10 käskyä

TESSE seurauat Mutomat Lughut Mosen Ramatuista/ quin ouat/ Laista Poluein lughuista/ Kirouxista/ Siugnauxista/ etc. Jotca ouat sangen tarpeliset luetta/ monein Syydhein teden/ neisse Somen Hippakunnan Kircois. Laista.

XIX. Lucu.

 

2 Moos 19:1 COLManden Cwcauten sen Israelin Lastein vloslectemisen ielkin/ Egyptin maalda/ tulit he telle peiuelle sihen Sinain erimaan.
Kolmantena kuukautena sen Israelin lasten uloslähtemisen jälkeen Egyptin maalta/ tulit he tällä päiwällä siihen Siinain erämaahan.
2 Moos 19:2 Sille he olit vlosmennyet Raphidimist/ ia tacdhoit sihen Sinain erimaan siselle/ Ja scantzasit sijnä samas Erimaas/ sen Woren coctan/
Sillä he oliwat ulosmenneet Raphidimista/ ja tahdoit siihen Siinain erämaan sisälle/ ja sijoitit siinä samassa erämaassa/ sen wuoren kohtaan/
2 Moos 19:3 Ja Moses ylesastui Jumalan tyge. Ja HERRA cutzui hende Worelda/ ia sanoi. Neite sinun pite sanoman Jacobin Honelle/ ia Israelin Lapsille ilmoittaman.
Ja niin Moses ylösastui Jumalan tykö. Ja HERRA kutsui häntä wuorelta/ ja sanoi. Näitä sinun pitää sanoman Jakobin huoneelle/ ja Israelin lapsille ilmoittaman.
2 Moos 19:4 Te oletta nähnet/ mite mine olen nijlle Egypterille tehnyt/ ia quinga mine olen teite candanut Cotkain Sipein päle/ ia olen teite itzelleni omistanut.
Te olette nähneet/ mitä minä olen niille Egyptiläisille tehnyt/ ja kuinka minä olen teitä kantanut kotkain siipein päällä/ ja olen teitä itselleni omistanut.
2 Moos 19:5 Jos te sis minun Eneni cwlisitte/ ia ketkisitte minun Lijttoni/ nin teiden pite oleman minun Omaisudheni/ caickein Canssain edes. Sille coco Maa ombi minun.
Jos te siis minun ääneni kuulisitte/ ja kätkisitte minun liittoni/ niin teidän pitää oleman minun omaisuuteni/ kaikkein kansain edessä. / Sillä koko maa ompi minun.
2 Moos 19:6 Ja teiden pite minulle yxi Papilinen Kuninganwalta oleman/ ia yxi Pyhe Canssa Neme ouat ne Sanat/ iotca sinun pite Israelin Lapsillen sanoman.
Ja teidän pitää minulle yksi papillinen kuninkaanwalta oleman/ ja yksi pyhä kansa. Nämä owat ne sanat/ jotka sinun pitää Israelin lapsille sanoman.
2 Moos 19:7 Moses tuli/ ia coconcutzui ne Wanhimat Canssan seast/ ia caiki nemet sanat heiden eteens pani/ iotca HERRA keskenyt oli.
Moses tuli/ ja kokoon kutsui ne wanhimmat kansan seasta/ ja kaikki nämät sanat heidän eteensä pani/ jotka HERRA käskenyt oli.
2 Moos 19:8 Ja caiki Canssa ynne wastasit ia sanoit. Caiki mite se HERRA puhunut on me tadhome tädhe. Ja quin Moses iellenssanoi Canssan sanat HERRAN tyge/
Ja kaikki kansa ynnä wastasit ja sanoi. Kaikki mitä HERRA puhunut on, me tahdomme tehdä. Ja kuin Moses jällens sanoi kansan sanat HERRAN tykö/
2 Moos 19:9 nin sanoi Henelle HERRA. Catzo/ Mine tadhon sinun tyges tulla ydhes paxus Pilues/ ette Canssan pite minun Sanani cwleman/ iotca mine sinun cansas puhun/ ia wskoman sinua ijancaikisesta. Ja Moses ilmoitti HERRALLE Canssan puhet.
Niin sanoi hänelle HERRA. Katso/ Minä tahdon sinun tykösi tulla yhdessä paksussa pilwessä/ että kansan pitää minun Sanani kuuleman/ jotka minä sinun kanssasi puhun/ ja uskomaan sinua iankaikkisesti/ Ja Moses ilmoitti HERRALLE kansan puheet.
2 Moos 19:10 Sanoi HERRA Mosel/ Mene Canssan tyge/ ia pyhite heite tenepene ia hoomen/ ia heiden wattens pesisit/
Sanoi HERRA Mosekselle/ Mene kansan tykö/ ja pyhitä heitä tänäpäiwäna ja huomenna/ ja heidän waatteensa pesisit/
2 Moos 19:11 ia olisit colmandena peiuen walmijt/ Sille colmanden peiuen HERRA alasastupi caiken Canssan eteen/ Sinain Woren päle.
ja olisit kolmantena päiwänä walmiit/ Sillä kolmantena päiwän HERRA alas astuupi kaiken kansan eteen/ Siinain wuoren päälle.
2 Moos 19:12 Ja aseta Canssalle märeraijat ymberins/ ia sanos heille. Cartacat teiten/ ettei te Woren päle ylesastu/ taica rupet sihen Loppun. Sille ioca sihen Woreen rupepi/ sen pite Colemalla surmattaman.
Ja aseta kansalle määrärajat ympäriinsä/ ja sanos heille/ Karttakaat teitä/ ettei te wuoren päälle ylös astu/ taikka rupeet siihen loppuun/ Sillä joka siihen wuoreen rupeepi/ se pitää kuolemalla surmattaman.
2 Moos 19:13 Ei ycten kätte pidhe heneen rupeman/ wan henen pite kiuitettemen eli nolilla lepitzeammuttaman/ Waicka se Elein taica Inhiminen olis/ nin eipe sen pidhe elemen. Mutta coska Pasuna rupe caijactaman/ silloin he woren päle astucaat.
Ei yhtään kättä pidä häneen rupeaman/ waan heidän pitää kiwitettämän eli nuolilla läwitse ammuttaman/ Waikka se eläin taikka ihminen olisi/ niin eipä sen pidä elämän. Mutta koska pasuuna rupeaa kajahtaman/ silloin he wuoren päälle astukaat.
2 Moos 19:14 Moses alasastui worelda Canssan tyge/ ia heite pyhitti/ ia he wattens pesit.
Moses alasastui wuorelta kansan tykö/ ja heitä pyhitti/ ja he waatteensa pesit.
2 Moos 19:15 Ja hen sanoi heille. Olcat colmanden peiuen walmijt/ ia elket lehestykö teiden Emendijn.
Ja hän sanoi heille. Olkaat kolmantena päiwänä walmiit/ ja älkäät lähestykö teidän emäntiä.
2 Moos 19:16 Quin nyt se Colmas peiue tuli/ ia Amu ioutui/ Ja catzo/ nin rupesit pitkeiset cwluman/ ia Leimauxet welkymen/ ia yxi syngy paxuin Pilui sen Woren päle/ ia sen Pasunan Heline sangen iylisi ialomasti. Nin caiki Canssa/ ioca Scantzis olit/ peliestyit.
Kuin nyt se kolmas päiwä tuli/ ja aamu joutui/ Ja katso/ niin rupesiwat pitkäiset (salamat) kuuluman/ ja leimaukset wälkkymään/ ja yksi synkkä paksu pilwi sen wuoren päälle/ ja sen pasuunan helinä sangen jylisi jalommasti. Niin kaikki kansa/ joka skanssissa (leirissä) oli/ peljästyit.
2 Moos 19:17 Quin Moses Canssan vloswei Scantzist Jumalata wastan/ nin he astuit woren iwren.
Kuin Moses kansan uloswei skanssista (leiristä) Jumalata wastaan/ niin he astuiwat wuoren juureen.
2 Moos 19:18 Mutta se coco Sinain wori suitzi sijte/ ette HERRA Jumala sen päle alasastui tulen sisel/ ia sen Sauu yleskeui ninquin Ugnista/ nin ette se coco Wori sangen wapisi/
Mutta se koko Siinain wuori suitsi siitä/ että HERRA Jumala sen päällä alasastui tulen sisällä/ ja sen Sawu ylöskäwi niinkuin uunista/ niin että se koko wuori sangen wapisi.
2 Moos 19:19 Ja sen Pasunan heline ieriestens eneni swremaxi. Moses puhui/ ia HERRA wastasi hende selkesti.
Ja sen pasunan helinä järjestänsä eneni suuremmaksi. Moses puhui/ ja HERRA wastasi hänelle selkeästi.
2 Moos 19:20 Quin nyt se HERRA alastullut oli sen Sinain woren cuckulan päle/ nin hen cutzui Mosen sen Woren cuckulan päle. Ja Moses sinne ylesastui.
Kuin nyt se HERRA alastullut oli sen Siinain wuoren kukkulan päälle/ niin he kutsui Moseksen sen wuoren kukkulan päälle. Ja Moses sinne ylösastui.
2 Moos 19:21 Nin sanoi HERRA henelle. Alasastu/ ia todhista Canssalle/ ettei he edeskeuisi HERRAN tyge ylitze Märenraijoia/ ette he henen näkisit/ ia monda heiste langeisit.
Niin sanoi HERRA hänelle. Alasastu/ ja todista kansalle/ ettei he edeskäwisi HERRAN tykö ylitse määrärajoja/ ettei he hänen näkisit/ ja monta heistä lankeisit.
2 Moos 19:22 Nin mös Papit/ iotca HERRA lehestyuet/ pite heitens pyhittemen/ ettei hen heite hucutais.
Niin myös papit/ jotka HERRAA lähestywät/ pitää heitänsä pyhittämän/ ettei hän heitä hukuttaisi.
2 Moos 19:23 Nin sanoi Moses HERRALLE/ Eipe Canssa woi ylesastua Sinain woren päle/ Sille sine olet meille todhistanut/ ia sanonut. Pane Märenraijat woren ymberille/ ia pyhite se.
Niin sanoi Moses HERRALLE/ Eipä kansa woi ylösastua Sinain wuoren päälle/ Sillä sinä olet meille todistanut/ ja sanonut. Pane määrärajat wuoren ympärille/ ja pyhitä se.
2 Moos 19:24 Ja HERRA sanoi henelle/ Mene ia alasastu/ Sine ia Aaron sinun cansas pite ylesastuman. Mutta Papit ia Canssat euet pidhe Märenraioia ylitzekeumen/ eike HERRAN tyge ylesastuman/ ettei hen heite hucuttais.
Ja HERRA sanoi hänelle/ Mene ja alasastu/ Sinä ja Aaron sinun kanssas pitä ylösastuman Mutta papit ja kansa eiwät pidä määrärajoja ylitsekäymän/ Eikä HERRAN tykö ylösastuman/ ettei hän heitä hukuttais.
2 Moos 19:25 Ja Moses alasastui Canssan tyge/ ia site caiki heille iutteli.
Ja Moses alasastui kansan tykö/ ja sitten kaikki heille jutteli.

 

Valitse
luku


19 20