JOelin Prophetan päle.

II. Lucu.

 

Ensin hen manapi Parannoxehen/ Ettei se Babelin Kuningas Maata häuiteis. Sijtte hen Christusen Waldakunnast ia Pyhest Hengest sanopi/ ia mös sijte ijancaikisesta Jerusalemista.

2:1 SOittacat Basunal Zionis/ Hwtacat minun Pyhen Wooren päle/ Wapiskat caiki maan Asuiamet/
Soitttakaat basuunalla Zionissa/ Huutakaat minun pyhän wuoren päälle/ Wapiskaat kaikki maan asujaimet/
2:2 Sille se HERRAN peiue tulepi/ ia on leszne. Pimie peiue/ musta peiue/ ia sumuinen peiue/ ia vtuinen peiue/ Ninquin se Amurusko itzens vlosleuitte ylitze Worten/ nimitein yxi swri ia wäkeue Canssa/ ionga caltainen ei ikenens ole ollut/ eike edespein tule ijancaikisehen aican/
Sillä se HERRAN päiwä tuleepi/ ja on läsnä. Pimeä päiwä/ musta päiwä/ ja sumuinen päiwä/ ja utuinen päiwä/ Niinkuin se aamurusko itsensä uloslewittää ylitse wuorten/ nimittäin yksi suuri ja wäkewä kansa/ jonka kaltainen ei ikänänsä ole ollut/ eikä edespäin tule iankaikkiseen aikaan/
2:3 henen edhellens keupi yxi techtetöin Tuli/ ia henen ielkins yxi palaua liecki. Maa ombi henen edhesens/ ninquin iocu Lustitarha/ Mutta henen ielkins/ ninquin synghie Erima/ ia eikengen pidhe henelde poispäsemen.
hänen edelläns käypi yksi tähdetöin tuli/ ja hänen jälkeens yksi palawa liekki. Maa ompi hänen edessänsä/ niinkuin joku lustitarha/ Mutta hänen jälkeens/ niinkuin synkeä erämaa/ ja eikenkään pidä häneltä poispääsemään.
2:4 Henen Hahmons on ninquin Orihit/ ia carkaiauat ninquin Ratzaiset.
Hänen hahmonsa on niinkuin orhit/ ja karkaawat niinkuin ratsaiset.
2:5 He hyppeuet ylhel Woorein päle/ ninquin Rattat kituisit/ ia ninquin Liecki corsis kähisis/ ninquin iocu wäkeue Canssa/ ioca Sotahan hangittu on.
Ne hyppääwät ylhäällä wuortein päälle/ niinkuin rattaat kituisit/ ja niinkuin liekki korsissa kähisisi/ niinkuin joku wäkewä kansa/ joka sotaan hankittu on.
2:6 Canssat henen edesens pite hemmestymen/ ette caiki Casuot tuleuat nin Pleikixi quin Sauicrwsi.
Kansat hänen edessänsä pitää hämmästymän/ että kaikki kaswot tulewat pläikiksi (walkeiksi) kuin sawikruusi.
2:7 Heiden pite ioxeman ninquin Uliat/ ia mwrit ylitzecarkaman/ ninquin Sotamiehet. Ja cukin pite codhastans edeskeumen/ ia ei heitens wiwyttemen.
Heidän pitää juokseman niinkuin uljaat/ ja muurit ylitsekarkaaman/ niinkuin sotamiehet. Ja kukin pitää kohdastansa edeskäymään/ ja ei heitäns wiiwyttelemän.
2:8 Eikengen toistans este/ Waan cukin pite henen asetoxesans matkustaman. Ja quin he tungeuat ia sisellangeuat/ nin eipe he haauoiteta.
Eikenkään toistansa estä/ Waan kukin pitää hänen asetuksissansa matkustama. Ja kuin he tunkewät ja sisälle lankeawat/ niin eipä heitä haawoiteta.
2:9 Heiden pite Caupngis ymberins aieleman/ ia mwrin päle ioxeman/ ia Honein siselkijpemen/ ia ninquin Waras lepi Ackona siselkeumen.
Heidän pitää kaupungissa ympäriins ajeleman/ ja muurin päälle juoksemaan/ ja huoneisiin sisälle käymän/ ja niinkuin waras läpi ikkunan sisälle käymään.
2:10 HEnen edesens wapise Maa/ Ja Taiuas wärise/ Auringo ia Cw tuleuat pimiexi/ ia Tedhet peixouat heiden walkiudhens.
Hänen edessänsä wapisee maa/ ja taiwas wärisee/ Aurinko ja kuu tulewat pimeäksi/ ja tähdet peittoawat heidän walkeutensa.
2:11 Sille HERRAN pite henen Jylinens laskeman henen Sotawäens edhelkeumen. Sille hene' Sotawäkens ombi sangen swri ia waltias/ ioca henen Keskyns pite päättemen. Sille se HERRAN peiue ombi swri/ ia sangen hirmulinen/ cuca sen woi kersie?
Sillä HERRAN pitää hänen jylinänsä laskemaan hänen sotawäkensä edellä käymän. Sillä hänen sotawäkensä ompi sangen suuri ja waltias/ joka hänen käskynsä pitää päättämän. Sillä se HERRAN päiwä ompi suuri/ ja sangen hirmullinen/ kuka sen woi kärsiä?
2:12 Nin sanopi nyt se HERRA/ Käendeket teiten minun tyköni coco sydhemesten/ paastolla/ idkulla/ ia murehella.
Niin sanoopi nyt se HERRA/ Kääntäkäät teitänne minun tyköni koko sydämestänne/ paastolla/ itkulla/ ja murheella.
2:13 Leickacat teiden sydhemen/ ia ei teiden Waateitan ia palaiakat teiden HERRAN Jumalan tyge. Sille hen on Armolinen/ Laupias/ Kersiueinen/ ia swresta Hywydhestä/ ia pian Catuua Rangastoxens päle.
Leikatkaa teidän sydämenne/ ja ei teidän waatteitanne ja palatkaa teidän HERRAN Jumalan tykö. Sillä hän on armollinen/ laupias/ kärsiwäinen/ ja suuresta hywyydestä/ ja pian katuwa rangaistuksensa päälle.
2:14 Wiele hen taas nytki armachtapi/ ia rangastoxens ielkin Armons hen osotta/ Rocawffrixi ia Jomawffrixi HERRALLE teiden Jumalalle.
Wielä hän taas nytkin armahtaapi/ ja rangaistuksensa jälkeen armonsa hän osoittaa/ Ruokauhriksi ja juomauhriksi HERRALLE teidän Jumalalle.
2:15 SOittacat Pasunalla Zionissa/ pyhitteket ychte Paasto/ coconcutzucat Seurakunnat/ cootkata Canssa/ Pyhitteket ne Ychteyxet/ ychtencutzucat ne Wanhimmat/ ychtenwieket ne Norucaiset ia Imeueiset.
Soittakaat pasuunalla Zionissa/ pyhittäkäät yhteen paasto/ kokoon kutsukaat seurakunnat/ kootkaat kansa/ pyhittäkäät ne yhteydet/ yhteen kutsukaat ne wanhimmat/ yhteen wiekäät ne nuorukaiset ja imewäiset.
2:16 Ylke vlosmengehen Cammiostans/ ia Morsian henen macaus Honeestans.
Ylkä ulos menkään kammiostansa/ ja morsian hänen makaus huoneestansa.
2:17 Papit ne HERRAN palueliat/ Esihonen ia Altarin welille idkeket/ ia sanocat. HERRA armaitze sinun Canssas/ ia ele laske sinun Perikundas pilcahan/ nin ettei Pacanat walda saisi heiden pälens.
Papit ne HERRAN palwelijat/ Esihuoneen ja alttarin wälillä itkekäät/ ja sanokaat. HERRA armaitse sinun kansaas/ ja älä laske sinun perikuntaas pilkkaan/ niin ettei pakanat waltaa saisi hänen päällensä.
2:18 Mixis sallit sanotta Canssain seas/ Cussa nyt ombi heiden Jumalans. Nin HERRALLA pite Kiuaus oleman henen Maastans/ ia henen Canssans päle armaitzeman.
2:19 Ja se HERRA wastapi/ ia sano Canssallens/ Catzos/ Mine lehetin teille Jyue/ Wina ia Oliu runsasti/ ette teille nijste kylle piti oleman. Ja em mine salli teite/ sillen häpiexi tuleman/ pacanain seas.
Ja se HERRA wastaapi/ ja sanoo kansallensa/ Katsos/ Minä lähetin teille jywiä/ wiinaa ja öljyä runsaasti/ eetä teillä niistä kyllä piti oleman. Ja en minä salli teitä/ silleen häpeäksi tuleman/ pakanain seas.
2:20 Ja tadhon sen pohiaisest caucan teilde poisaia/ ychten carckian ia häuitetyn Maan/ nimittein/ henen Casuons sen Ite Merehen pein/ ia henen Loppuns sen ärimeisen Meren polen.
Ja tahdon sen pohjoisesta kauas teiltä poisajaa/ yhden karkean ja häwitetyn maan/ nimittäin/ hänen kaswonsa sen itämerehen päin/ ja hänen loppunsa sen äärimmäisen meren puoleen.
2:21 Henen pite mätenemen ia Haiseman/ henen Coreudhens teden. Ele pelke sine Maa/ waan paramin iloitze ia ole turuas/ Sille HERRA mös taita swria tedhä.
Hänen pitää mätänemän ja haiseman/ hänen koreutensa tähden. Älä pelkää sinä maa/ waan paremmin iloitse ja ole turwassa/ Sillä HERRA myös taitaa suuria tehdä.
2:22 Elket pelkekö te Pedhot kedhossa/ Sille ne Asumiset Corues pite wihertemen. Ja Puudh pite heiden hedelmens candaman/ Ficunapuudh ia Winapuudh pite kylle hedelmeitzemen.
Älkäät pelätkö te pedot kedossa/ Sillä ne asumiset korwessa pitää wihertämän. Ja puut pitää heidän hedelmänsä kantaman/ Wiikunapuut ja wiinapuut pitää kyllä hedelmäitsemän.
2:23 Ja te Zionin lapset iloitka/ ia riemuitka teiden HERRAS Jumalas/ ioca andapi teille Wanhurskaudhen Opettaiat/ ia alaslaskepi teille amun ia echton Sathen/ ninquin ennengi.
Ja te Zionin lapset iloitkaa/ ja riemuitkaa teidän HERRASSA Jumalas/ joka antaapi teille wanhurskauden opettajat/ ja alaslaskeepi teille aamun ja ehtoon sateen/ niinkuin ennenkin.
2:24 Ette aitat iyuille/ ia Perssut Norest winast ia Oliusta teunens olisit.
Että aitat jywille/ ja perssut (kuurnat) nuoresta wiinasta ja öljystä täynnäns olisit.
2:25 Ja mine tadhon teille ne Woodhet iellenssaatta/ iotca ne Rohomadhot/ wapsaiset Sijuicot/ Teijt ia Etanot (iotca minun swri Sotawäken oli/ iotca mine teiden secan lehetin ) ylessönyt olit.
Ja minä tahdon teille ne wuodet jälleens saattaa/ jotka ne ruohomadot/ wapsaiset sijuikot (heinäsirkat) / Täit ja etanat (jotka minun suuri sotawäkeni oli/ jotka minä teidän sekaan lähetin) ylössyönyt olit.
2:26 Ette teille pidheis kylle söteuete oleman/ ia teiden Herran Jumalan Nimen ylisteisit/ ioca Ihmet ombi teiden seassan tehnyt/ ia eipe minun Canssan pidhe sillen häpien tuleman.
Että teillä pitäis kyllä syötäwätä oleman/ ja teidän Herran Jumalan nimen ylistäisit/ joka ihmeet ompi teidän seassan tehnyt/ ja eipä minun kansan pidä silleen häpeään tuleman.
2:27 Ja teiden pite ymmertemen/ ette mine olen Israelin keskene/ ia ette mine olen teiden HERRAN Jumalan/ ia eikengen mw/ Ja eipe minun Canssan pidhe sillen häpien tuleman.
Ja teidän pitää ymmärtämän/ että minä olen Israelin keskellä/ ja että minä olen teidän HERRAN Jumalan/ ja eikenkään muu/ Ja eip minun kansan pidä silleen häpeään tuleman.
2:28 JA sitelehin mine tadhon vloswodhatta minun Hengesteni/ caiken Lihan päle. Ja teiden Poiat ia teiden Tytteret pite propheteraman/ teiden Wanhimat pite Unia vnestuman/ ia teiden Noricaiset pite Näghyt näkemen.
Ja siitälähin minä tahdon uloswuodattaa minun Hengestäni/ kaiken lihan päälle. Ja teidän pojat ja teidän tyttäret pitää propheteeraamaan/ teidän wanhimmat pitää unia uneksuman/ ja teidän nuorukaiset pitää näyt näkemän.
2:29 Ja nine peiuine mine tadhon minun Hengeni/ seke ylitze piltit ette Picat/ vloswodhatta.
Ja niinä päiwinä minä tahdon minun Henkeni/ sekä ylitse piltit että piikat/ uloswuodattaa.
2:30 Ja tadhon anda Tunnustechti Taiuas ia Maas/ nimittein/ Weren/ Tulen/ ia Sauunsuitzun.
Ja tahdon antaa tunnustähtiä taiwaassa ja maassa/ nimittäin/ weren/ tulen/ ja sawunsuitsun.
2:31 Auringo pite mwttuman pimeyxi/ ia Cw werexi/ ennenquin se swri ia hirmulinen HERRAN peiue tulepi.
Aurinko pitää muuttuman pimeydeksi/ ja kuu wereksi/ ennenkuin se suuri ja hirmuinen HERRAN päiwä tuleepi.
2:32 Ja sen tapactuman pite/ Ette Jocainen/ quin HERRAN Nime auxenshwtapi/ henen pite autuaxi tuleman. Sille sen Zionin Wooren päle/ ia Jerusalemis pite ydhen wapadhuxen oleman/ ninquin HERRA luuannut on/ ia ninen muidhen Jänyten tyge/ iotca HERRA cutzuman pite.
Ja sen tapahtuman pitää/ että jokainen/ kuin HERRAN nimeä awuksihuutaapi/ hänen pitää autuaaksi tuleman. Sillä sen Zionin wuoren päälle/ ja Jerusalemissa pitää yhden wapahduksen oleman/ niinkuin HERRA luwannut on/ ja niiden muiden jääneiden tykö/ jotka HERRA kutsuman pitää.


Valitse
luku

1 2 3