JOelin Prophetan päle.

III. Lucu.

 

On yxi Ennustos/ quinga Mailma hendens Euangelium wastan keutte/ nimitten/ teutteriuie site alaspaina pyte. Senteden Jumala site Asia/ Josaphatin Laxos ( quin on tulkittu/ Jumalan domio nein toimitta. Ette ioca Euangelium wastanottapi/ hen autuaxi tule/ mutta ioca ei site wastanota/ se cadhotetan.

3:1 SIllä catzo/ Nine peiuine/ ia sillä samalla aialla/ coska mine sen Judan ia Jerusalemin Fangiuxe' palautan/ nin mine tadhon caiki Pacanat coota/
Sillä katso/ niinä päiwinä/ ja sillä samalla ajalla/ koska minä sen Judan ja Jerusalemin wankeukseen palautan/ niin minä tahdon kaikki pakanat koota/
3:2 ia tadhon heite Josaphatin Laxon alaswiedhä/ ia tadhon sielle heiden cansans taistella/ minun Canssan ia minun Perimisen Israelin teden/ Jonga he Pacanain secahan haiotit/ ia iaghoit minun Maani heillens/ ia ouat Aruan minun ca'ssani ylitze heittenyet.
ja tahdon heitä Josaphatin laaksoon alaswiedä/ ja tahdon siellä heidän kanssans taistella/ minun kanssani ja minun perimisen Israelin tähden/ Jonka he pakanain sekaan hajoitit/ ja jaoit minun maani heillens/ ja owat arwan minun kanssani ylitse heittäneet.
3:3 Ja ouat Piltit Roasta andanuet/ ia Picat Winan edest myynyet/ ia ioonuet.
Ja owat piltit ruoasta antaneet/ ja piiat wiinan edest myyneet/ ja juoneet.
3:4 Mite mös minulle ombi teiden cansan/ te Zorrist ia Zidonist ia caiki Philisterin Raiat? waj tadhottaco te minun cansan haastella ? Aha/ haastelet te minua/ Nin mine tadhon sen pian ia ekist costa teiden pään päle.
Mitä myös minulle ompi teidän kanssan/ te Zorrista ja Zidonista ja kaikki Philisterin rajat? wai tahdotteko te minun kanssan haastella? Ahaa/ haastelet te minua/ Niin minä tahdon sen pian ja äkisti kostaa teidän pään päälle.
3:5 Te quin oletta ottanuet minun Hopiani ia Rahani/ ia minun caunit Clenodiat/ ia oletta ne teiden Kircona siselwienyet.
Te kuin olette ottaneet minun hopeani ja rahani/ ja minun kauniit klenodiat (kappaleeni)/ ja olette ne teidän kirkkonne sisälle wieneet.
3:6 Sihin te mös ne Juttain ia Jerusalemin Lapset myytte/ Grekille/ senpäle ette teiden pitenyt heite caucan saattaman heiden raioistans.
Siihen te myös ne juuttain ja Jerusalemin lapset myytte/ Krekille/ senpäälle että teidän pitänyt heitä kaukaan saattaman heidän rajoistans.
3:7 Catzo/ mine tadhon heite yleshärette sijte Siasta/ iohonga te heite myynyet oletta/ ia tadhon teille site costa teiden pään päle.
3:8 Ja tadhon iellensmyydhe teiden Poiat ia Tytteret/ Judan lastein cautta/ ne pite heite sijhen Rickahan Arabiahan/ ychten caucaisen Maan Canssan/ myymen/ Sille HERRA ombi site puhunut.
Ja tahdon jälleensmyydä teidän pojat ja tyttäret/ Judan lastein kautta/ ne pitää heitä siihen rikkaaseen Arabiaan/ yhteen kaukaisen maan kansaan/ myymän/ Sillä HERRA ompi sitä puhunut.
3:9 Julghistacat neite ( sanouat he ) Pacanain seas/ Pyhitteket ydhen Sodhan/ ylesherätteket ne Wäkeuet/ edeskeuken ia ylesmengen caiki Sotawäki.
Julkistakaat näitä (sanowat he) pakanain seassa/ Pyhittäkäät yhden sodan/ ylösherättäkäät ne wäkewät/ edeskäykään ja ylösmenkäät kaikki sotawäki.
3:10 Techket teiden Wannastan Miecat/ ia teiden Sirpisten keihet.
Tehkäät teidän wannastanne miekat/ ja teidän sirpistänne keihäät.
3:11 Ja ioca Heico on/ se sanocan/ Mine wäkeue olen. Waulocat teiten/ ia tulkat tenne caiki Pacanat/ caiki ymberilde/ ia cootka teiten/ Sielle HERRAN pite sinun wäkeuetes alaspaiskaman.
Ja joka heikko on/ se sanokaa/ Minä wäkewä olen. Walwokaat teitän/ ja tulkaat tänne kaikki pakanat/ kaikki ympäriltä/ ja kootkaa teitän/ Siellä HERRAN pitää sinun wäkewyytes alaspaiskaaman.
3:12 Ylesnoskat te Pacanat/ ia ylesmenget sijhen Josaphatin Laxon. Sille mine tadhon sielle istua/ ia caiki Pacanat domita/ caiki ymberilde.
Ylösnouskaat te pakanat/ ja ylösmenkäät siihen Josaphatin laaksoon. Sillä minä tahdon siellä istua/ ja kaikki pakanat tuomita/ kaikki ympäriltä.
3:13 Paiskacat wicattella/ sille ette Elo ombi kypsi/ tulcat ia alasastucat/ Sille ne Persut ouat teudhet/ ia ne Persut ylitzecohuuat/ Sille heiden Pahudens on swri.
Paiskatkaat wiikatteella/ sillä että elo ompi kypsä/ tulkaat ja alasastukaat/ Sillä ne persut owat täydet/ ja ne persut ylitse kuohuwat/ Sillä heidän pahuutensä on suuri.
3:14 Palio Canssa pite oleman ymberile iocapaicas/ sijnä Erilaxos. Sille HERRAN peiue ombi leszne/ sijnä Domion Laxos.
Paljon kansaa pitää oleman ympärillä jokapaikassa/ siinä eri laaksossa. Sillä HERRAN päiwä ompi läsnä/ siinä tuomion laaksossa.
3:15 Auringo ia Cw tuleuat pimiexi/ ia Tädhet peixouat heiden walkiudhens.
Aurinko ja kuu tulewat pimeäksi/ ja tähdet peittäwat heidän walkeutens.
3:16 Ja HERRAN pite Zionist kiliuman/ ia andapi Jerusalemist cwlla henen änens/ ette Taiuas ia maa pite wapiseman.
Ja HERRAN pitää Zionista kiljuman/ ja antaapi Jerusalemista kuulla hänen äänensä/ että taiwas ja maa pitää wapiseman.
3:17 Mutta HERRAN pite henen Canssans turuan oleman/ ia yxi Linna Israelin Lapsille. Ja teiden pite tundeman/ ette mine se HERRA teiden Jumalan/ Zionis minun pyhen Wooreni päle asun. Silloin pite Jerusalem Pyhexi tuleman/ ia eikengen mucalainen pide sillen henen lepitzens keumen.
Mutta HERRAN pitää hänen kansans turwan oleman/ ja yksi linna Israelin lapsille. Ja teidän pitää tunteman/ että minä se HERRA teidän Jumalan/ Zionista minun pyhän wuoreni päällä asun. SIllon pitää Jerusalem pyhäksi tuleman/ ja eikenkään muukalainen pidä silleen hänen läwitsens käymän.
3:18 Samalla aialla/ pite ne Wooret makiata wina tiuckuman/ ia ne Cuckulat pite Rieska wotaman/ ia caiki Judan Oiat pite teunens wette oleman. Ja pite yxi Lädhe HERRAN honesta vloskeumen/ sen pite site wirtha Sittin wetyttemen.
Samalla ajalla/ pitää ne wuoret makeata wiinaa tiukkuman/ ja ne kukkulat pitää rieskaa wuotaman/ ja kaikki Judan ojat pitää täynnänsä wettä oleman. Ja pitää yksi lähde HERRAN huoneesta uloskäymän/ sen pitää sitä wirtaa Sittin wetyttämän.
3:19 Waan Egyptin pitepi autiana oleman/ Ja Edom yxi synghie Erimaa/ sen wärydhen teden/ ioca Judan Lapsille tecty on/ ette he wighattoman weren heiden Maasans vloswoadhtanuet ouat.
Waan Egyptin pitää autiona oleman/ Ja Edom yksi synkeä erämaa/ sen wääryyden tähden/ joka Judan lapsille tehty on/ että he wiattoman weren heidän maassans uloswuodattaneet owat.
3:20 Mutta Judan pite ijancaikisesta asuttaman/ ia Jerusalem ijancaikisehen aican.
Mutta Judan pitää iankaikkisesti asuttaman/ ja Jerusalem iankaikkiseen aikaan.
3:21 Ja em mine tadho salli heiden Werens costottomaxi/ ia HERRAN pite asuman Zionis.
Ja en minä tahdo sallia heidän werensä kostottamaksi/ ja HERRAN pitää asuman Zionissa

Joelin Prophetan Loppu.

Valitse
luku

1 2 3