Ne Jeremian Walitos Weisut.

III. Lucu.

 

3:1 MIne olen yxi radholinen Mies/ ionga henen Hirmusudhens witzan nädhe teuty.
Minä olen yksi raadollinen mies/ jonka hänen hirmuisuutensa witsan nähdä täytyy.
3:2 Hen iodhatti minua ia poiswei pimeyteen ia ei walkiuteen.
Hän johdatti minua ja pois wei pimeyteen ja ei walkeuteen.
3:3 Hen ombi kätens käendenyt/ ia toimitta toisin aina minun cansani.
Hän ompi kätensä kääntänyt/ ja toimittaa toisin aina minun kanssani.
3:4 Hen on tehnyt minun Lihani ia minun Nahkani wanhaxi/ ia minun Luuni musertanut.
Hän on tehnyt minun lihani ja minun nahkani wanhaksi/ ja minun luuni musertanut.
3:5 Hen rakensi minua wastan/ ia sapella ia waiualla hen minua käri/
Hän rakensi minua wastaan/ ja sapella ja waiwalla hän minua kääri/
3:6 Hen on minun pannut pimeyteen/ ninquin ne Coolluet Mailmasa.
Hän on minun pannut pimeyteen/ niinkuin ne kuolleet maailmassa.
3:7 Hen on minun siselmwranut/ etten mine vlospäse/ ia minua couihin Bultijn pannut.
Hän on minun sisälle muurannut/ etten minä ulospääse/ ja minua kowihin bultteihin pannut.
3:8 Ja waicka mine parghun ia hwdhan/ nin hen Coruans kijnitukitze minun Rucouxeni edest.
Hän on minun tieni kiinni muurannut wuoltuin kiwein kanssa/ ja minun polkuni sulkenut.
3:9 Hen on minun Tieni kijnimwranut wooltuinkiuein cansa/ ia minun Polcuni sulkenut.
Hän on minun tieni kiinni muurannut wuoltuin kiwein kanssa/ ja minun polkuni sulkenut.
3:10 Hen on weijunut minua/ ninquin Carhu/ ninquin Jalopeura salaudhes.
Hän on wäijynyt minua/ niinkuin karhu/ niinkuin jalopeura salaudessa.
3:11 Hen on minun andanut/ tielde heirehte/ Hen on minua repinyt säpälexi/ ia turhaxi tehnyt.
Hän on minun antanut/ tieltä hairahtaa/ Hän on minua repinyt säpäleeksi/ ja turhaksi tehnyt.
3:12 Hen ombi Joutzens yleswetenyt/ ia asetti minun Maalixi Noolen eteen.
Hän ompi jousensa uloswetänyt/ ja asetti minun maaliksi nuolen eteen.
3:13 Hen lehetti minun Munaskuihini henen Winins * Tytteret/
Hän lähetti minun munaskuihini hänen wiinensä tyttäret/
3:14 Mine olen caiken minun Canssani nauru/ ia heiden iocapeiuenen Wirtens/
Minä olen kaiken minun kansani nauru/ ja heidän jokapäiwäinen wirtensä/
3:15 Hen on haikiudhella minun rauinnut/ ia Coiroholla minua iowuttanut.
Hän on haikeudella minun rawinnut/ ja koiruoholla minua juowuttanut.
3:16 Hen ombi minun Hambani säpälexi musertanut/ Hen Tuhghassa minun kieritti/
Hän ompi minun hampaani säpäleeksi musertanut/ Hän tuhassa minun kieritti/
3:17 Minun Sielun ombi Rauhasta poisaiettu/ Minun teuty hyuie peiuie vnochta/
Minun sieluni ompi rauhasta pois ajettu/ Minun täytyy hywiä päiwiä unohtaa/
3:18 mine sanoin/ Minun toiuon on pois/ ette minun pite ioskus enembi HERRAN tykene oleman.
Minä sanoin / Minun toiwoni on pois/ että minun täytyy joskus enempi HERRAN tykönä oleman.
3:19 Muista sis/ quinga mine nin radholinen ia ylenannettu/ Coiroholla ia sapella iotettu olen.
Muista siis/ kuinka minä niin raadollinen ja ylenannettu/ Koiruoholla ja sapella juotettu olen.
3:20 Sine quitengin sen päle aiattelet/ Sille minun Sielun site sano/
Sinä kuitenkin sen päälle ajattelet/ Sillä mnun sieluni sitä sanoo/
3:21 site mine lasken sydhemeheni/ Senteden mine wiele nyt toiuon.
sitä minä lasken sydämeeni/ Sentähden minä wielä nyt toiwon.
3:22 HERRAN Laupiudhesta se ombi/ ettei me ratki cadhoneet/ Eipe henen Laupiudhens wiele loppunut/
HERRAN laupeudesta se ompi/ ettei me ratki kadonneet/ Eipä hänen laupeutensa wielä loppunut/

3:23 Waan ioca hoomen se ombi wsi/ Ja sinun Uskos on swri.
Waan joka huomen se ompi uusi/ Ja sinun uskosi on suuri.
3:24 HERRA ombi minun Osan sanopi minun Sielun/ Senteden mine tadhon henen pälens toiuo.
HERRA ompi minun osani sanoopi minun sieluni/ Sentähden minä tahdon hänen päällensä toiwoa.
3:25 Sille HERRA ombi Hyue nijlle/ iotca henen pälens toiuouat/ Ja nijlle Sieluille/ iotca henen ielkins kysyuet.
Sillä HERRA ompi hywä niille/ jotka hänen päällensä toiwowat/ ja niille sieluille/ jotka hänen jälkeensä kysywät.
3:26 Se on yxi callis asia/ kersiueinen olla/ ia HERRAN awun päle toiuoa/
Se on yksi kallis asia/ kärsiwäinen olla/ ja HERRAN awun päälle toiwoa/
3:27 Se on yxi callis asia/ Ette iocu Iken canda Norudhessans.
Se on yksi kallis asia/ että joku ikeen kantaa nuoruudessansa.
3:28 Ette iocu ylenannettu kersiueinen on/ coska iotakin henen pälens tule/
Että joku ylenannettu kärsiwäinen on/ koska jotakin hänen päällensä tulee/
3:29 Ja pane henen Suuns tomuhun/ ia odhottapi Toiuons ielkin/
Ja panee hänen suunsa tomuhun/ ja odottaapi toiwonsa jälkeen/
3:30 Ja andapi lödhe Poskillens/ ia palio pilca pälensotta.
Ja antaapi lyödä poskillensa/ ja paljon pilkkaa päällensä ottaa.
3:31 Sille eipe HERRA poissöxe ijancaikisesta/ Waan kylle hen murehen saatta/
Sillä eipä HERRA poissyökse iankaikkisesti/ Waan kyllä hän murheen saattaa/
3:32 ia taas hen armaitze/ henen swren Laupiudhens peresti/
ja taas hän armaitsee/ hänen suuren laupeutensa perästä/
3:33 Sille eipe hen sydhemestens Inhimisie curita ia murhesen saata.
Sillä eipä hän sydämestänsä ihmisiä kurita ja murheeseen saata.
3:34 Ninquin hen tadhois ne Radholiset maan päle/ ratki alaspaina anda/
Niinkuin hän tahtoisi ne raadolliset maan päällä/ ratki alaspainaa antaa/
3:35 ia heiden syyns anda Jumalan edes wärin olla/
ja heidän syynsä antaa Jumalan edessä wäärin olla/
3:36 ia heite wärin domitta anda/ Ninquin HERRA ei site näkisi.
ja heitä wäärin tuomittaa antaa/ Niinkuin HERRA ei sitä näkisi.
3:37 Cuca tochti sijs sano sencaltaiset tapactuuat ilman HERRAN keskyte?
Kuka tohtii siis sanoa senkaltaiset tapahtuwat ilman HERRAN käskyä?
3:38 Ja ettei Hyue eli Paha tule henen Keskyns cautta?
Ja ettei hywää eli pahaa tule hänen käskynsä kautta?
3:39 Mixi sis Inhimiset nein nuriseuat heiden Eleisens? Jocainen nuriscan henen syndeins wastan.
Miksi siis ihmiset näin nurisewat heidän eläissänsä? Jokainen nuriskaan hänen synteinsä wastaan.
3:40 Tutkistelkam ia etzikem meiden menon ia palaitkam HERRAN tyge.
Tutkiskelkaamme ja etsikäämme meidän menon ja palatkaamme HERRAN tykö.
3:41 Ylesnostacam meiden sydhemen ynne käsien cansa Taiuasen pein/ Jumalan tyge.
Ylösnostakaamme meidän sydämen ynnä käsien kanssa taiwaaseen päin/ Jumalan tykö.
3:42 Me/ me olema synditehnyet/ ia couacoruaiset olluet/ Senteden et sine cochtudhen cansa sästenyt ole.
Me/ me olemme syntiä tehneet/ ja kowakorwaiset olleet/ Sentähden et sinä kohtuuden kanssa säästänyt ole.
3:43 Waan sine olet wihalla meite pimittenyt/ ia wainonut/ ia Laupiottomast mestanut.
Waan sinä olet wihalla meitä pimittänyt/ ja wainonnut/ ja laupeudettomasti mestannut.
3:44 Sine werhotit itzes piluelle/ ettei ychten Rucoust sen lepitze maltanut tulla.
Sinä werhotit itsesi pilwellä/ ettei yhtään rukousta sen läwitse malttanut tulla.
3:45 Sine olet meite loghaxi ia ilkeudhexi Canssain seas tehnyt.
Sinä olet meitä loaksi ja ilkeydeksi kansain seassa tehnyt.
3:46 Caiki meiden Wiholiset ouat swtans meiden wastan ammottaneet/ Minun silmeni wotauat.
Kaikki meidän wiholliset owat suutansa meidän wastaan ammottaneet/ Minun silmäni wuotawat.
3:47 Me alaspainetam ia rangaistetam pelgholla ia adhistoxella/
Me alaspainetaamme ja rangaistaamme pelolla ja ahdistuksella/
3:48 wesi oiain cansa ylitze minun Canssani Tytteren surkiudhen.
wesiojain kanssa ylitse minun kansani tyttären surkeuden.
3:49 Minun Silmeni wotauat/ ia ei taidha lacaita/
Minun silmäni wuotawat/ ja ei taida lakata/
3:50 sille eipe hen asetu/ sihenasti ette HERRA Taiuahast alascatzo ia sihen näke.
sillä eipä hän asetu/ siihenasti että HERRA taiwahasta alas katsoo ja siihen näkee.
3:51 Minun Silmeni poisculutta Elemen minulda/ caikein minun Caupungin Tytterein tedhen.
Minun silmäni poiskuluttaa elämän minulta/ kaikkein minun kaupungin tyttärein tähden.
3:52 Minun Wiholiseni ouat minun paulanuet/ ninquin iongun Linnun ilman syyte.
Minun wihollliseni owat minun paulanneet/ niinkuin jonkun linnun ilman syytä.
3:53 He ouat minun Elemeni ychten Cooppahan salpanuet/ ia Kiuet minun päleni heittenyet.
He owat minun elämäni yhteen kuoppaan salwanneet/ ja kiwet minun päälleni heittäneet.
3:54 He ouat mös minun Pääni wedhellä walanuet/ Nin mine sanoin/ Nyt mine ratki pois olen.
He owat myös minun pääni wedellä walaneet/ Niin minä sanoin/ Nyt minä ratki pois olen.
3:55 Mutta mine auxenihwsin sinun Nimes/ HERRA/ alhalda Coopasta/
Mutta minä awukseni huusin sinun nimeäsi/ HERRA/ alhaalta kuopasta/
3:56 ia sine cwldelit minun äneni. Ele sinun Coruias poiskäenne minun hoocauxestani ia hwdhostani/
ja sinä kuuntelit minun ääneni. Älä sinun korwiasi poiskäännä minun huokauksestani ja huudostani/
3:57 Lehenne sinus minun tykeni/ coska mine sinua auxenihwdhan/ ia sano/ Ele pelke.
Lähennä sinus minun tyköni/ koska minä sinua awukseni huudan/ ja sano/ Älä pelkää.
3:58 Ulostoimita sine HERRA/ minun Sieluni asia/ ia lunasta minun Hengen.
Ulostoimita sinä HERRA/ minun sieluni asia/ ja lunasta minun henkeni.
3:59 HERRA catzos/ quinga minun nin wärytte tedhen/ ia auta minun Oikiudheni päle.
HERRA katsos/ kuinka minun niin wääryyttä tehdään/ ja auta minun oikeuteni päälle.
3:60 Sine näet caiki heiden Costons ia caiki heiden aiatoxens minua wastan.
Sinä näet kaikki heidän kostonsa ja kaikki heidän ajatuksensa minua wastaan.
3:61 HERRA/ sine cwlet heiden pilcans/ ia caiki heiden aiatoxens minua wastan/
HERRA/ sinä kuulet heidän pilkkansa/ ja kaikki heidän ajatuksensa minua wastaan/
3:62 Minun Wainolisteni Hwlet ia heiden Neuuolaskons minua wastan yli peiue/
Minun wainollisteni huulet ja heidän neuwonlaskunsa minua wastaan yli päiwää/
3:63 Catzo/ sis/ waicka he maata paneuat eli ylesnouseuat/ nin he minusta Wirsie laulauat.
Katso/ siis/ waikka he maata panewat eli ylösnousewat/ niin he minusta wirsiä laulawat.
3:64 Costa heille HERRA ninquin he ansaneet ouat/
Kosta heille HERRA niinkuin he ansainneet owat/
3:65 anna heiden sydhemens wapista/ ia sinun kiroustas tuta.
anna heidän sydämensä wapista/ ja sinun kiroustasi tuta.
3:66 Waino heite hirmudhella/ ia hucutta heite HERRAN Taiuan alla.
Wainoa heitä hirmuudella/ ja hukuttaa heitä HERRAN taiwaan alla.


Valitse
luku

1 2 3
4 5