' Rangastosta ylencatzo/ ia äle näänny coskas henelde ranghaistan.
Ja oletta jo unohtaneet sen uskalluksen/ joka teille niinkuin lapsillensa puhuupi. Minun poikani älä Herran rangaistusta ylenkatso/ ja älä näänny koskas häneltä rangaistaan.
12:6 Sille iota Herra racasta/ sen hen mös rangaitze/ Mutta iocaitzen Poian hen rooskapi/ ionga hen coriapi.
Sillä jota Herra rakastaa/ sen hän myös rankaisee/ Mutta jokaisen pojan hän ruoskiipi/ jonka hän korjaapi.
12:7 Jos te sen rangastoxen kersitte/ nin taritzepi Jumala itzens teille ninquin Lapsillens. Sille cuca on se Poica/ iota ei Ise rangaitze?
Jos te sen rangaistuksen kärsitte/ niin taritseepi Jumala itsensä teille niinkuin lapsillensa. Sillä kuka on se poika/ jota ei isä rankaise?
12:8 Mutta ios te oletta ilman rangastosta/ iosta caiki ouat Osaliset olluet/ nin te Eperet oletta ia ette Lapset.
Mutta jos te oletta ilman rangaistusta/ josta kaikki owat osalliset olleet/ niin te äpärät oletta ja ette lapset.
12:9 Ja quin meille ouat Lihaliset Iset olluet rangaitziat/ ia olema nijte cauattanuet/ Eikö meiden sijs palio enemen pidhe alamaiset oleman sen Hengelisen Isen/ ette me eleisimme?
Ja kuin meille owat lihalliset isät olleet rankaitsijat/ ja olemme niitä kawahtaneet/ Eikö meidän siis paljon enemmän pidä alamaiset olemaan sen Hengellisen Isän/ että me eläisimme?
12:10 Ja ne tosin ouat meite rangaisnuet wähine peiuine heiden lulons ielkin/ Mutta teme meiden tarpexenna/ sitewarten ette hen meille pyhydhens iacais.
Ja ne tosin owat meitä rangaisseet wähinä päiwinä heidän luulonsa jälkeen/ Mutta tämä meidän tarpeeksemme/ sitäwarten että hän meille pyhyyden jakaisi.
12:11 Mutta caiki rangastus/ coska hen on käsis/ ei se nägy ycten meille Iloxi/ waan Murehexi. Mutta sitelehin hen ombi andaua Rauhalisen wanhurskaudhen Hedelmen ninen iotca sen cautta harioitetut ouat.
Mutta kaikki rangaistus/ koska hän on käsissä/ ei se näy yhtään meille iloksi/ waan murheeksi. Mutta siitä lähin hän ompi antawa rauhallisen wanhurskauden hedelmän niille jotka sen kautta harjoitetut owat.
12:12 Sentedhen ylesoietca teiden ioutilat Kädhenne/ ia ne wäsynyet Poluet/
Sentähden ylös oietkaa teidän joutilaat kätenne/ ja ne wäsyneet polwet/
12:13 ia astucat wissit Askelet teiden Jalcainne cansa/ ettei iocu compastuisi ninquin Nilcu/ waan palioenämen teruehexi tulis.
ja astukaat wissit (warmat) askeleet teidän jalkainne kanssa/ ettei joku kompastuisi niinkuin nilkku/ waan paljon enemmän terweheksi tulisi.
12:14 Noudhattaca Rauha cackein cansa ia site pyhytte/ paitzi ioita eikengen saa Herra nähdhä.
Noudattakaa rauha kaikkein kanssa ja sitä pyhyyttä/ paitsi joita ei kenkään saa Herraa nähdä.
12:15 Ja warinottacat/ ettei iocu Jumalan Armo vnhodhaisi/ Ettei ioscus yleskasuais iocu Caruas iwri/ ia tekis iotakin wastalloista/ ia monda sen saman cautta saastuisit.
Ja waarin ottakaat/ ettei joku Jumalan armo unohtaisi/ Ettei joskus ylenkaswaisi joku karwas juuri/ ja tekisi jotakin wastallista/ ja monta sen saman kautta saastuisit.
12:16 Ettei iocu olisi Salauoteinen eli Jumalatoin ninquin Esau/ ioca yhden Atrian tähdhen poismyi Esicoisudhensa oikeudhen.
Ettei joku olis salawuoteinen eli jumalatoin niinkuin Esau/ joka yhden aterian tähden poismyi esikoisuutensa oikeuden.
12:17 Sille te tiedhette/ ette coska hen sijtte tactoi perie sen siugnauxen perimisen oikeulla/ tuli hen poishyliätyxi/ Sille eipe hen leunyt ycten sija paranoxeen/ waicka hen site kynelille etzei.
Sillä te tiedätte/ että koska hän sitten tahtoi periä sen siunauksen perimisen oikeudella/ tuli hän pois hyljätyksi/ Sillä eipä hän löytänyt yhtään sijaa parannukseen/ waikka hän sitä kyynelillä etsi.
12:18 Sille eipe te ole edheskeunyet sen wooren tyge/ iota ruueta saa/ ia Tulella paloi/ eike sen Syngyn ia Pimeydhen/ ia sen hirmuisen Ilman tyge/
Sillä eipä et ole edeskäyneet sen wuoren tykö/ jota ruweta saa/ ja tulella paloi/ eikä sen synkkyyden ja pimeyden/ ja sen hirmuisen ilman tykö/
12:19 eike sen Basunan helinen ia Sanaden änen tyge/ Jonga ne iotca sen cwlit caaritit/ anodhen ettei se Sana suingan pitenyt heille sanottaman.
eikä sen pasuunan helinän ja sanain äänen tykö/ Jonka ne jotka sen kuulit karttoi/ anoen ettei se Sana suinkaan pitänyt heille sanottaman.
12:20 Sille eiuet he woinuet site kersie/ mitke sijne sanottin/ Ja ios iocu Peto sihen Wooren satuis/ pite sen kiuitettemen/ eli Nolilla lepitzeammuttaman.
Sillä eiwät he woineet sitä kärsiä/ mitkä siinä sanottiin/ Ja jos joku peto siihen wuoreen sattuisi/ pitää se kiwitettämän/ eli nuolilla läwitse ammuttaman.
12:21 Ja nin hirmuinen oli se Näky/ ette Moses sanoi/ Mine olen hemmestynyt/ ia wapisen.
Ja niin hirmuinen oli se näky/ että Moses sanoi/ Minä olen hämmästynyt/ ja wapisen.
12:22 Waan te oletta edheskieunyet Sionin Wooren tyge/ ia sen eleuen Jumalan Caupungin tyge/ sen Taiualisen Jerusalemin tyge/ Ja monen tuhanen epälucuisen Engeleitten Jouckon tyge/
Waan te oletta edeskäyneet Sionin wuoren tykö/ ja sen eläwän Jumalan kaupungin tykö/ ja taiwaallisen Jerusalemin tykö/ Ja monen tuhannen epälukuisen enkeleitten joukon tykö/
12:23 Ja Esicoisten Seurakunnan tyge/ iotca Taiuaisa ouat ynne kirioitetut/ ia Jumalan caikein Domarin tyge/ ia ninen Teudhelisten Wanhurskasten Hengein tyge/
Ja esikoisten seurakunnan tykö/ jotka taiwaissa owat ynnä kirjoitetut/ ja Jumalan kaikkein tuomarin tykö/ ja niiden täydellisten wanhurskasten henkein tykö/
12:24 ia sen wdhen Testamentin wälimiehen IesuSEN tyge/ ia sen weren wiskamisen tyge/ ioca parambita puhupi quin Abelin weri.
ja sen uuden testamentin wälimiehen Jesuksen tykö/ ja sen weren wiskaamisen tykö/ joka parempata puhuupi kuin Abelin weri.
12:25 Catzocat ettet te hende ylencatzo/ ioca teidhen cansanna puhupi/ sille ios euet ne weltenyet iotca heitens caaritelit heneste/ ioca Maan päle puhui. Palio wähemin me/ ios me täte caaritamme/
Katsokaat ettet te häntä ylenkatso/ joka teidän kanssanne puhuupi/ sillä jos eiwät ne wälttäneet jotka heitäns karttelit hänestä/ joka maan päälle puhui. Paljon wähemmin me/ jos me tätä karttelemme/
12:26 ioca Taiuaasta puhupi/ ionga äni silloin Maan iäristi. Mutta nyt hen lupapi ia sano/ wiele nyt widhoin mine tadhon iäriste/ ei waiuon Maata/ mutta mös Taiuan.
joka taiwaasta puhuupi/ jonka ääni silloin maan järisti. Mutta nyt hän lupaapi ja sanoo/ wielä nyt wihdoin minä tahdon järistä/ ei waiwon maata/ mutta myös taiwaan.
12:27 Mutta quin hen sanopi/ wiele nyt widhoin/ Sille hen osottapi ette ne iäriseueiset pite mwtettama'/ ninquin seki ioca rakettu on Se'päle ette ne cappalet pysyme' pite iotca iärisemäte ouat.
Mutta kuin hän sanoopi/ wielä nyt wihdoin/ Sillä hän osottaapi että ne järisewäiset pitää muutettaman/ niinkuin sekin joka rakennettu on senpäälle että ne kappaleet pysymän pitää jotka järisemättä owat.
12:28 Sentedhen ette me saamma sen Waldakunnan ioca ei iäriste taidha/ meille ombi Armo ionga cautta me Jumalata paluelemme henen Mielens noutexi Taualla ia Pelgholla.
Sentähden että me saamme sen waltakunnan joka ei järistä taida/ meille ompi armo jonka kautta me Jumalata palwelemme hänen mielensä nouteeksi tawalla ja pelolla.
12:29 Sille ette meiden Jumalan ombi yxi culuttauainen Tuli.
Sillä että meidän Jumalan ompi yksi kuluttawainen tuli.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13